دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع : مدل‌سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین ازلحاظ کیفیت مطالعه موردی شرکت فرآورده‏های لبنی کاله

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

مدل‌سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین ازلحاظ کیفیت مطالعه موردی شرکت فرآورده‏های لبنی کاله

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فهرست مطالب

فصل اول مقدمه و کلیات پژوهش… 2

1.مقدمه. 2

1-1.تعاریف مرتبط با زنجیره تأمین.. 3

1-1-1. انواع شبکه‏های زنجیره تأمین.. 4

1-1-2. فازهای تصمیمی در یک زنجیره‏ی تأمین.. 4

1-1-3. زنجیره‏ی پاسخ‏گو و کارا 6

1-1-4.طبقه‌بندی هزینه‏های موجود در زنجیره تأمین.. 8

1-1-5.برنامه‏ریزی تک دوره‏ای و چند دوره‏ای.. 10

1-2.اهداف پژوهش… 11

1-3.ضرورت پژوهش… 12

1-4.جمع‌بندی.. 13

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش… 14

2.مقدمه. 15

2-1.مرور بر ادبیات به‏کارگیری مدل‏های چندهدفه در زنجیره‏ی تأمین.. 16

2-2.مرور بر ادبیات هزینه کیفیت… 19

2-2-1.مرور بر ادبیات هزینه‏ی کیفیت در زنجیره‌ی تأمین.. 25

2-2-2.مرور بر ادبیات به‏کارگیری کیفیت در زنجیره‌ی‌تامین.. 27

2-2-3.مرور بر ادبیات در نظر گرفتن کیفیت تأمین‏کنندگان در زنجیره‏ی تأمین.. 28

2-2-4.مرور بر ادبیات در نظر گرفتن کیفیت تولیدکنندگان در زنجیره‏ی تأمین.. 30

2-2-5.مرور بر ادبیات در نظر گرفتن کیفیت توزیع‏کنندگان در زنجیره تأمین.. 31

2-3.مرور بر ادبیات برنامه‏ریزی تک دوره‏ای و چند دوره‏ای زنجیره‌ی‌تامین.. 36

2-4.مرور بر ادبیات روش‏های حل مسائل زنجیره‌ی‌تامین.. 37

2-4-1.مرور بر ادبیات تکنیک نیل به مقصد. 38

2-5.ادبیات حوزه پژوهش… 39

2-5-1.تاریخچه شرکت فرآورده‌های لبنی کاله. 39

2-5-2.جوایز و مدال‌ها 39

2-5-3. استانداردها 40

2-5-4. فعالیت اصلی شرکت… 40

2-5-5.محصولات و برندهای شرکت… 41

2-5-6.محصول موردمطالعه. 43

2-6.نتیجه‏گیری.. 43

فصل سوم روش پژوهش… 46

3.مقدمه. 47

3-1.هزینه‏ی کیفیت (هزینه‏ی کیفیت تولیدکننده) 47

3-1-1.انواع هزینه‏های کیفیت… 47

3-2.هزینه‏ی کیفیت تأمین‌کنندگان. 50

3-3.تکنیک نیل به مقصد. 52

3-4.روش حل: روش پارامتري ( وزين) 53

3-5.هزینه‏ی کیفیت خدمت‏دهی به مشتریان. 56

3-6.پارامترها و متغیرهای تصمیم مسئله. 57

3-7.مینیمم سازی هزینه‏ی کل.. 61

3-7-1.هزینه‏ی خرید مواد خام تأمین‏کنندگان. 61

3-7-2.هزینه‏ی حمل مواد خام/محصولات… 61

3-7-3.هزینه‏ی تولید محصول. 62

3-7-4.هزینه‏ی نگهداری موجودی.. 62

3-7-5.هزینه‏ی کیفیت… 63

3-8.ماکزیمم سازی کیفیت کل زنجیره‌ی تأمین.. 65

3-8-1. کیفیت تأمین‏کنندگان. 66

3-8-2.کیفیت مراکز توزیع. 66

3-8-3. کیفیت محصولات تولیدی.. 67

3-9.محدودیت‌ها 68

3-10.نتیجه‌گیری.. 72

فصل چهارم محاسبات و یافته‌های پژوهش… 73

4.مقدمه. 74

4-1.روش حل: روش پارامتري ( وزين) 74

4-2.نتایج محاسباتی.. 76

4-2-1.اطلاعات تأمین‏کنندگان. 77

4-2-2.اطلاعات مشتریان و مراکز توزیع. 78

4-3.نتــــــایج و تفـــاســـــــیر. 91

4-3-1.بررسی اثر عامل‌های کلیدی بر جواب بهینه. 91

4-3-2.سناریوی صفر. 91

4-3-3.سناریوی یک… 92

4-3-4.سناریوی دو. 92

فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها 94

5.مقدمه. 95

5-1.جمع‏بندی و نوآوری.. 95

5-2.پیشنهاد‌ها برای مطالعات آتی.. 96

5-3.توصیه‌های راهبردی.. 97

فهرست مراجع. 99

پیوست‏ها: 104

کد GAMS: 105

چکیده انگلیسی: 116

فهرست جداول

جدول ‏2‑1 مقالات مطالعه شده با توجه به تابع هدف آن‌ها از سال 2000 به بعد. 17

جدول ‏2‑2-تفکیک ادبیات حوزه پژوهش با توجه به برنامه‏ریزی زمانی و سطوح زنجیره تأمین.. 37

جدول ‏4‑1- اطلاعات تأمین‏کنندگان. 77

جدول ‏4‑2- اطلاعات مربوط مراکز توزیع. 78

جدول ‏4‑3- اطلاعات مربوط به مشتریان. 79

جدول ‏4‑4- نرخ کرایه حمل (ریال برحسب تن و مسافت) 83

جدول ‏4‑5- نرخ کرایه حمل(  ) (ریال برحسب مسافت  و1تن) 84

جدول ‏4‑6-میزان موجودی ابتدای دوره نگهداری شده در مرکز توزیع احمدآباد (تعداد) 84

جدول ‏4‑7-میزان موجودی ابتدای دوره نگهداری شده در مرکز توزیع اصفهان (تعداد) 85

جدول ‏4‑8- هزینه‏ی نگهداری موجودی و ظرفیت هر یک از مراکز توزیع. 85

جدول ‏4‑9- حجم، میزان مصرف در محصول تولیدشده اهمیت ماده اولیه. 85

جدول ‏4‑10-میزان کیفیت خدمت‏دهی گزینه‏ی a برای هر مرکز توزیع. 85

جدول ‏4‑11-هزینه‏ی کیفیت خدمت‌دهی هر مرکز توزیع. 86

جدول ‏4‑12-تقاضای مشتری k در ماه‌های مختلف سال (تعداد) 86

جدول ‏4‑13-درصد ماده معیوب شیر که از تأمین‏کننده i تأمین می‌شود 87

جدول ‏4‑14-هزینه‏ی خرید شیر از تأمین‏کننده i (10ریال) 87

جدول ‏4‑15-میزان بهینه شیر که توسط هر تأمین‏کننده عرضه می‌شود(تن) 88

جدول ‏4‑16- میزان بهینه تولید محصول در دوره‏های مختلف… 88

جدول ‏4‑17-میزان بهینه محصولات که از کارخانه به مراکز توزیع اصفهان منتقل می‏شوند. 89

جدول ‏4‑18-محصولات که از کارخانه به مراکز توزیع احمدآباد منتقل می‏شوند. 89

جدول ‏4‑19-محصولات منتقل‌شده از مرکز توزیع احمدآباد به سوپر مارکت-سحر. 89

جدول ‏4‑20-محصولات منتقل‌شده از مرکز توزیع احمدآباد به سوپرمارکتي- نیستان. 89

جدول ‏4‑21-محصولات منتقل‌شده از مرکز توزیع اصفهان به ملت صفری.. 90

جدول ‏4‑22-محصولات منتقل‌شده از مرکز توزیع اصفهان به هایپر استار. 90

جدول ‏4‑23-میزان موجودی در دوره‏های مختلف در مرکز توزیع احمدآباد 90

جدول ‏4‑24-میزان موجودی در دوره‏های مختلف در مرکز توزیع اصفهان. 90

جدول ‏4‑25-مقادیر مختلف جواب به ازای αهای مختلف… 93

 

فهرست شکل‏ها

شکل ‏1‑1- کمترین هزینه ممکن برای رسیدن به سطح مشخص از پاسخ‏گویی [1]. 7

شکل ‏1‑2- طیف پاسخ‏گویی [1]. 7

شکل ‏2‑1-مدل PAF برای دسته‏بندی هزینه‏ها [11] 22

شکل ‏2‑2-مدل جوران برای دسته‏بندی هزینه‏ها (جوران و گراینا، 1998) [8] 24

شکل ‏2‑3-شرکت فراورده‏های لبنی کاله. 39

شکل ‏3‑1- سطح بهینه‏ای از کیفیت [8] 50

شکل ‏3‑2-  ساختار زنجیره‌ی تأمین پیشنهادی.. 54

شکل ‏3‑3- ساختار زنجیره‌ی تأمین[1] 54

شکل ‏3‑4- مدل زنجیره‏ تأمین.. 55

 شکل ‏4‑1-نقشه دریافت شیر و ارسال محصول در شرکت فرآورده‌های لبنی کاله. 76

شکل ‏4‑2-نقشه دریافت شیر تأمین‏کنندگان. 78

شکل ‏4‑3-مکان مرکز توزیع(بانی چاو) اصفهان در Google map. 79

شکل ‏4‑4- مکان مرکز توزیع(بانی چاو) احمدآباد تهران در Google map. 79

شکل ‏4‑5-مکان فروشنده هایپر استار اصفهان در Google map. 80

شکل ‏4‑6-مکان فروشنده ملت صفری اصفهان در Google map. 80

شکل ‏4‑7-مکان فروشنده سوپر مارکت-سحر در تهران در Google map. 81

شکل ‏4‑8-مکان  فروشنده سوپرمارکتي- نیستان در تهران در Google map. 81

شکل ‏4‑9-مکان کارخانه فرآورده‌های لبنی کاله در Google map. 82

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

مدل‌سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین ازلحاظ کیفیت مطالعه موردی شرکت فرآورده‏های لبنی کاله

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت pdf):

پایان نامه مدل‌سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین ازلحاظ کیفیت مطالعه موردی شرکت فرآورده‏های لبنی کاله

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

مدل‌سازی تصادفی چندهدفه زنجیره تأمین ازلحاظ کیفیت مطالعه موردی شرکت فرآورده‏های لبنی کاله

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.