دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع : ارائه و مقایسه سه مدل دو مرحله‌ای برای بخش‌بندی مشتریان براساس ارزششان با استفاده از ابزارهای داده‌کاوی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

ارائه و مقایسه سه مدل دو مرحله‌ای برای بخش‌بندی مشتریان براساس ارزششان با استفاده از ابزارهای داده‌کاوی 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فهرست

مقدمه. 1

فصل اول: کلیات تحقیق.. 4

1-1 مقدمه. 4

1-2 ضرورت انجام تحقیق.. 4

1-3 بیان مسئله. 5

1-4 سوالات تحقیق.. 10

1-5 روش و ابزار انجام تحقیق.. 10

فصل دوم: مبانی نظری.. 12

2-1 مقدمه. 12

2-2 مدیریت ارتباط با مشتری.. 13

2-2-1 مزایای استفاده از مدیریت ارتباط با مشتری.. 14

2-2-2 انواع فناوری‌های مدیریت ارتباط با مشتری.. 15

2-3 داده‌کاوی.. 17

2-3-1 فرایندهای داده‌کاوی.. 19

2-3-2 فعالیت‌ها و کاربردهای داده‌کاوی.. 20

2-5 خوشه‌بندی.. 25

2-5-1 مزایای روش خوشه‌بندی.. 26

2-5-2 الگوریتم K میانگین.. 27

2-4 بخش‌بندی.. 29

2-4-1 اهداف بخش‌بندی.. 30

2-4-2 مزایای بخش‌بندی مشتریان.. 31

2-4-3 معیارهای کلی بخش‌بندی.. 32

2-6 الگوریتم RFM… 34

2-6-1 مزایای الگوریتم RFM… 35

2-7 نگاشت‌هاي خود سازمانده. 35

2-7-1 کاربرد نگاشت‌های خود سازمانده. 36

2-7-2 توپولوژي نگاشت‌هاي خود سازمانده. 37

2-8 کاربرد بخش‌بندی در صنایع مختلف… 40

2-9 پیشینه تحقیق.. 42

فصل سوم: روش تحقیق.. 56

3-1 مقدمه. 56

3-2 روش تحقیق.. 56

3-3 جامعه آماری و روش نمونه‌گیری.. 57

3-4 شرح مدل.. 58

3-5 ارزیابی اعتبار مدل.. 64

فصل 4: تجزیه و تحلیل داده‌ها (پیاده‌سازی مدل در مرکز اپل ایران) 67

4-1 مقدمه. 67

4-2 درک و شناخت داده‌ها 67

4-3 آماده‌سازی داده‌ها 69

4-4 تعیین وزن پارامترهای تراکنشی (RFM) با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی.. 71

4-5 اطمینان از صحت و درستی وزن‌های محاسبه شده در تکنیک AHP با استفاده از آزمون نرخ سازگاری   74

4-6 پیاده‌سازی مدل‌ها در مرکز اپل ایران.. 76

4-6-1 بخش‌بندی دو مرحله‌ای مشتریان با استفاده از مدل اول.. 76

4-6-2 بخش‌بندی دو مرحله‌ای مشتریان با استفاده از مدل دوم. 83

4-6-3 بخش‌بندی دو مرحله‌ای مشتریان با استفاده از مدل سوم. 90

4-7 ارزیابی مدل‌ها 94

فصل 5: نتیجه‌گیری.. 97

5-1 مقدمه. 97

5-2 جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. 97

5-3 بازخورد از خبرگان درمورد نتایج و یافته های پژوهش…. 99

5-4 محدودیت‌های پژوهش…. 100

5-5 پیشنهادات برای پژوهش‌های آتی.. 100

منابع فارسی.. 101

منابع انگلیسی.. 102

پیوست‌ها 109

فهرست شکل‌ها

6 شکل 1-1 متدولوژی تحقیق …………………………………………………
7 شکل 1-2  اولین مدل توسعه داده شده جهت بخش‌بندی مشتریان بر اساس ارزش آنها……
8 شکل 1‑3 دومین مدل توسعه داده شده جهت بخش‌بندی مشتریان بر اساس ارزش آنها ….
9 شکل 1-4 سومین مدل توسعه داده شده جهت بخش‌بندی مشتریان بر اساس ارزش آنها ….
16 شکل 2-1 رابطه بین رضایت وفاداری و ارزش مشتری (مالتوس و همکاران،2008) ………
23 شکل 2-2 فرایند کشف دانش، (نیاگا و هاردینگ، 2006) …………………………..
24 شکل 2-3 انواع فعالیت­ها و کاربردهای داده­کاوی (مرادی، 1390) ……………………
29 شکل 2-4 الگوریتم خوشه‌بندی K میانگین (کارگری و سپهری، 2012)……………….
40 شکل2-5 ساختار يک نگاشت‌ خود سازمانده (5×4)………………………………..
45 شکل 2-6 مدل ارائه شده توسط سیه (2004) ……………………………………
46 شکل 2-7 مدل ارائه شده توسط چنگ و همکارانش (2009) ……………………….
47 شکل 2-8 مدل ارائه شده توسط چای و چان برای چارچوب بخش­بندی مشتریان (2008) ..
48 شکل 2-9 مفهوم مدل ارائه شده توسط شی­یو و همکاران (2009) ……………………
50 شکل 2-10 مدل ارائه شده توسط مرتضی نامور و همکاران (2010) ………………….
59 شکل 3-1 متدولوژی تحقیق …………………………………………………
60 شکل 3‑2 اولین مدل توسعه داده شده جهت بخش بندی مشتریان بر اساس ارزش آنها …..
61 شکل 3‑3 دومین مدل توسعه داده شده جهت بخش بندی مشتریان بر اساس ارزش آنها ….
63 شکل 3-4 سومین مدل توسعه داده شده جهت بخش بندی مشتریان بر اساس ارزش آنها …
68 شکل 4-1 نمودار فراوانی گروه نمونه بر حسب سطح تحصیلات ………………………
69 شکل 4-2 نمودار فراوانی گروه نمونه بر حسب جنسیت ……………………………
83 شکل 4-3 نمودار شاخص دیویس بولدین نسبت به تعداد خوشه‌ها برای 347 مشتری …….
85 شکل 4-4 نمودار شاخص دیویس بولدین نسبت به تعداد خوشه‌ها برای 346 مشتری …….

 

فهرست جدول‌ها

 

53

جدول 2-1 خلاصه­سازی متغیرهای ورودی استفاده شده در مدل­های بخش­بندی (مرتضی نامور، 2010) ……………………………………………………………..
55 جدول 2-2 مدل‌های ارزش مشتری (زهرا طبائی، 2011) ………………………….
68 جدول 4-1 فراوانی و درصد فراوانی گروه نمونه بر حسب سطح تحصیلات ……………..
68 جدول 4-2 فراوانی و درصد فراوانی گروه نمونه بر حسب جنسیت ……………………
71 جدول 4-3 تبدیل متغیر اسمی تحصیلات به متغیر عددی با استفاده از کدگذاری 1 از 1-N
71 جدول 4-4 متغیرها بعد از کدگذاری 1 از 1-N ………………………………….
72 جدول 4-5 جدول امتیاز دهی به شاخص های i وj نسبت به یکدیگر در تکنیک AHP …..
73 جدول 4-6 ماتریس اولیه مقایسات زوجی شاخص های تراکنشی ……………………
 

73

جدول 4-7 ماتریس مقایسات نرمال و وزن شاخص های تراکنشی محاسبه شده با روش تحلیل سلسله مراتبی ………………………………………………………
76 جدول 4-8 مقدار شاخص تصادفی جهت محاسبه نرخ سازگاری …………………….
76 جدول 4-9 بخش‌بندی 347 مشتری بر اساس متغیرهای جمعیت‌شناختی به روش SOM ..
77 جدول 4-10 بخش‌بندی 346 مشتری بر اساس متغیرهای جمعیت‌شناختی به روش SOM..
77 جدول 4-11 بخش‌بندی 360 مشتری بر اساس متغیرهای جمعیت‌شناختی به روش SOM .
78 جدول 4-12تعداد بهینه‌ی k در 8 بخش به دست آمده از مرحله‌ی اول ………………
 

79

جدول 4-13 رتبه‌بندی خوشه‌ها بر اساس مجموع متغیرهای استاندارد شده R و F و M وزن‌دار در مدل اول…………………………………………………………
 

84

جدول 4-14 رتبه‌بندی خوشه‌ها‌ی 347 مشتری بر اساس مجموع متغیرهای استاندارد شده R و F و M وزن‌دار ………………………………………………………..
 

85

جدول 4-15 رتبه‌بندی خوشه‌ها‌ی 346 مشتری بر اساس مجموع متغیرهای استاندارد شده R و F و M وزن‌دار ………………………………………………………..
87 جدول 4-16 توزیع 346 مشتری در خوشه‌ها و مشخصه‌های جمعیت‌شناختی در مدل دوم..
91 جدول 4-17 مرکز خوشه‌های به دست آمده به روش SOM ……………………….
 

92

جدول 4-18رتبه‌بندی خوشه‌ها‌ی 347 مشتری بر اساس مجموع متغیرهای استاندارد شده R و F و M وزن‌دار در مدل سوم ……………………………………………
94 جدول 4-19 ارزیابی و مقایسه مدل‌ها با استفاده از شاخص دیویس بولدین و مجموع مربعات
 

95

جدول 4-20 مقایسه مدل‌ جامع پیشنهادی با مدل K میانگین با استفاده از شاخص دیویس بولدین و مجموع مربعات خطا ……………………………………………….

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

ارائه و مقایسه سه مدل دو مرحله‌ای برای بخش‌بندی مشتریان براساس ارزششان با استفاده از ابزارهای داده‌کاوی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

ارائه و مقایسه سه مدل دو مرحله‌ای برای بخش‌بندی مشتریان براساس ارزششان با استفاده از ابزارهای داده‌کاوی 

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.