دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع : حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی با استفاده از یک الگوریتم فرابتکاری کارآمد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی با استفاده از یک الگوریتم فرابتکاری کارآمد

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                              صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق… 1

1-1مقدمه. 2

1-2- ضرورت و اهمیت برنامه ریزی حمل‌ونقل.. 3

1-3- حمل‌ونقل در ایران.. 4

1-4- هدف از انجام مطالعه. 5

1-5- تعریف مسأله. 6

1-6- جمع‌بندی و ساختار ارائه مطالب… 7

فصل دوم:ادبیات تحقیق… 9

2-1-مقدمه. 10

2-2- مسأله مسیریابی.. 10

2-3- مسأله فروشنده دوره‌گرد. 10

2-4- مسأله مسیریابی وسایل نقلیه. 13

2-5- اجزای مسأله VRP. 14

2-5-1- خصوصیات کلی مشتریان.. 14

2-5-2 خصوصیات  وسایل نقلیه. 15

2-5-4- انواع توابع هدف در VRP. 16

2-5-6 برخی مشکلات مدل‌سازی VRP در شرایط واقعی.. 16

2-6- تعریف ریاضی مسأله مسیریابی وسیله نقلیه در حالت کلی.. 17

2-6-1  مدل عمومی مسأله VRP. 18

2-7-روشهای حل مسأله مسیریابی وسایل نقلیه کلاسیک… 20

2-7-1-روش‌های دقیق.. 20

2-7-2-روشهای ابتکاری.. 22

2-7-3-روشهای فراابتکاری.. 24

2-8- انواع اصلی مسأله مسیریابی وسیله نقلیه. 26

2-8-1 مسیریابی وسیله نقلیه باظرفیت محدود وسایل نقلیه. 27

2-8-2-مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با ناوگان ناهمگن.. 28

2-8-3-مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با تقسیم تحویل.. 30

2-8-4- مسیریابی وسیله نقلیه با تحویل و جمع آوری.. 33

2-8-5- مسأله مسیریابی دورهای وسایل نقلیه. 34

2-8-5-1 تعریف ریاضی مسأله مسیریابی دوره ای وسایل نقلیه (PVRP) 35

2-8-5-2- مدل ریاضی PVRP. 37

2-8-6- مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با چند انبار. 41

2-8-6-1-تعریف ریاضی مسأله MDVRP. 42

2-8-7- مسأله مسیریابی وسایل نقلیه با پنجره زمانی.. 44

2-8-7-1 تقسیم بندی مسأله VRPTW… 45

2-8-7 -1-1 مدل های پنجره‌‌هاي زمانی سخت… 46

2-8-7-1-2-  مدل های پنجره‌هاي زمانی نرم. 46

2-9- جمع‌‌بندی.. 53

فصل سوم:روش تحقیق… 55

3-1 مقدمه. 56

3-2 خصوصیات و فرضهای مدل.. 56

3-2-1-فرضیات.. 56

3-2-2 تعریف علائم و پارامترها 56

3-2-2-1 اندیسها 57

3-2-2-2 پارامترها 57

3-2-2-3 متغیرهای تصمیم‌گیری.. 58

3-2-2-4 مدل ریاضی.. 58

3-3 مروری بر الگوریتم ژنتیک (GA) 60

3-3-1 تعریف… 60

3-3-2 گذری بر ژنتیک طبیعی.. 61

3-3-3 واژگان الگوریتم ژنتیک… 66

3-3-4 ساختار کلی الگوریتم ژنتیک… 67

3-3-5 مفاهیم کلیدی الگوریتم ژنتیک… 68

3-3-6 کدینگ… 69

3-3-7 ایجاد جمعیت اولیه. 71

3-3-8 اعمال ژنتیک… 71

3-3-8 -1 عمل تحول.. 72

3-3-8 -1 -1فضای نمونه گیری.. 72

3-3-8 -1 -2مکانیسم نمونه‌گیری.. 73

3-3-8 -1-4 نخبه گرایی.. 75

3-3-8 -2 عملگرهای ترکیبی.. 75

3-3-8 -2 -1 انواع عملگرهای ترکیبی.. 75

3-3-8 -2 -2 احتمال ترکیب… 78

3-3-8 -3 عملگرهای جهشی.. 79

3-3-8 -3 -1 انواع عملگرهای جهشی.. 80

3-3-9 تابع برازش… 81

3-3-10 روش اجرای الگوریتم ژنتیک… 82

3-4 ساختار پیشنهادی الگوریتم ژنتیک… 84

3-4 -1خوشه بندی ژنتیک… 84

3-4 -1-1 نمایش رشته(کروموزوم) 84

3-4-1 -2 ساخت جمعيت اوليه. 85

3-4-1 -3 محاسبه تابع برازش… 85

3-4 -1-3 انتخاب.. 85

3-4 -1-4 ترکیب… 86

3-4 -1-5 جهش…. 86

3-4 -1-6 شرط توقف… 87

3-4-2 الگوریتم ژنتیک… 87

3-4-2 -1 نحوه نمایش جواب‌ها 87

3-4-2 -2 تعریف میزان برازندگی.. 88

3-4-2 -3 مکانیزم انتخاب.. 89

3-4-2 -3 عملگر ترکیب… 89

3-4-2 -4 عملگر جهش…. 91

3-5 الگوریتم K-Mean. 92

3-6 الگوریتم خوشه‌بندی فازی  (FCM) Fuzzy c-mean. 92

فصل چهارم:جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها 95

4-1 مقدمه. 96

4-2 ویژگی های نرم افزار. 96

4-3 مشخصات مسائل نمونه. 96

4-4 تعیین پارامترها 97

4-5 نتایج محاسباتی.. 97

4-6 جمع بندی.. 102

فصل پنجم:نتیجه گیری.. 103

5-1 نتیجه گیری.. 104

5-2 تحقیقات آتی.. 104

منابع ومآخذ. 106

فهرست جداول

جدول 1-1- مقایسه ارزش بخش حمل‌ونقل در تولید ناخالص ملی کشور در فاصله سال های 1370 و 1386 به قیمت های ثابت (میلیارد ریال) 4

جدول 2-1 مروری بر ادبیات مسأله مسیریابی وسیله نقلیه با پنجره زمانی.. 51

جدول 3-1 مقایسه الگوریتم ژنتیک با فرآیند تکامل طبیعی (ژن و همکاران،1997) 65

جدول 4-1-مقادیرپارامترهای الگوریتم ژنتیک… 97

جدول 4-2 جوابهای بدست آمده از روش های خوشه بندی K-Means و FCM و GA.. 98

جدول 4-3- جواب های بدست آمده در حالتهای با برگشت به انبار اولیه و بدون برگشت به انبار اولیه  101

فهرست اشکال

شکل 1-2- شبکه حمل‌ونقل چند هدفه و مثال های اساسی آن (ظهرهوند،2011) 5

شکل 2-1- نمایی از مسأله فروشنده دوره گرد TSP(ظهره وند،2011) 11

شکل 2-2- نمایی ساده از مسأله MTSP(ظهره وند،2011) 11

شکل 2-3- مسأله VRP(ظهره وند،2011) 12

2-5-3- خصوصیات مسیرها 15

شکل 2-4- مسأله PVRP( ظهره وند،2011) 36

شکل 2-5-سرویس دهی در حالت TW سخت… 46

شکل 2-6- سرویس دهی در حالت TW نرم. 47

شکل2-7 ساختار کلی کار انجام شده. 53

شکل 3-1 تئوری داروین (ژن و همکاران،1997) 63

شکل 3-2- فضای کدینگ و فضای جواب (ژن و همکاران،1997). 70

شکل 3-3- قانونمند و موجه بودن(ژن،1997) 70

شکل 3-4-ماتریس نمایش جواب.. 88

شکل 3-5-شکل دیگر ازماتریس نمایش جواب.. 88

شکل 4-1مسیربهینه به  روشGA در p03. 99

شکل 4-2 مسیربهینه به  روشK-means در p03. 99

شکل 4-3 مسیربهینه به  روشFCMدر p03. 100

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی با استفاده از یک الگوریتم فرابتکاری کارآمد

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه چند انبار با پنجره زمانی با استفاده از یک الگوریتم فرابتکاری کارآمد

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.