دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع : زمان بندی ماشین های موازی غیر مرتبط با اثر همزمان استهلاک و یادگیری و فعالیت های نگهداری

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

زمان بندی ماشین های موازی غیر مرتبط با اثر همزمان استهلاک و یادگیری و فعالیت های نگهداری

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

فهرست

عنوان                                                                                                     شماره صفحه

چکیده

 فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

  • مقدمه                                                                                                     2
  • تعریف مسئله 3
  • فرضیات مسئله ماشین­های موازی این مطالعه 3                       
  • اهداف تحقیق                                      4                  

1-5. جنبه­های نوآوری تحقیق                                                                                  4

1-6. محتویات تحقیق                                                                                           4          

1-7. جمع­بندی                                                                                                  4

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه  تحقیق

2-1. مقدمه                                                                                                      7

2-2. تعربف اثر یادگیری در فن زمان­بندی                                                                 7

2-3. تعریف نگهداری و تعمیرات در زمان­بندی                                                          9

2-4.  ادبیات و پیشینه تحقیق                                                                               10

2-4-1. مسائل ماشین­های موازی                                                                          10

2-4-2. مروری بر مطالعات زمان­بندی با اثر یادگیری                                                   11

2-4-3. مروری بر مطالعات اثر همزمان یادگیری و زوال در زمان­بندی                              11       

2-4-4. مروری بر مطالعات زمان­بندی با اثر استهلاک                                                  12

2-5. جمع­بندی                                                                                              13

فصل سوم: ارائه مدل ریاضی

3-1. مقدمه                                                                                                   14

3-2. تعریف مسئله                                                                                          14         

3-3. فرضیات مسئله                                                                                        14

3-4. مدل ریاضی پیشنهادی                                                                               15

3-4-1. اندیس­ها                                                                                            15

3-4-2. پارامترهای مسئله                                                                                  15

3-4-3. متغیرهای تصمیم                                                                                  15

3-4-4. مدل ریاضی                                                                                        16

3-4-5. توضیحات مدل                                                                                    17

3-5. تحلیل حساسیت                                                                                      17   

3-6. پیچیدگی مسئله                                                                                       22

3-7. مقدمه­ای بر الگوریتم ژنتیک                                                                         24

3-7-1. شمای کلی الگوریتم ژنتیک                                                                      25      

3-7-2. واژگان الگوریتم ژنتیک                                                                          26

3-7-3. جامعه اولیه                                                                                        26

3-7-4. عملیات ژنتیک                                                                                    27              

3-7-4-1.عملگر انتخاب                                                                                  27

3-7-4-2.عملگر تقاطع                                                                                   28

3-7-4-3. عملگر جهش                                                                                 29

3-7-4-4.تابع برازش                                                                                    30                     

3-7-4-5. شرط توقف                                                                                  30                        

3-8 .معرفی الگوریتم رقابت استعماری

3-8-1. مقدمه                                                                                              30

3-8-2. شکل­دهی امپراطوری اولیه                                                                      30

3-8-3. سیاست جذب، حرکت کشور مستعمره به سمت استعمارگر                               33

3-8-4. انقلاب                                                                                             35

3-8-5. جابه­جایی قدرت بین استعمارگر و مستعمره                                                 35

3-8-6. رقابت استعماری                                                                                 36                   

3-8-7. همگرایی                                                                                          37                                 

فصل چهارم: یافته­های تحقیق

4-1. مقدمه                                                                                                 41

4-2. ساختار الگوریتم ژنتیک پیشنهادی                                                                41

4-2-1. ساختار کروموزوم                                                                               41

4-2-2. جمعیت اولیه                                                                                     42

4-2-3. تابع برازش                                                                                       42

4-2-4. عملگر تقاطع                                                                                     43                          

4-2-5. عملگر جهش                                                                                     44

4-2-6. ارزیابی فرزندان                                                                                  45

4-2-7. جست و جوی محلی                                                                            45

4-2-8. معیار توقف                                                                                       45               

4-3. ساختار الگوریتم رقابت استعماری پیشنهادی                                                    46

4-4.  نتایج محاسباتی                                                                                      47

4-4-1. تنظیم پارامترها                                                                                    47          

4-4-2. روش تاگوچی                                                                                    47

4-4-3. روش تاگوچی برای تنظیم الگوریتم ژنتیک                                                   49

4-4-4. روش تاگوچی برای تنظیم الگوریتم رقابت استعماری                                      50

4-5. معیارهای عملکرد

4-5-1. شاخص زمان محاسباتی                                                                         52

4-5-2. روش­های اندازه­گیری عملکرد الگوریتم­ها                                                    52

4-5-3. تحلیل نمودار زمان محاسباتی الگوریتم ژنتیک و رقابت استعماری                        55      

4-6. جمع­بندی                                                                                              56

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات آتی

5-1. جمع­بندی                                                                                              59

5-2. پیشنهادات آتی                                                                                       59

ضمیمه یک                                                                                                  60

ضمیمه دو                                                                                                   65      

منابع و مراجع                                                                                               71

لیست جدول­ها

عنوان                                                                                           شماره صفحه

جدول 3-1. داده­های مسئله اول برای کار و زمان                                                            18   

جدول 3-2. داده­های مسئله اول برای نرخ یادگیری                                                         18

جدول 3-3. داده­های مسئله اول برای نرخ استهلاک                                                        18

جدول 3-4. داده­های مربوط به زمان نگهداری برای مسئله اول                                           18        

جدول 3-5. داده­های مسئله دوم برای کار و زمان                                                           19

جدول 3-6. داده­های مسئله دوم برای نرخ یادگیری                                                        19

جدول 3-7. داده­های مسئله دوم برای نرخ استهلاک                                                        20

جدول 3-8. داده­های مربوط به زمان نگهداری برای مسئله دوم                                           20 

جدول 3-9. داده­های مسئله سوم برای کار و زمان                                                          21

جدول 3-10. داده­های مسئله سوم برای نرخ یادگیری                                                      21           

جدول 3-11. داده­های مربوط به زمان نگهداری برای مسئله سوم                                        21

جدول 3-12. داده­های مسئله سوم برای نرخ استهلاک                                                     22   

جدول 4-1. پارامترهای الگوریتم ژنتیک در سه سطح                                                      49

جدول 4-2. مقادیر بهینه برای پارامترهای  GA                                                               50            

جدول 4-3. پارامترهای الگوریتم ICA در سه سطح                                                      50

جدول 4-4. مقادیر بهینه برای پارامترهای  ICA                                                              51                

جدول 4-5. نتایج بدست­آمده از روش دقیق، الگوریتم ژنتیک و رقابت استعماری                     53     

لیست شکل­ها

عنوان                                                                                           شماره صفحه

شکل 2-1. رویکردهای مدل­سازی اثر یادگیری                                                     9

شکل 3-1. سلسله مراتب پیچیدگی توابع هدف در مسائل زمان­بندی                          24

شکل 3-2. تقاطع تک­نقطه­ای                                                                        29

شکل 3-3. تقاطع دو نقطه­ای                                                                        29

شکل 3-4. نحوه تخصیص کشورهای مستعمره به کشور استعمارگر                          32

شکل 3-5. حرکت خطی مستعمره در راستای استعمارگر                                      34

شکل 3-6. زاویه انحراف رسیدن کشور مستعمره به امپریالیسم                               34

شکل 3-7. مسیر انقلاب در یک کشور مستعمره                                                35

شکل 3-8 .جا­به­جایی قدرت مابین کشورهای استعمارگر و مستعمره                        36

شکل 3-9. سقوط امپراطوری­های ضعیف­تر                                                     37

شکل 4-1. ساختار دو بخش و نحوه کدگشایی کروموزوم                                   42

شکل 4-2. نحوه عملکرد عملگرهای تقاطع                                                     44

شکل 4-3. نمایش و نحوه عملگر جهش                                                        45

شکل 4-4. مقادیر سطوح مختلف پارامترهای الگوریتم GA در نسبت S/N              49

شکل 4-5. مقادیر سطوح مختلف پارامترهای الگوریتم ICA در نسبت S/N            51

شکل 4-6. نمودار RPD  مربوط به الگوریتم ژنتیک و رقابت  استعماری                55

شکل 4-7. نمودار زمان محاسباتی الگوریتم ژنتیک و رقابت استعماری                  56

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه زمان بندی ماشین های موازی غیر مرتبط با اثر همزمان استهلاک و یادگیری و فعالیت های نگهداری

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه زمان بندی ماشین های موازی غیر مرتبط با اثر همزمان استهلاک و یادگیری و فعالیت های نگهداری

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

زمان بندی ماشین های موازی غیر مرتبط با اثر همزمان استهلاک و یادگیری و فعالیت های نگهداری

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.