پایان نامه با موضوع نشانه های اختصاری، قابلیت های حرکت، ازدیاد برداشت، اقتصاد کشور

دانلود پایان نامه

6-2- پیشنهاد ها 117
فهرست منابع 118

فهرست جدول ها

عنوان صفحه
جدول3-1- ثابت های معادله ی SRK 18
جدول3-2- معادلات جهت بدست آوردن XAها (هوانگ و رادوز 1990) [28] برای سیستم های خود- همبسته و خالص 24
جدول4-1- پارامترهای مربوط به معادله ی CPA 53
جدول4-2- ضریب برهم کنش دوجزئی مخلوط متانول و هیدروکربن [29] 58
جدول4-3- ضریب برهم کنش دوجزئی مخلوط مونو اتیلن گلیکول و هیدروکربن [14] 58
جدول4-4- ضریب برهم کنش دوجزئی مخلوط دی اتیلن گلیکول و هیدروکربن [14] 58
جدول4-5- ضریب برهم کنش دوجزئی مخلوط تری اتیلن گلیکول و هیدروکربن [14] 59
جدول4-6- ضریب برهم کنش دوجزئی مخلوط دو متوکسی اتانول و هیدروکربن [20 و 21] 60
جدول4-7- ضریب برهم کنش دوجزئی مخلوط دو اتوکسی اتانول و هیدروکربن [20] 61
جدول4-8- ضریب برهم کنش دوجزئی مخلوط دو بوتوکسی اتانول و هیدروکربن [20 و23] 61
جدول4-9- جزء مولی سیال گاز میعانی ساختگی دو و همکارانش(2000)[3] 70
جدول4-10- غلظت مخلوط گاز میعانی ساختگی شماره ی 1 مورد نظر این پروژه 79
جدول4-11- غلظت مخلوط گاز میعانی ساختگی شماره ی 2 مورد نظر این پروژه 80
جدول4-12- داده های لازم برای خواص سنگ مخزنی 80
جدول4-13- نتایج محاسبه ی خطای APD برای نقاط محاسبه ای مختلف 81
جدول4-14- داده های مربوط به سنگ و سیالهای امتزاج ناپذیر 82
جدول4-15- داده های مربوط به سنگ و سیالهای امتزاج پذیر 84
جدول4-16- داده های مربوط به سنگ و سیالهای امتزاج پذیر در جریان پایای دو فازی 87
جدول4-17- داده های مربوط به سنگ و سیالهای امتزاج پذیر در جریان ناپایای دو فازی 89
جدول4-18- داده های لازم برای خواص سنگ مخزنی 94
جدول4-19- داده های لازم برای خواص سنگ مخزنی 101
جدول4-20- نتایج حاصل از تزریق حلال های گلیکول اتری 105
جدول5-1- جرم لازم از هپتان نرمال برای رسیدن به غلظت معلوم دما و فشار تعیین شده 111
جدول5-2- نتایج حاصل از تزریق حلال های گلیکول اتری 115

فهرست شکل ها

عنوان صفحه
شکل3-1- فلوچارت محاسبه ی ضریب فوگاسیته با کمک معادله ی حالت CPA 22
شکل3-2- ساختار مولکولی آب و دو متوکسی اتانول 25
شکل3-3- فلوچارت مربوط به محاسبه ی X ها 28
شکل3-4- شماتیکی از تست CVD [24] 33
شکل3-5- نمونه ی ساده ای از الگوریتم فرآیند CVD 33
شکل3-6- شکل مربوط به جریان محوری و جزء دیفرانسیلی آن 34
شکل4-1- منحنی ضریب دوم ویریال ناشی از مدل برای مونو اتیلن گلیکول 54
شکل4-2- منحنی ضریب دوم ویریال ناشی از مدل برای پروپیلن گلیکول 54
شکل4-3- منحنی فشار بخار برای مونو اتیلن گلیکول، داده های تجربی گرفته شده از[37] 55
شکل4-4- منحنی فشار بخار برای پروپیلن گلیکول، داده های تجربی گرفته شده از [37] 55
شکل4-5- منحنی فشار بخار برای اتیلن گلیکول مونو متیل اتر ،داده های تجربی گرفته شده از [38] 56
شکل4-6- منحنی فشار بخار برای اتیلن گلیکول بوتیل اتر ،داده های تجربی گرفته شده از [38] 56
شکل4-7- محاسبه ی چگالی اتیلن گلیکول مونو متیل اتر برای دو فاز مایع و گاز با CPA و مقایسه ی آن با داده های تجربی[38] 57
شکل4-8- محاسبه ی چگالی اتیلن گلیکول مونو بوتیل اتر برای دو فاز مایع و گاز با CPA و مقایسه ی آن با داده های تجربی[38] 57
شکل4-9- منحنی دما بر حسب غلظت نرمال هپتان برای مخلوط مونو اتیلن گلیکول و نرمال هپتان در فشار 1 اتمسفر 62
شکل4-10- منحنی فشار بر حسب غلظت نرمال هپتان برای مخلوط مونو اتیلن گلیکول و نرمال هپتان در دمای 351 درجه ی کلوین 62
شکل4-11- منحنی فشار بر حسب غلظت نرمال هپتان برای مخلوط دی اتیلن گلیکول و نرمال هپتان در دمای 351 درجه ی کلوین 63
شکل4-12- منحنی فشار بر حسب غلظت نرمال هپتان برای مخلوط تری اتیلن گلیکول و نرمال هپتان در دمای 351 درجه ی کلوین 63
شکل4-13- منحنی فشار بر حسب غلظت نرمال هپتان برای مخلوط پروپیلن گلیکول و نرمال هپتان در دمای 351 درجه ی کلوین 64
شکل4-14- منحنی مایع- مایع دما بر حسب غلظت نرمال هپتان برای مخلوط مونو اتیلن گلیکول و نرمال هپتان در فشار 1 اتمسفر، داده های تجربی از [39] 64
شکل4-15- منحنی مایع- مایع دما بر حسب غلظت نرمال هپتان برای مخلوط دی اتیلن گلیکول و نرمال هپتان در فشار 1 اتمسفر، داده های تجربی از [39] 65
شکل4-16- منحنی مایع- مایع دما بر حسب غلظت نرمال هپتان برای مخلوط تری اتیلن گلیکول و نرمال هپتان در فشار 1 اتمسفر، داده های تجربی از[39] 65
شکل4-17- منحنی مایع- مایع دما بر حسب غلظت نرمال هپتان برای مخلوط پروپیلن گلیکول و نرمال هپتان در فشار 1 اتمسفر[داده های تجربی از مرجع 39] 66
شکل4-18- مقایسه ی حلالیت های گلیکول ها در نرمال هپتان در دمای 351 درجه ی کلوین 66
شکل4-19- منحنی دما بر حسب غلظت نرمال هپتان برای مخلوط دو متوکسی اتانول و نرمال هپتان در فشار 1 اتمسفر، داده های تجربی از[21] 67
شکل4-20- منحنی دما بر حسب غلظت نرمال هپتان برای مخلوط دو متوکسی اتانول و نرمال اکتان در فشار 1 اتمسفر ، داده های تجربی از[21] 67
شکل4-21- منحنی دما بر حسب غلظت نرمال هپتان برای مخلوط دو متوکسی اتانول و نرمال هگزا دکان در فشار 1 اتمسفر ، داده های تجربی از [21] 68
شکل4-22- منحنی لگاریتمی غلظت نرمال هپتان بر حسب دما برای مخلوط دو متوکسی اتانول و نرمال اکتان دکان در فشار 1 اتمسفر، داده های تجربی از[21] 68
شکل4-23- منحنی دما بر حسب غلظت نرمال هپتان برای مخلوط دو اتوکسی اتانول و نرمال اکتان در فشار 1 اتمسفر ، داده های تجربی از
[21] 69
شکل4-23- منحنی دما بر حسب غلظت نرمال هپتان برای مخلوط دو بوتوکسی اتانول و نرمال اکتان در فشار 1 اتمسفر ، داده های تجربی از[23] 69
شکل4-24- منحنی فشار بر حسب غلظت دومتوکسی اتانول در دمای 135 درجه ی فارنهایت 70
شکل4-25- منحنی فشار بر حسب غلظت دو اتوکسی اتانول در دمای 145 درجه ی فارنهایت 71
شکل4-26- منحنی فشار بر حسب غلظت دو بوتوکسی اتانول در دمای 145 درجه ی فارنهایت 71
شکل4-27– منحنی غلظت اجزای هیدروکربی سیال برحسب فشار در تستCVD 73
شکل4-28– منحنی مقدار مایع خروجی بر حسب فشار در دمای 360 درجه ی کلوین برای غلظت های مختلف دو متوکسی اتانول 73
شکل4-29- منحنی مقدار مایع خروجی بر حسب فشار در دمای 360 درجه ی کلوین برای غلظت های مختلف دو اتوکسی اتانول 74
شکل4-30- منحنی مقدار مایع خروجی بر حسب فشار در دمای 360 درجه ی کلوین برای غلظت های مختلف دو بوتوکسی اتانول 74
شکل4-31- منحنی اشباع مایع بر حسب غلظت کلی دو متوکسی اتانول 75
شکل4-32- منحنی غلظت دو متوکسی اتانول در فاز مایع بر حسب غلظت کلی دو متوکسی اتانول 75
شکل4-33- منحنی غلظت دو متوکسی اتانول در فاز گاز بر حسب غلظت کلی دو متوکسی اتانول 76
شکل4-34- منحنی اشباع مایع بر حسب غلظت کلی دو اتوکسی اتانول 76
شکل4-35- منحنی غلظت دو متوکسی اتانول در فاز مایع بر حسب غلظت کلی دو اتوکسی اتانول 77
شکل4-36- منحنی غلظت دو اتوکسی اتانول در فاز گاز بر حسب غلظت کلی دو اتوکسی اتانول 77
شکل4-37- منحنی اشباع مایع بر حسب غلظت کلی دو بوتوکسی اتانول 78
شکل4-38- منحنی غلظت دو متوکسی اتانول در فاز مایع بر حسب غلظت کلی دو اتوکسی اتانول 78
شکل4-39- منحنی غلظت دو اتوکسی اتانول در فاز گاز بر حسب غلظت کلی دو اتوکسی اتانول 79
شکل4-40– منحنی افت فشار بر حسب طول مغزه برای حالت ناپایای حالت تک فازی و جریان محوری 81
شکل4-41- مقایسه ی اثر تعداد نقاط محاسبه ای برای افت فشار کل با زمان در سیستم تک فازی و جریان محوری 82
شکل4-42- منحنی فشار بر حسب طول مغزه 83
شکل4-43- منحنی اشباع گاز بر حسب طول مغزه 83
شکل4-44- منحنی فشار بر حسب طول مغزه (N=6) 83
شکل4-45- منحنی اشباع گاز بر حسب طول مغزه (N=6) 83
شکل4-46- اثر تعداد نقاط محاسبه ای بر روی منحنی اشباع مایع و فشار بر حسب طول 85
شکل4-47- بررسی اثر تعداد نقاط محاسبه ای بر منحنی غلظت متان در مخلوط بر حسب طول در دو فاز گاز و مایع 85
شکل4-48- منحنی قابلیت های حرکت فاز ها بر حسب طول 86
شکل4-49- بررسی همراه بودن دو متوکسی اتانول همراه با جریان گازمیعانی برروی فشار و اشباع گاز 87
شکل4-50- بررسی همراه بودن دواتوکسی اتانول همراه با جریان گازمیعانی برروی فشار و اشباع گاز 88
شکل4-51- بررسی همراه بودن دو بوتوکسی اتانول همراه با جریان گازمیعانی برروی فشار و اشباع گاز 88
شکل4-52- منحنی فشار بر حسب طول برای بازه ی 5 تا 1500 ثانیه. (برای بازه های 50 ثانیه ای) 90
شکل4-53- منحنی فشار بر حسب زمان برای چند مقطع مغزه 90
شکل4-54- اشباع گاز بر حسب طول برای زمان 5 تا 1500 ثانیه (در بازه های 100 ثانیه ای) 91
شکل4-55- اشباع گاز بر حسب زمان برای مقاطع مختلف از مغزه 91
شکل4-56- غلظت متان در فاز مایع بر حسب طول از زمان 5 ثانیه تا 1500 ثانیه ( در بازه های 100 ثانیه ای) 92
شکل4-57- غلظت متان بر حسب زمان برای مقاطع مختلف 92
شکل4-58- غلظت متان در فاز گاز بر حسب طول برای زمان های بین 5 ثانیه تا 1500 ثانیه (در بازه های زمانی 100 ثانیه) 93
شکل4-59- غلظت متان در فاز گاز بر حسب زمان برای چهار مقطع 93
شکل4-60- منحنی افت فشار برای جریان تک فازی بر حسب زمان 95
شکل4-61- منحنی های افت فشار و اشباع ورودی سنگ برای جریان دو فازی تعریف شده 95
شکل4-62- منحنی های تراوایی نسبی دو فاز گاز و مایع برای جریان دو فازی مورد توجه 96
شکل4-63- مقایسه ی افت فشار برای جریان تک فازی و دو فازی 97
شکل4-64- منحنی افت فشار و اشباع مایع ورودی بر حسب زمان برای جریان دو فازی قبل و بعد از تزریق دومتوکسی اتانول 98
شکل4-65- منحنی تغییرات تراوایی نسبی گاز و مایع متوسط مغزه با زمان برای سه مرحله ی فرآیند در تزریق دو متوکسی اتانول 98
شکل4-66- افت فشار و اشباع مایع ورودی بر حسب زمان برای جریان دو فازی قبل و بعد از تزریق دواتوکسی اتانول 99
شکل4-67- منحنی تغییرات تراوایی نسبی گاز و مایع متوسط مغزه با زمان برای سه مرحله ی فرآیند در تزریق دو اتوکسی اتانول 100
شکل4-68- افت فشار و اشباع مایع ورودی بر حسب زمان برای جریان دو فازی قبل و بعد از تزریق دوبوتوکسی اتانول 100
شکل4-69- منحنی تغییرات تراوایی نسبی گاز و مایع متوسط مغزه با زمان برای سه مرحله ی فرآیند در تزریق دو بوتوکسی اتانول 101
شکل4-70- افت فشار و اشباع مایع ورودی بر حسب زمان برای جریان دو فازی قبل و بعد از تزریق دو متوکسی اتانول 102
شکل4-71- منحنی تغییرات تراوایی نسبی گاز و مایع متوسط مغزه با زمان برای سه مرحله ی فرآیند در تزریق دو متوکسی اتانول 102
شکل4-72- افت فشار و اشباع مایع ورودی بر حسب زمان برای جریان دو فازی قبل و بعد از تزریق دو اتوکسی اتانول 103
شکل4-73- منحنی تغییرات تراوایی نسبی گاز و مایع متوسط مغزه با زمان برای سه مرحله ی فرآیند در تزریق دو اتوکسی اتانول 103
شکل4-74- افت فشار و اشباع مایع ورودی بر حسب زمان برای جریان دو فازی قبل و بعد از تزریق دو بوتوکسی اتانول 104
شکل4-75- منحنی تغییرات تراوایی نسبی گاز و مایع متوسط مغزه با زمان برای سه مرحله ی فرآیند در تزریق دو بوتوکسی اتانول 104
شکل5-1- شمای کلی ا
ز دستگاه سیلاب زنی 108
شکل5-2- منحنی رفتار فازی مخلوط متان و هپتان نرمال (85 % متان) 111
شکل5-3- منحنی تراوایی مطلق بر حسب زمان 114
شکل5-4- منحنی تراوایی نسبی بر حسب زمان قبل و بعد از تزریق دو متوکسی اتانول 114
شکل5-5- منحنی تراوایی نسبی بر حسب زمان قبل و بعد از تزریق دو اتوکسی اتانول 115

فهرست نشانه های اختصاری

a
ترم انرژی در معادله ی حالت
z
کسر مولی کلی
b
ترم حجمی درمعادله ی حالت

J
ماتریس مشتقات

علایم یونانی
k
تراوایی

اختلاف
L
طول مغزه
∆AB
شدت همبستگی
Mw
جرم مولی
δ(x)
دلتای دیراک
nc
تعداد اجزای مخلوط
μ
گرانروی
Pc
فشار بحرانی
ρ
چگالی
R
ثابت جهانی گاز ها
φ
تخلخل سنگ
S
اشباع

ضریب فوگاسیته جزء در مخلوط
T
دما

Tc
دمای بحرانی

زیر نویس ها
t
زمان
i
شمارنده
v
حجم مولی
j
شمارنده
w
تابع آزمون
k
شمارنده
x
کسر مولی در فاز مایع
A
سایت A
y
کسر مولی در فاز گاز
g
گاز
Z
ضریب تراکم پذیری
l
مایع

فصل اول

مقدمه

کشور ایران از نظر منابع گازی در جهان جایگاه خوبی قرار دارد. این کشور دارای ذخیره ی 981 تريليون مترمكعب به صورت در جا و تولید روزانه ی 9/111 بيليون متر مكعب است. با توجه به اینکه در ناحیه جنوبی کشور بسیاری از این مخازن از نوع گاز میعانی است، تولید با بهره وری بهتر لازم به نظر می رسد.
از آنجایی که میادین گاز میعانی در اقتصاد کشور نقش بسزایی دارد، بنابراین پژوهش بر روی عملکرد این منابع ارزشمند جنبه ی حیاتی دارد. این مهم در داخل کشور چنان مورد توجه واقع شده است که در شرکت ملی نفت ایران زیر نظر مدیریت پژوهشی و فناوری آن شرکت واحدی با عنوان گروه پژوهش مخازن گاز میعانی در پژوهشکده ی ازدیاد برداشت ایجاد شده است.
مخازن گازی به سه دسته تقسیم می شوند. درصد بيشتري از مخازن گازي، جزء مخازن گاز خشك هستند. این مخازن ضمن توليد گاز در سر چاه هيچگونه ميعاناتي با خود توليد نمي‌ کنند.
دسته دوم مخازن گازي، مخازن گاز مرطوب هستند. در اين مخازن مقداري ميعانات ضمن توليد در سر چاه بدست مي آيد که معمولا در هر چاه بازاء توليد 1 ميليون فوت مكعب گاز در شرايط استاندارد، بین 3 تا20 بشكه ميعانات در سطح توليد مي گردد. این میعانات به علت سبکی می توانند در تولید محصولات متنوعی نظير حلال ها، بنزين و خوراك واحد هاي پتروشيمي استفاده شوند.
دسته سوم مخازن گازي، مخازن گاز ميعاني هستند. در این میادین میزان تولید میعانات در بیشترین حد قرار دارد. در مواردي حتي ممكن است بازاء توليد 1 ميليون فوت مكعب گاز در شرايط استاندارد، 300 بشكه از اين ميعانات در سطح توليد گردد. تفاوت مهم ديگر اين مخازن با مخازن گاز مرطوب اين است كه در مخازن گاز ميعاني بر خلاف مخازن گاز مرطوب، ممكن است مقدار زيادي از ميعانات در درون مخزن تشكيل گردد. دو نقطه ضعف اساسي تشكيل اين ميعانات در درون مخزن

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *