Tag Archiv: کانی

اقلیم شهر-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

جزایر حرارتی شهری مدت زیادی می باشد که هدف مطالعاتی سایت های ویژه تحقیقاتی می باشد. از زمانی که Howards (1809) مطالعاتی را روی اقلیم لندن انجام داد، بسیاری از مطالعات روی بعضی جنبه های کاربری زمین که با شکل گیری و خصوصیات جزایر حرارتی شهری محلی در ارتباط می باشد تمرکز داشته اند. در شمال آمریکا همچنین، در بسیاری از شهرها مطالعات زیادی روی جزایر حرارتی انجام گردید. در سال 1997، آژانس حفاظت محیط(EPA1) به دنبال ضایعه مرگ 700 نفر از مردم شیکاگو در ژوئیه 1995 انجمن کاهش جزایر حرارتی را تأسیس نمود.

سایت منبع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

Roth و همکارانش (1989) ، توزیع مکانی دمای سطح چندین شهر در ساحل شرقی آمریکای شمالی را استخراج نمود. در این مطالعه، الگوی حرارتی درون شهری روزانه همبستگی بسیار بالایی با نوع پوشش زمین داشت در حالی که در شب اندازه این همبستگی کاهش می پیدا نمود.

Gallo و همکارانش (1993) ، شاخص های گیاهی و دمای سطح زمین به دست آمده از AVHRR را با دمای هوای حداقل نظاره شده در مناطق شهری و روستایی مقایسه کردند. در این مطالعه معلوم گردید شاخص های گیاهی به دست آمده از داده های ماهواره ای ارتباط خطی با تفاوت دمای شهری و روستایی دارد. اما در همه این مطالعات قدرت تفکیک 1/1 کیلومتر داده های AVHRR برای تصویر کردن دمای شهر تنها در مقیاس ماکرو مناسب به نظرمی رسید و برای تعیین ارتباط معنادار و دقیق بین ارزش های تصاویر استخراج شده و اندازه گیری های روی زمین  مناسب نبود.

همچنین داده های حرارتی مادون قرمز با قدرت تفکیک متوسط مانند داده های ASTER و لندست TM/ETM+ به گونه وسیعی برای مطالعه تغییرات دمای درون شهری و ارتباط دادن آنها با خصوصیات پوششی سطح به کار برده شده‌اند. به عنوان مثال Weng (2003) ، به کمک تصاویر EMT+ الگوی دمایی سطح و ارتباط آن را با پوشش زمین در Guangzhou و در مجموعه شهرهای Zhujiang مطالعه نمود. او پس از استخراج دمای سطح زمین با بهره گیری از تصاویر ETM+،با بهره گیری از روش جداسازی طیفی کسر پوشش گیاهی را به دست آورد. با این پیش فرض که NDVI شاخص بسیار خوبی برای نشان دادن پوشش گیاهی می باشد، به مطالعه ارتباط میان پوشش گیاهی و NDVI در قدرت تفکیک های مختلف پرداخت و بیان نمود که ارتباط میان پوشش گیاهی و NDVI خطی نمی باشد. همچنین درصد پوشش گیاهی ارتباط منفی قوی با دما دارد و شدت این ارتباط در قدرت تفکیک های مختلف متفاوت می باشد و بیشترین مقدار آن در قدرت تفکیک 120 متر می باشد.

1 – Environmental Protection Agency

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

تحقیق فاکتورهای اقلیم شهر-دانلود پایان نامه ارشد

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

موقع جغرافیایی کلانشهر اصفهان وجود ارتفاعات و قرارگیری شهر اصفهان در یک ناحیه پست وجود هوای آرام در بیشتر فصول سال شرایط ایجاد یک مرکز پرفشار ناشی از پرفشار سیبری و گسترش زبانه های آن بر روی مناظق مرکزی ایران(گندمکار1386)و انباشت مواد آلاینده ناشی از خودروها وصنایع در هوای سطحی منطقه پدیده اینورژن و پایداری هوا عدم در نظر داشتن برنامه ریزی آمایش فضایی از مهمترین عوامل آلودگی در کلانشهر اصفهان می باشد بطوریکه این کلانشهر را به دومین شهر آلوده ایران تبدیل نموده می باشد (مومنی، 1391).

وجود کارخانجات بزرگ و آلاینده ای که بی در نظر داشتن هشدارهای زیست محیطی اقدامی در جهت رفع آلایندگی خود نمی کنند دو کارخانه بزرگ فولاد، دوکارخانه سیمان، دو پالایشگاه و دهها واحد آلاینده دیگر که در گرداگرد اصفهان وجودارند و برای فیلتر کردن کامل گازها و دود و غبار و پسآب صنعتی خود اقدام لازم را نمی کنند باعث آلودگی این شهر شده می باشد. در این بین سهم واحدهای فرسوده تر مانند ذوب آهن بیشتر می باشد (عباسی، 1391).

نزدیک به 70 درصد آلودگی هوای شهر اصفهان مربوط به وسیله نقلیه موتوری می باشد. با وجود تخصیص بودجه های کلان و احداث جایگاه های عادی و مکانیزه معاینه فنی خودروها توسط شهرداری اصفهان تنها 25 درصد از وسایل نقلیه جهت معاینه فنی مراجعه می نمایند.وجود وسایط نقلیه خود به خود مساله ساز نبوده بلکه الگوی نادرست فعالیت ها، الگوی غلط رفت و آمد، روش نادرست نگهداری خودرو، سوخت، رشد و مهاجرت باعث طریقه روزافزون آلودگی هوا گشته می باشد (ایزدی، 1388).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سایت منبع

سوالات این پژوهش عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-فاکتورهای اقلیم شهر

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-  فرضیات پژوهش:

فرضیه اول: الگوی توزیع تغییرات مکانی-زمانی جزایر حرارتی در ابرشهرها افزایش حداقل دما در هر دو فصل و همچنین  گسترش مکانی و افزایش تعداد جزایر حرارتی در طول زمان مورد مطالعه را نشان می دهند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه دوم: پوشش گیاهی اثر کاهنده  و سطوح ساخته شده شهری اثرات تشدید کننده بر جزایر حرارتی دارند و گسترش الگوی توزیع مکانی-زمانی جزایر حرارتی متاثر از الگوی پراکنش کاربری اراضی در بازه زمانی 5 ساله  مورد مطالعه می باشد.

1-1-2-  نتایج آزمون

با در نظر داشتن نتایج بدست آمده، نتیجه آزمون فرض‌های مطرح شده در این پژوهش به صورت زیر می باشد:

مطالعه مکانی جزایر در بازه‌ی 2007-2011 نشان‌دهنده گسترش جزایر منطقه تحت تاثیر جزایر حرارتی و در شهرهای اصفهان، مشهد، تهران و تبریز این امر با ایجاد جزایر جدید هم همراه بوده می باشد.  بیشترین اندازه گسترش مربوط به  شهرهای اهواز و مشهد، پس از آن تهران و تبریز و در نهایت کمترین اندازه گسترش جزایر حرارتی در بازه زمانی 2007-2011 مربوط به شهر اصفهان بود.

همچنین با توجه نتایج مشخصه‌های آماری و اسکترپلات‌ها در طول مدت مورد مطالعه شاهد تاثیر کاهشی پوشش گیاهی بود اما تاثیر سطوح ساخته در مواردی افزایشی و در مواردی تاثیر کاهشی بر دمای سطح داشت. در شهرهای اهواز و اصفهان این تاثیر افزایشی و در بقیه شهرها تاثیر کاهشی داشتند

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

سایت منبع

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

تحقیق دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-اقلیم شهر

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-1- مقدمه:

جزایر حرارتی شهری یکی از معمولی ترین پدیده های اقلیم شهری می باشد که در آن بعضی از مناطق شهری به خصوص مراکز شهرها چند درجه از مناطق اطراف خود گرم تر می شوند. مطالعه این پدیده و مطالعه مکانیزم آن برای برنامه ریزی شهری اهمیت بسیار زیادی دارد.

منطقه ای که در این پژوهش هدف مطالعه قرار گرفت،کلانشهرهای اهواز، اصفهان، مشهد،تبریز و تهران بود، زیرا که کلانشهرها با قدمت ده ها سال شهرنشینی از تراکم جمعیت بالا و وسعت زیاد نسبت به سایر شهرها برخوردار هستند و همچنین تمرکز کارگاه‌ها و کارخانه‌ها در محدود شهر و حاشیه شهر شرایط را برای تولید گرمای حاصل از فعالیت‌های انسانی و آلوده سازی هوای شهر به وجود آورده می باشد. همچنین در نتیجه مسدود شدن سطح  شهر توسط آسفالت و گسترش ساختمان سازی،ساختار هیدرولوژیک شهر کاملا دگرگون شده می باشد و خاک به عنوان یک عامل اکولوژیک، توسط بناها و شبکه راه ها پوشیده شده و بدین ترتیب روابط خود را با اتمسفر و هیدروسفر از دست داده می باشد. نکته دیگراینکه فضای سبز موجود در کلانشهرها با آنکه شرایط اکولوژیک منطقه اقتضا می کند کاملا فاصله گرفته می باشد و به نحوی قربانی توسعه راه ها و ساختمان سازی شده می باشد.

سایت منبع

در نتیجه با در نظر داشتن اهمیت مطالعه جزایر حرارتی در کلانشهرها، در این پژوهش با هدف جمع آوری اطلاعات درمورد مناطق گرم این شهرها، وسعت آنها، تغییرات مکانی و زمانی و عوامل موثر بر تشکیل جزایر حرارتی آن با بهره گیری از تولیدات سنجنده MOIDS به مطالعه جزایر حرارتی کلانشهر‌های نامبرده پرداخته گردید. نتایج حاصل از تکنیک های سنجش از دور و آماری مختلف در این فصل مورد بحث قرار گرفته می باشد و فرضیات و اهداف پژوهش ارزیابی گردید. در نهایت پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی در زمینه سنجش از دور و همچنین پیشنهاداتی در زمینه برنامه ریزی شهری ارائه گردید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-شکل گیری و خصوصیات جزایر حرارتی شهری محلی

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- نتایج هم‌مختصات‌سازی  و اصلاح داده‌ها

پس از هم‌مختصات‌سازی و اصلاحات داده‌ای تصاویر مربوط به زمستان بعد به دلیل پوشش های بالای ابر در زمستان هم همچنان دارای نسبت بالای پیکسل های از دست رفته بود. لذا این تصاویر برای اهداف این مطالعه نامناسب بود و از فرآیند پژوهش حذف شدند. نمونه نتایج این تصحیحات در شکل 5-1 نمایش داده شده می باشد. تصویر سمت راست نمایش دهنده‌ی دمای سطح زمین و سمت راست شاخص نرمال شده‌ی پوشش گیاهی(NDVI) می باشد.

1-2- مطالعه تغییرات مکانی جزایر حرارتی

با اجرای الگوریتم گتیس-اورد جزایر شهرها در فصل تابستان مربوط به سال های 2007 تا 2011 مشخص گردید.

نتایج حاصل از مطالعه تغییرات مکانی زمانی جزایر حرارتی در شهرهای مورد مطالعه  در شکل‌های 5-2 تا 5-11 نمایش داده شده می باشد.

شکل ‏5‑2- تغییرات گسترش ناحیه مشترک جزایر حرارتی شهر اهواز  با کاهش یافتن مدت اشتراک‌گیری. ناحیه مشترک 5 ساله نشان‌دهنده مناطقی می باشد که در طول سال‌های 2007-2011  غیر از جزایر حرارتی بوده‌اند. ناحیه مشترک 4 ساله نشان‌دهنده مناطقی می باشد که در طول سال‌های 2008-2011  غیر از جزایر حرارتی بوده‌اند.  ناحیه مشترک 3 ساله نشان‌دهنده مناطقی می باشد که در طول سال‌های 2009-2011  غیر از جزایر حرارتی بوده‌اند ناحیه مشترک 2 ساله نشان‌دهنده مناطقی می باشد که در طول سال‌های 2010-2011  غیر از جزایر حرارتی بوده‌اند.

 

شکل ‏5‑3- تغییرات گسترش ناحیه مشترک جزایر حرارتی شهر اهواز با کاهش یافتن مدت اشتراک‌گیری. ناحیه مشترک 5 ساله نشان‌دهنده مناطقی می باشد که در طول سال‌های 2007-2011  غیر از جزایر حرارتی بوده‌اند. ناحیه مشترک 4 ساله نشان‌دهنده مناطقی می باشد که در طول سال‌های 2008-2011  غیر از جزایر حرارتی بوده‌اند. ناحیه مشترک 3 ساله نشان‌دهنده مناطقی می باشد که در طول سال‌های 2009-2011  غیر از جزایر حرارتی بوده‌اند ناحیه مشترک 2 ساله نشان‌دهنده مناطقی می باشد که در طول سال‌های 2010-2011  غیر از جزایر حرارتی بوده‌اند.

سایت منبع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه