دانلود پایان نامه با موضوع داراي، جانبي، کارن، كارن

دانلود پایان نامه

خانواده بوتيده در ايران121 :
1. انگشت ثابت كليسر داراي يك عدد دندانه شكمي ……………… 2
– انگشت ثابت كليسر داراي دو عدد دندانه شكمي ……………..4
2. تي بيا و تارسومرهاي پاي اول تا سوم داراي بريستل كامپ (Bristle Combs) در طول لبه پس جانبي (retrolaleral) پساموبوتوس (Psammobuthus)
– تي بيا و تارسومرهاي پاهاي اول تا سوم با موهاي كه به شكل بريستل كامپ ديده مي شوند ……. 3
– تي بيا در پاهاي سوم و چهارم داراي يك مهميز(spur) فرمول نئوبوتريوتاكسي (تريکوبوتري) و پاتلاي پدي پالپ داراي 11 تريكوبوتري خارجي ……………. ليوبوتوس كسلري (Liobuthus kessleri)
– پاتلاي پدي پالپ داراي 8 يا 9 تريكوبوتري خارجي ………… واشونيولوس (Vachoniolus)
3. سه جفت چشم جانبي …………….. همي بوتوس Hemibuthus))
4. دو جفت چشم جانبي ………………. رازيانوس Razianus))
5. داراي كاراپاس گرانوله ولي بدون كارن ………. بوتاكوس Buthacus) )
– كاراپاس داراي كارن …………….. 5
6. تريکوبوتري eb در بخش انتهايي مانوس شلا (Manus of Chela) قرار گرفته است…….کراپلينيا (Kraepelinia)
– تريکوتوري eb روي انگشت ثابت از شلا قرار گرفته است…….6
7. كارن شكمي بندهاي متازوماي دوم و سوم و كارن عرضي شكمي بند چهارم بسيار بزرگ و بلند مي باشند ………. ادنتوبوتوس (Odontobuthus)
– كارن شكمي در بند هاي متازوما بدون دندانه هاي بزرگ و مشخص …………….. 7
8. بخش رأسي انگشت متحرك پدي پالپ داراي 4 برجستگي انتهايي (سه عدد انتهائي و يك عدد قاعده اي)………8
– بخش رأسي انگشت متحرك پدي پالپ داراي 7-5 برجستگي انتهايي (4تا6 عدد انتهايي و يک عدد قاعده اي)……….11
9. كارن هاي بند هاي ترژيت (Tergites) بصورت برجسته و مشخص بطوريكه از حاشيه خلفي بصورت بيرون زده و مشخص مي باشد…….. ساسانيدوتوس (Sassanidotus)
– كارن هاي بند هاي ترژيت بصورت بيرون زده از لب خلفي بندها نمي باشند …….9
– طول عقرب بالغ كمتر از 50 ميلي متر…….10
– طول عقرب بالغ بيشتر از 50 ميلي متر ……. آندروكتنوس (Androctonus)
10. انگشت متحرك پدي پالپ با 12تا10رديف دنداني مورب……. واشونوس (Vachonus)
-انگشت متحرك پدي پالپ با 15 رديف دنداني مورب…….. پوليسيوس (Polisius)
-كارن هاي جانبي مركزي و جانبي خلفي در كاراپاس به يكديگر وصل شده و تشكيل يك خط مستقيم را در بخش خلفي كاراپاس داده اند …………………..12
– كارن هاي جانبي مركزي و جانبي پشتي در كاراپاس به هم وصل نشده اند …………………13
11. طول عقرب بالغ كمتر از 55 ميلي متر …………. كمپسوبوتوس (Compsobuthus)
– طول عقرب بالغ بيشتر 80 ميلي متر ……….. ايرانوبوتوس (Iranobuthus)
12. تريکوبوتري db موجود در تيبياي پدي پالپ معمولاً بينet , est قرار گرفته است و كارن هاي موجود بر روي كاراپاس تشكيل يك شكل لير(Lyre?shaped) را نمي دهند …………. هوتنتوتا (Hottentotta)
– تريکوبوتري db موجود در تيبياي پدي پالپ بين esb , est قرار گرفته و كارن هاي موجود بر روي كاراپاس تشكيل لير مي دهند …………… مزوبوتوس (Mesobuthus).

3-5- ملاحظات اخلاقي :
در اين مطالعه ملاحظات اخلاقي خاصي وجود ندارد ولي هميشه بايد به خطرات و ضررهاي ناشي از جمع آوري زياد نمونه هاي زنده توجه کرد زيرا جانوران در حيات زندگي انسان ها نقش مهمي داشته و بخشي از محيط زيست اطراف انسان ها مي باشند و بايد از انقراض آنها در آينده جلوگيري کرد.

فصل چهارم

نتايج

4-1- طبقه بندي عقرب ها :
دسته بندي صفات مرفولوژيکي در بندپايان به منظور طبقه بندي آنها به کار گرفته مي شود؛ بندپايان شبيه به هم در يک طبقه قرار مي گيرند و در علم طبقه بندي کوچکترين گروه را گونه مي نامند. آن دسته از گونه ها که در صفاتي مشخص و مربوط به هم شبيه باشند در يک جنس قرار مي دهند. يافتن انواع اختلاف ها بين گونه ها، جنس ها، خانواده ها، راسته ها و حد فاصل اين واژه هاي مورد استفاده در سيستماتيک مانند زير گونه، زير جنس، زير خانواده، بالاخانواده و زير راسته در حوزه طبقه بندي قرار مي گيرد. شناسائي گونه هدف اصلي است که بيشتر فعاليت ها در اطراف آن صورت مي گيرد. تشخيص عقرب ها بيشتر بر خصوصيات مرفولوژيک مانند کليسر ها، گيره ها، تريکوبوتري هاي روي گيره ها، خارها و موهاي روي پا ها، شکل و نوع اسپرماتوفور، وضعيت تلسون، کارن ها و گرانول هاي روي سطح پشتي بدن، گرانول هاي موجود در سطح داخلي گيره ها و رنگ آنها صورت مي گيرد (دهقاني و ولائي، 1383).

Scientific classification :
* Kingdom: Animalia
o Phylum: Arthropoda
* Subphylum: Chelicerata
* Class: Arachnida
o Order: Scorpiones
* Parvorder: Buthida
* Superfamily: Buthoidea
o Family: Buthidae (C.L.Koch, 1837)

4-2- خانواده بوتيده سي. ال. کوخ، 1837
Family Buthidae C. L. Koch, 1837

خصوصيات : سطح شکمي بند پر فمور در انبرک بدون تريکوبوتري، استرنوم مثلثي شکل، سرپوش تناسلي در نر و ماده دو تکه و مجزا، پيشاني صاف يا محدب و يا کمي مقعر و بدون شيار عميق مياني، چشم هاي کناري 2 تا 5 عدد، سپرسري داراي کارن يا گرانول و يا تقريبا صاف و بدون کارن، طول دم برابر با طول شکم و سفالوتوراکس مي باشد، اندازه ي عقرب هاي اين خانواده کوچک و متوسط بوده و انداره ي گونه هاي آن بين 20 تا 120 ميلي متر مي باشد، اعضاي اين خانواده اغلب هم رنگ محيط زيست خود هستند هر چند که تعدادي از آنها به رنگ قهوه اي و سياه ديده مي شوند.
4-2-1- جنس مزوبوتوس واشون، 1950
Genus Mesobuthus Vachon, 1950

خصوصيات : رنگ بدن از زرد شفاف تا زرد کدر، رنگ يک دست يا با لکه هاي تيره همراه است، اندازه حداکثر 6 سانتي م
تر، کارن هاي جانبي-مرکزي مشخص و ممکن است به کارن هاي مياني-خلفي متصل باشد در اين صورت تشکيل لير پروزومايي را مي دهد، ترژيت ها گرانوله که بر حسب فرم يا پرز يا بدون پرز، کارن هاي جانبي-شکمي در بند پنجم دندانه هاي نامنظمي را تشکيل مي دهد، دندانه هاي جانبي کادر مخرج دفعي بين 2 تا 3 عدد، چهار گرانول در زير دندان انتهايي انگشت متحرک دست، داراي 11 تا 12 رديف دنداني.
4-2-1-1- گونه مزوبوتوس اپئوس کوچ، 1839
Species Mesobuthus eupeus (Koch, 1839)

خصوصيات : کاراپاس آن وصل نشده تا يک سري گرانول خطي پيوسته تا لبه پشتي تشکيل دهد، اولين بخش متازوما جنس نر آن معمولا پهن تر است، متازوما جنس نر آن معمولا پهن تر از جنس ماده آن است و معمولا هم فرورفته است، تلسون در هر دو جنس نسبتا دراز است، تريکوبوتري db موجود در تيبياي پدي پالپ بين esb , est قرار گرفته (شکل4-1).
زيستگاه : اين عقرب در شرايط آب و هوايي مختلف ديده شده است. در نواحي گرم و پست تا ارتفاعات پوشيده از برف در زير سنگ ها و کلوخه ها وجود دارد.
پراکنش در ايران : شهرهاي آذربايجان شرقي، فارس، کرمان، سيستان و بلوچستان، هرمزگان، يزد (Navidpour et al., 2013).

4-2-2- جنس ادونتوبوتوس واشون، 1950
Genus Odontobuthus Vachon, 1950

خصوصيات : رنگ زرد کدر، برآمدگي چشمي و انتهاي نيش تيره و انبرک ها و پاها زرد کم رنگ، اندازه متجاوز از 5 سانتي متر، کارن هاي جانبي-مرکزي و مياني-خلفي به يکديگر متصل و لير پروزومايي را تشکيل مي دهد، ترژيت ها گرانوله، سطح شکمي اين بخش تا زير دستگاه تناسلي داراي برآمدگي هاي دندانه دار، کارن هاي شکمي در بند دوم و سوم دم و هم چنين لبه ي قدامي بند سوم و چهارم در اين سطح به رديف هاي دندانه هاي برآمده مجهز است، انگشتان دست نسبتا طويل و داراي 13 رديف دنداني، گرانول هاي زير دندان انتهايي انگشت متحرک دست 5 تا 6 عدد.
4-2-2-1- گونه ادونتوبوتوس دوريه ترل، 1876
Species Odontobuthus doriae (Thorell, 1876)

خصوصيات : تريکوبوتري eb واقع در انگشت ثابت کليسر، کارن هاي جانبي شکمي در بند پنجم دم دندانه هايي را تشکيل مي دهد که به سمت عقبي بزرگتر مي شوند، کادر مخرج دفعي دو لب جانبي دارد، دندان هاي شکمي در بند دم مدور، انگشت ثابت کليسر دو دندان قدامي دارد (شکل4-2).
زيستگاه : اين عقرب ها حفار هستند و در دشت و بيابان و در ارتفاعات کم زندگي مي کنند.
پراکنش در ايران : شهرهاي اصفهان، فارس، همدان، کرمان، کرمانشاه، مازندران، مرکزي، تهران، آذربايجان غربي، چهارمحال بختياري، سيستان و بلوچستان، يزد (Pirali-Kheirabadi et al., 2009).

4-2-3- جنس ارتوکيروس کارخ، 1891
Genus Orthochirus Karsch, 1891

خصوصيات : رنگ تيره اغلب با انعکاس قرمز و سبز، اندازه حداکثر 3 سانتي متر، ذوزنقه اي شکل و بدون کارن مشخص در سپرسري ولي پوشيده از گرانول، پيشاني محدب، چشم هاي جانبي 3عدد، ترژيت ها بر حسب فرم داراي کارن و گرانول يا فاقد آنها، دم کوتاه و ضخيم در بند هاي آخر عرض آن بيشتر مي شود، دم داراي فرورفتگي هاي آبله مانند کادر مخرج دفعي از نوع مدور و بدون لوب جانبي، انگشتان دست نسبتا کوتاه و باريک، انگشتان متحرک دست در حدود 9 رديف دنداني.
4-2-3-1- گونه ارتوکيروس زاگروسنسيس کواريک، 2004
Species Orthochirus zagrosensis (Kova??k, 2004)

خصوصيات : سطح پشتي بخش پنجم متازوما در وسط صاف و بدون گرانول است، کاراپاس آن از نماي جانبي از چشمان مياني تا حاشيه جلويي به سمت پايين شيب پيدا مي کند، تارسومر I پاي اول تا سوم با موهاي زبر فقط از 4 تا 6 مو تشکيل شده است، مزوزوما و متازوما سياه است، تلسون قهوه اي مايل به قرمز تا سياه است، فمور و پاتلا پاها و پديپالپ ها سياه است، تيبياي پاها زرد تا سبز مايل به زرد است، انگشتان زرد تا سبز مايل به زرد است (شکل4-3).
زيستگاه : در مناطق صحرايي و بيايان هاي خشک و گرمسير يافت مي شود.
پراکنش در ايران : شهرهاي اصفهان، فارس، کهکيلويه و بويراحمد، يزد، چهار محال بختياري (Pirali-Kheirabadi et al., 2009).

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *