Tag Archiv: نسب

دانلود پایان نامه:شناسایی رابطه هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی میناب

 متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب

قسمتی از متن پایان نامه :

مبانی نظری

 

تعهد وتعهدسازمانی

 

تعهد از زمره واژه هائی می باشد که تعاریف زیادی برای آن ازدیدگاه های مختلف ارائه شده می باشد. مفاهیم متعددی مانند وجدان ،اخلاق کاری وغیره باوجود داشتن تفاوت های مفهومی معادل با تعهد مورد بهره گیری قرار می گیرند ( نقل ازاحمدپوروشائمی ، 1379  ) از نظر ویلیا مسون واندرسون (1991) تعهدعبارت می باشد ازشدت وگستردگی مشارکت فرد در سازمان ، احساس تعلق به سازمان وشغل واحساس هویت ، وجود احساس های مزبور به افزایش وابستگی گروهی ، رفتارهمکاری منجرخواهد گردید( نقل از احمدپور وشائمی ،1379). سالانسیک (1977)  تعهد را عبارت از پیوند دادن فرد به اعمال واقدامات فردی وی می داند.این تعریف که خود ازتعاریف ارائه شده توسط کیزلدوسامکو مورا (1966) اقتباس شده ، یک تعریف عملیا تی از این واژه می باشد. منظورکلی آن می باشد که تعهد سازمانی واقعیت می یابد که فرد نسبت به رفتار واقدامات خود احساس مسئولیت و وابستگی نماید.

 

شاخص های تعهد

 

بطورکلی ، عنصر اصلی تعهد ویژه از دیدگاه رفتاری عبارتست از رفتار واقدام،پس هر اقدامی با اندازه تعهد متفاوتی همراه می باشد که برحسب  شاخص های تعهد عنوان می گردد.یکی از مهمترین توصیف ها در این ارتباط توسط سالانسیک (1979) مطرح شده می باشد. وی مهمترین عامل تعهد را تقلید یا پیوند فرد با اقدام خود می داند وچهار ویژگی را دراین ارتباط اظهار می کند که عبارتنداز:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-صراحت وآشکار بودن اقدام : این ویژگی شامل حدومیزانی می باشد که می توان گفت عملی در واقع رخ داده وبراحتی به آن تصریح می گردد. دوعامل اصلی که به آن افزایش صراحت می انجامد عبارت می باشد از قابلیت نظاره وعدم ابهام وروشن بودن اقدام یا اقدام می باشد. برای مثال ، بعضی از اقدامات براحتی قابل نظاره وروشن نیستند وبا تردید ودودلی همراهند وفرد نسبت به آن ها فکرمی کند.

– قابلیت تجدید نظر وقابل فسخ بودن اقدام : بعضی از اقدامات می تواند براساس آزمون وخطاست پذیرد ودرصورت مناسب بودن ان ها را تکرار نمود. درصورت عدم تناسب آن ها تکرار نشده وذهنیت وتصور نسبت به آن ها تغییر می یابد. براساس این تحلیل ، بعضی از اقدامات قابل فسخ وعدم تکرار می باشد وشخص می تواند براحتی تعهد خود را منتقی نماید مانندپس دادن کالای خریداری شده ، طلاق ، استعفاء ازشغل ، غیره. از سوی دیگر ، انجام بعضی از اقدامات بخودی خودتعهدآوربوده ونمی توان ازخودعمل وازآثار شریا خیر رهاشدمانند : قتل ، کتک زدن مصرف غذا وشکستن یک چیزی. این اعمال قابل فسخ نیستند ، گرچه قابل بخشش ویا عذرخواهی می باشند.

– اراده : تعریف اراده نسبت به دوویژگی قبل سخت می باشد وغالبابا مفاهیم آزادی ومسئولیت شخصی ارتباط پیدا می کند.عبارت دیگریاراده همیشه با مفهوم آزادی با مسولیت شخصی همراه نیست. چه بسا که باوجود محدودیت ها شخص بر اساس اراده خود اقدام کند وچه بساکه علیرغم وجود آزادی ، اراده ی فرد محدود باشدوتحت تاثیرنیرو های خارجی قرار داشته باشد.اراده هم چنین به معنای پذیرش مسئولیت نیز نمی باشد. برای مثال ، مدیری که براساس اراده خویش تصمیمی را اتخاذ نموده می باشد. چناچه تصمیم ناگوارباشد ، کوشش می کندآنرا به دیگران نسبت دهد. درطیف مقابل ، وضعیتی را می توان مجسم کردکه نتیجه خوبی مانند افزایش فروش حاصل شده وتصمیم مدیر نیزدر این میان تاثیر نداشته می باشد ، اما مدیرسعی می کندافزایش نتیجه را به نبوغ وکارائی خودش نسبت دهد. بهرحال ، اراده از مهمترین عوامل در این زمینه که خود تحت جهار عامل توانتخاب ، وجودفشارها وخوداسته های خارجی ، وجودمبانی برای اقدام ووجودسایرمشوق ها می باشند.

-شهرت اقدام : این ویژگی اقدام وعمل فرد را با زمینه وبافت اجتماعی آن پیوند می دهد.مقصود از شهرت آن می باشد که دیگران از اقدام وعامل چه می دانند وچه می خواهند.هرچه توقعات دیگران از فرد بیشترباشد.اهمییت کارزیادباشد ، اندازه تعهد نیز بیشتر خواهدبود. تعهدسازمان درفرهنگ لغت آکسفورد (1996) تعهداین گونه تعریف شده : تعهدالزامی می باشد که آزادی اقدام را محدود می کند.تعهدسازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتار سازمانی[1] به شیوه های متفاوت تعریف شده می باشد.معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن می باشد که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمانن درنظرمی گیرد. براساس این شیوه ، فردی که به شدت متعهداست ، هویت خودرا ازسازمان می گیرد.درسازمان مشارکت داردوبا آن درمی آمیزدوازعضویت درآن لذت می برد( ساروقی ، 1375 ).

پورتر وهمکارانش(1974) تعهدسازمانی را پذیرش ارزش های سازمان ودرگیرشدن درسازمان تعریف شده می کنند ومعیارهای اندازه گیری آن را شامل انگیزه،تمایل برای ادامه کار وپذیرش ارزش های سازمان می دانند.

چاتمن واورایلی[2] (1968) تعهد سازمانی را به معنی طرفداری وپیوستگی عاطفی با اهداف وارزش های یک سازمان ، به خاطر خود سازمان ودور از ارزش های ابزاری آن « وسیله ای برای دستیابی به اهداف دیگر» تعریف می کنند ( رنجبریان ، 1375 ).

تعهد سازمانی عبارت از توجه های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان نه شغلی که درآن  مشغول به کارند. درتعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد وازطریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می دهد( استرون ، 1377).

 1. Organizational Behavior
 2. Oreilly & Chatman

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

بطورکلی هرتحقیق به دنبال اهداف خاصی می باشد که انجام کلی مراحل پژوهش درجهت رسیدن آن اهداف می باشد دراین پژوهش درصد رسیدن به اهداف زیر  می باشیم.

هدف کلی  

تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی.

اهداف فرعی

 1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها واهداف سازمان (تعمدعاطفی) درمیان معلمان ابتدایی.

2.تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل چه اهداف سازمان (تعمدهنجاری)در میان معلمان ابتدایی.

 1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی مانده در سازمان (تعمد مستمر)درمیان معلمان ابتدایی.

سوالات پژوهش

سوالات پژوهش بخش مهمی از پژوهش هستند که باعث می شوند محقق ازمسیر اصلی پژوهش منحرف نشود ودر پی پاسخگویی به آن سوالات باشد.

سوالات این پژوهش عبارتنداز:

سوال کلی

آیا بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

سوالات فرعی

 1. آیا بین هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها اهداف سازمان (تعهد عاطفی )در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

2.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل به اهداف سازمان (تعهدهنجاری) در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار وجوددارد؟

3.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی ماندن در سازمان     (تعهد مستمر)در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب  با فرمت ورد

سنجش رابطه هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب-پایان نامه

 متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اهمیت وضرورت پژوهش

 

نیروی انسانی وفادار ، متعمد و دلبسته که با اهداف وارزش های سازمانی سازگار بوده ومتمایل به حفظ عضویت سازمانی می باشد ، حاضر می باشد فراتر از وظایف مقرر خود فعالیت کند وموجبات تاثیر وارتقا سطح عملکرد سازمان را به خوبی فراهم آورد. برعکس ، نیروی انسانی ناراضی ویا بااحساس وفاداری ، تعمدودلبستگی کم نه تنها خود درصحبت نیل به اهداف سازمان حرکت نمی کند ، بلکه درایجاد فرهنگ بی اعتنایی در بین همکاران نیز ممکن می باشد موثر باشد ( کمینیان ،1382با نقل از صداقتی فرد وفلج اسدی ،1390).    درتعریف وسنجش تعمد سازمانی ، به شکل قابل ملاحظه ای اختلاف نظر هست.تعریف های متفاوتی از تعهد سازمانی هست ، اما هریک از آن ها یکی از سه موضوع کلی ، وابستگی عاطفی ، مدرک هزینه ها و احساس تکلیف را منعکس می کنند.( دولت آبادی فراهانی ، 1378 ). سیمونز[1] درسال 2005 درپژوهشی تحت عنوان عوامل پیش بینی کننده ی اندازه تعهدسازمانی دربین کارمندان به مطالعه تاثیرفرهنگ سازمانی ورضایت شغلی بر روی تعهدسازمانی آن ها پرداخت.یافته های او نشان داد که بین رضایت شغلی وتعهد سازمانی همبستگی مثبت ومعنادار هست.

اصطلاح تعهد سازمانی عبارت انداز توجه های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمانی که درآن مشغول به کارهستند.درتعهدسازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد وازطریق آن ، سازمان خودرا مورد شناسایی قرار می دهد ( استرون ،1377). از زمانی که پدیده ای به نام هوش توسط آلفردبینه[2] درفرانسه به صورت عددورقم نمودکمی پیداکردواصطلاح بهره هوشی توسط ترمن[3]  معرفی شده نزدیک به یک قرن میگذرد.از ان زمان تاکنون بسیاری از روانشناسان  ، تعاریف وطبقه بندی های مختلفی از هوش به دست داده وبر ان اساس به تهیه ابزارهایی پرداخته اند .که مدعی سنجش این کیفیت ذهنی هستند .به طورکلی هوش عبارت می باشد از ظرفیت فرد برای تفکر ، استدلال وحل مسئله به گونه مولد وسازنده ( نقل از قلی پور ،1386 ). فرهنگ ، ارزش ها ، ایده ها ، توجه ها ونمادهای اگاهانه ای می باشد که رفتار بشر راشکل می دهد واز نسلی به نسل دیگرمنتقل می گردد (پیتر[4] و همکاران ، 2005 ؛ نقل از حسینی نسب وقادری ،1390). ارلی وانگ هوش فرهنگی را ساختار مستقلی از فرهنگ می دانند که در شرایط خاص فرهنگی به کار می رود ( کرون ، 2008 ؛ نقل از رحیم نیا وهمکاران ، 1388). تمپلر ، تای وچندر اسکار[5] (2006 )نیز طی پژوهشی با عنوان ” هوش انگیزشی ، نمای واقعی شغل ، نمای واقعی وزندگی وسازگاری بین فرهنگی ”  دریافتند که بعدانگیزشی هوش فرهنگی بر توانمندی فرد در سازگاری خود با وظایف بین المللی تاثیر گذار می باشد . یافته های ان ها نشان داد که افرادی که تمایل وانگیزه کشف فرهنگ جدید را دارند وقابلیت های خود درسازگی با محیط های فرهنگی جدید را باور می کنند.پس بابررسی های صورت گرفته که در ارتباط با انواع هوش انجام شده می باشد وپژوهش ها مربوط به تعمد سازمانی این نتیجه حاصل گردید که انجام چنین پژوهشی تاکنون صورت نگرفته واجرای آن ضروری می باشد.

 

 1. Simons
 2. Alfred Biene
 3. Terman
 4. Peter
 5. Templer , Tay , Chandrasekar

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

بطورکلی هرتحقیق به دنبال اهداف خاصی می باشد که انجام کلی مراحل پژوهش درجهت رسیدن آن اهداف می باشد دراین پژوهش درصد رسیدن به اهداف زیر  می باشیم.

هدف کلی  

تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی.

اهداف فرعی

 1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها واهداف سازمان (تعمدعاطفی) درمیان معلمان ابتدایی.

2.تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل چه اهداف سازمان (تعمدهنجاری)در میان معلمان ابتدایی.

 1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی مانده در سازمان (تعمد مستمر)درمیان معلمان ابتدایی.

سوالات پژوهش

سوالات پژوهش بخش مهمی از پژوهش هستند که باعث می شوند محقق ازمسیر اصلی پژوهش منحرف نشود ودر پی پاسخگویی به آن سوالات باشد.

سوالات این پژوهش عبارتنداز:

سوال کلی

آیا بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

سوالات فرعی

 1. آیا بین هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها اهداف سازمان (تعهد عاطفی )در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

2.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل به اهداف سازمان (تعهدهنجاری) در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار وجوددارد؟

3.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی ماندن در سازمان     (تعهد مستمر)در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب  با فرمت ورد

تاثیر رابطه هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان -دانلود پایان نامه مدیریت

 متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب

قسمتی از متن پایان نامه :

اظهار مسئله

 

نیروی انسانی کارآمد ، شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمان های دیگر می باشد. به طوری که وجودنیروهای انسانی ومتعهد به سازمان در هر سازمان ، ضمن کاهش غیبت ، تاخیزوجابجایی ، باعث افزایش چشمگیر عملکرد سازمان ، نشاط روحی کارکنان ، تجلی بهتر اهداف متعالی سازمان ونیز دستیابی به اهداف فرد

ی خواهد گردید ( ابیلی ، ناستی زایی ، 1388). درمیان سازمان ها ونهادهای تربیتی ، آموزش وپرورش از جایگاه خاصی برخوردار می باشد تا جایی که اغلب صاحب نظران ومتفکران مسائل تربیتی وآموزشی عقیده دارند که معلمان ، بزرگترین ومهمترین عامل موثر درجریان تعلیم وتربیت هستند. امروزه توسعه سازمانی منوط به توسعه منابع انسانی می باشد. منابع انسانی هر سازمان ارزش های اصلی زیرا فرهنگ ، عملکرد وتولید دانایی ، آموزش ویادگیری را عهده دار هستند. کارایی وتوسعه هرسازمان تا حد زیادی به کاربرد صحیح نیروی انسانی بستگی دارد. هرقدر سازمان ها بزرگترمی شوند ، بالطبع به معضلات این نیروی عظیم نیز اضافه می گردد. مدیران در ارتباط با مسائل گوناگون کوشش در کنترل مداوم کارکنان خود دارند. تصور مدیران این می باشد که وقتی شخص در یک محل استخدام می گردد ، بایدتمام شرایط آن سازمان را بپذیرد. بعضی از مدیران بر این مسئله که رضایت کارکنان را می توان از طریق پاداش وترغیب به انجام کارافزایش داده پافشاری می کنند. اما به راستی صحبت بهتر در سازمان بادرنظر گرفتن این کارکنان در زیر فشار مالی به سر می بردندوبیشتر توجه وتمایل آن ا به مسائل اقتصادی کار می باشد ، به غیر از دادن پاداش و امکاناتی از قبیل راه های دیگری وجود نداردبه یکی از موضاعات مورد توجه محققان در این زمینه تعمد سازمانی می باشد (جعفری وقمی    ).

تعهد سازمانی یکی از پیش بینی کننده های رفتار در سازمان هاست. تعهد سازمانی یک سازمان چندبعدی می باشد که نشان داده شده تاثیرات ویژه ای شده برمسائل  کاری وشغلی نظیر” کاهش غیبت ” ، ” رفتارهای ناکارآمدشغلی ” و ” ترک خدمت ” ( ریکیتا[1]  ، 2002 )  ” رفتارهای مدنی سازمانی خود گزارش شده ” ( مایر ، آلن واسمیت[2] ، 1993 ) ” کوشش وکوشش کاری ” ( بیسیو ، هاکت و آلن[3] ، 1995 ) ” عملکرد شغلی ” ( مایر ، استنلی ، هرسکووپیچ  و توپولوسنکی[4]  ، 2002) به جای می گذارد. بی ورلی وهمکارانش ، تعهد سازمانی را درجه نسبی تعیین هویت فرد با سازمان ومشارکت او در آن تعریف کرده اند. در این تعریف ، تعمد سازمانی شامل سه  عامل می باشد:1) اعتقاد به هدف ها و ارزش های سازمانی ؛ 2) تمایل به کوشش بیشتر در راه سازمان ؛ 3) تمایل شدیدبه ادامه عضویت در سازمان همچنین آن ها در یافتندکه : اول ، تعهد سازمانی با رضایت شغلی ، غیبت وجابجایی ارتباط دارد. دوم ، این ارتباط ، معکوس می باشد ( هر چند تعهدسازمانی بیشترباشد ، غیبت وجابجایی کمترخواهد بود ) ( نقل از کوزه چیان وهمکاران ،1382). تعمد سازمانی به عنوان پیوند روانشناختی بین کارکنان وسازمان تعریف شده می باشد. که احتمال این کارکنان به گونه ارادی سازمان را ترک کنندکاهش می دهد ( آلن ومایر ، 1996؛  نقل از کاظمی وعریضی ،1390 ).

پورتر ، استیرز ، مودی و بولیان [5](1974) تعهد سازمانی را متشکل از سه   مولفه « پذیرش و باور به ارزش ها واهداف سازمان » ، « تمایل به کوشش درجهت نیل به اهداف سازمان » و « تمایل نسبتا قوی برای باقی ماندن در سازمان »  می دانند. به باور پورتر وهمکاران (1974) این سه مولفه تماماً یک بعد کلی تعهد سازمانی را تشکیل می دهند. طبق نظریه سه مولفه آلن و مایر(1990، نقل از کاظمی و عریضی ،1390) تعهد سازمانی دارای سه بعد « تعمد عاطفی » ، « تعهد تداومی یا مستمر»  و « تعهد هنجاری » می باشد. بالفورو وکسلر[6] (1996) نیز در طبقه بندی نسبتا جدید خودسه نوع تعهد به صورت « تعهد مبادله ای[7]» ، « تعهد همانند سازی شده [8]» و « تعهد پیوستگی [9]» را معرفی نموده اند.

هوش مانند مواردی می باشد که بسیارمورد توجه روانشناسان بوده ودر طول تاریخچه ی روانشناسی ، کوشش بر این بوده می باشد که ماهیت هوش ، انواع آن،تغییرپذیری آن و… مورد مطالعه قرار گیرد.وقتی درمورد ی هوش صحبت می گردد ، ویژگی هایی زیرا یادگیری سریع ، زیاد ، محاسبات دقیق وفوری وراه حل های جدید به ذهن خطورمی کند( فاطمی ،1385).  علم روانشناسی ، هوش را به طورکلی ، نوعی ویژگی شخصیتی متفاوت از خلاقیت ، شخصیت و یا عقل می داند ( گاردنر[10] ،  1995). ازنظردیوید وکسلر[11] ، هوش عبارت می باشد از توانایی کلی وجامع درفرد که باعث تفکرمنطقی ، فعالیت هد فمند وسازگاری بامحیط می گردد. درنظر وی ، هوش یک توانایی جامع می باشد ؛ یعنی مرکب از عناصر یا اجزای که به گونه کامل منتقل از هم نیستند ونشانه هوشمندی فرد آن می باشد که می تواند به صورت منتطقی بیندیشد واعمال  برخاسته از هوش او واعمالی هدفدارهستند وتوانایی هوش به فرد این امکان را می دهد که خود را با شرایط محیط انطباق دهد(اسماعیلی وگودرزی ،1386 ).

فرهنگ استدلال ووبدالی می باشد بین آن چیز که افراد درجهان انجام می دهند وآنچه برای آن ها انجام می دهد ( آهنچیان وهمکاران ،1391).گرچه بهره هوشی[12]  از سال های دور مورد توجه روانشناسان قرار گرفته داشته  و

آزمون های بسیاری برای سنجش وتقویت آن ارائه گردیده می باشد. اما ابعاد جدید هوشی مانندهوش عاطفی وهوش فرهنگی تنها در سال های اخیر مورد توجه وبررسی قرار گرفته اند و( نائیجی وعباسعلی زاده ، 1386 ). همراه با طریقه جهانی شدن عبارات گونانگون مانند « شایستگی بین فرهنگی[13] » ویا « شایستگی های جهانی[14] » درطول چندین سال ، برای نام گذاریتوانایی ومهارت افراد برای سازگاری وانجام وظیفه به گونه اثربخش درفرهگ های مختلف مورد بهره گیری بود.اما مفهوم هوش فرهنگی ، به عنوان نوعی خاص ازهوش ، برای اولین بارتوسط ارلی وانگ[15] ازمحققان کسب وکارلندن مطرح گردید وبه عنوان تئوری جدیدی در دنیای مدیریت وروانشناسی سازمانی پدیدارگشت. بعدها کنسرسیومی ازاساتیدآمریکا وانگلیس وآسیا ، هوش فرهنگی را ارزیابی سیستماتیک ظرفیت فرد برای رویارویی با افرادی ازفرهنگ متفاوت تعریف کردند ( بنتن ولینچ[16] ، 2007) .

هوش فرهنگی نوعی از هوش می باشد که ارتباط بسیار زیادی با محیط کاری متنوع دارد.توانایی فرد برای تطبیق باارزش ها ، سنت ها وآداب رسوم متفاوت ازآنچه که درزمینه فرهنگی خودبه آن عادت کرده می باشد وکارکردن دریک محیط متفاوت فرهنگی ، معرف هوش فرهنگی می باشد (آهنچیان وهمکاران ،1391). هم چنین ، هوش فرهنگی ، بینش های فردی را دربرمی گیردکه برای انطباق باموقعیت ها وتمایلات میان فرهنگی وحضور موفق درگروه های کاری چند فرهنگی مفید می باشد ( عباسعلی زاده ،1387 ) .چارچوب هوش فرهنگی ازدیدگاه ایرلی وآنگ (2003) شامل سه بعد شناختی ( اظهاری ، رویه ای ، قیاسی ، تشخیص الگوها ) ، بعدانگیزشی ( خودباوری ، پشتکار ، اهداف ، ارتقاء ) و بعد رفتارهای ضروری و بعدرفتاری( تهیه لیست رفتارهای ضروری ، اقدامات ، عملکردها وآداب ورسوم  ، عادت ها ) می باشد. براساس تقسیم بندی مرکزمطالعات هوش فرهنگی ، هوش فرهنگی به چهاربخش فراشناختی[17]  ، شناختی[18]  ، انگیزشی[19] ، و رفتاری[20]  تقسیم می گردد ( مرکزمطالعات هوش فرهنگی[21]  ، 2005  ؛ نقل از حسینی نسب وقادری ، 1390 ) .

تمپلروتای[22] ( 2006 ؛ نقل از حسینی نسب وقادری ، 1390) به این نتیجه رسیدند که ارتباط مثبت بین مولفه انگیزشی هوش فرهنگی با هرسه نوع سازگاری عمومی ، سازگاری بین فرهنگی وسازگاری شغلی وجود داراد. کاظمی (1387) به این نتیجه رسید که بین هوش فرهنگی وابعاد آن وعملکرد ، ارتباط هست. عباسعلی زاده(1387) براین  باوراست که هوش فرهنگی وهرکدام از مولفه های فرا شناختی ، شناختی ، انگیزشی ورفتاری ، تاثیرمثبتی در روی انگیزه توفیق طلبی مدیران دارند. دررابطه با تعهدسازمانی هم پژوهش های مختلفی در داخل وخارج کشورصورت گرفته می باشد. کرمیک درپژوهشی که درسال 2000انجام گردید ، به مطالعه ومطالعه  توجه های شغلی همچون رضایت شغلی ، تعهد سازمانی وتعهد شغلی ورابطه آن ها با سازگاری شغلی پرداخت.  درپایان مطالعه ، این نتیجه به دست آمدکه بین رضایت شغلی وتعهدسازمانی ارتباط مثبت ومعنا داری هست. خشنودی( 1383 ؛ نقل از صداقتی فرد وفلج اسدی ،1390) به مطالعه تاثیرابعاد رضایت شغلی برتعهد سازمانی معلمان مردوزن دبیرستان هایی شهر شیراز پرداخت ونتیجه گرفت که بین مولفه های کار ، سرپرست،همکاران با تعهدسازی ارتباط معنادار هست. اما بین رضایت از ارتقاء وپرداخت وارتقاء با تعهد سازمانی ارتباط نظاره نشد.پس ازآنجا که معلمان از اعضای مهم آموزش وپرورش به شمار می رود وتعهد آنان به سازمان ، در پیشبرد اهداف سازمان وکار آمدی خود آنان موثر می باشد واگر از هوش بالایی برخوردار باشد عملکرد بهتری خواهندداشت وباتوجه به  مطالعه های صورت گرفته ، مشخص گردید که درهیچ پژوهشی به مطالعه این دو متغییر پرداخته نشده می باشد. حال مسئله پژوهش حاضراین می باشد : « آیا بین هوش فرهنگیوتعهد سازمانی معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟ »

 1. Riketta

2.Meyer , Allen  & Smith

3.Bycio , Hackett , Allen

 1. Meyer , Stanley , Herscoyitch & Topolnysky
 2. Porter , Steers , Mowday & Bulian
 3. Balfour & Wechsler
 4. Exchange commitment
 5. Identification commitment
 6. Affiliation commitment
 7. Gardner
 8. David wechsler
 9. Intelligence Quotient

1.Cross cultural competency

 1. Global Competence
 2. Earley & Ang
 3. Benton & Lynch
 4. Meta cognitive
 5. Cognitive
 6. Motivational
 7. Behavioral
 8. Cultural Intelligence Studies Center

10 Templer & Tay

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

بطورکلی هرتحقیق به دنبال اهداف خاصی می باشد که انجام کلی مراحل پژوهش درجهت رسیدن آن اهداف می باشد دراین پژوهش درصد رسیدن به اهداف زیر  می باشیم.

هدف کلی  

تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی.

اهداف فرعی

 1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها واهداف سازمان (تعمدعاطفی) درمیان معلمان ابتدایی.

2.تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل چه اهداف سازمان (تعمدهنجاری)در میان معلمان ابتدایی.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی مانده در سازمان (تعمد مستمر)درمیان معلمان ابتدایی.

سوالات پژوهش

سوالات پژوهش بخش مهمی از پژوهش هستند که باعث می شوند محقق ازمسیر اصلی پژوهش منحرف نشود ودر پی پاسخگویی به آن سوالات باشد.

سوالات این پژوهش عبارتنداز:

سایت منبع

سوال کلی

آیا بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

سوالات فرعی

 1. آیا بین هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها اهداف سازمان (تعهد عاطفی )در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

2.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل به اهداف سازمان (تعهدهنجاری) در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار وجوددارد؟

3.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی ماندن در سازمان     (تعهد مستمر)در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب  با فرمت ورد

دانلود پایان نامه مدیریت:بررسی رابطه بین کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی، تبیین تأثیر اعتماد و در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی

قسمتی از متن پایان نامه :

واژه اتیدیود[1]، معادل فارسی متعددی همچون طرز تلقی، وجهه نظر، بازخورد، وضع روانی، ایستار، گرایش و توجه دارد. اما اکنون اصطلاح توجه قبول عام یافته و به صورت­های مختلف نیز تعریف شده می باشد (ترکان و کجباف، 1387). توجه یک سازه فرضی می باشد، زیرا به صورت مستقیم قابل نظاره نیست بلکه بیشتر با اظهارات کلامی و رفتاری همراه می باشد (آذربایجانی و همکاران، 1385).

توجه عبارت می باشد از یک حالت عاطفی مثبت یا منفی نسبت به یک موضوع. یکی از مبتکران نظریه توجه جدید[2]، ال ال ترستون[3] اعتقاد دارد که توجه اندازه انفعال یا احساس موافق یا مخالف نسبت به یک محرک می باشد. توجه ها احساسات عاطفی هستند که مردم پیرامون پدیده ها دارند (مون و مینور[4]، 1388). در تعریف دیگر، در نظر داشتن عناصر توجه نیز مبذول شده می باشد: ترکیب شناخت­ها، احساس­ها و آمادگی برای اقدام نسبت به یک چیز معینی، توجه شخص نسبت به یک موضوع اجتماعی می باشد. توجه، عبارت می باشد از سازمان­دهی بلندمدت فرآیندهای انگیزشی، احساسی، ادراکی و شناختی با در نظر داشتن بعضی جنبه­های محیطی که فرد در آن قرار گرفته می باشد (آذربایجانی و همکاران، 1385).

در راستای مطالعه رفتار مصرف­کننده، توجه را می­توان به این شکل تعریف نمود: تمایل ارزیاب­گرانه یک مصرف­کننده در جهت یا مخالف هر عنصر در محدوده بازار وی، توجه او را تشکیل می­دهد. به تعبیری توجه، عبارت می باشد از یک روش نسبتا ثابت در فکر، احساس و رفتار نسبت به افراد، گروه ها و موضوع­های اجتماعی یا قدری وسیع­تر، هر گونه حادثه­ای در محیط فرد (همان منبع).

در یک نتیجه گیری کلی می­توان گفت، توجه یک مفهوم چند بعدی شامل عناصر شناختی، عاطفی و رفتاری می باشد که نحوه رفتار افراد را تعیین می­کند و هر نظری دارای موضوع خاصی می باشد که این موضوع می­تواند افراد، اشیا، رویدادها و حتی خود فرد باشد. توجه، احتمالا شاخص­ترین و ضروری­ترین مفهوم در روانشناسی اجتماعی می باشد (گاورونسکی[5]، 2007).

توجه­ها، از تعیین­کننده­های مهم رفتارند. توجه، غیر از مهمی از موفقیت یا شکست استراتژی بازاریابی اینترنتی را تشکیل می­دهد. انتخاب خرید افراد، از عوامل عمده همچون توجه، باورها و عوامل روان شناختی تاثیر می­پذیرد. آنها در مرکز فرآیند رفتار خریداران قرار گرفته­اند و ابزارهایی هستند که افراد از آن به عنوان شناسایی احساسات خود و تجزیه و تحلیل اطلاعات بهره گیری می­نمایند. غالبا نگرشها بر رفتار و توجه­های دیگر ما تاثیر می­گذارند و نحوه پردازش اطلاعات مربوط به توجه را نیز تعیین می­نمایند (کریمی و صفاری نیا،1384).

ارتباط بین احساسات و اعمال در یک زمینه وسیعتر جای دارد. توجه­ها یک عامل تعیین­کننده رفتار اجتماعی می باشند اما تعیین­کننده­های دیگری نیز وجود دارند. این محدودیت­ها براساس تئوری فیشن باین (1980) تحت عنوان عکس العمل معقول[6] شکل گرفته که آجزن[7] (1991) آن را گسترش داد و نظریه رفتار برنامه ریزی شده نامید. مطابق تئوری عکس العمل معقول[8]،  توجه شخص به یک موضوع تابعی از عقاید فرد در مورد موضوع می باشد. به علاوه، این نظریه اظهار می­نماید که تمایلات رفتاری، فعالیت­های رفتاری خاصی را اعمال می­کنند که به خوبی می­توانند به وسیله توجه­ها و قاعده ذهنی، نسبت به آن اقدامات قابل پیش بینی باشند (پیکت[9]، 2007).

سایت منبع

نظریه رفتار برنامه ریزی شده، معتقد می باشد که توجه­ها بر رفتار، براساس یک تصمیم داوطلبانه که در طی فرآیندی محدود می­شوند، تاثیر می­گذارند. آغاز اینکه رفتار کمتر از توجه­های کلی و بیشتر از توجه­های خاص نسبت به یک رفتار خاص متاثر خواهد گردید. دوم اینکه، رفتار تنها به وسیله توجه­ها متاثر نمی­شوند، بلکه به وسیله هنجارهای ذهنی یا باورهای ما درمورد آن چیز که دیگران فکر می­کنند و ما بایستی انجام دهیم نیز متاثر می­شوند. سوم اینکه، توجه­ها، رفتار ما را تنها هنگامی که ما آنها را ادراک می­کنیم و تحت کنترل خودمان درمی­آوریم، برمی­انگیزاند. چهارم اینکه، اگر چه توجه­ها همراه با ایده­های ذهنی و کنترل ادراکی سهم در انجام رفتار دارند، مردم غالبا نمی­توانند بر اساس قصد خود رفتار نمایند (برهم و کاسین[10]، 1993).

[1]. Attitude

[2]. Modern attitude measurement

[3]. L.L.Thurstone

[4]. Mowen and Minor

[5]. Gawronski

[6]. Reasoned action

[7]. Ajzen

[8]. Responed action

[9]. Pickett

[10]. Brehm & Kassin

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1. بین توجه تبلیغات و اعتماد تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
 2. بین اعتماد تبلیغات و کلیک تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
 3. بین توجه تبلیغات و کلیک تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
 4. بین کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی چه ارتباط­ای هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی، تبیین تأثیر اعتماد و در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی  با فرمت ورد