Tag Archiv: مقاله حکم

پایان نامه مدیریت:اهمیت هریک از شاخص های حاکمیت خوب شهری، به عنوان یک سیستم مدیریت مشارکتی

 متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری

قسمتی از متن پایان نامه :

شکل کمیسیونی

در این شکل هیئت کوچکی از اعضای منتخب کمیسیون که هم درمورد سیاست های کلی اداره و امور اجرایی شهر و هم وظایف معمول شورای شهر تصمیم گیری می کنند، جایگزین شورای شهر می گردد. هریک از اعضای کمیسیون در حقیقت رییس یک یا چند بخش از شهرداری نیز هستند. همچنین کمیسیون ممکن می باشد هیئت ها کمیته های مختلفی را برای کار در حوزه هایی زیرا بهداشت، کتابخانه ها، تفریحات و …. ایجاد کند. یکی از اعضای کمیسیون، یا توسط شهروندان به گونه مستقیم یا توسط اعضای همکار در کمیسیون به عنوان شهردار برگزیده می گردد. او رییس اجرایی شهرداری نیست اما در شرایط برابر نظر وی ارجح می باشد[1]. شهردار به ندرت دارای حق وتو می باشد و صرفا به شکل تشریفاتی از دیگر اعضای کمیسیون متمایز می گردد. این شکل از حکومت شهری کمتر مورد توجه واقع شده می باشد. علت های این عدم توجه فقدان موفقیت در این سیستم ناشی از تفرق و پراکندگی قدرت میان اعضای منتخب کمیسیون و ناتوانی آنها در تمرکز مسئولیت ها در دست یک شخص یا مرجع واحد می باشد.

ویژگی های عمده

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • رای دهندگان افرادی را به عنوان اعضای کمیسیون در شکل یک هیئت اداره کوچک انتخاب می کند.
 • هریک از اعضای کمیسیون مسئولیت بخش خاصی از شهرداری را نیز به عهده دارند، مانند بخش پلیس، آتش نشانی، مالیه یا بهداشت.
 • یکی از اعضا به عنوان رییس یا شهردار انتخاب می گردد که بر نشست ها و جلسات ریاست دارد.
 • کمیسیون هم دارای وظیفه قانون گذاری و هم اجرایی می باشد.

شکل کمیسیونی حکومت شهر قدیمیترین شکل حکومت شهری در آمریکاست اما اکنون فقط در معدودی از شهرها به کار می رود (اسدی و همکاران، 1390).

[1] Primusn Inter Pares

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف انجام پژوهش

 • اهدف اصلی

پژوهش پیش رو دو هدف اصلی زیر را دنبال می کند:

اول اولویت بندی شاخص های حکمرانی خوب شهری بر اساس اندازه اهمیت آنها در شهرهای مقصد گردشگری

دوم ارزیابی وضعیت موجود این شاخص ها در شهرهای ساحلی منتخب استان مازندران.

 • اهداف کاربردی

با در نظر داشتن اینکه بسیاری از شهرهای مقصد گردشگری در ایران به ویژه در استان مازندران وابستگی شدیدی به صنعت گردشگری دارند و مشاغل شکل گرفته در آنها نیز از این امر مستثنی نیستند و از سوی دیگر هریک از افراد جامعه می توانند در رشد و ارتقای این صنعت در این شهرها تأثیر داشته باشند، پژوهش حاضر در پی تعیین اهمیت هریک از شاخص های حاکمیت خوب شهری، به عنوان یک سیستم مدیریت مشارکتی، برای شهرهای مقصد گردشگری می باشد تا از یکسو این شاخص ها را به عنوان یک معیار سنجش بر اساس ویژگی های محلی و بومی در اختیار ارگان های اجرایی قرار داده و از سوی دیگر با مشخص کردن فاصله بین وضع موجود و مطلوب، معضلات اصلی در این زمینه را شناسایی کند.

 • سوالات پژوهش

 • اهمیت هریک از شاخص های حکمرانی خوب شهری، در شهرهای مقصد گردشگری به چه صورت می باشد؟
 • وضعیت موجود شهر های منتخب در هریک از شاخص های حکمرانی خوب شهری چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری  با فرمت ورد

مقاله بررسی اهمیت هریک از شاخص های حاکمیت خوب شهری، به عنوان یک سیستم مدیریت مشارکتی-دانلود پایان نامه ارشد

 متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری

قسمتی از متن پایان نامه :

 • نظریه مشارکتی دیوید دریسکل

وی معتقد می باشد مشارکت بر سه اعتقاد ذیل مبتنی می باشد:

 • توسعه، در وهله اول و پیش از همه بایستی به نفع ساکنان محلی باشد.
 • مردمی که در محدوده مورد برنامه ریزی زندگی می کنند، دقیق ترین اطلاعات را در باره آن محدوده دارند.
 • مردمی که بیشترین تاثیرات را از تصمیمات می پذیرند، سهم بیشتری برای مشارکت در تصمیم گیری دارند.

از نظر دیوید اشکال مختلفی از مشارکت هست که در دو دسته کلی تر مشارکت و عدم مشارکت جای می گیرند.

اشکال عدم مشارکت

سایت منبع

 1. دست کاری و تقلب: وقتی اتفاق می افتد که از نیروی کار و منابع مردم محلی، برای رسیدن به اهداف طرح بهره گیری می گردد، بدون اینکه قدرت تصمیم گیری موثر به آنان اعتا گردد.
 2. تزئین: وقتی می باشد که از افراد خواسته می گردد کاری را انجام دهند بدون آنکه هدف آن را بدانند.
 3. مساوات طلبی نمایشی: وقتی افراد مثل اینکه در کارها مشارکت داده شده اند اما در واقع اختیاری در باره موضوع و طریقه کارها ندارند.

اشکال مشارکت

 1. مشاوره: وقتی می باشد که مسئولین یا برنامه ریزان نظرات مردم را جویا می شوند و به نظرات آنها به گونه جدی در تصمیم گیری ها توجه می گردد
 2. بسیج اجتماعی: وقتی می باشد که از مردم خواسته گردد در برنامه ای از قبل تدارک دیده شده ، شرکت کنند. دو مرحله قبلی می توانند به تناسب در حوزه مشارکت و یا عدم مشارکت قرار بگیرند.
 3. مسئولیت پذیری مردم: وقتی می باشد که شهروندان فعالیتی را آغاز می کنند و خود تصمیمات را اتخاذ کرده و نهایتا محصول نهایی کار را تعیین می کنند

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سهیم شدن در تصمیمات: وقتی می باشد که همه اعضای جامعه، بدون در نظر گرفتن سن و سوابقشان فرصت می یابند تا در طریقه امور شرکت کنند و سهم برابری برای تاثیر گذاری بر تصمیمات داشته باشند. مهم این نیست که طرح توسط دولت و یا مردم آغاز شده، بلکه مهم این می باشد متصدیان طرح، اهمیت جلب و مشارکت مردم را درک کنند (رفیعیان و همکاران، 1390).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف انجام پژوهش

 • اهدف اصلی

پژوهش پیش رو دو هدف اصلی زیر را دنبال می کند:

اول اولویت بندی شاخص های حکمرانی خوب شهری بر اساس اندازه اهمیت آنها در شهرهای مقصد گردشگری

دوم ارزیابی وضعیت موجود این شاخص ها در شهرهای ساحلی منتخب استان مازندران.

 • اهداف کاربردی

با در نظر داشتن اینکه بسیاری از شهرهای مقصد گردشگری در ایران به ویژه در استان مازندران وابستگی شدیدی به صنعت گردشگری دارند و مشاغل شکل گرفته در آنها نیز از این امر مستثنی نیستند و از سوی دیگر هریک از افراد جامعه می توانند در رشد و ارتقای این صنعت در این شهرها تأثیر داشته باشند، پژوهش حاضر در پی تعیین اهمیت هریک از شاخص های حاکمیت خوب شهری، به عنوان یک سیستم مدیریت مشارکتی، برای شهرهای مقصد گردشگری می باشد تا از یکسو این شاخص ها را به عنوان یک معیار سنجش بر اساس ویژگی های محلی و بومی در اختیار ارگان های اجرایی قرار داده و از سوی دیگر با مشخص کردن فاصله بین وضع موجود و مطلوب، معضلات اصلی در این زمینه را شناسایی کند.

 • سوالات پژوهش

 • اهمیت هریک از شاخص های حکمرانی خوب شهری، در شهرهای مقصد گردشگری به چه صورت می باشد؟
 • وضعیت موجود شهر های منتخب در هریک از شاخص های حکمرانی خوب شهری چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری  با فرمت ورد

اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد -دانلود پایان نامه ارشد

 متن کامل پایان نامه ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1  مقدمه    2

1-2. اهمیت و ضرورت    3

1-3  اظهار مسئله    5

1–4…………………………………………………………………………………… مدل مفهومی پژوهش    8

1-5. اهداف انجام پژوهش    9

1-5-1 اهدف اصلی    9

1-5-2 اهداف کاربردی    9

1-6  سوالات پژوهش    9

1-7  قلمرو پژوهش    10

1-7-1 قلمرو موضوعی    10

1-7-2 قلمرو زمانی    10

1-7-3 قلمرو مکانی    10

1-8. تعریف واژه ها و اصطلاحات    10

فصل دوم: ادبیات پژوهش

بخش اول: مبانی نظری

2-1-1 مقدمه    12

2-1-2 مدیریت شهری    13

2-1-3 دیدگاه ها و نظریه های منعطف به مدیریت شهری    13

2-1-3-1 ماکس وبر و نظریه دیوان سالاری    14

2-1-3-2 برایان  مک للین و نظریه حاکمیت و مدیریت شهری    15

2-1-3-3  نظریه رکس و مور    16

2-1-3-4  نظریه پال    17

2-1-3-5  نظریه ریچارد تاردانیکو    18

2-1-4  دیدگاه مشارکتی و مردم سالاری در مدیریت شهری    19

2-1-4-1- نظریه صلاح الدین یلدیریم    20

2-1-4-2  نظریه مشارکت مردمی و نخبگان لیون فولکت    21

2-1-4-3  نظریه مشارکتی جان ترنر    22

2-1-4-4  نظریه مشارکتی جیمز میجلی    23

2-1-4-5  نظریه مشارکتی شری ارنشتاین    24

2-1-4-6  نظریه مشارکتی اسکات دیوید سون    25

2-1-4-7  نظریه مشارکتی دیوید دریسکل    25

2-1-4-8  نظریه میانجی گری    27

2-1–5 مدل های مدیریت شهری    27

2-1-5–1انواع مدل های مدیریت شهری در کشور آمریکا    29

2-1-5-2  انواع مدل های مدیریت شهری در کشور های اروپایی    35

2-1-5-3 سیر تحول مدل های مدیریت شهری در ایران    39

2-1-5-1 جمع بندی    41

سایت منبع

2-1-6  شهرهای مقصد گردشگری    42

2-1-6-1  شهر نور    44

2-1-6-2  شهر چالوس    45

2-1-6-3 شهر بابلسر    46

2-1-6-4  شهر تنکابن    48

2-1-7 مدیریت شهری و توسعه گردشگری    49

2-1-8  تعریف حکمرانی و انواع آن    51

2-1-8-1حکمرانی    51

2-1-8–2حکمرانی شهری    53

2-1-8–3حکومت شهری    54

2-1-8–4تفاوت بین حکومت شهری و حکمرانی شهری    55

2-1-8-5 حکمرانی الکترونیک    57

2-1-8-6 حکمرانی الکترونیک و حکمرانی شهری    59

2-1-9 اهداف حکمرانی شهری    60

2-1-10 مدل های حکمرانی شهری    60

2-1-11 حکمرانی خوب    61

2-1-12 حکمرانی خوب شهری    63

2-1-13 حکمرانی شهری و کیفیت زندگی    66

2-1-14 تأثیر نهاد های محلی (شهرداری و شورای شهر) در توسعه گردشگری    67

فصل دوم – بخش دوم: پیشینه پژوهش

2-2-1 مقدمه    69

2-2-2 پژوهش های داخلی    69

2-2-3 پژوهش های خارجی    71

2-2-4 اسناد حقوقی و بین المللی    72

2-2-5 اقدامات دولت ها در مهمترین کنفرانس های بین المللی    72

فصل دوم – بخش سوم: تشریح اجزای مدل

2-3-3-1مشارکت    75

2-3-3-2 حاکمیت قانون    75

2-3-3-3 شفافیت    75

2-3-3-4 مسئولیت و پاسخگویی    75

2-3-3-5 پاسخده بودن    75

2-3-3-6 بینش راهبردی    75

2-3-3-7 اجماع سازی    76

2-3-3-8 عدالت و انصاف    76

2-3-3-9 امنیت    76

2-3-3–10 تاثیر و کارایی    76

2-3-3-11 تمرکز زدایی    76

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه    77

3-2 روش پژوهش    78

3-3جامعه‌ی آماری    79

3-4 نمونه‌ی آماری    80

3–5روش جمع‌آوری داده‌ها    82

3-6 روایی و پایایی ابزار پژوهش    82

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-7روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و اطلاعات    83

3-7-1 روش تحلیل اهمیت- عملکرد    83

3-7-1-1تشکیل ماتریس اهمیت-عملکرد    84

3-7-1–2تحلیل ماتریس اهمیت-عملکرد    86

3-7-2 روش تحلیل سلسله مراتبی    87

3-7-2-1 مدل سازی مساله تصمیم    88

3-7-2-2 مقایسه اهمیت و ارجحیت    88

3-7-2-3 مطالعه اندازه سازگاری در قضاوت‌ها    89

3-8  جمع بندی     90

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

4-1مقدمه    91

4-2- روش تحلیل اهمیت عملکرد     91

4-2–1داده های توصیفی    92

4-2-2مطالعه توصیفی نمونه آماری با در نظر داشتن متغیر جنسیت    92

4-2–3مطالعه توصیفی نمونه آماری با در نظر داشتن متغیر تحصیلات    93

4-2-4مطالعه توصیفی نمونه آماری با در نظر داشتن متغیر سن    94

4-2-5 مطالعه توصیفی نمونه آماری با در نظر داشتن متغیر اندازه سابقه کاری    95

4-3 آزمون فرضیه قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار اندازه‏گیری(پرسشنامه)    96

4-4 ارزیابی اهمیت و عملکرد شاخص های حکمرانی خوب شهری    97

4-5 آزمون دو جمله ای شاخص های حکمرانی خوب شهری    98

4-6 نمره افتراقی و تجزیه و تحلیل شکاف    99

4-7 تجزیه و تحلیل ماتریس اهمیت – عملکرد    101

4-7-1ماتریس اهمیت – عملکرد شهر بابلسر    102

4-7-2 ماتریس اهمیت – عملکرد شهر نور    104

4-7–3ماتریس اهمیت – عملکرد شهر تنکابن    106

4-7-4 ماتریس اهمیت – عملکرد شهر چالوس    108

4-8 جمع بندی روش تحلیل اهمیت – عملکرد    110

4-9 روش تحلیل سلسله مراتبی    110

4-9-1 داده های توصیفی    110

4-9-2 مطالعه توصیفی نمونه آماری با در نظر داشتن متغیر جنسیت    111

4–9-3  مطالعه توصیفی نمونه آماری با در نظر داشتن متغیر تحصیلات    112

4-9-4 مطالعه توصیفی نمونه آماری با در نظر داشتن متغیر سن    113

4-9-5 مطالعه توصیفی نمونه آماری با در نظر داشتن متغیر اندازه سابقه کاری    114

4-10 مدل سازی سلسله مراتبی و تشکیل درخت تصمیم گیری    115

4-11 اولویت بندی اهمیت شاخص های حکمرانی خوب شهری    116

4-12 اولویت بندی عملکرد شاخص های حکمرانی خوب شهری    118

4-21–1اولویت بندی عملکرد در شهر بابلسر    119

4-21- 2اولویت بندی عملکرد در شهر نور    121

4-12-3 اولویت بندی عملکرد در شهر تنکابن    123

4-12-4 اولویت بندی عملکرد در شهر چالوس    125

4-13 جمع بندی روش تحلیل سلسله مراتبی    126

4-14- مقایسه دو روش اهمیت-عملکرد و تحلیل سلسله مراتبی    127

4-14-1مقایسه نمونه آماری    127

4-14-2 مقایسه نتایج حاصل از دو روش    128

4- 15 جمع بندی    130

فصل پنجم: یافته ها، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

5-1مقدمه    131

5-2مروری مختصر بر هدف، مسئله و چگونگی کار    131

5- 3 یافته‌ها    132

5-4بحث    135

5-5 نتیجه گیری    137

5-6 پیشنهادات کاربردی    138

5-7 محدودیت های پژوهش    141

5-8 پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آینده    141

منابع        142

پیوست     149

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف انجام پژوهش

 • اهدف اصلی

پژوهش پیش رو دو هدف اصلی زیر را دنبال می کند:

اول اولویت بندی شاخص های حکمرانی خوب شهری بر اساس اندازه اهمیت آنها در شهرهای مقصد گردشگری

دوم ارزیابی وضعیت موجود این شاخص ها در شهرهای ساحلی منتخب استان مازندران.

 • اهداف کاربردی

با در نظر داشتن اینکه بسیاری از شهرهای مقصد گردشگری در ایران به ویژه در استان مازندران وابستگی شدیدی به صنعت گردشگری دارند و مشاغل شکل گرفته در آنها نیز از این امر مستثنی نیستند و از سوی دیگر هریک از افراد جامعه می توانند در رشد و ارتقای این صنعت در این شهرها تأثیر داشته باشند، پژوهش حاضر در پی تعیین اهمیت هریک از شاخص های حاکمیت خوب شهری، به عنوان یک سیستم مدیریت مشارکتی، برای شهرهای مقصد گردشگری می باشد تا از یکسو این شاخص ها را به عنوان یک معیار سنجش بر اساس ویژگی های محلی و بومی در اختیار ارگان های اجرایی قرار داده و از سوی دیگر با مشخص کردن فاصله بین وضع موجود و مطلوب، معضلات اصلی در این زمینه را شناسایی کند.

 • سوالات پژوهش

 • اهمیت هریک از شاخص های حکمرانی خوب شهری، در شهرهای مقصد گردشگری به چه صورت می باشد؟
 • وضعیت موجود شهر های منتخب در هریک از شاخص های حکمرانی خوب شهری چگونه می باشد؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری  با فرمت ورد