پایان نامه رشته مهندسی صنایع : طراحی یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مساله زمانبندی ماشینهای موازی نامرتبط با محدودیت زمان دسترسی به کارها

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

طراحی یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مساله زمانبندی ماشینهای موازی نامرتبط با محدودیت زمان دسترسی به کارها

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

حداقل کل ديرکرد وزني:

پارک و همکاران [33] مساله زير را در نظر گرفتهﺍند:

“n کار و m ماشين موازي در زمان صفر در دسترس هستند. کار j داراي زمان انجامpj، وزنwj و موعد تحويل dj ميﺑاشد. اگر کار k بعد از کار j انجام شود، زمان آمادهﺳازي وابسته به تواليsjk نياز ميﺑاشد. Cjنشانﺩهنده زمان تکميل کار j ميﺑاشد. همچنين ديرکرد کار j باjdj} Tj=max{0,c نمايش داده ميﺷود. هدف, حداقل کردن مقدار  ميﺑاشد.”

آنها مساله زمانبندي را تحت شرايطي بررسي کردهﺍند که مجموعهﺍي از کارها در يک صف منتظر ميﺑاشند. بين اتمام يک کار و شروع کار بعد زمان آمادهﺳازي وجود دارد که وابسته به توالي ميﺑاشد. هدف, يافتن توالي از کارها روي ماشينﻫا است که حاصلضرب ديرکرد در وزنﻫاي داده شده را حداقل کند. وزن مربوط به کارهاي مختلف متفاوت ميﺑاشد. از آنجا که مساله مورد بررسي حتي براي تک ماشين NP-hard ميﺑاشد, تعدادي روش ابتکاري بمنظور يافتن توالي کارها روي ماشينﻫا با اهداف مختلف توسعه داده شدهﺍند. يک روش ابتکاري معروف براي مساله کل ديرکرد وزني از قواعد توزيع امکانات استفاده کرده و سپس يک مقدار اولويت به هر کار تخصيص ميﺩهد. اولويت يک کار ميﺗواند بصورت تابعي از پارامترهاي مربوط به آن کار از قبيل زمان انجام, موعد تحويل و وزن محاسبه گردد. دو قاعده EDD[1] و WSPT[2] سادهﺗرين قواعد بکار گرفته شده هستند. اين دو قاعده در مسالهﻫاي با شرايط خاص, جوابﻫاي خوبي توليد نميﮐنند. قواعدي که بمنظور حل مساله کل ديرکرد وزني استفاده گرديدهﺍند عبارتند از: [3]COVERT،[4]ATC  و[5]ATCS[33].

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

طراحی یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مساله زمانبندی ماشینهای موازی نامرتبط با محدودیت زمان دسترسی به کارها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

طراحی یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مساله زمانبندی ماشینهای موازی نامرتبط با محدودیت زمان دسترسی به کارها

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.