دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع : بررسی رابطه بین مهارت های کارآفرینانه و بهره وری کارکنان شرکت نفت خزر

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی رابطه بین مهارت های کارآفرینانه و بهره وری کارکنان شرکت نفت خزر

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فهرست مطالب

چکیده. ج

فصل اول. 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مساله. 3

1-3- ضرورت تحقیق. 5

1-4- اهداف تحقیق. 7

1-4-1- اهداف کلی. 7

1-4-2- اهداف جزئی. 7

1-5- فرضیه های تحقیق. 7

1-5-1- فرضیه اصلی. 7

1-5-2- فرضیه های فرعی. 8

1-6- قلمرو تحقیق. 8

1-7- تعریف متغیرهای تحقیق. 9

1-7-1- تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق. 9

1-7-2- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق. 10

فصل دوم. 12

2-1 مقدمه. 13

2-2 مبانی نظری. 14

2-2-1 کارآفرینی. 14

2-2-1-1 ويژگي هاي سازمان هاي كارآفرين. 19

2-2-1-2 كارآفريني سازمانی. 19

2-2-1-3 تعاریف کارآفرینی سازمانی. 19

2-2-1-4 الگوهاي كارآفريني سازماني. 21

2-2-1-5 ابعاد كارآفريني سازماني. 21

2-2-1-6 عوامل مؤثر بر كارآفريني سازماني. 22

2-2-1-7 ویژگی هاي کارآفرینان. 22

2-2-1-8 مهارت های کارآفرینی. 29

2-2-2 بهره وری. 34

2-2-2-1 بهره وري چيست؟. 34

2-2-2-2  تعريف بهره وري. 34

2-2-2-3  جریان تکامل مفهوم بهره وری در اقتصاد. 36

2-2-2-4 دیدگاههای مختلف در مورد بهره وری. 37

2-2-2-5 انواع شاخصهای اصلی بهره وری. 40

2-2 -2-6 مزایا و محدودیتهای کاربردی. 40

2-2 -2-7 مدلها و رویکردهای بهبود بهره وری. 43

2-2 -2-8 مدل جامع مدیریت عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی. 46

2-2 -2-9 اهميت بهره وري. 50

2-2 -2-10 عوامل پنج گانه مؤثر بر بهره وري. 50

2-2 -2-11 شاخصهای ارزیابی بهره وری نیروی کار. 52

2-2-2-12  نقش منابع انسانی و نیروی کار. 54

2-2 -2-13 بهره وری و راهبرد منابع انسانی. 55

2-2 -2-14 توسعه منابع انسانی. 55

2-2 -2-15 عوامل مؤثر بر بهره وري نيروي كار. 57

2-2 -2-16 عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار به منظور ارائه مدلهای مربوطه  59

2-2 -2-17 تأثير حقوق و دستمزد بر بهره وري. 63

2-2 -2-18 مشاركت و بهره وري. 64

2-2 -2-18-1 مديريت مشاركتي. 64

2-3 پیشینه تجربی. 65

2-3-1پیشینه داخلی. 65

2-3-2پیشینه خارجی. 70

2-4- چهارچوب مفهومی پژوهش. 75

2-5-خلاصه فصل. 78

فصل سوم. 79

3-1- مقدمه. 80

3-2- روش تحقيق. 80

3-3- جامعه آماري. 81

3-4- شيوه نمونه گيري و حجم نمونه. 81

3-5- روشهاي گردآوري اطلاعات. 82

3-6-  پرسشنامه. 83

3-7- اجزاي پرسشنامه. 84

3-8- روايي پرسشنامه. 85

3-9- پايايي. 85

3-10- روشهاي آماري مورد استفاده. 87

3-11- خلاصه فصل. 89

 

فصل چهارم. 90

4-1- مقدمه. 91

4-2- تجزیه و تحلیل داده ها. 91

4-2-1- تحلیلهای توصیفی. 92

4-2-2- تجزیه و تحلیل استنباطی. 97

4-2-2-1-  بررسی فرض نرمال بودن داده ها. 98

4-2-2-2- آزمون فرضیه ها. 99

4-2-2-2-1- آزمون فرضیه اصلی. 99

4-2-2-2-2- آزمون فرضیه اول فرعی. 100

4-2-2-2-3- آزمون فرضیه دوم فرعی. 101

4-2-2-2-4- آزمون فرضیه سوم فرعی. 102

4-2-2-2-5- آزمون فرضیه چهارم فرعی. 103

4-2-2-2-6- آزمون فرضیه پنجم فرعی. 104

4-2-2-2-7- آزمون فرضیه ششم فرعی. 105

4-2-2-2-8- آزمون فرضیه هفتم فرعی. 106

4-2-2-2-9- آزمون فرضیه هشتم فرعی. 107

4-2-2-2-10- یافته های جانبی. 108

4-3-خلاصه فصل. 116

فصل پنجم. 117

5-1- مقدمه. 118

5-2- نتایج حاصل از فرضیه ها. 118

5-2-1- نتیجه حاصل از فرضیه اصلی. 118

5-2-2- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی اول. 119

5-2-3- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی دوم. 119

5-2-4- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی سوم. 119

5-2-5- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی چهارم. 120

5-2-6- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی پنجم. 120

5-2-7- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی ششم. 121

5-2-8- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی هفتم. 121

5-2-9- نتیجه حاصل از فرضیه فرعی هشتم. 121

5-3- نتیجه گیری. 123

5-4- کاربرد و پیشنهادات. 125

5-4-1- پیشنهادات به مدیران شرکت. 125

5-4-2- پیشنهادات به محققین آتی. 126

5-5- محدودیت های تحقیق. 126

پیوست. 128

منابع و مآخذ. 138

 

 

فهرست جداول

جدول2-1: مهارت­های کارآفرینی و میزان اهمیت هر کدام از آنها ……………………………………………………………………………….29

جدول2-2: مهارت های فنی …………………………………………………………………………………………………………………………………..31

جدول 2-3: مهارت های مدیریتی …………………………………………………………………………………………………………………………. 32

جدول2-4: مهارت های کارآفرینی ………………………………………………………………………………………………………………………… 32

جدول2-5: مهارت های بلوغ شخصیتی ……………………………………………………………………………………………………………………33

جدول 3-1- انتخاب حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………………………………………82

جدول 3-2- طيف ليکرت ……………………………………………………………………………………………………………………………………..84

جدول 3-3- اجزای پرسشنامه به تفکیک هر بعد ………………………………………………………………………………………………………84

جدول 3-5- پایایی پرسشنامه به تفکیک هر بعد ……………………………………………………………………………………………………….86

جدول 4-1- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب جنسیت ………………………………………………………………………………………………..92

جدول 4-2- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب نوع قرارداد ……………………………………………………………………………………………93

جدول 4-3- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات …………………………………………………………………………………………….94

جدول 4-4- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سابقه ……………………………………………………………………………………………………95

جدول 4-5- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سن ………………………………………………………………………………………………………96

جدول 4-6- آزمون بررسی نرمال بودن داده­ها ………………………………………………………………………………………………………….98

جدول4-7- آزمون بررسی رابطه بهره وری و مهارت های کارآفرینانه ……………………………………………………………………….100

جدول4-8- آزمون بررسی رابطه بهره وری و ریسک پذیری  …………………………………………………………………. ………………101

جدول4-9- آزمون بررسی رابطه بهره وری و کانون کنترل ……………………………………………………………………………………….102

جدول4-10- آزمون بررسی رابطه بهره وری و نیاز به موفقیت …………………………………………………………………………………103

جدول4-11- آزمون بررسی رابطه بهره وری و سلاست فکری …………………………………………………………………………………104

جدول4-12- آزمون بررسی رابطه بهره وری و عملگرایی ………………………………………………………………………………………..105

جدول4-13- آزمون بررسی رابطه بهره وری و تحمل ابهام ………………………………………………………………………………………106

جدول4-14- آزمون بررسی رابطه بهره وری و رویاپردازی ………………………………………………………………………………………107

جدول4-15- آزمون بررسی رابطه بهره وری و چالش طلبی …………………………………………………………………………………….108

جدول 4-16-  آزمون مقایسه میانگین یک جامعه برای مهارت های کارآفرینی و ابعاد آن …………………………………………….109

جدول 4-17-  آزمون مقایسه میانگین دو جامعه برای مهارت های کارآفرینی و بهره وری …………………………………………..113

جدول 4-18-  آزمون مقایسه میانگین دو جامعه برای ابعاد مهارت های کارآفرینانه ……………………………………………………114

 

 

فهرست اشکال و نمودار

شکل 1-1- مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………..4

شکل 2-1: فرایند کارآفرینی از نظر فرهنگی و صفرزاده ……………………………………………………………………………………………..22

شکل2-2: بهره­وری از دیدگاه سیستمی ……………………………………………………………………………………………………………………37

شکل 2-3 : مدل گودوین در مورد بهبود بهره­وری …………………………………………………………………………………………………….44

شکل 2-4: مدل هرشاور و راش ……………………………………………………………………………………………………………………………..45

شکل 2-5 : مدل جامع مدیریت یهره­وری نیروی انسانی …………………………………………………………………………………………….47

شکل2-6: عوامل موثر بر بهره­وری ………………………………………………………………………………………………………………………….61

شکل 2-7- مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………….77

نمودار 4-1- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب جنسیت ………………………………………………………………………………………………..93

نمودار 4-2- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب نوع قرارداد ……………………………………………………………………………………………94

نمودار 4-3- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب تحصیلات …………………………………………………………………………………………….95

نمودار 4-4- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سابقه ……………………………………………………………………………………………………96

نمودار 4-5- فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سن ………………………………………………………………………………………………………97

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی رابطه بین مهارت های کارآفرینانه و بهره وری کارکنان شرکت نفت خزر

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی رابطه بین مهارت های کارآفرینانه و بهره وری کارکنان شرکت نفت خزر

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

بررسی رابطه بین مهارت های کارآفرینانه و بهره وری کارکنان شرکت نفت خزر

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.