طراحی و پیاده سازی یک نمودار کنترل مناسب برای محصولات شوینده بر اساس مشخصه های کیفی و داده های در دسترس

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

طراحی و پیاده سازی یک نمودار کنترل مناسب برای محصولات شوینده بر اساس مشخصه های کیفی و داده های در دسترس

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

نتیجه گیری

تا به امروز پژوهش های فراوان داخلی و خارجی، در رابطه با طراحی نمودارهای کنترل و پیاده سازی آنها برای بهبود کیفیت انجام شده و کنترل کیفیت و بهبود و تضمین کیفیت، مورد بررسی قرار گرفته شده است و در زمینه های سلامت و بهداشت، دارو و درمان، صنایع پزشکی و خدماتی، بانکداری، حوزه های عمرانی، صنایع هوایی و کاربردهای مختلف دیگر این موضوع مورد توجه قرار داده شده است اما تا کنون پژوهش های بسیار کمی در زمینه ی بهبود کیفیت مواد شوینده بر اساس نمودار های کنترل، صورت گرفته است. براین اساس پژوهش پیش رو به طراحی نمودار کنترل پرداخت که طراحی نمودار برای فاز اول و دوم انجام شد. در فاز اول به دلیل نمونه های کم و اینکه در هر بار نمونه گیری یک نمونه داشتیم، نمودار I-MR انتخاب شد که در نهایت با انجام اقدامات اصلاحی و با شناسایی و رفع علل خارج از محدوده بودن نقاط، برای هر سه مشخصه ی مورد نظر ، فرایند تحت کنترل اعلام شد. ودر فاز دوم به دلیل عدم وجود همبستگی بین مشخصه های کیفی و برای یافتن تغییرات کوچکتر از نمودار EWMA استفاده شد که دوباره فرایند برای هر سه مشخصه، تحت کنترل اعلام شد.

هم چنین در مرحله ی پیاده سازی نمونه های یک ماه اخیر (دی ماه 93) برای محصول مان با نمودارهای کنترل مورد نظر پیاده سازی شده و علل ایجاد نقاط خارج از کنترل شناسایی و رفع و مشاهده شد که داده های هر سه متغیر نرمال، میانگین و واریانس هر سه پایدار و داده ها نسبت به هم ناهمبسته هستند. در نهایت بهبود مورد نظر حاصل شد.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﺮار و ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻈﺎم ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﺎری و طراحی نمودار های کنترل در ﺧﺼﻮص ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ، ﮐﺎﻻی در ﺟﺮﯾﺎن ﺳﺎﺧﺖ و ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ، ﻣﻮﺟﺒﺎت ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﺎری، به خصوص نمودار های کنترل، ﮐﻠﯿﻪ ی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪای را در راﺳﺘﺎی ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وری، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﻼم ﻣﻌﯿﻮب، ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻨﻈﯿﻢﻫﺎی ﻏﯿﺮﺿﺮوری و آﮔﺎﻫﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﺎری ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ. ﻃﺒﻖ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺘﻤﺎدی، واﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی ﮐﻪ از روﺷﻬﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ آﻣﺎری ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ، از ﺑﺎزده ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

طراحی و پیاده سازی یک نمودار کنترل مناسب برای محصولات شوینده بر اساس مشخصه های کیفی و داده های در دسترس

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 طراحی و پیاده سازی یک نمودار کنترل مناسب برای محصولات شوینده بر اساس مشخصه های کیفی و داده های در دسترس

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.