پایان نامه با موضوع : نوسانات مالی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

تاثیر نوسانات مالی بر نوسانات رشد بخش صنعت در ایران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

روش حداقل مربعات اصلاح شده (FMOLS)

روش FMOLS تخمین پارامترهاي یک معادله همجمعی را فراهم می کند و معیار هاي اصلاح شده اي را ارائه می کند که امکان انجام استنباط هاي آماري را فراهم می کند. براي بکار بردن این روش و بدست آوردن پارامترهاي بلند مدت لازم است که ارتباط همجمعی مجموع از متغیرهاي  I(1)وجود داشته باشد. بنابراین ابتدا نیاز است که آزمون ریشه واحد و سپس وجود بردار همجمعی بین متغیرها بررسی شود. روش FMOLS امکان تخمین پارامترهاي یک معادله همجمعی را فراهم می کند مدل رگرسیون خطی بصورت رابطه زیر مفروض است:

بطوری کهYیک متغیر I(1)و X یک بردار K-1 از رگرسورهای I(1) است که فرض می شود رابطه همجمعی بین آن ها وجود ندارد. هم چنین فرض می شود که X از یک فرآیند تفاضل پایا به صورت رابطه زیر پیروي می کند.

یک بردار k-1 از پارامترهای رانش و V یک بردار k-1 از جملات I(0) است. در این حالت حتی اگر ارتباط هم زمان بین X و U وجود داشته باشد تخمین زننده ضرایب از طریق روش OLS سازگار هستند. ولی بطور عمومی توزیع مجانبی برآورد گر OLS غیر استاندارد است و انجام استنباط آماري را براي ضرایب با آماره t غیر معمول معتبر خواهد کرد. براي فایق شدن بر این مساله، شایسته آن است که  ارتباط بین u و V و مقادیر با وقفه آن ها لحاظ شود. روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده این همبستگی را در یک شیوه  شبه پارامتریک به حساب می آورد. البته باید توجه داشت که اعتبار این شیوه منوط به آن است که بردار x تفاضل پایا و همجمعی بین آن ها وجود نداشته باشد. FMOLS که که توسط فیلیپس و هانسن (1990) ارائه شده براي بررسی همجمعی و روابط بلند مدت استفاده شده است

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

تاثیر نوسانات مالی بر نوسانات رشد بخش صنعت در ایران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

تاثیر نوسانات مالی بر نوسانات رشد بخش صنعت در ایران

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.