دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع : تاثیر نوسانات مالی بر نوسانات رشد بخش صنعت در ایران

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

تاثیر نوسانات مالی بر نوسانات رشد بخش صنعت در ایران

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فهرست مطالب

   عنوان                                                                                                                 صفحه

فصل اول: کلیات… 1

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 3

1-4- هدف  تحقیق.. 4

1-5- فرضیات تحقیق.. 5

1-6- روش شناسی  تحقیق.. 5

1-6-1 – شیوه تجزیه و تحلیل آماری.. 5

1-62داده ها 5

1-7- ابزار تحقیق.. 6

1-8 – تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 6

1-8-1- رشد اقتصادی.. 6

1-8-2- وابستگی به تامین مالی خارجی (سرمایه در گردش) 6

1-8-3 – توسعه مالی.. 7

1-8-4-  نوسانات رشد صنایع (نوسانات رشد خروجی) 7

1-9 – محدودیت های تحقیق.. 7

1-10 – خلاصه ای از فصول پایان نامه. 8

فصل دوم: ادبیات موضوع و مبانی نظری… 9

   2-1- مقدمه. 10

2-2- تاریخچه  توسعه مالی و رشد. 11

2-3- پیشینه تجربی توسعه مالی و رشد. 14

2-3-1- تحقیقات  خارجی.. 14

2-3-2- تحقیقات داخلی.. 16

2-4- تاریخچه ارتباط توسعه مالی و نوسان رشد. 17

2-5- پیشینه تجربی ارتباط  توسعه مالی و نوسانات خروجی.. 19

2-6- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق.. 23

2-7- وضعیت نظام  مالی ایران.. 23

2-8- خلاصه فصل.. 28

فصل سوم: روش شناسي تحقيق… 29

3-1- مقدمه. 30

3-2- ساختار مدل.. 30

3-2-1- معرفی متغیرها 31

3-2-1-1- اندازه گیری نقدینگی، توسعه مالی و نوسانات.. 31

3-2-1-1-1- نقدینگی.. 31

3-2-1- 1-2- اندازه گیری توسعه مالی.. 34

3-2-1-1-3- محاسبه نوسانات.. 37

3-2-1-2- اندازه گیری متغیرها 37

3-2-1-2-1- متغیر … 37

3-2-1-2-2- متغیر … 38

3-2-1-2-3- متغیر  و …….. 39

3-2-1-2-4- متغیر  و………… 40

3-2-1-2-5- متغیر …. 40

3-3- داده ها 41

3-4- روش های اقتصاد سنجی مورد مطالعه. 43

3-4-1- آزمون ریشه واحد برای پایایی.. 44

3-4-2- همجمعی.. 45

3-4-2-1- روش آزمون هم جمعی انگل – گرنجر. 46

3-4-2-2- روش خود بازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) 47

3-4-2-3- روش حداقل مربعات اصلاح شده (FMOLS) 47

3-4-2-3- روش حداقل مربعات پویا (DOLS) 49

3-4-2-4- آزمون ثبات.. 54

3-4-3- مدل های خانواده ARCH.. 55

3-5- خلاصه و نتیجه گیری.. 57

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها. 59

4-1 – مقدمه. 60

4-2- انتخاب صنعت… 60

4-3- مدلسازی نوسانات  متغیرهای مورد نظر. 61

4-3-1- آزمون ریشه واحد متغیرهای توضیح دهنده نوسانات.. 61

4-3-2- نوسانات متغیر…. 61

4-4- روش براورد مدل.. 65

4-4-1- آزمون ریشه واحد. 65

4-4-2- برآورد مدل با استفاده ازروش حداقل مربعات پویا  (DOLS) 66

4-5-  بررسی استوار بودن نتایج.. 71

4-6- خلاصه و جمع بندی.. 72

فصل پنجم: نتيجه گيري… 74

5-1- مقدمه. 75

5-2- مروری بر خطوط کلی تحقیق.. 75

5-3- فرضیات.. 76

5-3-1- آزمون فرضیه اول.. 77

5-3-2- آزمون فرضیه دوم. 77

5-3-3- آزمون فرضیه سوم. 77

5-3-4- آزمون فرضیه چهارم. 77

5-4- نتیجه گیری.. 78

مراجع. 80

منابع لاتين.. 80

مراجع فارسي.. 84

پيوست ها 87

پیوست (الف) 87

پيوست (ب) 94

پيوست (ج) 98

پيوست (د) 102

پيوست (ه) 106

فهرست جدول ها

          عنوان جدول                                                                                                                                 صفحه

 

جدول3 -1. نام صنایع، زیر گروه ها و تعداد شرکت های مورد بررسی در این مطالعه. 42

جدول 3-2. معرفی داده های مورد استفاده در این مطالعه به همراه علامت اختصاری و منبع

جمع آوری.. 43

جدول4-1. محاسبات شاخص های نقدینگی برای صنایع منتخب… 62

جدول 4-2. زمون ریشه واحد متغیرهای نشان دهنده نوسانات.. 63

جدول 4-3.  نتایج  ضریب لاگرانژ و آزمون ناهمسانی واریانس متغیر … 64

جدول 4-4.  نتایج آزمون جارگ – برا  و ARCH-LM جهت بررسی تصریح مدل GARCH(0,1) 64

جدول 4- 5. نتایج محاسبه نوسانات متغیرها مورد نظر با الگوی گارچ. 67

جدول 4-6. آزمون ریشه واحد متغیرهای مدل.. 68

جدول 4-7. آماره توصیفی متغیرهای مورد استفاده در مدل.. 69

جدول 4-8. براورد  معادله (3-1) و (3-2) به روش DOLS. 70

جدول 4-9. تست هانسن دو معادله تخمین زده شده در جدول 4-8.. 71

جدول 4-10. برآورد معادله (3-1) با استفاده از شاخص های نقدینگی  و………… 73

فهرست شکل ها

         عنوان شکل                                                                                                        صفحه

 

شكل2-1. مقایسه نقش بانک ها و بازار سهام در نظام مالی ایران.. 25

شكل 2-2. مانده تسهیلات نظام بانکی به بخش خصوصی تقسیم بر GDP. 26

شكل 2-3. حجم نقدینگی تقسیم بر GDP. 26

شكل2-4. ارزش معاملات بورس تقسیم بر GDP. 27

شكل2-5. سهم ارزش افزوده صنعت از كل ارزش افزوده توليدي بر GDP. 27

شكل 4-1. روند خطاهای معادله تخمین زده شده در ستون اول جدول 4-8.. 71

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

تاثیر نوسانات مالی بر نوسانات رشد بخش صنعت در ایران

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

تاثیر نوسانات مالی بر نوسانات رشد بخش صنعت در ایران

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.