دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع : ارائه ی مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک در محیطهای پروژه محور

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

ارائه ی مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک در محیطهای پروژه محور

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

چکیده  ……………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………3

1- 2بیان مساله……………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-3 اهمیت ضرورت و انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………..4

1-4 جنبه جدید و نوآوری در تحقیق……………………………………………………………………………………………….4

1-5 اهداف مشخص تحقیق……………………………………………………………………………………………………………4

1-6 سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….5

1-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی……………………………………………………………………………5

1-8 روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….6

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………8

2-2 مرور ادبیات و سوابق مربوطه…………………………………………………………………………………………………..8

2-3 استراتژی چیست؟………………………………………………………………………………………………………………..10

2-4 برنامه ریزی استراتژیک پروژه………………………………………………………………………………………………..10

2-4-1 فواید برنامه ریزی استراتژیک پروژه……………………………………………………………………………….11

  • محدودیتها………………………………………………………………………………………………………………….11

2-5 مدیریت استراتژیک پروژه……………………………………………………………………………………………………..12

2-6 مدل های مطرح در مدیریت استراتژیک پروژه………………………………………………………………………….12

2-6-1 مدل فیلیپس………………………………………………………………………………………………………………..12

2-6-2 مدل فریمن یا مدل ذی نفعان………………………………………………………………………………………..13

2-6-3 مدل رقابتی پورتر………………………………………………………………………………………………………..14

2-6-4 مدل پورتفولیو…………………………………………………………………………………………………………….14

2-6-5 مدلSpace………………………………………………………………………………………………………………..15

2-6-6 مدل پایپ…………………………………………………………………………………………………………………..17

2-7 تدوین استراتژی‌ها در پروژه…………………………………………………………………………………………………..17

2-7-1 مراحل تدوین استراتژی‌ها در پروژه……………………………………………………………………………….18

2-7-1-1 مرحله ورودی…………………………………………………………………………………………………….18

2-7-1-2 مرحله مقایسه…………………………………………………………………………………………………….18

2-7-1-3 مرحله تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………18

2-7-2 ماتریس نقاط قوت،نقاط ضعف،فرصت ها و تهدید ها……………………………………………………..18

2-8 کارت امتیازدهی متوازن…………………………………………………………………………………………………………21

2-9 رابطه ی بین برنامه ریزی استراتژیک پروژه و کارت امتیازدهی متوازن…………………………………………21

2-10 رابطه ی بین کارت امتیازدهی متوازن وQFD………………………………………………………………………..22

2-10-1 گسترش عملکرد کیفیت……………………………………………………………………………………………..22

2-11 معیارهای انتخاب استراتژی در پروژه…………………………………………………………………………………….22

2-11-1 معیارهای مورد استفاده در محیطهای پروژه محور…………………………………………………………..23

2-12 استفاده از روش غربال‌‌سازی فازی………………………………………………………………………………………..25

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….32

3-2 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..32

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….37

4-2 یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..37

4-2-1 مروری بر تاریخچه شرکت……………………………………………………………………………………………37

4-2-2 تهیه ماتریسSWOT …………………………………………………………………………………………………38

4-2-3 رتبه بندی استراتژی‌ها…………………………………………………………………………………………………..56

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….59

5-2 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….59

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………61

فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………….62

فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………..63

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………..64

فهرست جداول

عنوان                                                                                                    شماره صفحه  

جدول 2-1- مدل SPACE ……………………………………………………………………………………………………..16

جدول 2-2- آنالیز SWOT برای تدوین استراتژی…………………………………………………………………………19

جدول 2-3- شاخص‌های انتخاب سیستم بهینه مطابق نظرات دون و فلو(1987)…………………………………23

جدول 2-4- شاخص های انتخاب سیستم بهینه اجرا مطابق نظرات برایان…………………………………………..24

جدول 2-5- ارزیابی خبرگان از استراتژی………………………………………………………………………………………30

جدول 3-1- نمایش کلی از مراحل اجرای مدل………………………………………………………………………………34

جدول 3-2- جدول مقیاسهای زبانی………………………………………………………………………………………………35

جدول 4-1- ماتریس swot…………………………………………………………………………………………………………39

جدول 4-2- تفکیک استراتژی‌ها در قالب BSC ……………………………………………………………………………40

جدول 4-3- درجه اهمیت معیارها از دید افراد خبره Ikj))……………………………………………………………….41

جدول 4-4- میزان امکان اقناع معیارها توسط استراتژی از دید خبرگان ijk)∏(…………………………………..42

جدول 4-5- اندازه منفی اهمیت معیارهاNeg(Ikj) ………………………………………………………………………..43

جدول 4-6- نمره هر فرد خبره در خصوص استراتژی Neg(Ikj) ˅ ∏ikj …………………………………………44

جدول 4-7- ترتیب نزولی نمره خبرگان از استراتژی (Bij)………………………………………………………………44

جدول 4-8- میزان امکان اقناع معیارها توسط استراتژی دوم……………………………………………………………..46

جدول 4-9- نمره هر فرد خبره در خصوص استراتژی دوم………………………………………………………………46

جدول 4-10- ترتیب نزولی نمره خبرگان از استراتژی دوم (Bij)……………………………………………………..47

جدول 4-11- میزان امکان اقناع معیارها توسط استراتژی سوم………………………………………………………….47

جدول 4-12- نمره هر فرد خبره در خصوص استراتژی سوم……………………………………………………………48

جدول 4-13-: ترتیب نزولی نمره خبرگان از استراتژی سوم (Bij)……………………………………………………48

جدول 4-14 میزان امکان اقناع معیارها توسط استراتژی چهارم………………………………………………………….49

جدول 4-15 نمره هر فرد خبره در خصوص استراتژی چهارم ………………………………………………………….49

جدول 4-16 ترتیب نزولی نمره خبرگان از استراتژی چهارم (Bij)…………………………………………………….50

جدول 4-17 میزان امکان اقناع معیارها توسط استراتژی پنجم……………………………………………………………50

جدول 4-18 نمره هر فرد خبره در خصوص استراتژی پنجم ……………………………………………………………51

جدول 4-19 ترتیب نزولی نمره خبرگان از استراتژی پنجم (Bij)………………………………………………………51

جدول 4-20 میزان امکان اقناع معیارها توسط استراتژی ششم…………………………………………………………..52

جدول 4-21- نمره هر فرد خبره در خصوص استراتژی ششم…………………………………………………………..52

جدول 4-22ترتیب نزولی نمره خبرگان از استراتژی ششم (Bij)……………………………………………………….53

جدول4-23- میزان امکان اقناع معیارها توسط استراتژی هفتم…………………………………………………………..53

جدول4-24- نمره هر فرد خبره در خصوص استراتژی هفتم…………………………………………………………….54

جدول4-25- ترتیب نزولی نمره خبرگان از استراتژی هفتم (Bij)……………………………………………………..54

جدول4-26- میزان امکان اقناع معیارها توسط استراتژی هشتم………………………………………………………….55

جدول4-27-: نمره هر فرد خبره در خصوص استراتژی هشتم………………………………………………………….55

جدول4-28- ترتیب نزولی نمره خبرگان از استراتژی هشتم (Bij)…………………………………………………….56

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

ارائه ی مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک در محیطهای پروژه محور

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 ارائه ی مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک در محیطهای پروژه محور

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.