دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع : شبیه سازی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از تکنیک سیستم داینامیک مطالعه موردی شرکت کاله

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

شبیه سازی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از تکنیک سیستم داینامیک مطالعه موردی شرکت کاله

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

عنوان                                                                                                          صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش و ساختار پایان­نامه………………………………………….. 1

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………… 2
 • تعریف موضوع……………………………………………………………………………….. 3
 • ضرورت انجام طرح و اهداف پژوهش……………………………………………………. 5
 • بیان مساله……………………………………………………………………………………… 6
 • سوالات و فرضیه های اصلی مدل……………………………………………….. ……..  7

1-6       روش پژوهش………………………………………………………………………………… 8

 • مراحل اجرای تحقیق………………………………………………………………………….. 9
 • جامعه آماری و روش های گرد آوری اطلاعات………………………………………… 9

 

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و مبانی نظری پژوهش………………………… 10

 • سیر تکملی زنجیره تامین…………………………………………………………………… 11
 • تعریف مدیریت زنجیره تامین……………………………………………………………… 12
 • اهداف مدیریت زنجیره  تامین………………………………………………………… ….14
 • اصول نظام مدیریت زنجیره تامین………………………………………………………. 14
 • رویکردهای زنجیره تامین………………………………………………………………… 15
 • مراحل تصمیم گیری در مدیریت زنجیره تامین………………………………………… 16

2-6-1   طراحی و یا تغییر استراتژی زنجیره  تامین…………………………………….. 16

2-6-2   برنامه ریزی زنجیره تامین ………………………………………………………. 17

2-6-3    مرحله عملیاتی زنجیره تامین……………………………………………………. 17

 • دیدگاه فرایندی زنجیره تامین …………………………………………………………….. 17

2-7-1   دیدگاه چرخه ای……………………………………………………………………. 17

2-7-2   چرخه سفارش مشتری ……………………………………………………………. 18

2-7-3    چرخه پر سازی مجدد…………………………………………………………….. 19

2-7-4   چرخه تولید………………………………………………………………………….. 19

2-7-5   چرخه تدارکات …………………………………………………………………….. 19

 • استراتژی های پاسخ گو در مدیریت زنجیره تامین ……………………………………. 20
 • یکپار چه سازی زنجیره تامین ……………………………………………………………. 21
 • عوامل سوق دهنده ی سازمان ها به سوی مدیریت زنجیره تامین ……………………. 23
 • عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین ………………………………………………….. 25
 • فرایند های زنجیره تامین …………………………………………………………………. 26
 • عوامل موثر در پیاده سازی زنجیره تامین رقابتی……………………………………… 28

2-14      چالش های زنجیره تامین …………………………………………………………………. 30

2-15     اثر شلاقی در زنجیره تامین ………………………………………………………………. 33

2-15-1   مفهوم اثر شلاقی……………………………………………………………………. 33

2-15-2   علل ایجاد اثر شلاقی ……………………………………………………………….. 34

2-15-3   راه های کاهش اثر شلاقی …………………………………………………………. 35

2-16    مرور مبانی نظری سیستم داینامیک ………………………………………………………. 37

2-16-1   تاریخچه پویایی های سیستم و کاربرد آن در زنجیره تامین…………………….. 37

2-17     مزایای استفاده از رویکرد پویا شناسی سیتم ها ………………………………………….. 38

2- 18    ساختار و متدولوژی پویا شناسی سیستم ……………………………………………………. 39

2-19     مدل سازی در  پویا شناسی سیستم …………………………………………………………. 39

2-20     بررسی رویکرد سیستم داینامیک در مسائل زنجیره تامین ………………………………. 46

2-20-1 سیر تاریخی و پژوهش های افراد در زمینه پویایی های زنجیره تامین……………….47

2-20-2 بررسی چند مقاله با موضوع مدلسازی زنجیره تامین با سیستم داینامیک……………50

2-20-2-1 مقاله اول………………………………………………………………………………………………51

2-20-2-2 مقاله دوم……………………………………………………………………………………………..57

فصل سوم: مدل سازی………………………………………………………………… 64

 • مقدمه………………………………………………………………………. 65

3-1-1   درباره کاله ( گروه صنعتی سولیکو ) ………………………. 65

 • مدل سازی داینامیک زنجیره تامین شرکت کاله………………………….. 66
 • شناسایی متغییر های تاثیر گذار در زنجیره تامین شرکت کاله 67

3-3-1   نرخ فروش……………………………………………………. 67

3-3-2   موجودی کالا در انبار مراکز پخش ……………………………… 68

3 -3-3   موجودی کالا در انبار مرکزی ……………………………… 68

3 -3-4   ذخیره اطمینان در انبار مراکز پخش ……………………….. 69

3 -3-5   فضای انبار مراکز پخش ……………………………………. 69

3 -3-6   فضای انبار مرکزی …………………………………………. 69

3 -3-7   ارسال کالا …………………………………………………… 69

3 -3-8   میزان تولید ………………………………………………….. 69

3 -3-9   زمان حمل کالا از انبار مرکزی به انبار مراکز پخش ……… 70

3 -3-10   میزان سفارش برای تولید …………………………………. 70

3 -3-11   ظرفیت تولید ………………………………………………. 71

3 -3-12   زمان مورد نیاز برای تولید ……………………………….. 71

3 -3-13   میزان سفارش برای خرید مواد ……………………………. 71

3-4     فرضیه پویا……………………………………………………………….. 71

3-5     نمودار علی حلقوی……………………………………………………….. 74

3-5-1     حلقه هدف جوی فروش-موجودی…………………………………………………..74

3-5-2     حلقه های هدف جوی موجودی-ارسال…………………………………………….75

3-5-3     حلقه هدف جوی ارسال مواد……………………………………………………………77

3-5-4     حلقه رشد فروش-ارسال…………………………………………………………………77

3-5-5     حلقه رشد فروش-تولید………………………………………………………………….78.

3-5-6     حلقه رشد زنجیره تامین………………………………………………………………….80.

3-6     نمودار حالت و جریان……………………………………………………. 80

 

فصل چهارم: مطالعه­ی عددی…………………………………………………………. 82

 • مقدمه……………………………………………………………………… 83
 • اجرای مدل شبیه­سازی مدیریت زنجیره تامین……………………………. 83
 • اعتبارسنجی مدل پویا شناسی سیستم ها…………………………………… 84

4 -3-1   اعتبارسنجی ساختار مدل……………………………………. 85

4 -3-1-1    آزمون برازندگی ………………………….. 85

4 -3-1-2    آزمون های سازگاری ………………………. 86

4 -3-1-3    آزمون مطلوبیت و اثر بخشی ………………. 87

4 -3-2   اعتبار سنجی رفتار مدل …………………………………….. 87

4 -3-2-1    آزمون برازندگی …………………………… 87

4 -3-2-2    آزمون حساسیت پارامتر …………………… 87

4 -3-2-3    آزمون سازگاری ……………………………. 88

4- 3-2-4    آزمون مطلوبیت و اثربخشی……………………………………………91

4-3-3     اعتبارسنجی مضامین سیاست ها…………………………………………………………92

 • آنالیز حساسیت……………………………………………………………. 94

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها………………………………………………… 104

 • نتیجه­گیری………………………………………………………………… 105
 • پیشنهادها………………………………………………………………….. 109

مراجع……………………………………………………………………………….. 110

مراجع فارسی…………………………………………………………………………. 110

مراجع لاتین………………………………………………………………………….. 111

پیوست 1……………………………………………………………………………. 113

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                                                                                                                   صفحه

 

شکل 1-1 – عناصر موجود در یک مدیریت زنجیره تامین……………………………. 4

شکل 1-2 – شبکه زنجیره تامین در یک سازمان……………………………………….. 4

شکل 2-1 – مراحل و چرخه ها مدل مدیریت زنجیره تامین………………………….. 18

شکل 2-2 –  چرخه سفارش مشتری…………………………………………………… 18

شکل 2-3 – چرخه پر سازی مجدد…………………………………………………….. 19

شکل 2-4-  چرخه تولید ………………………………………………………………. 19

شکل 2-5-  موقعیت بررسی سفارش مشتری…………………………………………. 21

شکل 2-6- نمایی از اثر شلاقی بر زنجیره تامین……………………………………… 34

شکل 2-7- فرایند مدل سازی …………………………………………………………. 41

شکل 2-8- حلقه ی علی حلقوی تامین کننده ، توزیع کننده و .. ………………………. 52

شکل 2-9- حلقه ی علی حلقوی تولید.. ……………………………………………….. 53

شکل 2-10- نمودار حالت و جریان تولید …………………………………………….. 54

شکل 2-11- شبیه سازی تحت شرایط اولیه…………………………………………… 55

شکل 2-12- ساختار زنجیره تامین ……………………………………………………. 58

شکل 2-13- نمودار علی حلقوی در مدل مورد مطالعه ………………………………. 59

شکل 2-14- مدل مدیریت زنجیره تامین سنتی ……………………………………….. 60

شکل 2-15- نمودار علی حلقوی مدل متداول زنجیره تامین………………………….. 61

شکل 2-16- نمودار علی حلقوی مدل VMI………………………………………….. 62

شکل 2-17- نمودار علی حلقوی مدلJMI……………………………………………. 63

شکل 3-1- فروش محصول به تفکیک ماه…………………………………………….. 67

شکل 3-2- موجودی محصول به تفکیک ماه و شعب…………………………………. 68

شکل 3-3- رفتار مرجع موجودی کالا در انبار مرکزی………………………………. 68

شکل 3-4- رفتار مرجع میزان تولید…………………………………………………… 69

شکل 3-5- میزان سفارش برای تولید……………………………………………………………………………….70

شکل 3-6- حلقه ی هدف جوی فروش – موجودی…………………………………….. 75

شکل 3-7- حلقه ی هدف جوی موجودی ارسال……………………………………….. 76

شکل 3-8- حلقه ی هدف جوی ارسال مواد……………………………………………. 77

شکل 3-9- حلقه ی رشد فروش – ارسال………………………………………………. 78

شکل 3-10- حلقه ی رشد فروش – تولید………………………………………………. 79

شکل 3-11- حلقه ی رشد زنجیره تامین………………………………………………. 80

شکل 3-21- نمودار حالت و جریان زنجیره تامین………………………………………………………………81

شکل 4-1- نتایج اجرای مدل شبیه سازی……………………………………………… 84

شکل 4-2- آزمون های اعتبار سنجی………………………………………………….. 84

شکل 4-3- افزایش و کاهش متغییر زمان ارسال…………………………………….. .95

شکل 4-4- اثر افزایش و کاهش متغییر زمان ارسال بر موجودی انبار………………. 96

شکل 4-5- اثر افزایش و کاهش متغییر زمان ارسال بر میازان فروش از دست رفته.. 96

شکل 4-6- افزایش و کاهش متغییر زمان اصلاح موجودی انبار…………………….. 97

شکل 4-7- اثر افزایش و کاهش متغییر زمان اصلاح موجودی انبار بر موجودی انبار محصول          98

شکل 4-8- اثر افزایش و کاهش متغییر زمان اصلاح موجودی انبار بر فروش از دست رفته    98

شکل 4-9- زمان ارسال سفارش از واحد فروش به واحد تولید……………………….. 99

شکل 4-10- اثر زمان ارسال سفارش از واحد فروش به واحد تولید بر میزان تولید.. 100

شکل 4-11- اثر زمان ارسال سفارش از واحد فروش به واحد تولید بر موجودی انبار 100

شکل 4-12- اثر زمان ارسال سفارش از واحد فروش به واحد تولید بر نرخ تولید…. 101

شکل 4-13- اثر زمان ارسال سفارش از واحد فروش به واحد تولید بر موجودی انبار مرکزی   101

شکل 4-14- اثر کاهش و افزایش مدت زمان تولید توسط تامین کننده……………… 102

شکل 4-15- اثر کاهش و افزایش مدت زمان تولید توسط تامین کننده بر متغییر نرخ تولید       102

شکل 4-16- اثر کاهش و افزایش مدت زمان تولید توسط تامین کننده بر نرخ تولید مواد اولیه   103

شکل 4-17- اثر کاهش و افزایش مدت زمان تولید توسط تامین کننده بر موجودی مواد اولیه    103

شکل 5-1- رفتار متغییر های فروش ، تقاضا ، فروش ا ز دست رفته و موجودی انبار 106

شکل 5-2- تغییرات انجام شده……………………………………………………….. 107

شکل 5-2- میزان فروش از دست رفته بعد از اعمال سیاست………………………. 108

شکل 5-2- میزان فروش از دست رفته قبل از اعمال سیاست………………………. 108

 

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                             صفحه

 

جدول 2-1- اعتبارسنجی مدل­های پویایی سیستم………………………………………. 45

جدول 2-2- طبقه بندی از تحقیقات در حوزه ی سیستم داینامیک در زنجیره تامین       49

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

شبیه سازی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از تکنیک سیستم داینامیک مطالعه موردی شرکت کاله

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه شبیه سازی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از تکنیک سیستم داینامیک مطالعه موردی شرکت کاله

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

شبیه سازی عملکرد زنجیره تامین با استفاده از تکنیک سیستم داینامیک مطالعه موردی شرکت کاله

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال و برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.