دانلودکارشناسی ارشد تربیت بدنی: بررسی اثر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) زنان دارای اضافه وزن

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه اثر 8 هفته تمرین هوازی بر سطوح پلاسمایی آنزیم مبدل آنژیوتانسین (ACE) زنان دارای اضافه وزن 

تکه ای از متن پایان نامه :

مادهاصلیتشکیلدهندهاینسیستمآنژیوتانسیوژنیکα- گلیکوپروتئیناستکهدرکبدتولیدوآزادمی‌شودوتوسطآنزیمرنین مترشحه از کلیه[22] بهAngΙ(دکاپپتید) تبدیلمی‌گردد،آنزیمرنیندرپاسخبهکاهشفشارخون،کاهشغلظتسدیموافزایشفعالیتسمپاتیکترشحمی‌گردد [22]. AngΙ اثریضعیفبرانقباضعروقداردکهازلحاظفیزیولوژیکیقابل توجهنیست.

پس از آن AngΙ توسط آنزیم ACE به AngΙΙ (اکتاپپتید[1]) تبدیل می‌گردد. آنزیم ACE یک متالوپروتئاز در محدوده غشا می باشد که بیشترین اظهار آن در سلول‌های اندوتلیال گردش خون ریوی می باشد [22]. البته هرچند ACE کاتالیزور اصلی برای این تبدیل می باشد اما آنزیم های دیگری مانند آنزیم های کیناز[2] [27]، کاپتین[3] [28] و تونین[4] [29] توانایی تولید AngΙΙ را نیز دارند.

انجام می‌دهد [37]، بر تشکیل پروتئین‌های ماتریکس خارج از سلولی تاثیر می‌گذارد [38]، در قلب AngΙΙباعث انقباض ماهیچه‌های آن می‌گردد [38]و فیبروزی قلب را بالا می‌برد [39].

شکسته شدن AngΙΙ به پپتیدهای دیگر بعد از تشکیل آن بسیار سریع اتفاق می‌افتد [40]. تعدادی از پپتیدهای AngΙΙدر دهه‌های اخیر شناخته شده‌اند نام تعدادی از آنها را اسیدهای آمینه نامیده‌اند[41]. بیشترین توجه افراد بر7-1Ang در فعالیت فارماکولوژی بوده می باشد[42] ، تبدیل 9-1 Angبه 7-1 Angو همچنین تخریب 7-1 Angبه 5-1 Angتوسط آنزیم ACE کاتالیز می‌گردد [43] (شکل2-2).

 

2-2-3- آنزیم مبدل آنژیوتانسین

ACE برای اولین بار توسط اسکدز[5] و همکارانش در سال 1950 کشف گردید و این افراد آن را آنزیم تبدیل کننده نامیدند، چند سال بعد یانگ[6]و همکارانش آنزیمی را در خون بشر پیدا کردند که توانایی

[1] Octapeptide

[2] Chymase

[3] Cathepsin

[4] Tonin

1 Skeds et al

2Yang et al

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.