دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع : زمان بندی بهنگام سیستم تولید جریانی با محدودیت پذیرش سفارشات و نگهداری پیشگیرانه ماشین ها

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

زمان بندی بهنگام سیستم تولید جریانی با محدودیت پذیرش سفارشات و نگهداری پیشگیرانه ماشین ها  

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فهرست مطالب

 

ث فهرست جدول­ها
ج فهرست شکل­ها
1 فصل اول :کلیات تحقیق
2 1-1-   مقدمه
2 1-2-   مفهوم زمان­بندی
3 1-3-   اهمیت و ضرورت زمان­بندی
4 1-4-   طبقه­بندی و مفاهیم پایه مسایل زمان­بندی تولید
6 1-4-1- طبقه­بندی محیط­های تولیدی
8 1-4-2- خصوصیات کار و محدودیت­هایی که بر محیط اعمال می­شود
9 1-4-2-1-محدودیت رد یا پذیرش سفارشات
10 1-4-2-2- محدودیت دسترسی به ماشین­ها
12 1-4-3- توابع هدف و ویژگی­های آنها
14 1-4-3-1- نظام تولید بهنگام
15 1-5-   بیان مساله جریان کارگاهی در نظر گرفته شده در این مطالعه
16 1-6-   روش حل
17 1-7-   اهداف تحقیق
17 1-8-   نتیجه­گیری
19 فصل دوم : ادبیات تحقیق
20 2-1- مقدمه
20 2-2- مروری بر ادبیات کارگاه گردش کاری
22 2-3- زمان­بندی و محدودیت دسترسی ماشین­ها
23 2-3-1- مروری بر ادبیات مساله کارگاه گردش کاری با محدودیت دسترسی ماشین­ها
25 2-4- مروری بر ادبیات محدودیت رد یا پذیرش سفارشات
27 فصل سوم : روش­های حل
28 3-1- مقدمه
28 3-2- تعریف مساله
29 3-3- مدل پیشنهادی
33 3-4- اعتبارسنجی مدل
34 3-5- پیچیدگی مساله
36 3-6- الگوریتم ژنتیک
37 3-6-1- واژگان الگوریتم ژنتیک
38 3-6-2- شمای کلی الگوریتم ژنتیک
39 3-6-3- مفاهیم الگوریتم ژنتیک
39 3-6-3-1- کدگذاری
42 3-6-3-2- جامعه اولیه
42 3-6-3-3- عملیات ژنتیک
47 3-6-3-4- تابع برازش
47 3-6-3-5- شرط توقف الگوریتم
48 3-7- پیاده­سازی الگوریتم ژنتیک پیشنهادی
48 3-7-1- کدگذاری الگوریتم
49 3-7-2- ایجاد جمعیت اولیه
50 3-7-3- تابع برازش
50 3-7-4- عملگرهای ژنتیک
50 3-7-4-1- عملگر تقاطع
53 3-7-4-2- عملگر جهش
54 3-7-4-3- عملگر نخبه­گرایی
54 3-7-4-4- معیار توقف
54 3-7-4-5- جستجوی موضعی
55 3-8- تبرید شبیه­سازی شده
57 3-8-1- مفاهیم الگوریتم
57 3-8-1-1- جواب همسایگی
57 3-8-1-2- دما
57 3-8-1-3- الگوی کاهش دما
58 3-8-1-4- احتمال پذیرش جواب­ها
58 3-8-1-5- شرط توقف
59 3-9- پیاده­سازی الگوریتم شبیه­سازی تبرید پیشنهادی
59 3-9-1- روش نمایش جواب
59 3-9-2- جواب اولیه
59 3-9-3- ساختار همسایگی
60 3-9-4- برنامه انجماد
60 3-9-5- قاعده توقف
61 3-10- نتیجه­گیری
62 فصل چهارم : نتایج محاسباتی
63 4-1- مقدمه
63 4-2- تولید مسایل نمونه
64 4-3- تنظیم پارامتر
66 4-3-1- تنظیم پارامتر الگوریتم ژنتیک
67 4-3-1-1- طراحی آزمایشات چند عاملی
72 4-3-2- تنظیم پارامتر الگوریتم شبیه­سازی تبرید
73 4-3-2-1- طراحی آزمایشات چند عاملی برای الگوریتم شبیه­سازی تبرید
79 4-4- نتایج محاسباتی
85 4-5- جمع­بندی
86 فصل پنجم : نتیجه­گیری و پیشنهادها
87 5-1- نتیجه­گیری
87 5-2- پیشنهادها
89 فهرست مراجع

 

فهرست جدول­ها

 

جدول4-1- حدود پارامترهای مسایل تولید شده 64
جدول4-2- پارامترهای کنترل­کننده الگوریتم ژنتیک و محدوده موثر آنها 67
جدول4-3- ترکیبات عامل­ها و سطوح پاسخ نرمال شده در آزمایشات چند عاملی الگوریتم ژنتیک 68
جدول4-4- پاسخ نسبت ­های S/N در الگوریتم ژنتیک 68
جدول 4-5- پاسخ میانگین­ها در الگوریتم ژنتیک 68
جدول 4-6- مقادیر بهینه­ی پارامترهای کنترل کننده الگوریتم ژنتیک 70
جدول 4-7- پارامترهای کنترل کننده الگوریتم شبیه­سازی تبرید و محدوده موثر آنها 74
جدول4-8- ترکیبات عامل­ها و سطوح پاسخ نرمال شده در آزمایشات چند عاملی الگوریتم شبیه­سازی تبرید 74
جدول4-9- پاسخ نسبت­های S/N در الگوریتم شبیه­سازی تبرید 75
جدول 4-10- پاسخ میانگین­ها در الگوریتم شبیه­سازی تبرید 75
جدول 4-11- مقادیر بهینه­ی پارامترهای کنترل کننده الگوریتم شبیه­سازی تبرید 77
جدول 4-12- حل مسایل کوچک با روش شاخه و کران و الگوریتم­های فراابتکاری پیشنهادی 79
جدول 4-13- مقایسه جواب­های الگوریتم­های فراابتکاری در ده تکرار برای مسایل مختلف 82
جدول 4-14- مقایسه RPD%  برای مسایل مختلف 84

 

فهرست شکل­ها

 

شکل 1-1- تقسیم­بندی و نحوه ارتباط مسایل زمان­بندی 5
شکل3-1- کدگذاری ترتیبی 39
شکل3-2- کدگذاری ارزشی 40
شکل3-3- کدگذاری درختی 40
شکل3-4- فضای کدگذاری و فضای جواب 41
شکل3-5- موجه­بودن و قانون­مندی کروموزوم­ها 42
شکل3-6- تقاطع تک نقطه­ای 46
شکل3-7- تقاطع دو نقطه­ای 46
شکل3-8- ساختار کلی الگوریتم ژنتیک 48
شکل3-9- نمایش کروموزوم 49
شکل3-10- انتخاب دو کروموزوم والد 51
شکل3-11- مرحله دوم عملگر تقاطع برای ایجاد توالی 51
شکل3-12- مرحله سوم عملگر تقاطع برای ایجاد توالی 52
شکل3-13- مرحله چهارم عملگر تقاطع برای ایجاد توالی 52
شکل3-14- عملگر تقاطع برای ایجاد بخش دوم کروموزوم 53
شکل3-15- عملگر جهش برای بخش اول کروموزوم 53
شکل3-16- عملگر جهش برای بخش دوم کروموزوم 54
شکل3-17- شبه­کد الگوریتم شبیه­سازی تبرید 56
شکل3-18- عملگرهای تغییر توالی در الگوریتم شبیه­سازی تبرید پیشنهادی 60
شکل4-1- میانگین نسبت S/N در الگوریتم ژنتیک 69
شکل4-2- پاسخ میانگین در الگوریتم ژنتیک 70
شکل4-3- میانگین نسبت S/N در الگوریتم ژنتیک برای مسایل در اندازه­های متوسط 71
شکل4-4- پاسخ میانگین­ها در الگوریتم ژنتیک برای مسایل در اندازه­های متوسط 72
شکل4-5- میانگین نسبت S/N در الگوریتم شبیه­سازی تبرید 76
شکل4-6- پاسخ میانگین­ها در الگوریتم شبیه­سازی تبرید 76
شکل4-7- میانگین نسبت S/N در الگوریتم شبیه­سازی تبرید برای مسایل در اندازه­های متوسط 78
شکل4-8- پاسخ میانگین­ها در الگوریتم شبیه­سازی تبرید برای مسایل در اندازه­های متوسط 78
شکل4-9- زمان محاسباتی روش شاخه و کران 80
شکل4-10- نمودار LSD در سطح اطمینان 95% برای مقادیر RPD 85

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

پایان نامه زمان بندی بهنگام سیستم تولید جریانی با محدودیت پذیرش سفارشات و نگهداری پیشگیرانه ماشین ها

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه زمان بندی بهنگام سیستم تولید جریانی با محدودیت پذیرش سفارشات و نگهداری پیشگیرانه ماشین ها

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

زمان بندی بهنگام سیستم تولید جریانی با محدودیت پذیرش سفارشات و نگهداری پیشگیرانه ماشین ها

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.