منبع پایان نامه با موضوع حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، بازده حقوق صاحبان سهام، سطح معنادار

دانلود پایان نامه

باشد. به اين منظور ، اين احتمالات با حد آستانه ، که عددي بين صفر و يک بوده و معمولاً در بيشتر کارهاي عملي و نرم افزارها براي سهولت 5% در نظر گرفته مي شود مقايسه مي گردد، در اين صورت فرض مي شود که اگر احتمال هاي تخمين زده شده توسط مدل ، بالاتر و يا برابر حد آستانه باشد پيش آمد رخ داده و در غير اين صورت پيشامد رخ نخواهد داد.
با تعيين احتمالات به صورت صفر ( براي احتمال هاي پايين تر از حد آستانه) و يا يک ( براي احتمال هاي بالاتر از حد آستانه ) و مقايسه با مقادير واقعي صفر و يک هاي متغير وابسته، درصد پيش بيني هاي صحيح مشخص مي شود . بديهي است هرچه اين درصد بزرگتر باشد نشان دهنده پيش بيني صحيح تر و در نتيجه کارايي بيشتر خواهد شد .

فصل چهارم :
تجزيه و تحليل داده ها

4ـ1ـ مقدمه
پس از جمع آوري و محاسبه متغيرهاي مورد نياز تحقيق در فصل سوم، در اين فصل تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق در دو بخش آمار توصيفي و آمار استنباطي انجام گرفته است. در ابتدا ويژگيهاي مربوط به متغيرهاي تحقيق توسط آمار توصيفي شامل شاخص هاي پراکندگي و مرکزي توصيف شده است. سپس مدل هاي پيش بيني بحران کسب و کار با انتخاب نسبت هاي مالي براي شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زماني تحقيق 1386 تا 1389 توسط مدل رگرسيوني لجستيک به سه روش اينتر، پيش رونده و پس رونده بررسي شده است.
4ـ2ـ آمار توصيفي
ويژگيهاي مربوط به متغيرهاي مورد مطالعه شامل شاخص هاي مرکزي و پراکندگي از قبيل ميانگين، ميانه، ماکزيمم، مينيمم و انحراف معيار نسبت هاي مالي تحقيق محاسبه شده و در جدول 4ـ1 به شرح زير ارائه شده است.
جدول (4ـ1) آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق
متغير
ميانگين
مينيمم
ماکزيمم
انحراف معيار
سود خالص به فروش
12.1836
ـ1534.87
1534.87
1.42
سود ناخالص به فروش
19.8470
ـ1534.87
1534.87
1.43
بازده دارايي ها(ROA)
14.0630
ـ18.94
100.00
2.18
بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)
9.0566
ـ15.52
41.21
1.56
بازده فروش
26.1315
.07
58.78
4.19
نسبت جاري
4.7443
ـ3.47
7.32
4.81
نسبت آني
0.4962
.00
5.04
0.69
سرمايه در گردش خالص
330.0585
1.38
12046.65
12.27
گردش سرمايه جاري
3.1323
ـ73.62
333.98
2.47
گردش دارايي هاي ثابت
3.8870
.10
359.39
2.42
گردش مجموع دارايي ها
.4573
ـ71.62
8.01
6.51
نسبت بدهي به دارايي ها
.5400
ـ16.42
7.75
1.71
نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام
4.0746
ـ8.56
744.32
4.81
متغير
ميانگين
مينيمم
ماکزيمم
انحراف معيار
سود ناخالص به هزينه مالي
7.9987
ـ4.03
723.37
4.77
4ـ3ـ آمار استنباطي
4ـ3ـ1ـ مقايسه ميانگين متغيرهاي مستقل الگو
براي بررسي تفاوت ميانگين نسبت هاي مالي در دو گروه شرکتهاي ورشکسته و غيرورشکسته از آزمون برابري ميانگين هاي دو نمونه مستقل استفاده شده است. هدف از اين روش انتخاب متغيرهايي است که تفاوت بين ميانگين ها، توان ارزيابي بحران کسب و کار شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اواق بهادار تهران داشته باشد. براي انتخاب نسبت هاي مفيد و کاربردي که رابطه نزديکي با شرايط مالي شرکت ها دارند و همچنين براي برآورد مقدار و ميزان معنادار بودن تفاوت هر نسبت بين شرکت هاي ورشکسته و غيرورشکسته از آزمون tـ استيودنت انجام شده است. اين آزمون ها با استفاده از نرم افزار spss بر روي متغيرهاي نمونه در سال هاي (1386ـ1389) انجام شده است که نتايج نهايي آن در جدول 4ـ2 ارائه شده است. بدين منظور فرضيه اي به شکل زير در نظر گرفته شده است.
H0=ميانگين داده ها برابرند
H1= ميانگين داده ها برابر نيستند

جدول (4ـ2) نتايج حاصل از آزمون برابري ميانگين ها
عنوان متغير در مدل
متغير
آماره آزمون
سطح معناداري
نتيجه
X1
سود خالص به فروش
2.465
0.014
رد فرض صفر
X2
سود ناخالص به فروش
2.818
0.011
رد فرض صفر
X3
بازده دارايي ها(ROA)
6.493
0.00
رد فرض صفر
X4
بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)
3.556
0.00
رد فرض صفر
X5
بازده فروش
4.915ـ
0.00
رد فرض صفر
X6
نسبت جاري
2.307
0.012
رد فرض صفر
X7
نسبت آني
9.557
0.00
رد فرض صفر
عنوان متغير در مدل
متغير
آماره آزمون
سطح معناداري
نتيجه
X8
سرمايه در گردش خالص
2.173ـ
0.013
رد فرض صفر
X9
گردش سرمايه جاري
2.670
0.002
رد فرض صفر
X10
گردش دارايي هاي ثابت
2.066
0.04
رد فرض صفر
X11
گردش مجموع دارايي ها
2.674
0.016
رد فرض صفر
X12
نسبت بدهي به دارايي ها
2.627
0.015
رد فرض صفر
X13
نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام
2.259
0.02
رد فرض صفر
X14
سود ناخالص به هزينه مالي
2.489
0.014
رد فرض صفر

نتايج نشان مي دهد که تمام متغيرهاي مورد تحقيق بدرستي انتخاب شده اند، با توجه به اينکه فرض صفر يعني برابري ميانگين ها براي هر يک از متغيرهاي تحقيق رد مي شود.
4ـ3ـ2ـ برازش الگوي تحقيق براساس داده هاي استخراج شده
از آنجا که بخشي از اهداف اين تحقيق برازش الگو با استفاده از روش رگرسيون لجستيک مي باشد، مي بايست مدل مورد نظر را پس از برآورد از لحاظ معني داري ضرايب و معيارهاي نکويي برازش مورد ارزيابي قرار د
اد ، چرا مدل حاصل از اين مدل در صورتي اعتبار خواهد داشت که مدل برآورد شده ويژگي هاي خوب يک برآورد را داشته باشد .
در بررسي الگوها با استفاده از رگرسيون لجستيک، ورشکستگي به عنوان متغير وابسته تعريف مي شود که دو گروه شرکت ورشکسته و غير ورشکسته به ترتيب با 0 و 1 در نظر گرفته مي شوند. متغير هاي مستقل تحقيق نيز، شامل نسبتهاي مختلف مالي به شرح جدول 4ـ3 مي باشد:

جدول (4ـ3) متغيرهاي مستقل تحقيق

عنوان متغير در مدل
متغير
نسبت هاي سود آوري
X1
سود خالص به فروش

X2
سود ناخالص به فروش

X3
بازده دارايي ها(ROA)

X4
بازده حقوق صاحبان سهام(ROE)

X5
بازده سرمايه در گردش
نسبت هاي نقدينگي
X6
نسبت جاري

X7
نسبت آني

X8
سرمايه در گردش خالص
نسبت هاي فعاليت
X9
گردش سرمايه جاري

X10
گردش دارايي هاي ثابت

X11
گردش مجموع دارايي ها
نسبت هاي اهرمي
X12
نسبت بدهي به دارايي ها

X13
نسبت بدهي به حقوق صاحبان سهام

X14
سود ناخالص به هزينه مالي
4ـ3ـ2ـ 1ـ برازش الگوي تحقيق به روش اينتر
در اين قسمت نتايج حاصل از برازش الگوي تحقيق به روش اينتر (ورود تمام متغيرهاي مستقل بصورت همزمان)، در جدول ، آورده شده است.
نتايج حاصل از برآورد مدل با 14 متغير مستقل در جدول 4ـ4 آورده شده است:

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *