پایان نامه ارشد با موضوع اضطراب امتحان، ابزار پژوهش، طرح پژوهش

شما کاملا مطابقت دارد نمره 4 بدهيد.
– اگر پاسخ پيشنهادي با يادگيري شما تاحدي مطابقت دارد نمره 3 بدهيد.
– اگر پاسخ پيشنهادي با يادگيري شما اندکي مطابقت دارد نمره 2 بدهيد.
– اگر پاسخ پيشنهادي با يادگيري شما خيلي کم مطابقت دارد نمره 1 بدهيد.
از آنجا که براي بررسي ارزش يک پژوهش، مهمترين ويژگي ابزار پژوهش روايي، ابزار است، ابتدا به بررسي روايي آزمون پرداخته مي شود.. حسيني لرگاني (1377) و ميرانصاري1378)، از طريق تحليل عوامل داده ها، روايي آزمون را تأييد کرده اند. همچنين پينتو (1992 ) با توجه به محاسبات آماري و برآورد بار عاملي، روايي سازه پرسشنامه کلب را تأييد مي کند (همان منبع). کلب در سال 1985 ضريب پايايي پرسشنامه اش را با استفاده از آلفاي کرونباخ به صورت زير گزارش داده است. آزمايشگري فعال (AE) 78/. مفهوم سازي انتزاعي (AC) 83/.، مشاهده تأملي (RO) 73/.، تجربه عيني (CE) 82/. براي بررسي و ارتقاي اعتبار وسيله تحقيق تعداد 30 دانش آموز از يکي از دبيرستانهاي شهرستان اقليد به روش کاملا تصادفي انتخاب و پرسشنامه تحقيق از آنها تکميل شد در مرحله بعدي با استفاده از فرمول کرونباخ پايايي بررسي و ضريب آلفا (AE) 72/. (AC) 73/.، (RO) 71/.، (CE) 76/. تخمين که به اين ترتيب اعتبار پرسشنامه در هر يک از موارد 4 گانه مورد تاييد قرار گرفت.
پايايي ابزار فوق در اين مطالعه 0.616 بدست آمد که اين ميزان پايي نسبتاً مطلوب است. روايي ابزار نيز به کمک تحليل عاملي تاييدي مورد اندازه گيري قرار گرفت، تحليل عاملي تاييدي نشان مي دهد که 57.39 درصد از واريانس سبک هاي يادگيري توسط اين پرسشنامه قابل تبيين است. جداول مربوط به تحليل عاملي تاييدي( نه اکتشافي) در پيوست امده است.

2- پرسشنامه خودتنظيمي:
اين پرسشنامه شامل 9 ماده است وازآزمودني هاخواسته مي شودکه نظرات خودرادرمورد هرماده براساس مقياس 5بخشي ليکرت ازکاملا موافقم(نمره 5) تاکاملا مخالفم(نمره1) مشخص نمايند.درزمينه ارزيابي خودتنظيمي پنتريچ ودي گروت(1990) پرسشنامه راهبردهاي انگيزشي براي يادگيري راساخته و آن را ام-اس-ال-کيو نام نهاده اند.
به منظور بررسي روايي سازه اي پرسشنامه همبستگي دروني نمرات مولفه ها وکل پرسشنامه توسط البرزي وسيف(1381) محاسبه شده است.نتايج نشان داد به استثناي اضطراب امتحان که با سايرمولفه ها همبستگي منفي وغيرمعني داردارد، به طوري که شاهدي برروايي پرسشنامه به شمارمي رود، همبستگي سايرمولفه ها ي پرسشنامه بايکديگرونمره کل مثبت معني داربوده است، البرزي وسيف(1381) نشان دادند که همبستگي نمرات هرمولفه بامولفه وبخش موبوط به ان بيش ازهمبستگي بامولفه ها وبخش هاي ديگراست واين نشان ازروايي سازه اي نمرات حاصل ازپرسشنامه ام- اس- ال- کيم دارد(البرزي وسيف، 1381).روش آلفاي کرونباخ درمقياس خودتنظيمي 59% گزارش شده است.
پايايي ابزار فوق در اين مطالعه 0.723 بدست آمد که اين ميزان پايايي مطلوب است. روايي ابزار نيز به کمک تحليل عاملي تاييدي مورد اندازه گيري قرار گرفت، تحليل عاملي تاييدي نشان مي دهد که 63.58 درصد از واريانس خود تنظيمي توسط اين پرسشنامه قابل تبيين است.

3- پرسشنامه جهت گيري هدف:
اليوت ومک گريگور در سال 2001 براي اولين بارمدل 2*2 اهداف پيشرفت راتهيه کردند سپس برمبناي اين مدل پرسشنامه راطراحي نمودند که شامل 12 گويه است.به طوري که هر هدف به وسيله 3 گويه سنجيده مي شود که درمقابل هرگويه طيف نمره اي ازکاملا درمورد من صدق مي کند (نمره 5) تا به هيچ وجه درمورد من صدق نمي کند(نمره1) قراردارد. اليوت ومک گريگو( 2001) با استفاده از روش تحليل عامل وباچرخش واريماکس 4 عامل ازاين مقياس استخراج کردند.اين عوامل شامل جهت گيري هدف تسلط(شامل سوالات 1-4)، جهت گيري هدف عملکردگرايشي(شامل سوالات 5-8) و جهت گيري هدف عملکرداجتنابي(شامل سوالات 9-12) بودندکه روي هم رفته 5/81 درصدکل واريانس راتبيين مي کردند.
اليوت ومک گريگو(2001)ضريب الفاي کرونباخ جهت بعدتسلط گرايشي 87%و تسلط اجتنابي89%، هدف عملکردگرايشي92% واهداف عملکرداجتنابي83% بدست آمد.درايران نيز سپهري وهمکاران(1386)با استفاده ازروش ضريب الفاي کرونباخ جهت بعدتسلط گرايشي 85%و تسلط اجتنابي85%، هدف عملکردگرايشي82% واهداف عملکرداجتنابي87% بدست آمد.
پايايي ابزار فوق در اين مطالعه 0.672 بدست آمد که اين ميزان پايايي مطلوب است. روايي ابزار نيز به کمک تحليل عاملي تاييدي مورد اندازه گيري قرار گرفت، تحليل عاملي تاييدي نشان مي دهد که 70.31 درصد از واريانس جهت گيري هدف توسط اين پرسشنامه قابل تبيين است.

روش تجزيه و تحليل اطلاعات:
با توجه به نوع تحقيق که توصيفي همبستگي است، در سطح آمار توصيفي از آزمون هايي ميانگين وانحراف معيار و در سطح آماراستنباطي از ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون خطي، آزمون t مستقل و تحليل واريانس(ANOVA) استفاده خواهد شد.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها

فصل حاضر به تجزيه و تحليل داده‌ها اختصاص دارد. اين کار در دو بخش با روشهاي توصيفي و استنباطي صورت مي‌گيرد. در اين فصل با هدف تحليل داده‌ها ابتدا شاخص‌هاي آمار توصيفي مربوط به تمامي متغيرها از قبيل فراواني، ميانگين، انحراف معيار، بالاترين و پايين ترين نمره گزارش گرديده و سپس در بخش استنباطي با استفاده از تحليل رگرسيون به روش همزمان به سؤالات اين پژوهش پاسخ داده مي شود.

4-2- شاخص‌هاي آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش
در جداول 4-1،
4-2 و 4-3 فراواني و درصد دانشآموزان به ترتيب از نظر سن، پايه تحصيلي و جنسيت براي نمونة مورد بررسي(272 = n) ارائه شده است.
جدول 4-1: توزيع فراواني دانشآموزان بر حسب سن
سن
فراواني
درصد
15 ساله
57
21
16 ساله
92
8/33
17 ساله
70
7/25
18 ساله
53
5/19
مجموع
272
100

همان گونه که در جدول 4-1 ملاحظه مي شود، بخش عمده نمونه را دانشآموزان 16 ساله تشکيل مي دهند؛ پس از آنها ساير دانشآموزان 17، 15 و 18 ساله قرار دارند.

جدول 4-2: توزيع فراواني دانشآموزان بر حسب پايه تحصيلي
پايه تحصيلي
فراواني
درصد
اول
59
7/21
دوم
93
2/34
سوم
69
4/25
پيشدانشگاهي
51
8/18
مجموع
272
100

جدول 4-2 فراواني دانشآموزان را بر حسب پايه تحصيلي آنها نشان مي دهد. حدود 21 درصد دانشآموزان در پايه اول، 34 درصد در پايه دوم، 25 درصد در پايه سوم، و 19 درصد در پيشدانشگاهي مشغول به تحصيل هستند.
جدول 4-3: توزيع فراواني دانشآموزان بر حسب جنسيت
پايه تحصيلي
فراواني
درصد
پسر
105
6/38
دختر
167
4/61
مجموع
272
100

جدول 4-3 فراواني دانشآموزان را بر حسب جنسيت آنها نشان مي دهد. حدود 39 درصد دانشآموزان پسر و حدود 61 درصد آنان دختر هستند. در جدول 4-4 شاخص‌هاي مربوط به آمار توصيفي شامل ميانگين، انحراف معيار، حداکثر نمره و حداقل نمره براي متغيرهاي مورد بررسي در اين پژوهش (272 = n) آورده شده است.

جدول 4-4: آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش
متغير
ميانگين
انحراف استاندارد
حداقل نمره
حداکثر نمره
جهتگيري تسلط
41/7
37/2
4
11
جهتگيري عملکرد گرايشي
82/6
25/2
4
10
جهتگيري عملکرد اجتنابي
14/8
06/2
5
12
سبک يادگيري واگرا
07/6
54/3
3
10
سبک يادگيري همگرا
25/7
49/2
4
11
سبک يادگيري انطباقيابنده
93/8
74/2
4
12
سبک يادگيري جذبکننده
55/7
83/3
3
10
خودتنظيمي
36/23
01/3
11
38

با توجه به جدول 4-4، ميانگين نمرات جهتگيري تسلط، جهتگيري عملکرد گرايشي و جهتگيري عملکرد اجتنابي دانش آموزان به ترتيب برابر با 41/7، 82/6 و 14/8 شده است. در اين زمينه ميانگين بدست امده نزديک به حد وسط مجموع پاسخ ها است. همچنين پراکندگي داده ها از ميانگين(انحراف معيار) در جهت گيري عملکرد اجتنابي کمتر از دو بعد ديگر جهتگيري است. ميانگين نمرات سبک يادگيري واگرا، سبک يادگيري همگرا، سبک يادگيري انطباقيابنده و سبک يادگيري جذبکننده نيز به ترتيب 07/6، 25/7، 93/8 و 55/7 شده است. در اين زمينه ميانگين بدست امده نزديک به حد وسط مجموع پاسخ ها است. همچنين پراکندگي داده ها از ميانگين(انحراف معيار) در سبک يادگيري همگرا کمتر از سه بعد ديگر سبک هاي يادگيري است. ميانگين نمرات خودتنظيمي نيز برابر با 36/23 است. در اين زمينه ميانگين گزارش شده بالاتر از حد وسط مجموع پاسخ ها است.

4-3- ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش
با توجه به اين امر که ماتريس همبستگي مبناي تجزيه و تحليل رابطه بين متغيرها و همچنين رگرسيون است، در ادامه بحث و در جدول 4-5 ماتريس همبستگي متغيرهاي مورد بررسي در اين پژوهش آورده شده است.
جدول 4-5: ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش
متغير
1
2
3
4
5
6
7
8
1- جهتگيري تسلط

2- جهتگيري عملکرد گرايشي
**48/0

3- جهتگيري عملکرد اجتنابي
**23/0
**34/0

4- سبک يادگيري واگرا
**41/0
**24/0
**27/0

5- سبک يادگيري همگرا
08/0
03/0-
**52/0
**40/0

6- سبک يادگيري انطباقيابنده
**18/0
*13/0
**34/0
**69/0
**69/0

7- سبک يادگيري جذبکننده
**28/0
07/0
**48/0
**68/0
**79/0
**47/0

8- خودتنظيمي
**32/0
**16/0
**16/0
**30/0
**34/0
**30/0
**35/0

272 n= 01/0 p ** 05/0 p *
با توجه به جدول 4-5 ملاحظه مي شود که بالاترين ضريب همبستگي در ميان متغيرهاي اين پژوهش مربوط به رابطه بين سبک يادگيري همگرا و سبک يادگيري جذبکننده (79/0) و پايين‌ترين ضريب همبستگي به دست آمده نيز مربوط به رابطه بين جهتگيري عملکرد گرايشي و سبک يادگيري همگرا (03/0-) است که مقداري غير معني دار است. از ميان متغيرهاي پژوهش متغيرهاي سبک يادگيري جذبکننده(0.35)، سبک يادگيري همگرا (0.34)، جهتگيري تسلط(0.32)، سبک يادگيري واگرا(0.30)، سبک يادگيري انطباقيابنده(0.30)، جهتگيري عملکرد گرايشي(0.16) و جهتگيري عملکرد اجتنابي(16) به ترتيب بالاترين تا پايين‌ترين ضريب همبستگي را با خودتنظيمي دارا هستند. همبستگي بين جهتگيري عملکرد اجتنابي با تمامي سبکهاي يادگيري معنيدار و مثبت است. از ميان سبکهاي يادگيري، همبستگي سبک يادگيري جذبکننده با خودتنظيمي از بقيه بالاتر است. همبستگي تمامي متغيرهاي پيش بين با خودتنظيمي معنيدار و مثبت است. در کل، با توجه به ماتريس همبستگي بدست آمده ملاحظه مي شود که تنها ضرايب همبستگي ميان جهتگيري تسلط و سبک يادگيري همگرا (08/0)، جهتگيري عملکرد گرايشي و سبک يادگيري همگرا (03/0-)، و جهتگيري عملکرد گرايشي و سبک يادگيري جذبکننده (07/0) معنيدار نيست.

4-4- نتايج تحليل رگرسيون
در ادامه، با توجه به طرح پژوهش که از نوع پيش بيني است و هدف آن پي بردن به تغييرات متغير ملاک از روي متغيرهاي پيش بين است از مدل تحليل رگرسيون همزمان استفاده مي شود. در جدول 5-6، نتايج تحليل رگرسي
ون همزمان سبک يادگيري واگرا بر حسب ابعاد جهتگيري هدفي دانش آموزان ارائه شده است.
جدول 4-6: نتايج تحليل رگرسيون همزمان سبک يادگيري واگرا بر حسب ابعاد جهتگيري هدفي
شاخص هاي آماري
متغيرها
R
R2
S.E.E
F
p-value
?
t
p-value
جهتگيري تسلط
45/0
20/0
48/0
79/22
001/0
37/0
88/5
001/0
جهتگيري عملکرد گرايشي

001/0
11/0
91/0
جهتگيري عملکرد اجتنابي

19/0
21/3
001/0

همان گونه كه نتايج جدول 4-6 نشان مي دهد، مقدار R2 حاصل از ورود ابعاد متغير پيش بين جهت گيري هدف به تحليل بيانگر آن است كه اين متغير مي تواند در حدود 20 درصد تغييرات سبک يادگيري واگراي دانش آموزان را تبيين نمايند. با توجه به معناداري مقدار F در سطح 001/0p مي توان نتيجه گرفت که ابعاد متغير پيش بين جهت گيري هدف توانايي پيش بيني متغير سبک يادگيري واگرا را دارند؛ بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه ابعاد متغير جهت گيري هدف بر روي متغير ملاك يا سبک يادگيري واگرا تاثير مي گذارند. از اين رو، بر اساس معناداري مقدار t در دو بعد جهت گيري تسلط و جهت گيري عملکرد اجتنابي به ازاي هر واحد تغيير در اين دو متغير به ترتيب به ميزان 0.37 و 0.19 در متغير سبک يادگيري واگرا تغيير حاصل مي شود.

جدول 4-7: نتايج تحليل رگرسيون همزمان سبک يادگيري همگرا بر حسب ابعاد جهتگيري هدفي
شاخص هاي آماري
متغيرها
R
R2
S.E.E
F
p-value
?
T
p-value
جهتگيري تسلط
57/0
32/0
55/0
45/42
001/0
07/0
30/1
19/0
جهتگيري عملکرد گرايشي

26/0-
42/4-
001/0
جهتگيري عملکرد اجتنابي

59/0
06/11
001/0

همان گونه كه نتايج جدول 4-7 نشان مي دهد، مقدار R2 حاصل از ورود ابعاد متغير پيش بين جهت گيري هدف به تحليل بيانگر آن است كه اين متغير مي تواند در حدود 32 درصد تغييرات سبک يادگيري همگراي دانش آموزان را تبيين نمايند. با توجه به معناداري مقدار F در سطح 001/0p مي توان نتيجه گرفت که ابعاد متغير پيش بين جهت گيري هدف توانايي پيش بيني متغير سبک يادگيري همگرا را دارند؛ بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه ابعاد متغير جهت گيري هدف بر روي متغير ملاك يا سبک يادگيري همکرا تاثير مي گذارند. از اين رو، بر اساس معناداري مقدار t در دو بعد جهت گيري عملکرد گرايشي و جهت گيري عملکرد اجتنابي به ازاي هر واحد تغيير در اين دو متغير به ترتيب به ميزان 0.26-و 0.59 در متغير سبک يادگيري همگرا تغيير حاصل مي شود.

جدول 4-8: نتايج تحليل رگرسيون همزمان سبک يادگيري انطباق يابنده بر حسب ابعاد جهتگيري هدفي
شاخص هاي آماري
متغيرها
R
R2
S.E.E
F
p-value
?
t
p-value
جهتگيري تسلط
36/0
13/0
49/0
28/13
001/0
13/0
95/1
053/0
جهتگيري عملکرد گرايشي

04/0-
56/0-
58/0
جهتگيري عملکرد اجتنابي

33/0
36/5
001/0

همان گونه كه نتايج جدول 4-8 نشان مي دهد، مقدار R2 حاصل از ورود ابعاد متغير پيش بين جهت گيري هدف به تحليل بيانگر آن است كه اين متغير مي تواند در حدود 13 درصد تغييرات سبک يادگيري انطباق يابنده دانش آموزان را تبيين نمايند. با توجه به معناداري مقدار F در سطح 001/0p مي توان نتيجه گرفت که ابعاد متغير پيش بين جهت گيري هدف توانايي پيش بيني متغير سبک يادگيري

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *