Tag Archiv: نتایج

بررسی اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرها-پایان نامه ارشد مدیریت

 متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

جدول2- 1 نردبان مشارکت   24

جدول2- 2 حرکت از مشارکت عمومی به سوی برنامه ریزی مشارکتی   27

جدول2- 3 انواع مدل های مدیریت شهری در کشورهای آمریکایی   34

جدول2- 4 مدل های مدیریت شهری در کشور های اروپایی   36

جدول2- 5 مدل های غالب مدیریت شهری در ایران   40

جدول2- 6 تفاوت بین حکومت شهری و حکمرانی شهری   56

جدول2- 7 ویژگی های مدل های حکمرانی شهری   61

جدول3- 1تعاریف مقیاس های مقایسه گزینه ها   89

جدول4- 10 جایگاه قرارگیری شاخص ها در ماتریس اهمیت – عملکرد شهر نور   105

جدول4- 11 جایگاه قرارگیری شاخص ها در ماتریس اهمیت – عملکرد شهر تنکابن   107

جدول4- 12 جایگاه قرارگیری شاخص ها در ماتریس اهمیت-عملکرد شهر چالوس   109

جدول4- 13 چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر جنسیت   111

جدول4- 14 چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر تحصیلات   112

جدول4- 15 چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر سن   113

جدول4- 16 چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر سابقه کاری   114

جدول4- 17 مقایسات زوجی و اندازه سازگاری در قضاوت ها در اهمیت شاخص ها   117

جدول4- 18 وزن نهایی اهمیت شاخص ها در تحلیل سلسله مراتبی   118

جدول4- 19مقایسات زوجی و اندازه سازگاری در قضاوت ها در عملکرد شاخص ها در شهر بابلسر   119

جدول4- 1چگونگی توزیع جنسیت پاسخ دهندگان   92

جدول4- 2 چگونگی توزیع تحصیلات پاسخ دهندگان   93

جدول4- 20 وزن نهایی عملکرد شاخص ها در شهر بابلسر   120

جدول4- 21 مقایسات زوجی و اندازه سازگاری در قضاوت ها در عملکرد شاخص ها در شهر نور   121

جدول4- 22 وزن نهایی عملکرد شاخص ها در شهر نور   122

جدول4- 23 مقایسات زوجی و اندازه سازگاری در قضاوت ها در عملکرد شاخص ها در شهر تنکابن   123

جدول4- 24 وزن نهایی عملکرد شاخص ها در شهر نور   124

جدول4- 25 مقایسات زوجی و اندازه سازگاری در قضاوت ها در عملکرد شاخص ها در شهر چالوس   125

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول4- 26 وزن نهایی عملکرد شاخص ها در شهر چالوس   126

جدول4- 27 نتایج حاصل از اولویت بندی عملکرد و اهمیت شاخص ها از دو روش IPA و AHP   128

جدول4- 28 مقایسه نتایج حاصل از دو روش IPA و AHP   128

جدول4- 3 چگونگی توزیع سن پاسخ دهندگان   94

جدول4- 4 چگونگی توزیع سابقه کار پاسخ دهندگان   95

جدول4- 5 نتیجه آزمون آلفای کرونباخ   96

جدول4- 6 اندازه اهمیت و عملکرد شاخص ها بر اساس مدل IPA   97

جدول4- 7 نتایج آزمون دو جمله ای   98

جدول4- 8 نتایج تحلیل آزمون t و نمره افتراقی   100

جدول4- 9 جایگاه قرارگیری شاخص ها در ماتریس اهمیت – عملکرد شهر بابلسر   103

جدول5- 1 نتایج حاصل از مدل IPA   132

جدول5- 2 نتایج حاصل از مدل AHP   133

جدول5- 3 نتایج حاصل از آزمون نمره افتراقی و تجزیه و تحلیل شکاف   133

 

فهرست شکل ها

 

شکل1- 1مدل تحلیل اهمیت – عملکرد   8

شکل2- 1 مدل شهردار قوی – شورا   31

شکل2- 2 مدل شورا – مدیر شهر   32

شکل2- 3 حرکت به سمت حکمرانی خوب   63

شکل2- 4 مدل مفهومی تحلیل اهمیت – عملکرد   74

شکل3- 1 ماتریس اهمیت – عملکرد   86

شکل4- 1 توزیع فراوانی نمونه آماری از لحاظ جنسیت   92

شکل4- 10 ماتریس اهمیت – عملکرد داده محور شهر تنکابن   106

شکل4- 11 ماتریس اهمیت – عملکرد مقیاس محور شهر چالوس   108

شکل4- 12 ماتریس اهمیت – عملکرد داده محور شهر چالوس   108

شکل4- 13 چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر جنسیت   111

شکل4- 14 چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر تحصیلات   112

شکل4- 15 چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر سن   113

سایت منبع

شکل4- 16 چگونگی توزیع نمونه آماری بر اساس متغییر سابقه کار   114

شکل4- 17 مدل تحلیل سلسله مراتبی   115

شکل4- 2 توزیع فراوانی نمونه آماری از لحاظ تحصیلات   93

شکل4- 3 توزیع فراوانی نمونه آماری از لحاظ سن   94

شکل4- 4 توزیع فراوانی نمونه آماری از لحاظ سابقه کار   95

شکل4- 5 ماتریس اهمیت – عملکرد مقیاس محور شهر بابلسر   102

شکل4- 6 ماتریس اهمیت – عملکرد داده محور شهر بابلسر   102

شکل4- 7 ماتریس اهمیت – عملکرد مقیاس محور شهر نور   104

شکل4- 8 ماتریس اهمیت – عملکرد داده محور شهر نور   104

شکل4- 9 ماتریس اهمیت – عملکرد مقیاس محور شهر تنکابن   106

شکل5- 1 ماتریس اهمیت – عملکرد شهر چالوس   134

شکل5- 2 ماتریس اهمیت – عملکرد شهر تنکابن   134

شکل5- 3 ماتریس اهمیت – عملکرد شهر نور   135

شکل5- 4 ماتریس اهمیت – عملکرد شهر بابلسر   135

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اهداف انجام پژوهش

  • اهدف اصلی

پژوهش پیش رو دو هدف اصلی زیر را دنبال می کند:

اول اولویت بندی شاخص های حکمرانی خوب شهری بر اساس اندازه اهمیت آنها در شهرهای مقصد گردشگری

دوم ارزیابی وضعیت موجود این شاخص ها در شهرهای ساحلی منتخب استان مازندران.

  • اهداف کاربردی

با در نظر داشتن اینکه بسیاری از شهرهای مقصد گردشگری در ایران به ویژه در استان مازندران وابستگی شدیدی به صنعت گردشگری دارند و مشاغل شکل گرفته در آنها نیز از این امر مستثنی نیستند و از سوی دیگر هریک از افراد جامعه می توانند در رشد و ارتقای این صنعت در این شهرها تأثیر داشته باشند، پژوهش حاضر در پی تعیین اهمیت هریک از شاخص های حاکمیت خوب شهری، به عنوان یک سیستم مدیریت مشارکتی، برای شهرهای مقصد گردشگری می باشد تا از یکسو این شاخص ها را به عنوان یک معیار سنجش بر اساس ویژگی های محلی و بومی در اختیار ارگان های اجرایی قرار داده و از سوی دیگر با مشخص کردن فاصله بین وضع موجود و مطلوب، معضلات اصلی در این زمینه را شناسایی کند.

  • سوالات پژوهش

  • اهمیت هریک از شاخص های حکمرانی خوب شهری، در شهرهای مقصد گردشگری به چه صورت می باشد؟
  • وضعیت موجود شهر های منتخب در هریک از شاخص های حکمرانی خوب شهری چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری  با فرمت ورد

میزان رابطه هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها واهداف سازمان -دانلود پایان نامه ارشد مدیریت

 متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب

قسمتی از متن پایان نامه :

ازتحلیل داده ها درفصل چهارم نتایج زیرباتوجه به شماره سوال وجداول مربوط به هرسوال حاصل گردیددررابطه باسوال اول پژوهش مشخص شدکه بین هوش فرهنگی وتعهدعاطفی باتوجه به جدول ( 4-5 ) ارتباط معناداروجوددارد.وبراساس ضریب تعیین بدست آمده ازجدول ( 4-6 ) که برابربا203/0 می باشد اظهار کننده این می باشد که 203/0ازتغییرات واریانس تعهدعاطفی بوسیله هوش فرهنگی تبیین می شودومقدارF بدست آمده ازجدول (4-7 F=72/779  , ) که نشان دهنده ی معناداربودن اثررگرسیونی بین هوش فرهنگی باتعهد

عاطفی می باشد وبراساس جدول ( 4-8 ) نشان دهنده ی این می باشد که تعهدعاطفی به صورت معناداری هوش فرهنگی راپیش بینی می کند.

درتحلیل سوال دوم پژوهش مشخص شدکه بین هوش فرهنگی وتعهدهنجاری باتوجه به جدول ( 4-9 ) ارتباط معناداروجوددارد.وبراساس ضریب تعیین بدست آمده ازجدول ( 4-10 ) که برابربا151/0 می باشد اظهار کننده این می باشد که 151/0ازتغییرات واریانس تعهدعاطفی بوسیله هوش فرهنگی تبیین می شودومقدارF بدست آمده ازجدول (4-11 F=50/387  , ) که نشان دهنده ی معناداربودن اثررگرسیونی بین هوش فرهنگی باتعهدهنجاری می باشد وبراساس جدول ( 4-12 ) نشان دهنده ی این می باشد که تعهدهنجاری به صورت معناداری هوش فرهنگی راپیش بینی می کند

تحلیل سوال سوم پژوهش مشخص کردکه بین هوش فرهنگی وتعهدمستمر باتوجه به جدول ( 4-13 ) ارتباط معناداروجوددارد.وبراساس ضریب تعیین بدست آمده ازجدول ( 4-14) که برابربا252/0است اظهار کننده این می باشد که 252/0ازتغییرات واریانس تعهدمستمر بوسیله هوش فرهنگی تبیین می شودومقدارF بدست آمده ازجدول (4-15 F=96/389  , ) که نشان دهنده ی معناداربودن اثررگرسیونی بین هوش فرهنگی باتعهدمستمر می باشد وبراساس جدول ( 4-16 ) نشان دهنده ی این می باشد که تعهدمستمر به صورت معناداری هوش فرهنگی راپیش بینی می کند

درمجموع ، دررابطه با تحلیل سوال اصلی پژوهش مشخص شدکه بین هوش فرهنگی وتعهدسازمانی باتوجه به جدول ( 4-1 ) ارتباط معناداروجوددارد.وبراساس ضریب تعیین بدست آمده ازجدول ( 4-2) که برابربا236/0 می باشد اظهار کننده این می باشد که 236/0ازتغییرات واریانس تعهدسازمانی بوسیله هوش فرهنگی تبیین می شودومقدارF بدست آمده ازجدول (4-3 F=86/497  , ) که نشان دهنده ی معناداربودن اثررگرسیونی بین هوش فرهنگی باتعهدسازمانی می باشد وبراساس جدول ( 4-4 ) نشان دهنده ی این می باشد که تعهدسازمانی به صورت معناداری هوش فرهنگی راپیش بینی می کند.

زیرا این پژوهش موضوع جدیدی بود پژوهش دقیقی که بتوان اثبات کردکه نتایجش بانتایج پژوهش حاضرهمخوانی داردیافت نشدولی نتایج بعضی پژوهش ها ارتباط نزدیکی بانتایج سولات دارد.ازجمله :آبراهام[1] درسال1994 درپژوهشی به مطالعه تاثیر عدم توافق عاطفی برروی تعهدسازمانی پرداخت. یافته های وی حاکی ازآن بودکه وجودکشمش های عاطفی در محیط کارباعث رضایت شغلی می گردد. واین نارضایتی شغلی درنهایت منجربه پایین آمدن تعهد سازمانی می گردد.  نتایج پژوهش آهنچیان وهمکاران (1391) نشان دادکه هوش فرهنگی پرستاران درسطح متوسط می باشد ، اما تعامل اجتماعی آن ها درسطح پایین قرار دارد.همچنین نتایج نشان داد وضعیت اقتصادی ، سن ، سابقه کاری وجنس همبستگی مثبت معنادارباهوش فرهنگی دارند.ازطرف دیگر ، سطح تصحیلات ، وضعیت اقتصادی وتجربه کاری باروابط بین فردی همبستگی مثبت ومعنادارنداشت.درعین حال ارتباط معناداری بین هوش فرهنگی وتعامل اجتماعی پرستاران به دست نیامد.

  1. Abraham

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

بطورکلی هرتحقیق به دنبال اهداف خاصی می باشد که انجام کلی مراحل پژوهش درجهت رسیدن آن اهداف می باشد دراین پژوهش درصد رسیدن به اهداف زیر  می باشیم.

هدف کلی  

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی.

اهداف فرعی

  1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها واهداف سازمان (تعمدعاطفی) درمیان معلمان ابتدایی.

2.تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل چه اهداف سازمان (تعمدهنجاری)در میان معلمان ابتدایی.

  1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی مانده در سازمان (تعمد مستمر)درمیان معلمان ابتدایی.

سوالات پژوهش

سوالات پژوهش بخش مهمی از پژوهش هستند که باعث می شوند محقق ازمسیر اصلی پژوهش منحرف نشود ودر پی پاسخگویی به آن سوالات باشد.

سوالات این پژوهش عبارتنداز:

سوال کلی

سایت منبع

آیا بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

سوالات فرعی

  1. آیا بین هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها اهداف سازمان (تعهد عاطفی )در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

2.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل به اهداف سازمان (تعهدهنجاری) در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار وجوددارد؟

3.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی ماندن در سازمان     (تعهد مستمر)در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب  با فرمت ورد

دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-فاکتورهای کنترل کننده

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

سایت منبع

. در تبریز هم این تاثیر در مدل همبستگی چند متغیره بی معنی بود. تاثیر کاهشی پوشش گیاهی در شهرهای عرض‌های جنوبی بیشتر می‌باشد. این مساله در شهرهای اهواز و اصفهان نمود بیشتری داشت. طریقه کلی تاثیر کاهشی پوشش گیاهی بر دمای سطح حاکی از افزایش این تاثیر با افزایش میانگین دمای سطح زمین شهرها بود. سطوح ساخته شده نیز با در نظر داشتن مدل‌های همبستگی چند متغیره و کانون های تشکیل جزایر حرارتی که بیشتر حوالی مناطق صنعتی تشکیل شده بود برای مطالعه بیشتر تاثیر این سطوح بایستی با  تفکیک این سطوح به سه زیر کلاس مناطق مسکونی، مناطق صنعتی و زیرساخت‌ها مانند فرودگاه‌ها و بزرگراه‌ها تاثیر این سطوح بر دمای سطح زمین مورد مطالعه قرار گیرد. در شهر تهران تاثیر ضعیف تر پوشش‌گیاهی و سطوح ساخته شده در مدل همبستگی چند متغیره نظاره گردید که تاثیرگذاری عواملی زیرا آلودگی، تراکم، ترافیک مانند علل این موضوع می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

1-1- پیشنهادات

براساس نتایج و ارزیابی های انجام شده در پژوهش انجام شده، به مقصود نتایج حاصل در این زمینه، پیشنهادات زیر در راستای ادامه این موضوع ارائه شده می باشد :

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه