طراحی یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مساله زمانبندی ماشینهای موازی نامرتبط با محدودیت زمان دسترسی به کارها – دانلود پایان نامه رشته مهندسی صنایع

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

طراحی یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مساله زمانبندی ماشینهای موازی نامرتبط با محدودیت زمان دسترسی به کارها

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 حداقل کل ديرکرد

مساله کلاسيک کل تاخير ماشين هاي موازي[1](PMTP) ميﺗواند بصورت زير بيان شود:

“يک مجموعه کارهاي مستقل بايد روي تعدادي ماشين موازي مشابه در دسترس بطور پي در پي پردازش شود. هر ماشين تنها يک کار در يک زمان ميﺗواند انجام دهد و هر کار ميﺗواند روي يک ماشين پردازش شود. هر کار در شروع افق برنامه ريزي حاضر مي باشد. هر کار زمان پردازش مجزا و موعد تحويل مجزا دارد. هدف, تعيين زمانبندي است که کل تاخير را حداقل کند.”

بايلژ و همکاران[23]مساله توالي مجموعهﺍي از کارهاي مستقل با زمانﻫاي آمادهﺳازي وابسته به توالي را روي مجموعهﺍي از ماشينﻫاي موازي يکنواخت با هدف حداقل کردن کل ديرکرد در نظر ميﮔيرند.در صورتيکه زمان تکميل کارi با ci نشان داده شود, ميزان تاخير کار i برابر باTi=max{0,cidi}ميﺑاشد. هدف, يافتن ترتيب پردازش کارها به گونه اي است که مجموع تاخير کارها حداقل گردد. آنها يک رويکرد جستجوي ممنوع[2] (TS) براي مساله تعريف شده در بالا ارائه کردهﺍند. الگوريتم تعريف شده توسط آنها براي حل مساله داده شده توسط سيوريکايا و اولسوي [24] به کار برده شده است (آنها براي مساله حداقل کردن کل هزينهﻫاي زودکرد و ديرکرد يک الگوريتم ژنتيک[3](GA) با يک اپراتور تقاطعي جديد ارائه کردهﺍند). تفاوت در اين است که در اين مقاله وزن جريمه ديرکرد برابر با صفر در نظر گرفته شده است. نتايج نشان مي دهد که الگوريتم ارائه شده توسط آنها به جوابﻫاي بهتري نسبت به الگوريتم ژنتيک ميﺭسد.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

طراحی یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مساله زمانبندی ماشینهای موازی نامرتبط با محدودیت زمان دسترسی به کارها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

طراحی یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مساله زمانبندی ماشینهای موازی نامرتبط با محدودیت زمان دسترسی به کارها

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.