دانلود پایان نامه ارشد رشته الهیات- فقه و فلسفه : مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

 مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

مقدمه 1

  1. تبیین موضوع تحقیق .. 1
  2. اهمیت و جایگاه موضوع 1
  3. هدف از تحقیق 2
  4. تبیین واژگان موضوع 3
  5. سؤال­های اصلی و فرعی تحقیق 5
  6. فرضیه‌های تحقیق 5
  7. پیشینه تحقیق 6
  8. روش تحقیق .. 11

بخش اوّل: مفاهيم و كليات .. 12

فصل اوّل: حکومت و ادّله ضرورت آن 14

مقدمه 14

1- 1- تبیین حکومت و فرق آن با حاکمیت و دولت 16

1- 1- 1- معنای لغوی .. 16

1-1-2- تعریف اصطلاحی 17

1- 1-3- فرق حکومت با دولت و حاکمیت 17

1- 2- ادّله عقلي ضرورت حكومت 19

1- 2- 1- دليل عقلي در تبيين برخی انديشمندان اسلامي 19

1- 2- 2- دلیل عقلی در تبیین گروهی از اندیشمندان غربی 21

1- 3- ادله نقلی ضرورت حكومت 25

1- 3- 1- آيات قرآن كريم 25

1-3-2- روايات 27

1- 4- نتيجه­گيري 29

فصل دوم: تبيين ماهیت حكومت ديني .. 30

مقدمه . 30

2- 1- حكومت ديني در انديشه سياسي غرب 30

2- 2- حكومت ديني در انديشه سياسي اسلام . 33

2-3- شکل و ساختار حکومت دینی .. 36

2- 4- نتیجه­گیری 38

فصل سوم: ضرورت حكومت ديني .. 39

مقدمه . 39

3- 1- ادّله ضرورت حكومت ديني در اندیشه سیاسی اسلام 39

3- 1- 1- جامعيت و كمال ديني 39

3- 1-2- حفظ دين و اجراي حدود و حقوق ديني 43

3- 1-3- اقدام عملي پيامبر اسلام …وانبیاء پيشين ‰ درتأسیس حکومت … 46

3-2- نقد و بررسي شبهات منكران حكومت ديني 48

3-2-1- ناكامي دين ثابت در پاسخ به نيازهاي متغیر و نقد و بررسی آن 49

3-2-2- لكه دارشدن قداست دين و نقد و بررسی آن . 52

3-2-3- ناكامي تاريخي حكومت ديني در اداره جا معه و نقد و بررسی آن 53

3-3- نتيجه­گيري 54

فصل چهارم: کلامی بودن بحث حکومت دینی .. 55

مقدمه 55

5- 1- سنخ مباحث كلامي وتفاوت آن با مباحث فقهي 55

5-2- ثمرات كلامي يا فقهي بودن مبحث حكومت ديني 60

5-3- نتیجه­گیری .. 62

فصل پنچم: مشروعيت حکومت .. 63

مقدمه 63

4- 1- مفهوم لغوي مشروعيت 64

4- 2- تعاريف اصطلاحي مشروعيت و نقد و بررسي آنها 65

4-2- 1- نظريه انطباق با قانون و نقدو بررسی آن . 65

4-2-2- نظريه انطباق فرآيند اقتداريابي با باورها وعقايد مردم ونقدوبررسی آن. 66

4-2-3- نظريه كارآمدي دراز مدت و نقد و بررسی آن . 66

4-2-4- نظريه میل و رضايت مردم و نقد و بررسی آن 67

4-2- 5- نظریه رأی اکثریت و نقدو بررسی آن . 69

4-2- 6- نظريه قرار داد اجتماعي و نقدو بررسی آن 70

4-3- نتیجه­گیری .. 71

بخش دوم: مبانی مشروعیت حکومت دینی با نگرش کلامی  .. 72

فصل اوّل: مبانی مشروعیت حکومت دینی بر اساس اندیشه توحیدی اسلام . 74

مقدمه . 74

1- 1- تبیین اندیشه توحید در اسلام 75

1- 1- 1- بررسی لغوی و اصطلاحی واژه توحید 76

1- 1-2- ادلّه و مراتب توحید 76

1- 1- 2- 1- دلیل اوّل: فطرت 76

1- 1- 2- 2- دلیل دوّم: تمانع 77

1- 1-2 – 3- دلیل سوم: نفی ترکیب 78

1- 1- 2- 4- دلیل چهارم: کمال مطلق و نامحدودیت خداوند 78

1- 1- 2- 5- مراتب توحید 79

1- 2- مبنای مشروعیت حکومت دینی براساس اصل توحید 80

1-2- 1- توحید در مالکیت 80

1- 2- 1- 1- واژه مالکیت 80

1- 2- 1-2- مالکیت حقیقی و اعتباری 80

1- 2- 1- 3- توحید در مالکیّت از منظر قرآن 83

1- 2- 1-4- خالقیت، مبنای مالکیت حقیقی خداوند بر عالم 84

1-2-2- توحید در ولایت … 86

1- 2-2 – 1- واژه ولایت… 86

1- 2- 2- 2- توحید در ولایت حقیقی از منظر قرآن . 88

1- 2- 2- 3- اقسام ولایت خداوند 89

1- 2- 2-3- 1- ولایت تکوینی 89

1- 2- 2- 3- 2- ولایت تشریعی 90

1- 2-2 -4- تبیین ولایت انحصاری خداوند 91

1-3- نتیجه‌گیری 93

فصل دوم: مبانی مشروعیت حکومت دینی بر اساس اصل امامت .. 94

مقدمه . 94

2- 1- امامت در اندیشه سیاسی اسلام 94

2-1-1- فرق امام با نبی 95

2-1-2- امامت در تفکر اهل سنت 98

2-1-2-1- وظایف امام در تفکر اهل سنت 98

2-1-2-2- شرایط و ویژگی‌های امام در تفکر اهل سنت 99

2-1-2-3- فرآیند تعیین امامتِ امام درتفکر اهل سنت و نقد و بررسی آنها 102

2-1-2-3-1- مبنای اوّل: نظریه اهل حَلّ و عقد و نقد و بررسی آن . 103

2-1-2- 3-2- مبنای دوم: انتصاب امام پیشین و نقد و بررسی آن 106

2-1-2- 3-3- مبنای سوم: استیلاء با زور و قهر و نقد و بررسی آن . 109

2-1-2- 3 -4- مبنای چهارم: نصب و نصّ و نقد و بررسی آن 111

2-1-3- امامت در تفکر شیعه 113

2-1-3-1- دلایل عقلی و نقلی عصمت امام . 113

2- 1- 3- 2- لزوم نصب الهی امام 117

2-1-4- مصادیق شایستگان حکومت، بر اساس اندیشه شیعی امامت … 118

2-1- 4-1- انبیاء الهی  ‰… 118

2- 1-4- 2- امامان معصوم ‰… 121

2- 1-4-3- فقهای عادل . 122

2-2- مبانی مشروعیت حاکمان در حکومت دینی بنابر تفکر شیعی امامت 126

2- 2- 1- شئون انبیاء عظام  ‰… 127

2- 2- 1- 1- دریافت و ابلاغ وحی .. 127

2- 2- 1- 2- تبیین و تفسیر وحی (مرجعیت دینی) 128

2- 2- 1- 3- مرجعیت سیاسی و رهبری 129

2-2-2- شئون امامان‰ … 130

2- 2- 2- 1- مرجعیت سیاسی 131

2- 2- 2- 2- مرجعیت دینی 131

2- 2- 2- 3- ولایت … 132

2- 2- 2- 4- ادّله عقلی و نقلی شئون امامان ‰ … 133

2-2-3- ویژگی‌های صاحبان این شئون 140

2- 2- 3- 1- علم لدنّی به خواسته­های الهی .. 141

2- 2- 3- 2- لغزش ناپذیری و عصمت 144

2- 2-3-2-1- دلایل عقلی لزوم عصمت 145

2- 2-3-2-2- دلایل نقلی 146

2-2-3-2-3- مراتب عصمت صاحبان اصلی حاکمیت الهی 146

2- 3- نتیجه­گیری 151

فصل سوم: مبانی مشروعیت حکومت دینی بر اساس اصل معاد . 152

مقدمه 152

3- 1- معناي لغوي و اصطلاحي معاد 154

3- 2- واژه‌هاي همسو با معاد . 156

3- 3- ادّله معاد 157

3- 3- 1- برهان فطرت … 157

3- 3- 2- براهین عقلی 160

3- 3- 2-1- برهان حكمت و غایت 160

3- 3- 2- 2- برهان عدالت 161

3-3-3- ادّلة نقلي 163

3- 3- 3- 1- ردّ شباهت منكرين معاد 163

3- 3- 3- 2- پديده­هاي مشابه معاد 163

3- 3- 3- 3- آياتي كه دلالت بر ضرورت وحتمي بودن معاد دارند 164

متن کامل در سایت امید فایل 

3- 4- پیوستگی زندگی دنیا و آخرت … 165

3- 5- مبانی مشروعیت حکومت دینی بر اساس نتایج بحث معاد 168

جمع بندی و نتیجه­گیری نهایی .. 169

الف) کتب 173

ب) مقالات 182

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

مبانی کلامی مشروعیت حکومت دینی

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.