دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع : بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتورسیکلت در استان یزد و ارائه راهکار های جلوگیری از آن

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتورسیکلت در استان یزد و ارائه راهکار های جلوگیری از آن

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                     صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش…………………………………………………………………………………………………1

۱-۱-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

۱-۲- بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

۱-۳- روش شناسی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

۱-۴- جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………..4

۱-۵- اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….4

۱-۶- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

۱-۷- سوالات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….5

۱-۸- کاربرد نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………5

فصل دوم : ادبیات و گستره نظری پژوهش…………………………………………………………………………6

۲-۱- پیدایش موتورسیکلت…………………………………………………………………………………………………………………………………………7

۲-۱-۱-تاریخچه موتورسیکلت……………………………………………………………………………………………………………………………………7

۲-۲-۲-اولین موتورسیکلت………………………………………………………………………………………………………………………………………..9

۲-۳- تاریخچه موتورسیکلت در ایران……………………………………………………………………………………………………………………….11

۲-۴- آمار تولید موتورسیکلت در کشور……………………………………………………………………………………………………………………13

۲-۵- نگاهی به مهمترین قوانین مربوط به موتور سیکلت……………………………………………………………………………………….14

۲-۵-۱- تجهیزات اختصاصی موتور سیکلت ……………………………………………………………………………………………………………14

۲-۵-۲- مقررات اختصاصی موتورسیکلت…………………………………………………………………………………………………………………14

۲-۶- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………..14

۲-۶-۱- پیشینه پژوهش در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………….14

۲-۶-۲- پیشینه پژوهش در جهان……………………………………………………………………………………………………………………………20

۲-۷- تاریخچه اولین تصادف جهان…………………………………………………………………………………………………………………………..21

۲-۸- هزینه های تصادفات جاده ای…………………………………………………………………………………………………………………………22

۲-۹- گزارش آماری سازمان پزشکی قانونی کشور از  مرگ و میرهای تصادفات رانندگی……………………………………..23

۲-۱۰- تلفات موتورسیکلت در برخي از شهرهای آسيايي ………………………………………………………………………………………24

۲-۱۱- پیشگیری از مرگ های موتورسیکلت در کالی کلمبیا…………………………………………………………………………………25

۲-۱۲- حوادث جاده ای در ایالت کاماتاکا در هند……………………………………………………………………………………………………26

۲-۱۳- کشته های ناشی از تصادفاتموتورسیکلتدر جهان…………………………………………………………………………………..26

۲-۱۴- بررسی کشته های حوادث رانندگی کشور با کشته های جنگ تحمیلی…………………………………………………….27

۲-۱۵- پیشگیری از آسیب های ترافیکی را هها………………………………………………………………………………………………………28

۲-۱۶- پیشنهادات گزارش جهانی برای پیشگیری از آسیب های ترافیکی راهها…………………………………………………….28

۲-۱۷- مدیریت ترافیک…………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….28

۲-۱۸- پرترافیک‌ترین شهرهای جهان………………………………………………………………………………………………………………………29

۲-۱۹- آسیب های سر و گردن علت اصلی مرگ و ناتوانی………………………………………………………………………………………30

۲-۲۰- کلاه ایمنی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31

۲-۲۰-۱-  مشخصات كلي كلاه ايمني……………………………………………………………………………………………………………………..32

۲-۲۰-۲-  استاندارد بين‌المللي براي كلاه ايمني در اروپا………………………………………………………………………………………..32

             فصل سوم : بررسی جغرافيايي استان یزد و بررسی تلفات موتورسیکلت در کشور مالزی……34

۳-۱- تاریخچهگسترششهریزد……………………………………………………………………………………………………………………………….35

۳-۲- قدمتوپیشینهتاریخی………………………………………………………………………………………………………………………………….35

۳-۳- موقعیتاجتماعیواقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………..36

۳-۴- نژاد‌،‌ زبان، مذهب…………………………………………………………………………………………………………………………………………….37

۳-۵- شبکهارتباطی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38

۳-۶- نقشۀ محورهای دسترسی و میزان فواصل با شهرهای نزدیک و کلانشهرها…………………………………………………..41

۳-۷- محورهای اصلی شهر یزد…………………………………………………………………………………………………………………………………41

۳-۷-۱- راه های اصلی، فرعی و روستايی یزد………………………………………………………………………………………………………….41

۳-۷-۲- راه های هوایی شهر یزد………………………………………………………………………………………………………………………………42

۳-۷-۳- راهها و شاهراهای قدیمی استان یزد………………………………………………………………………………………………………….42

۳-۸- منابع طبیعی یزد و مناطق اطراف آن……………………………………………………………………………………………………………..43

۳-۸-۱- زمین شناسی، پستی و بلندی و اراضی………………………………………………………………………………………………………43

۳-۱۰- نرخ رشد جمعیت………………………………………………………………………………………………………………………………………….44

۳-۱۰-۱- ویژگیهایجمعیتی………………………………………………………………………………………………………………………………44

۳-۱۰-۲- جمعیت بر اساس گروههای سنی…………………………………………………………………………………………………………….46

۳-۱۱- ویژگی های اقلیمی استان یزد………………………………………………………………………………………………………………………47

۳-۱۲- طرحتفصیلیبافتقدیمشهریزد………………………………………………………………………………………………………………..48

۳-۱۳- تعریفسیستمحملونقلشهری………………………………………………………………………………………………………………..49

۳-۱۳-۱-سیستمحملونقلدرونشهری……………………………………………………………………………………………………………49

۳-۱۳-۲- مطالعاتطرحجامعشهریزد در بخش حمل و نقل………………………………………………………………………………50

۳-۱۳-۳- تعیینمسائلومشکلاتشبکهارتباطیوسیستمحملونقلشهریزد………………………………………………51

۳-۱۴- سهمبالایترددموتورسیکلتهاومشکلاتمرتبطباآن………………………………………………………………………….52

۳-۱۵- مشکلاتمربوطبهسیستمحملونقلعمومی………………………………………………………………………………………….53

۳-۱۶- تعیینمسائلومشکلاتترافیکیمحدودهبافتفرسوده……………………………………………………………………………53

۳-۱۷- چشم انداز توسعه بخش حمل و نقل استان يزد …………………………………………………………………………………………53

۳-۱۸- برداشتوبررسیوضعشبکهخیابانهایموجود ( درصدشیب،نوعپوشش )……………………………………….54

۳-۱۹- تعیینسلسلهمراتبشبکهمعابرموجود……………………………………………………………………………………………………..54

۳-۲۰- نگاهی به آمار تصادفات استان یزد در سال جاری……………………………………………………………………………………….55

۳-۲۰-۱- عمده ترین علت تصادفات شهری…………………………………………………………………………………………………………….56

۳-۲۱- فاصلهشبکهراههایدرونشهر…………………………………………………………………………………………………………………..56

۳-۲۲- سیستمحملونقل………………………………………………………………………………………………………………………………………57

۳-۲۲-۱- ساختارشهروشبکهاصلیحملونقل…………………………………………………………………………………………………..57

۳-۲۳- بررسی تلفات موتورسیکلت در کشور مالزی…………………………………………………………………………………………………58

۳-۲۳-۱- برخورد های موتورسیکلت از لحاظ موقعیت……………………………………………………………………………………………64

فصل چهارم : یافته های پژوهش…………………………………………………………………………………….66

۴-۱- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………67

۴-۲- نمای کلی تصادفات………………………………………………………………………………………………………………………………………….67

۴-۳- توزیع تصادفات از لحاظ سبک حمل و نقل…………………………………………………………………………………………………….69

۴-۴- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس نوع راه……………………………………………………………………………………………….70

۴-۵- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس نوع برخورد………………………………………………………………………………………..71

۴-۵- تصادفات موتورسیکلت در استان یزد بر اساس علت تامه تصادف………………………………………………………………….72

۴-۶- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس وضعیت برخورد…………………………………………………………………………………72

۴-۷- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس ماه……………………………………………………………………………………………………..73

۴-۸- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس روز…………………………………………………………………………………………………….75

۴-۹- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر حسب ساعت………………………………………………………………………………………………..76

۴-۱۰- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس روشنایی هوا……………………………………………………………………………………77

۴-۱۱- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس شرایط جوی…………………………………………………………………………………..78

۴-۱۲- توزیع تصادفات بر اساس استفاده از کمربند و کلاه ایمنی…………………………………………………………………………..79

۴-۱۳- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس نوع گواهینامه راننده مقصر……………………………………………………………81

۴-۱۴- یافته های پژوهش بر اساس پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………..82

۴-۱۴-۱- تعیین روایی و اعتبار ابزار مورد استفاده…………………………………………………………………………………………………..83

۴-۱۴-۲-تعیین وضوح آیتم ها (Item clarity) …………………………………………………………………………………………………83

۴-۱۴-۳- تعیین روایی صوری (Face validity) …………………………………………………………………………………………………83

۴-۱۴-۴-تعیین پایایی پرسشنامه (Reliability) ………………………………………………………………………………………………..84

۴-۱۴-۵- محتوای پرسشنامه (Questionnaire Content) …………………………………………………………………………..84

۴-۱۵- تجزیه و تحلیل سوالات با توجه به بخش های پرسشنامه……………………………………………………………………………86

۴-۱۵-۱- عامل انسانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………86

۴-۱۵-۲- عامل جاده………………………………………………………………………………………………………………………………………………..88

۴-۱۵-۳- عامل وسیله نقلیه……………………………………………………………………………………………………………………………………..89

4-16- ازمون میانگین نمونه در مقابل یک مقدار شناخته شده (one _ sample T Test )……………………………90

4-16-1- نتایج حاصل از عامل انسانی……………………………………………………………………………………………………………………..91

4-16-2- نتایج حاصل از عامل جاده………………………………………………………………………………………………………………………..92

4-16-3- نتایج حاصل از عامل وسیله نقلیه…………………………………………………………………………………………………………….92

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………..94

                منابع و ماخذ : ……………………………………………………………………………………………………………..104

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                     صفحه

جدول ۳-۱- سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰…………………………………………………………………………………..45

جدول ۳-۲- سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۰……………………………………………………………………………..47

جدول ۳-۳- کنترلظرفیتوسطحسرویسمبادیورودیشهریزد……………………………………………………………………50

جدول ۳-۴- طولوسطحانواعخیابانهادرسلسلهمراتبشبکهمعابر………………………………………………………………..55

جدول ۳-۵- میانگین آمار تلفات ، تصادفات، و تعداد موتورسیکلت برای چندین شهر مالزی………………………………..62

جدول ۴-۱- گزارش امار ترکیبی پلیس راهور بر اساس نوع تصادف……………………………………………………………………….68

جدول ۴-۲- تعیین پایایی پرسشنامه با استفاده از spss………………………………………………………………………………………..84

جدول ۴-۳- درصد پاسخگویی کارشناسان………………………………………………………………………………………………………………85

جدول ۴-۴- درصد پاسخگویی به سوالات بخش عامل انسانی………………………………………………………………………………..86

جدول ۴-۵- درصد پاسخگویی به سوالات بخش عامل جاده…………………………………………………………………………………..88

جدول ۴-۶- درصد پاسخگویی به سوالات بخش عامل وسیله نقلیه………………………………………………………………………..89

جدول ۴-۷- وزن دهی گزینه های پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………….90

جدول ۴-۸- نتایج حاصل از عامل انسانی از نرم افزار………………………………………………………………………………………………91

جدول ۴-۹- نتایج حاصل از عامل جاده از نرم افزار…………………………………………………………………………………………………92

جدول ۴-۱۰- نتایج حاصل از عامل وسیله نقلیه از نرم افزار…………………………………………………………………………………..92

جدول ۵-۱- خلاصه عوامل موثر بر تصادفات بر اساس امارها……………………………………………………………………………….100

جدول ۵-۲- خلاصه عوامل موثر بر تصادفات بر اساس پرسشنامه………………………………………………………………………..100

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                                                     صفحه

شکل ۲-۱- اولین موتورسیکلت جهان…………………………………………………………………………………………………………………………8

شکل ۲-۲- موتورسیکلت Reitwagen………………………………………………………………………………………………………………….10

شکل ۲-۳- تولید موتورسیکلت در کشور از سال ۹۰ تا فروردین ۹۳……………………………………………………………………..13

شکل ۲-۴- اجزاء تشکیل دهنده کلاه ایمنی……………………………………………………………………………………………………………32

شکل ۲-۵- نمونه ای از کلاه ایمنی استاندارد………………………………………………………………………………………………………….33

شکل ۳-۱- نقشه استان یزد……………………………………………………………………………………………………………………………………..39

شکل ۳-۲- تصویر ماهواره ای از فراز شهر………………………………………………………………………………………………………………..40

شکل ۳-۳- محورهای دسترسی و میزان فواصل با شهرهای نزدیک و کلانشهرها………………………………………………….41

شکل ۳-۴- نقشه شهرهای مالزی……………………………………………………………………………………………………………………………..59

شکل ۳-۵- نقشه بزرگراهها و جاده های شهرهای مالزی………………………………………………………………………………………..60

شکل ۳-۶- توزیع تصادفات از لحاظ سبک حمل و نقل…………………………………………………………………………………………..61

شکل ۳-۷- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس ماه……………………………………………………………………………………………63

شکل ۳-۸- توزیع تصادفات موتورسیکلت بر اساس روز……………………………………………………………………………………………63

شکل ۴-۱- توزیع تصادفات از لحاظ سبک حمل و نقل…………………………………………………………………………………………..69

شکل ۴-۲- توزیع تصادفات از لحاظ نوع راه…………………………………………………………………………………………………………….70

شکل ۴-۳- توزیع تصادفات از لحاظ نوع برخورد……………………………………………………………………………………………………..71

شکل ۴-۴- توزیع تصادفات بر اساس علت تامه تصادف…………………………………………………………………………………………..72

شکل ۴-۵- توزیع تصادفات بر اساس وضعیت برخورد……………………………………………………………………………………………..73

شکل ۴-۶- توزیع تصادفات بر اساس ماه………………………………………………………………………………………………………………….74

شکل ۴-۷- توزیع تصادفات بر اساس روز…………………………………………………………………………………………………………………75

شکل ۴-۸- توزیع تصادفات کل وسایل نقلیه و موتورسیکلت بر اساس روز…………………………………………………………….76

شکل ۴-۹- توزیع تصادفات بر اساس ساعت…………………………………………………………………………………………………………….77

شکل ۴-۱۰- توزیع تصادفات بر اساس روشنایی هوا………………………………………………………………………………………………..78

شکل ۴-۱۱- توزیع تصادفات بر اساس شرایط جوی……………………………………………………………………………………………….79

شکل ۴-۱۲- توزیع تصادفات بر اساس استفاده از کمربند و کلاه ایمنی…………………………………………………………………80

شکل ۴-۱۳- توزیع تصادفات بر اساسنوع گواهینامه راننده مقصر………………………………………………………………………..82

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتورسیکلت در استان یزد و ارائه راهکار های جلوگیری از آن

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

بررسی و شناسایی عوامل موثر بر تصادفات موتورسیکلت در استان یزد و ارائه راهکار های جلوگیری از آن

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.