پایان نامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسي رابطه بين عوامل سازماني ، مديريتي و ارتقاء بهره وري نيروي انساني

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   بررسي ارتباط بين عوامل سازماني ، مديريتي و ارتقاء بهره وري نيروي انساني

تکه ای از متن پایان نامه :

تقريباً هیچگاه به « يک » نمي رسد و همواره کوچکتر از يک می باشد لکن در مورد بشر ( سيستم باز ) به واسطه انگيزش و رهبري صحيح ، کارايي مي تواند از يک بزرگتر باشد . بهره وري مترادف با کيفيت نيروي انساني می باشد و از افرادي که با مهارتهاي خود ، روحيه گروهي ، کارايي ، خلاقيت ، نوآوري ، غرورکاري ، و مشتري گرايي را براي سازمان به ارمغان مي آورند ، سخن مي گويد ( همان منبع ، الواني و احمدي : 8 ) .

 

2 22 – مدل بهره وري منابع انساني :

برخي نويسندگان مدل بهره وري منابع انساني را  به صورت زير ارائه كرده اند

عوامل مؤثر بهره وري منابع انساني عبارت اند از:

الف) خواستن  ب ( توانستن  ج ( امكان داشتن.

اين سه عامل همه موارد و وسايل لازم بيروني و دروني مرتبط با بهره وري منابع انساني در سازمان را به توضیح زير دربرمي گيرد:

عوامل لازم دروني: شامل عوامل خواستن و توانستن می باشد. اين عوامل ارتباط مستقيم با منابع انساني و غيرمستقيم با سازمان دارند.

عوامل بيروني: شامل عامل امكان داشتن می باشد. اين عامل ارتباط مستقيم با سازمان و غيرمستقيم با منابع انساني دارد. در اين بين تأثیر خواستن از دو عامل ديگر يعني توانستن و امكان، بيشتر می باشد و مي توان گفت كه اين عامل به صورت عامل شتاب دهنده بر دو عامل ديگر اثر مي گذارد.

ويژگي هاي كلي عوامل سه گانة فوق به توضیح زير می باشد:

1 –  خواستن:  انرژي مي دهد، ايجاد انگيزه و خواست مي كند و منجر به تصميم گيري براي انجام يا عدم انجام كار م يشود. در واقع ، خواستن تابعي از سيستم ارزشي و هنجارهاي حاكم بر فرد و نيز سيستم ارزشيابي و پاداش دهي در سازمان می باشد. هر فرد متناسب با اين دو موضوع تصميم مي گيرد كه كاري را انجام دهد يا ندهد.

2 –  توانستن:  نشان مي دهد كه چگونه انرژي ايجاد شده از خواستن به صورت صحيح مورد بهره گیری قرار گيرد. اين عامل به توانايي، تجربه، دانش تخصصي و در پايان تواناي يهاي جسمي و روحي فرد بستگي دارد.

ارتباط علت و معلولي دارد و موجب افزايش مزيت رقابتي پايدار مي گردد .

طالقاني و همکاران در سال ( 1390 ) عوامل موثر بر افزايش بهره وري بانک سامان را که از طريق تحليل همبستگي به سه عامل موثر بر بهره وري مي پردازد مورد بررسي قرار دادند ، که داراي جامعه ي آماري

 بررسي ارتباط بين عوامل سازماني ، مديريتي و ارتقاء بهره وري نيروي انساني

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد:مطالعه ارتباط بین عوامل سازمانی ، مدیریتی و ارتقاء بهره وری نیروی انسانی

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.