اندازه گیری کارایی بانک پاسارگاد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها(DEA)ومقایسه آن با سایر بانک های کشور

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

اندازه گیری کارایی بانک پاسارگاد با استفاده از تکنیک  تحلیل پوششی داده ها(DEA)ومقایسه آن با سایر بانک های کشور 

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1     مقدمه : 2

1-2        مساله تحقیق : 4

1-3    تشریح و بیان موضوع : 5

1-4    ضرورت انجام تحقیق : 6

1-5      فرضیه های تحقیق/سوالات تحقیق : 7

1-5-1        سوالات تحقیق : 7

1-6   نتایج مورد انتظار پس از انجام این تحقیق : 7

1-7  نهادهایی که می توانند از نتایج بدست آمده استفاده کنند : 7

1-8  اهداف اساسی از انجام تحقیق : 8

1-9  قلمرو تحقیق : 8

1-9-1     دوره زمانی تحقیق : 8

1-9-2     مکان تحقیق : 8

1-10     جامعه آماری : 8

1-11     روش تحقیق : 9

1-12      روش های نمونه گیری : 9

فصل دوم:  مبانی نظری و بررسی پیشینه تحقیق. 12

2-1    مقدمه  : 13

2-2        تاریخچه بانک داری : 13

2-3  تعریف واژه بانک : 13

2-4   پیشینه : 14

2-5    تاریخچه بانک داری در ایران : 14

2-6   گونه های بانک داری : 14

2-7 انواع بانک : 15

2-7-1  بانک های تجاری : 15

2-7-2    بانک های سرمایه گذاری : 16

2-7-3   بانک تخصصی یا توسعه ای : 17

2-7-4   بانک رهنی : 17

2-7-5   بانک مرکزی : 17

2-8 حوزه فعالیت بانک ها : 18

2-9    بانک های ایرانی : 19

2-10      بانک  های خصوصی در ایران : 20

2-11    برخی از بانک های ایران : 20

2-12  نظام بانکی بعد از انقلاب اسلامی: 28

2-13  مفاهیم اولیه کارایی  ، اثر بخشی  و بهره وری : 29

2-14    انواع کارایی: 30

2-14-1     کارایی فنی ( تکنیکی ) : 31

2-14-2  کارایی تخصیصی : 32

2-14-3     کارایی اقتصادی : 33

2-15 مفهوم اثر بخشی : 33

2-16 مفهوم بهره وری : 33

2-17  مقایسه کارایی و بهره وری : 35

2-19      پیشینه تحقیق : 37

2-19-1    تحقیقات داخلی : 37

2-19-2    تحقیقات خارجی : 43

فصل سوم:  روش شناسی تحقیق. 54

3-1    مقدمه : 55

3-2    انواع روش های محاسبه کارایی : 55

3-2-1     روش هاي پارامتري براي تخمین تابع تولید: 56

3-2-2    روش های ناپارامتری : 59

3-3    تحلیل پوششی داده  ها (دی ای آ) : 59

3-5    برخي از مزاياي روش دی ای آ  : 61

3-6    محدوديت هاي الگوي دی ای آ در مقايسه با ساير الگوها: 62

3-7   مفاهیم اولیه : 65

3-7-1    مفهوم ورودي: 65

3-7-2     مفهوم خروجی : 65

3-7-3    واحد تصمیم گیرنده  دی ام یو (Decision making units) : 65

3-8      تابع تولید ، مجموعه امکان تولید و مرز کارایی : 65

3-8-1    بازده به مقیاس : 66

3-8-2      ماهیت ورودی محور و خروجی محور : 67

3-9   مدل ﻫﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ ﭘﻮﺷﺸﯽ داده : 67

3-9-1    فرم مضربی مدل سی سی آر ( چارنز،کوپر و رودرز ) : 67

3-9-2     ﻓﺮم ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﺪل سی سی آر  : 70

3-9-3  ﻓﺮم ﻣﻀﺮﺑﯽ ﻣﺪل بی سی سی ( Banker- Cooper- Charnes ) : 72

3-9-4     ﻓﺮم ﭘﻮﺷﺸﯽ ﻣﺪل بی سی سی  : 75

3-10    ﻣﺪل ﺟﻤﻌﯽ ( ای دی دی ): 76

3-11    دیدگاه های اﻧﺪازهﮔﯿﺮي وروديﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﯽﻫا : 78

3-11-1    دیدگاه تولیدی : 79

3-11-2     دیدگاه واسطه ای : 79

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 82

4-1  مقدمه  : 83

4-2  توصیف داده ها : 83

4-3   متغیر های مدل ( ورودی ها و خروجی ها ) : 85

4-6  تجزیه کارایی تکنیکی : 92

4-7 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮐﺎراﯾﯽ ﻣﻘﯿﺎس (ﻗﯿﺎﺳﯽ) : 93

4-8  خلاصه نمرات کارایی : 95

4-9 پاسخ به سوالات  تحقیق : 96

4-10  جمع بندی : 96

فصل پنجم خلاصه نتیجه گیری و پیشنهادها. 98

5-1 نتیجه گیری : 99

5-2 پیشنهادات : 100

5-2-1  محدودیت های تحقیق : 100

5-2-2  زمینه های تحقیقات آتی : 101

مراجع : 103

فهرست اشکال

شکل 2-1 : انواع کارایی از دیدگاه فارل.. 38

شکل2-2 : نمای کلی کارایی، اثر بخشی و بهره وری.. 41

شکل 2-3 : مقایسه کارایی و بهره وری.. 42

شکل3 -1  : تابع تولید مرزی قطعی پارامتری.. 63

شکل 3-2  مرز فارل.. 68

فهرست جداول ونمودارها  

جدول 4-1 : بانک های نمونه مورد مطالعه در تحقیق.. 100

جدول 4-2 : میانگین نمرات کارایی تکنیکی بانک بر اساس مدل سی سی آر. 109

جدول 4-3 : میانگین نمرات کارایی تکنیکی بانک بر اساس مدل بی سی سی.. 111

جدول 4-4  متوسط کارایی مقیاس بانک ها 115

پیوست

دانلود  رایگان فایل دموی این پایان نامه(فقط حاوی ده صفحه از صفحات پایان نامه با فرمت ورد):

اندازه گیری کارایی بانک پاسارگاد با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها(DEA)ومقایسه آن با سایر بانک های کشور

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 اندازه گیری کارایی بانک پاسارگاد با استفاده از تکنیک  تحلیل پوششی داده ها(DEA)ومقایسه آن با سایر بانک های کشور

این نوشته در پایان نامه ارشد ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.