دانلود پایان نامه ارشد درباره : بررسی اثر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) زنان دارای اضافه وزن

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه اثر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) زنان دارای اضافه وزن 

تکه ای از متن پایان نامه :

بنابراينشكلاندوتلياليACE ناشيازدوبرابرشدنژناجداديبودهوايجابمی‌کندکه ACEاندوتليالدوجايگاهفعالكاراداشتهباشد،درحالي‌كهشكلژرمينالدوبرابرژناجدادينمی‌باشد. ACEاندوتليالدرجايگاهفعالخوداتمرويداردكهبرايفعاليتآنزيمضرورياست. هريكازدوقسمتمولكول ACEازتوالی‌هایکوتاهیمشابهباديگرمتالوپروتئازهايمتصلبهاتمروي (ترموليزين،اندوپپتيداز 11/24وکلاژناز) تشکیلشدهاست [47]. وليصرفاًازرويآناليزتوالي‌هانمي‌تواننتيجهگرفتكهيكياهردوجايگاهفعالكاراهستند. هردوجايگاهفعالقادرهستندتاAngΙΙوBKرامستقلازيكديگروبهطورتجمعيهیدرولیزنمایند [47]. بااینحالتفاوت‌هاييدرپارامترهايكاتاليتيكيونيازبهيونكلردربينآنهامشاهدهمي‌شودكهنشاندهندةتفاوت‌هايمهمفيزيولوژيكيوساختمانيبيندوجايگاهاست. سواليكهاينجامطرحمي‌شودايناستکهآیاACEيكآنزيمدوكارهاست؟آنزيم‌هايدوكارهدارايدوجايگاهفعالهستندكهناشيازدوبرابرشدنژناجداديشاناست. امادرهمانحالايندوجايگاهفعالتشابهتواليپايينيداشتهويكاختلافواضحدرسوبستراياختصاصيدارند. پيشنهادشدهاستكهقسمتانتهايآمينيدارايسوبستراهايمتفاوتينسبتبهقسمتانتهايكربوكسياست،گرچهسوبستراياختصاصيبرايآنپيدانشدهاست. اينپيشنهادبهخاطرتفاوتدرآنپيدانشدهاست. اينپيشنهادبهخاطرتفاوتدرپارامترهايكاتاليتيكيحداقليكسوبسترا (HHL) واختلافحساسيتبهمهاركنندگانويونكلراست[48].

در دهه‌های اخیر مطالعات فراوانی در ارتباط با ارتباط معنی دار بین ژنوتیپ ACE و وضعیت ورزشی نخبه انجام شده می باشد که بعضی از آنها را مطالعه می‌کنیم.

 

2-2-3-3- آنزیم مبدل آنژیوتانسین و عملکرد استقامتی

مطالعاتمبادرتبهتعییناینکهآیایکپلی‌مورفیزمیاآللخاصبطورمکررتریدرجمعیتخاصیازورزشکاراننسبتبهگروهکنترلرخمی‌دهد،نمودند. فراوانیمعنی‌داریازژنوتیپ‌هایIIوACE IDرادربینپاروزنانملیاسترالیایی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.