دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع : معرفی و رتبه بندی معیارهای طراحی کارانه در پروژه های ساختمانی با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره

 

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

معرفی و رتبه بندی معیارهای طراحی کارانه در پروژه های ساختمانی با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فهرست مطالب

فصل 1: مقدمه 1

1-1- مقدمه 2

1-2- تعريف مسأله و بيان موضوع اصلی 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 4

1-4- سوالات تحقیق 5

1-5- اهداف تحقیق 5

1-6- کاربردهای تحقیق 6

1-7- مراحل انجام تحقیق 6

1-8- استفاده کنندگان از نتیجه پایان نامه 7

فصل 2: مروري بر ادبیات تحقیق 8

2-1- مقدمه 9

2-2- مدیریت منابع انسانی 9

2-2-1- جایگاه ارزیابی عملکرد و جبران خدمات در مدیریت منابع انسانی 10

2-2-2- ارزیابی عملکرد 11

2-2-2- 1- فرآیند ارزیابی عملکرد 12

2-2-2- 2- کاربردهای ارزیابی عملکرد 14

2-3- جبران خدمات و پاداش 15

2-4- انواع پاداش 17

2-4-1- کارانه 18

2-4-1- 1- طرح های کارانه فردی 19

2-4-1- 2- طرح های کارانه گروهی 22

2-4-1- 3- طرح های کارانه سازمانی 23

2-5- معیارهای ارزیابی عملکرد و تخصیص کارانه 24

2-6- پیشینه تحقیق 29

2-7- صنعت ساختمان 40

2-8- فرآیند انجام تحقیق 42

2-9- روش های تصمیم گیری چندمعیاره مورد استفاده 43

2-9-1- ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻓﺎزي 43

2-9-2- روش دیمتل 48

 

2-10- جمع بندی 49

فصل 3: روش تحقيق 51

3-1- مقدمه 52

3-2- روش تحقیق 52

3-3- جامعه آماری 53

3-4- روش نمونه گیری و نمونه آماری 54

3-5- روش ها و ابزارهای گردآوری داده ها 54

3-5-1- اطلاعات کتابخانه ای 54

3-5-2- مصاحبه 55

3-5-3- پرسشنامه 56

3-6- روایی و  پایایی پژوهش 57

3-6-1- اعتبار(روایی) 57

3-6-2- پایایی 58

3-7- ابزارهای تجزیه وتحلیل داده ها 59

3-7-1- تجزیه وتحلیل داده های کیفی 59

3-7-2- تجزیه وتحلیل داده های کمی 62

3-7-2- 1- روش دیمتل 62

3-7-2- 2- رویکرد گسترش عملکرد کیفیت فازی 64

3-8- قلمرو تحقیق 67

3-8-1- قلمرو زمانی تحقیق 67

3-8-2- قلمرو مکانی تحقیق 67

3-8-3- قلمرو موضوعی تحقیق 67

فصل 4: تجزیه و تحلیل داده ها 68

4-1- مقدمه 69

4-2- جمع بندی ادبیات 69

4-3- تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه 70

4-3-1- سازماندهی و کدگذاری داده ها 70

4-3-2- جستجوی تم ها و خلق معانی 75

 

4-4- جمع بندی بخش کیفی تحقیق 77

4-5- خوشه بندی و شناسایی تاثیرگذارترین معیارها و پیامدها 82

4-5-1- خوشه بندی معیارهای تخصیص کارانه 82

4-5-1- 1- تشکیل ماتریس تاثیر مستقیم معیارهای تخصیص کارانه 82

4-5-1- 2- تشکیل ماتریس تاثیر مستقیم نرمال شده معیارهای تخصیص کارانه 83

4-5-1- 3- تشکیل ماتریس تاثیر کل معیارهای تخصیص کارانه 84

4-5-1- 4- تعیین روابط درونی معیارهای تخصیص کارانه 84

4-5-2- خوشه بندی پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه 86

4-5-2- 1- تشکیل ماتریس تاثیر مستقیم پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه 87

4-5-2- 2- تشکیل ماتریس تاثیر مستقیم نرمال شده پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه 88

4-5-2- 3- تشکیل ماتریس تاثیر کل پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه 88

4-5-2- 4- تعیین روابط درونی پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه 89

4-6- اولویت بندی معیارهای تخصیص کارانه 91

4-6-1- تعیین اهمیت پیامدهای اجرای طرح کارانه از نگاه خبرگان 92

4-6-2- تعیین ارتباط معیارهای تخصیص کارانه و پیامدهای اجرای طرح کارانه 92

4-6-3- تعیین اهمیت نسبی هریک از معیارهای تخصیص کارانه 93

4-6-4- تعیین میزان همبستگی هریک از معیارهای تخصیص کارانه 94

4-6-5- تعیین امتیاز هریک از معیارهای تخصیص کارانه 94

4-6-6- تعیین ارزش قطعی و اولویت بندی هریک از معیارهای تخصیص کارانه 95

4-7- جمع بندی فصل چهارم 97

فصل5: نتیجه گیری و پيشنهادها 99

5-1- مقدمه 100

5-2- نتیجه گیری 100

5-3- یافته های تحقیق 102

5-3-1- سوال اول: مهمترین معیارهای تخصیص کارانه در ادبیات 102

5-3-2- سوال دوم: مهمترین معیارهای تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی 103

5-3-3- سوال سوم:مهمترین پیامدهای اجرای طرح کارانه در پروژه های ساختمانی 104

5-3-4- سوال چهارم 105

5-3-4-1- سوال4،بخش1:خوشه بندی معیارهای تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی 105

5-3-4-2- سوال4،بخش1: خوشه بندی پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه 105

5-3-5- اولویت بندی معیارهای تخصیص کارانه 106

5-4- بحث 106

5-5- پیشنهادهای کاربردی 108

5-6- پیشنهادها برای تحقیقات آتی 110

5-7- محدودیت های تحقیق 111

مراجع 112

پيوست‌ها 116

 

فهرست اشکال

شکل (1-1( مراحل انجام تحقیق 7

شکل (2-1( فرآیندها و فعالیته های منابع انسانی و جایگاه ارزیابی عملکرد و جبران خدمات در فرآیندهای منابع انسانی 11

شکل (2-2( فرآیند انجام تحقیق 43

شکل (2-3) خانه کیفیت 44

شکل (2-4) مقیاس زبانی برای اهمیت نسبی 46

شکل (4-1) شبکه ارتباط میان تم های داده های حاصل از مصاحبه ها(نرم افزار atlas.ti) 80

شکل (4-2) نقشه تماتیک داده های حاصل از مصاحبه 81

شکل (4-3) نمودار علی معیارهای تخصیص کارانه 85

شکل (4-4) نمودار علی پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه 90

شکل (4-5) خانه های کیفیت مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها 91

شکل (4-6) ارزش قطعی و رتبه نهایی معیارهای تخصیص کارانه 96

 

فهرست جداول

جدول (2-1) طبقه بندی انواع پاداش توسط دی سنزو ورابینز 18

جدول (2-2) مطالعات داخلی،یافته ها و روشهای مورد استفاده در خصوص کارانه 38

جدول (2-3) مطالعات خارجی،یافته ها و روشهای مورد استفاده در خصوص کارانه 39

جدول (3-1) نمونه ای برای آماده سازی داده های کیفی 60

جدول (3-2) مقیاسهای زبانی برای قضاوت اهمیت 64

جدول (3-3) روابط نمادهای گرافیکی و اعداد فازی مرتبط 65

جدول (3-4) همبستگی ها، نمادهای گرافیکی و اعداد فازی مرتبط 65

جدول (4-1) معیارهای شناسایی شده تخصیص کارانه از ادبیات تحقیق 70

جدول (4-2) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه اول 71

جدول (4-3) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه دوم 71

جدول (4-4) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه سوم 72

جدول (4-5) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه چهارم 72

جدول (4-6) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه پنجم 73

جدول (4-7) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه ششم 73

جدول (4-8) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه هفتم 74

جدول (4-9) سازماندهی داده های بدست آمده از مصاحبه هشتم 74

جدول (4-10) عناوین کدهای حاصل از تحلیل داده های مصاحبه 74

جدول (4-11) معیارهای نهایی تخصیص کارانه در پروژه های ساختمانی(استخراجی از بخش کیفی تحقیق) 78

جدول (4-12) پیامدهای مورد انتظار از اجرای طرح کارانه در پروژه های ساختمانی 79

جدول (4-13) جمع بندی نظرات خبرگان با استفاده از میانگین حسابی(ماتریس تاثیر مستقیم) برای معیارهای تخصیص کارانه 83

جدول (4-14) ماتریس تاثیر مستقیم نرمال شده 83

جدول (4-15) ماتریس کل 84

جدول (4-16) مقادیر r و c برای هر عامل 85

جدول (4-17) مقادیر ri+ci و ri-ci 85

جدول (4-18) جمع بندی نظرات خبرگان با استفاده از میانگین حسابی(ماتریس تاثیر مستقیم)برای پیامدهای اجرای طرح کارانه 87

جدول (4-19) ماتریس تاثیر مستقیم نرمال شده پیامدهای اجرای طرح کارانه 88

جدول (4-20) ماتریس تاثیر مستقیم کل پیامدهای اجرای طرح کارانه 89

جدول (4-21) مقادیر r و c برای هر پیامد 89

جدول (4-22) مقادیر ri +ci و ri-ci پیامدها 90

جدول (4-23) اهمیت نسبی پیامدهای اجرای طرح کارانه از نگاه خبرگان 92

جدول (4-24) ارتباط معیارهای تخصیص کارانه وپیامدهای اجرای طرح کارانه 93

جدول (4-25) اهمیت نسبی هریک از معیارهای تخصیص کارانه 93

جدول (4-26) همبستگی میان معیارهای تخصیص کارانه 94

جدول (4-27) امتیاز هریک از معیارهای تخصیص کارانه 95

جدول (4-28) ارزش قطعی و رتبه نهایی معیارهای تخصیص کارانه 95

 

 

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه معرفی و رتبه بندی معیارهای طراحی کارانه در پروژه های ساختمانی با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه معرفی و رتبه بندی معیارهای طراحی کارانه در پروژه های ساختمانی با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

معرفی و رتبه بندی معیارهای طراحی کارانه در پروژه های ساختمانی با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.