دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع : بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی شرکت پاکديس ارومیه

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی شرکت پاکديس ارومیه

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فهرست مطالب

1 فصل اول کلیات ———————————— 1

1ـ1 بيان مسئله 2

1ـ2 اهداف تحقيق 4

1ـ3 فرضیه ها 4

1ـ4 چارچوب نظری تحقیق 5

1ـ5 مدل تحلیلی تحقیق 6

1ـ6 قلمرو تحقيق 6

1ـ6ـ1 قلمرو موضوعی تحقیق 6

1ـ6ـ2 قلمرو مکانی تحقیق 6

1ـ6ـ3 قلمرو زمانی 6

2 فصل دوم  ادبیات و پیشینه تحقیق ——————- 7

2ـ1 مقدمه 8

2ـ2 زنجیره تأمین 9

2ـ3 تعریف مدیریت زنجیره تأمین 10

2ـ4 تاریخچه مدیریت زنجیره تأمین 11

2ـ5 عملیات مدیریت زنجیرۀ تأمین و عملکرد شرکت 11

2ـ6 مشکلات زنجیرۀ تأمین 12

2ـ7 مفهوم اثر شلاقی 14

2ـ8 تأثیرات اثر شلاقی بر زنجیره تأمین 15

2ـ9 راههای مقابله با اثر شلاقی 16

2ـ10—– راهکارهای فناوری اطلاعات برای کاهش اثر شلاقی 18

2ـ11—————– معیارهای عملکرد زنجیره تأمین 19

2ـ12———————– موجودی در زنجیره تأمین 20

2ـ13———————– مدل پویای زنجیره تأمین 24

2ـ14———————- مدیریت زنجیره تأمین سبز 24

2ـ15 رقابت واقعی در محیط کسب و کار بین زنجیره های تأمین 26

2ـ16 مطالعه اهمیت و کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تأمین 27

2ـ17———— نقش و اهمیت اطلاعات در زنجیره تأمین 29

2ـ18– مشخصه های زنجیره تأمین با رویکرد جریان اطلاعات 31

2ـ19——————————— پوشش گسترده 31

2ـ20———————- کانال های دستیابی بیشتر 31

2ـ21————————- اطلاعات با کیفیت بالا 32

2ـ22—– بررسی اثرات فناوری اطلاعات بر زنجیره تأمین 32

2ـ23 فناوری اطلاعات و تأثیر آن در توسعه استراتژیهای کسب و کار در زنجیره تأمین 34

2ـ24 وضعیت فعلی استفاده از مدیریت زنجیره تأمین در کشور 35

2ـ25 یکپارچگی با تأمین کنندگان و رابطه آن با عملکرد شرکت 36

2ـ26—— یکپارچگی داخلی و رابطه آن با عملکرد شرکت 36

2ـ27– یکپارچگی با مشتریان و رابطه آن با عملکرد شرکت 37

2ـ28——————————– پیشینه پژوهش 37

2ـ29————- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 37

2ـ30————— تحقیقات انجام شده در داخل کشور 42

3 فصل سوم  روش تحقیق——————————– 52

3ـ1 روش اجرای تحقیق 53

3ـ2 جامعه و نمونه آماری 54

3ـ3 ابزار جمع آوری اطلاعات 55

3ـ4 مقیاسهای پرسشنامه 56

3ـ5 روایی و پایایی ابزار جمع آوری اطلاعات 56

3ـ6 روش تجزیه وتحلیل داده های آماری 56

4 فصل چهارم تجریه و تحلیل اطلاعات آماری 58

4ـ1 مقدمه 59

4ـ2 توصیف نمونه 60

4ـ2ـ1 جنسیت 60

4ـ2ـ2 تأهل 60

4ـ2ـ3 سن 61

4ـ2ـ4 تحصیلات 62

4ـ2ـ5 سابقه خدمت 62

4ـ3 بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق 63

4ـ4 همبستگی های بین متغیرهای تحقیق 64

4ـ5 آزمون فرضیه ها 65

4ـ5ـ1 فرضیه اول 65

4ـ5ـ2 فرضیه دوم 66

4ـ5ـ3 فرضیه سوم 68

4ـ5ـ4 فرضیه چهارم 69

4ـ5ـ5 فرضیه پنجم 71

4ـ5ـ6 فرضیه ششم 72

4ـ5ـ7 فرضیه اصلی 74

4ـ6 تحلیل ساختاری 75

5 فصل پنجم  بحث و نتیجه­گیری یافته­ها 76

5ـ1 بحث و نتيجه­گيري يافته­ها 77

5ـ1ـ1 فرضيه اول 77

5ـ1ـ2 فرضيه دوم 77

5ـ1ـ3 فرضيه سوم 78

5ـ1ـ4 فرضيه چهارم 79

5ـ1ـ5 فرضيه پنجم 80

5ـ1ـ6 فرضيه ششم 81

5ـ1ـ7 فرضيه اصلی 82

5ـ2 محدوديت هاي تحقيق 83

5ـ3 پيشنهادات تحقيق 83

5ـ4 پیشنهادات پژوهشی 84

منابع و ماخذ 1

 

فهرست جداول

جدول ‏3‑1: مقیاس رتبه ای داده ها و ارزش عددی هرمقیاس برای پرسشنامه 56

جدول ‏4‑1: توزیع فراوانی افراد نمونه بر حسب جنسیت 60

جدول ‏4‑2 : توزیع فراوانی تأهل در افراد نمونه 60

جدول ‏4‑3 : توزیع فراوانی سن افراد نمونه 61

جدول ‏4‑4 : توزیع فراوانی سابقه خدمت افراد نمونه 62

جدول ‏4‑5 : توزیع فراوانی سابقه خدمت افراد نمونه 62

جدول ‏4‑6 : بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق 63

جدول ‏4‑7 : همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق با یکپارچگی زنجیره تأمین 64

جدول ‏4‑8 : همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق با عملکرد شرکت پاکدیس 64

جدول ‏4‑9 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی تأمین کنندگان با عملکرد شرکت پاکدیس 65

جدول ‏4‑10 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت پاکدیس 65

جدول ‏4‑11 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی داخلی با عملکرد شرکت پاکدیس 66

جدول ‏4‑12 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی داخلی بر عملکرد شرکت پاکدیس 67

جدول ‏4‑13 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی با مشتریان با عملکرد شرکت پاکدیس 68

جدول ‏4‑14 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی با مشتری بر عملکرد شرکت پاکدیس 69

جدول ‏4‑15 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین رضایت مشتری در شرکت پاکدیس 69

جدول ‏4‑16 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر رضایت مشتری در شرکت پاکدیس 70

جدول ‏4‑17 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد مالی در شرکت پاکدیس 71

جدول ‏4‑18 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد مالی در شرکت پاکدیس 72

جدول ‏4‑19 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد بازار در شرکت پاکدیس 72

جدول ‏4‑20 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد بازار در شرکت پاکدیس 73

جدول ‏4‑21 : ضریب همبستگی بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد شرکت پاکدیس 74

جدول ‏4‑22 : جدول تحلیل رگرسیون یکپارچگی زنجیره تأمین بر عملکرد شرکت پاکدیس 75

 

فهرست نمودارها

نمودار ‏4‑1: نمودار توزیع جنسیت افراد نمونه 60

نمودار ‏4‑2 : نمودار توزیع تاهل افراد نمونه 61

نمودار ‏4‑3 : نمودار توزیع سن در افراد نمونه 61

نمودار ‏4‑4 : نمودار توزیع سابقه خدمت در  افراد نمونه 62

نمودار ‏4‑5 : نمودار توزیـع سابقه خدمت در افراد نمونه 63

نمودار ‏4‑6 : نمودار پراکنش بین یکپارچگی تأمین کنندگان و عملکرد شرکت پاکدیس 66

نمودار ‏4‑7 : نمودار پراکنش بین یکپارچگی داخلی و عملکرد شرکت پاکدیس 67

نمودار ‏4‑8 : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد شرکت پاکدیس 68

نمودار ‏4‑9 : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد شرکت پاکدیس 70

نمودار ‏4‑10 : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد مالی شرکت پاکدیس 71

نمودار ‏4‑11 : نمودار پراکنش بین یکپارچگی با مشتریان و عملکرد بازار شرکت پاکدیس 73

نمودار ‏4‑12 : نمودار پراکنش بین یکپارچگی زنجیره تأمین و عملکرد شرکت پاکدیس 74

نمودار ‏4‑13 : تحلیل ساختاری روابط بین متغیرهای تحقیق 75

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی شرکت پاکديس ارومیه

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی شرکت پاکديس ارومیه

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

بررسی رابطه بین یکپارچگی زنجیره تأمین با عملکرد یک شرکت تولیدی بررسی موردی شرکت پاکديس ارومیه

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.