دانلود پایان نامه با موضوع :تصادفات موتورسیکلت در استان یزد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتورسیکلت در استان یزد و ارائه راهکار های جلوگیری از آن

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 قدمت وپیشینه تاریخی

استان یزد از سرزمینهای کهن و تاریخی ایران زمین است. در بعضی از منابع تاریخی، بنای اولیه برخی از شهرهای این استان چون میبد را به سلیمان پیغمبر، یزد را به ضحاک و اسکندر مقدونی و ابرکوه را به ابراهیم پیغمبر نسبت داده اند که این خود بیانگر قدمت و دیرینگی پیشینیه تاریخی و فرهنگی سرزمین و مردم این دیار است. مجموعه آثار باستانی پراکنده موجود در این استان نیز به سهم خود گویای این پیشینه تاریخی است. آثاری چون دست افزار های سنگی بدست آمده از دره های شیر کوه، نگاره های روی تخت سنگ کوه ارنان، تکه سفالهای منقوش نارین قلعه میبد–متعلقبهدورهعیلامی،غارهایاستانوآثارمعماریوشهرسازیباستانینشانمیدهدشهرنشینیدریزد،درچهارنقطهباستانیمهریزوفهرج،یزد،رستاقومیبدواردکانمتمرکزبود .پژوهشگراناینمنطقهراکهدرمسیرشاهراههایباستانیری–کرمانوپارس–خراسان قرار داشت، جزو سرزمین های دوردست مادها شمردهاند.تاريخ‌ سكونت‌ انسان‌ در اين‌ خطه‌ از هزاره‌ سوم‌ پيش‌ از ميلادفراتر رفته‌ است، به‌ طوري‌ كه‌ در عهد پيشداديان‌ طوايف‌ در حال‌ كوچ‌ از بلخ‌ به‌ پارس‌، اين‌ سرزمين‌ را يزدان، ناميدند و از آن‌ زمان‌ به‌ بعد يزد محل‌ عبادت‌ شد. از مهم‌ترين‌ مراكز اسكان‌ اوليه‌ اين‌ سرزمين‌ به‌ مهرپادين‌ یا مهريز، پهره‌ یا فهرج‌، خورميش، ادر یا اردكان‌، شواز، قلاع‌ موبدان‌ در ميبد، طرنج، عقدا و اشكذر مي‌توان‌ اشاره‌ كرد. شهر يزد به‌ عنوان‌ محلي‌ پاك‌ و مقدس‌ در رأس‌ تمام‌ آبادي‌هاي‌ مزبور قرار داشته‌ است‌. به عقیده مورخان، بناي يزد، توسط يزدگرد اول ساساني بوده و وجه تسميه يزد را با نام «يزدگرد اول» و واژه «يزش» را با معناي «ستايش و نيايش» مترادف دانسته اند. يزد ، يعني آفريننده خوبي ها، پاكي ها و شهر خداست. نام گذاري اين شهر با واژه «ستايش و نيايش» در زبان پارسي ميانه و با واژه « يزدان يا يزتان» به معني پاك، مقدس، فرخنده و همچنين به معني ذات خدا در ارتباط است. کتبت اریخی موجود بنای یزد را به دوران ساسانیان و یا کمی آنسوتر به دوران اسکندر مقدونی نسبت میدهند ،و البته درباره انتساب شهر به دوره ساسانیان،نام شهرنیز ظن نویسندگان را تقویت میکند،اماشواهدباستان شناسی وجود کانونهای زیستگاهی ماقبل تاریخ در دشت یزد را ثابت میکند. درارتفاعات۳۵۰۰متریشیرکوهونزدیکپناهگاهمعروفاینقلهابزاروادواتسنگییافتشدهاست. قدمتاینابزارومشخصاتظاهریآنبهعصرحجرمیرسد. لیکنمهمترینآثارپیشتاریخیمنطقهیزد،مربوطبهسنگنگارههایکوهارناناستکهبرخیقدمتآنراتاعصرنوسنگیپیشمیبرند،وتاریخآنرامابین۱۰تا۱۲هزارسالپیشتخمینمیزنند.

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتورسیکلت در استان یزد و ارائه راهکار های جلوگیری از آن

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتورسیکلت در استان یزد و ارائه راهکار های جلوگیری از آن

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.