پایان نامه با موضوع مدل سازی

دانلود پایان نامه

از فشار 60 پام تنها یک فاز مایع داریم که در تعادل با فاز گازی قرار دارد و نکته اینکه فاز گازی غلظت کمی را به خود اختصاص می دهد که برای تزریق دومتوکسی اتانول شرایط خوبی است.

شکل4-25- منحنی فشار بر حسب غلظت دو اتوکسی اتانول در دمای 145 درجه ی فارنهایت

شکل4-26- منحنی فشار بر حسب غلظت دو بوتوکسی اتانول در دمای 145 درجه ی فارنهایت

از این منحنی نیز دریافت می شود که بعد از فشار 200 پام تنها یک فاز مایع داریم که در تعادل با فاز گازی قرار دارد و نکته اینکه فاز گازی غلظت کمی را به خود اختصاص می دهد که برای تزریق دوبوتوکسی اتانول شرایط خوبی است.
با توجه به شکل های مربوط به منحنی های رفتار فازی رسم شده به این نتیجه می گیریم که از گلیکول اترها با توجه به حلالیت خوبشان با هیدروکربن ها می توان در برطرف کردن انسداد میعانی استفاده نمود.

4-3-تست های رفتار فازی

4-3-1-مقدمه
در این قسمت به بررسی نتایج حاصل از تست تخلیه در حجم ثابت و تست Flash مخلوطی از هیدروکربن و حلال پرداخته می شود. در این قسمت سیال استفاده شده مخلوط ساختگی دو و همکارانش است که غلظت اجزای آن در قسمت قبل گفته شده است.
4-3-2-تست تخلیه در حجم ثابت
در این قسمت به بررسی این تست بدون حلال و با استفاده از غلظت های مختلفی از حلال پرداخته شده و نتایج قابل قبولی گرفته شده است که در شکل های 4-27 تا 4-30 آورده شده است.

شکل4-27– منحنی غلظت اجزای هیدروکربی سیال برحسب فشار در تستCVD

شکل4-28– منحنی مقدار مایع خروجی39 بر حسب فشار در دمای 360 درجه ی کلوین برای غلظت های مختلف دو متوکسی اتانول

شکل4-29- منحنی مقدار مایع خروجی بر حسب فشار در دمای 360 درجه ی کلوین برای غلظت های مختلف دو اتوکسی اتانول

شکل4-30- منحنی مقدار مایع خروجی بر حسب فشار در دمای 360 درجه ی کلوین برای غلظت های مختلف دو بوتوکسی اتانول

4-3-3- تست Flash
در این قسمت به انجام تست Flash دو فازی مخلوط سیال گاز میعانی مورد نظر و حلال در شرایط ورودی گازی می پردازیم. شرایط ورودی در دو دمای 360 و 400 درجه ی کلوین و فشار 1200psia می باشد.نتیج بدست آمده در ای قسمت در شکل های زیر آورده شده است.

شکل4-31– منحنی اشباع مایع بر حسب غلظت کلی دو متوکسی اتانول

شکل4-32- منحنی غلظت دو متوکسی اتانول در فاز مایع بر حسب غلظت کلی دو متوکسی اتانول

شکل4-33- منحنی غلظت دو متوکسی اتانول در فاز گاز بر حسب غلظت کلی دو متوکسی اتانول

شکل4-34- منحنی اشباع مایع بر حسب غلظت کلی دو اتوکسی اتانول

شکل4-35- منحنی غلظت دو متوکسی اتانول در فاز مایع بر حسب غلظت کلی دو اتوکسی اتانول

شکل4-36- منحنی غلظت دو اتوکسی اتانول در فاز گاز بر حسب غلظت کلی دو اتوکسی اتانول

شکل4-37- منحنی اشباع مایع بر حسب غلظت کلی دو بوتوکسی اتانول

شکل4-38- منحنی غلظت دو متوکسی اتانول در فاز مایع بر حسب غلظت کلی دو اتوکسی اتانول

شکل4-39- منحنی غلظت دو اتوکسی اتانول در فاز گاز بر حسب غلظت کلی دو اتوکسی اتانول

با توجه به شکل های بالا می توان به این نتیجه رسید که حلال گلیکول اتر ها هنگام دو فازی شدن طی فرایند Flash بیشتر به فاز مایع می رود تا فاز گاز. و این خصوصیت در برطرف کردن انسداد میعانی و حل کردن آن در خود موثر تر است.

4-4- مدل سازی جریان در محیط متخلخل

4-4-1- مقدمه
در این قسمت به بررسی جریان تک فازی و دو فازی در هندسه ی مغزه پرداخته شده است. در قسمت های ممکن با جواب های دقیق نیز مقایسه می شود.
در این قسمت از سه مخلوط گاز میعانی استفاده که یکی از آنها در قسمت قبل آورده شد و دو نمونه ی دیگر سیال ساختگی استفاده شده در این پروژه است که غلظت اجزای آن در زیر آورده شده است.
جدول4-10- غلظت مخلوط گاز میعانی ساختگی شماره ی 1 مورد نظر این پروژه
جزء
کسر مولی
متان
85/0
نرمال هپتان
15/0

جدول4-11- غلظت مخلوط گاز میعانی ساختگی شماره ی 2 مورد نظر این پروژه
جزء
کسر مولی
متان
8/0
نرمال پنتان
2/0

4-4-2- مدل سازی جریان سیال در هندسه ی مغزه
فرضی که در این هندسه می شود این است که جریان در جهت محوری می باشد و به همین جهت از معادلات این جهت جریان استفاده می شود.
4-4-2-1- جریان تک فازی در مختصات استوانه ای و جریان محوری
برای این قسمت از مخلوط گاز میعانی ساختگی شماره ی 1 مورد نظر در این پروژه استفاده می شود که اجزای آن در جدول شماره ی 4-10 آمده است. برای بررسی مدل سازی این قسمت نیاز به تعریف خواص مناسبی از سنگ است که این داده ها در جدول زیر آمده است و همچنین جریان در داخل مغزه 5 سی سی بر دقیقه می باشد

جدول4-12- داده های لازم برای خواص سنگ مخزنی

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *