Tag Archiv: فرهنگی

پایان نامه بررسی رابطه هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها واهداف سازمان

 متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب

قسمتی از متن پایان نامه :

الگوی حلقه های سه گانه باووک[1] و همکاران

باووک و همکاران (2008) با برجسته کردن مفهوم حساسیت بین فرهنگی[2] و طرح اهمیت و ضرورت آن برای رسیدن به روابط بین فرهنگی اثر بخش ، الگوی خود برای توسعه این حساسیت فرهنگی را به نام الگو ی حلقه های سه گانه یادگیری فرهنگی[3] طرح کرده اند . آنان تشریح کرده اند که حساسیت بین فرهنگی جوهره تاثیر بین فرهنگی و همچنین داشتن حساسیت بین فرهنگی را نتغییر ضروری برای غلاقمندی به فرهنگ های سایرین و در نظر داشتن تفاوت های بین فرهنگی  و پس از آن تمایل به اصلاح رفتاری به عنوان نشانه ای از تکریم برای مردمانی از سایر فرهنگ ها دانسته اند .

الگوی حلقه های سه گانه کوشش می کند تا از مرزهای فرهنگ منفرد از طریق ترکیب و همگرایی ناشی از مقایسه های بین فرهنگی فراتر رود. همانطور که در شکل (2-2) نمایش داده شده می باشد این الگو برای قرار گرفتن افراد در زمینه فرهنگی متفاوت یا قرار گرفتن افراد در محیط های چند فرهنگی نظیر یک گروه کاری متشکل از افرادی از کشورهای مختلف کاربرد دارد.

 

 

وهمکاران ، 2008 ؛ ص 8).

 

همانطورکه درشکل مشخص می باشد حلقه اول باوارسی محیط وبه عبارتی گردآوری داده هاازمحیط اطراف آغازمی شودوسپس بامفایسه اطلاعات گردآوری شده ازمحیط جدیدبه لحاظ فرهنگی بافرهنگ خودی ادامه پیدامی کندودرگام سوم ازحلقه اول فردتلاش می کندتابراساس نتایج حاصل ازمقایسه دیدگاه دوم،کنش متناسب باموقعیت انجام دهد . تفاوت اصلی حلقه دوم باحلقه اول درگام میانی یاگام دوم می باشد . حلقه دوم رامی توان درمقایسه باحلقه اول حرکتی روبه جلودانست به این معناکه درحلقه اول داده های محیط صرفاًبافرهنگ خودی مقایسه می شوددرحالی که حلقه دوم این مقایسه بامجموعه هنجارهای فرهنگی درمحیطچندفرهنگی مقایسه می شودونه بافرهنگ خود ،‌ به عبارت دیگرمی توان مقایسه انجام شده درحلقه اول رایک مقایسه دوگانه واین مقایسه رادرحلقه دوم چندگانه دانست بدون آنکه فرهنگ خودی دخالت داده گردد . حلقه سوم نیزترکیبی ازحلقه های اول ودوم می باشد به این معناکه مقایسه انجام شده یک مقایسه چندگانه می باشد بااین تفاوت نسبت به حلقه دوم که دراین مقایسه یک سوی آن نیزفرهنگ خودی می باشد در نظر داشتن این نکته نیزمفیداست که درحلقه های سه گانه گامهای اول وسوم یکسان وتفاوت اصلی درگام دوم می باشد .

1.Bhawuk

2.Intercultural sensitivity

3.Triple – loop cultural learning model

 

سایت منبع

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

بطورکلی هرتحقیق به دنبال اهداف خاصی می باشد که انجام کلی مراحل پژوهش درجهت رسیدن آن اهداف می باشد دراین پژوهش درصد رسیدن به اهداف زیر  می باشیم.

هدف کلی  

تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی.

اهداف فرعی

 1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها واهداف سازمان (تعمدعاطفی) درمیان معلمان ابتدایی.

2.تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل چه اهداف سازمان (تعمدهنجاری)در میان معلمان ابتدایی.

 1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی مانده در سازمان (تعمد مستمر)درمیان معلمان ابتدایی.

سوالات پژوهش

سوالات پژوهش بخش مهمی از پژوهش هستند که باعث می شوند محقق ازمسیر اصلی پژوهش منحرف نشود ودر پی پاسخگویی به آن سوالات باشد.

سوالات این پژوهش عبارتنداز:

سوال کلی

آیا بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

سوالات فرعی

 1. آیا بین هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها اهداف سازمان (تعهد عاطفی )در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

2.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل به اهداف سازمان (تعهدهنجاری) در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار وجوددارد؟

3.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی ماندن در سازمان     (تعهد مستمر)در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب  با فرمت ورد

پایان نامه ارشد مدیریت:ارائه رابطه هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها واهداف سازمان

 متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب

قسمتی از متن پایان نامه :

 

) پرسشنامه فرهنگی

 

این پرسنامه توسط آنگ وهمکاران (2004) طراحی شده می باشد که دارای 20 عبارت وچهارعامل می باشد.چهار عامل آن شامل : فراشناخت ، شناخت ، انگیزشی ورفتار هستند که درقالب چهارعبارت فراشناخت ، شش عبارت شناخت ، پنج عبارت انگیزشی وپنج عبارت فرهنگ هوشی را اندازه گیری می کند. وبرمبنای مقیاس هفت گزینه ای ترستون طراحی شده می باشد.

 

ب) پرسشنامه تعهد سازمانی

 

این پرسشنامه توسط مودی ، استیرز وپورتردرسال 1979 می باشد. این مقیاس نخستین باردرایران توسط پارکای و شکرکن(1370 ؛ نقل از صداقتی فرد وفلج اسدی  ،1390 ) ترجمه گردید.

 

اعتبار وپایایی ابزار

 

پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ وهمکاران (2004) توسط وین داین وهمکاران باانجام پژوهش هایی در سنگاپوروآمریکا ازنظر اعتبار موردبررسی قرارگرفته گردید.آلفای کرونباخ آن برای عامل فراشناختی(77%) ، برای شناختی (78%) ، برای انگیزشی (78%) ، وبرای رفتاری (78%) به دست آمد.نمره کل هوش فرهنگی پایین ، (100-61) هوش فرهنگی متوسط و(140_101) هوش فرهنگی بالا نمره گذاری می گردد.

درپژوهش حسینی نسب وقادری آلفای کرونباخ آن 87% به دست آمد.روایی پرسشنامه تعهدسازمانی ازطریق آلفای کرونباخ برای ابعاد تعهد سازمانی کلی ، عاطفی ، هنجاری ومستمر به ترتیب 77% ،77% ،61% و79% به دست آمد.دارای شاخص های سازمانی :

1) اعتقاد راسخ به اهداف وارزش های سازمان عبارت های13و12و10و8و6و2؛

2) تمایل به کوشش بیشتربرای سازمان (3عبارت)شامل عبارت های 15و14و1؛

3) تمایل شدید به باقی ماندن درسازمان(5 عبارت) شامل عبارت های 11و9و7و3و4 می باشد.

سوالات 1و2و3و4و5و6و8و10و13و14 مطابق مقیاس لیکرت ( کاملا مخالفم=1و… کاملا موافقم=5 ) وسوالات 7و9و11و12و15 بطور معکوس نمره گذاری  می شوند( کاملا مخالفم=5 و…. کاملا موافقم=1 ) حداقل امتیاز ممکن 15 وحداکثر امتیازکسب شده برای هرفرد75 می باشد.

 

روش اجرای پژوهش

 

بعداز انتخاب گروه نمونه به مدارس مراجعه نمودم البته مجوزورودبه مدارس را از اموزش وپرورش میناب گرفته بودم. باهمکاری مدیران ، معلمان پرسشنامه هوش فرهنگی وتعهد سازمانی را پرکردند وچناچه جایی لازم بودتوضیحات لازم داده گردید ودر اخر آن ها جمع اوری وازآنان تقدیر وتشکر گردید.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

بطورکلی هرتحقیق به دنبال اهداف خاصی می باشد که انجام کلی مراحل پژوهش درجهت رسیدن آن اهداف می باشد دراین پژوهش درصد رسیدن به اهداف زیر  می باشیم.

هدف کلی  

تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی.

اهداف فرعی

 1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها واهداف سازمان (تعمدعاطفی) درمیان معلمان ابتدایی.

2.تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل چه اهداف سازمان (تعمدهنجاری)در میان معلمان ابتدایی.

 1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی مانده در سازمان (تعمد مستمر)درمیان معلمان ابتدایی.

سوالات پژوهش

سوالات پژوهش بخش مهمی از پژوهش هستند که باعث می شوند محقق ازمسیر اصلی پژوهش منحرف نشود ودر پی پاسخگویی به آن سوالات باشد.

سوالات این پژوهش عبارتنداز:

سوال کلی

سایت منبع

آیا بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

سوالات فرعی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1. آیا بین هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها اهداف سازمان (تعهد عاطفی )در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

2.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل به اهداف سازمان (تعهدهنجاری) در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار وجوددارد؟

3.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی ماندن در سازمان     (تعهد مستمر)در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب  با فرمت ورد

میزان رابطه هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها واهداف سازمان -دانلود پایان نامه ارشد مدیریت

 متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب

قسمتی از متن پایان نامه :

ازتحلیل داده ها درفصل چهارم نتایج زیرباتوجه به شماره سوال وجداول مربوط به هرسوال حاصل گردیددررابطه باسوال اول پژوهش مشخص شدکه بین هوش فرهنگی وتعهدعاطفی باتوجه به جدول ( 4-5 ) ارتباط معناداروجوددارد.وبراساس ضریب تعیین بدست آمده ازجدول ( 4-6 ) که برابربا203/0 می باشد اظهار کننده این می باشد که 203/0ازتغییرات واریانس تعهدعاطفی بوسیله هوش فرهنگی تبیین می شودومقدارF بدست آمده ازجدول (4-7 F=72/779  , ) که نشان دهنده ی معناداربودن اثررگرسیونی بین هوش فرهنگی باتعهد

عاطفی می باشد وبراساس جدول ( 4-8 ) نشان دهنده ی این می باشد که تعهدعاطفی به صورت معناداری هوش فرهنگی راپیش بینی می کند.

درتحلیل سوال دوم پژوهش مشخص شدکه بین هوش فرهنگی وتعهدهنجاری باتوجه به جدول ( 4-9 ) ارتباط معناداروجوددارد.وبراساس ضریب تعیین بدست آمده ازجدول ( 4-10 ) که برابربا151/0 می باشد اظهار کننده این می باشد که 151/0ازتغییرات واریانس تعهدعاطفی بوسیله هوش فرهنگی تبیین می شودومقدارF بدست آمده ازجدول (4-11 F=50/387  , ) که نشان دهنده ی معناداربودن اثررگرسیونی بین هوش فرهنگی باتعهدهنجاری می باشد وبراساس جدول ( 4-12 ) نشان دهنده ی این می باشد که تعهدهنجاری به صورت معناداری هوش فرهنگی راپیش بینی می کند

تحلیل سوال سوم پژوهش مشخص کردکه بین هوش فرهنگی وتعهدمستمر باتوجه به جدول ( 4-13 ) ارتباط معناداروجوددارد.وبراساس ضریب تعیین بدست آمده ازجدول ( 4-14) که برابربا252/0است اظهار کننده این می باشد که 252/0ازتغییرات واریانس تعهدمستمر بوسیله هوش فرهنگی تبیین می شودومقدارF بدست آمده ازجدول (4-15 F=96/389  , ) که نشان دهنده ی معناداربودن اثررگرسیونی بین هوش فرهنگی باتعهدمستمر می باشد وبراساس جدول ( 4-16 ) نشان دهنده ی این می باشد که تعهدمستمر به صورت معناداری هوش فرهنگی راپیش بینی می کند

درمجموع ، دررابطه با تحلیل سوال اصلی پژوهش مشخص شدکه بین هوش فرهنگی وتعهدسازمانی باتوجه به جدول ( 4-1 ) ارتباط معناداروجوددارد.وبراساس ضریب تعیین بدست آمده ازجدول ( 4-2) که برابربا236/0 می باشد اظهار کننده این می باشد که 236/0ازتغییرات واریانس تعهدسازمانی بوسیله هوش فرهنگی تبیین می شودومقدارF بدست آمده ازجدول (4-3 F=86/497  , ) که نشان دهنده ی معناداربودن اثررگرسیونی بین هوش فرهنگی باتعهدسازمانی می باشد وبراساس جدول ( 4-4 ) نشان دهنده ی این می باشد که تعهدسازمانی به صورت معناداری هوش فرهنگی راپیش بینی می کند.

زیرا این پژوهش موضوع جدیدی بود پژوهش دقیقی که بتوان اثبات کردکه نتایجش بانتایج پژوهش حاضرهمخوانی داردیافت نشدولی نتایج بعضی پژوهش ها ارتباط نزدیکی بانتایج سولات دارد.ازجمله :آبراهام[1] درسال1994 درپژوهشی به مطالعه تاثیر عدم توافق عاطفی برروی تعهدسازمانی پرداخت. یافته های وی حاکی ازآن بودکه وجودکشمش های عاطفی در محیط کارباعث رضایت شغلی می گردد. واین نارضایتی شغلی درنهایت منجربه پایین آمدن تعهد سازمانی می گردد.  نتایج پژوهش آهنچیان وهمکاران (1391) نشان دادکه هوش فرهنگی پرستاران درسطح متوسط می باشد ، اما تعامل اجتماعی آن ها درسطح پایین قرار دارد.همچنین نتایج نشان داد وضعیت اقتصادی ، سن ، سابقه کاری وجنس همبستگی مثبت معنادارباهوش فرهنگی دارند.ازطرف دیگر ، سطح تصحیلات ، وضعیت اقتصادی وتجربه کاری باروابط بین فردی همبستگی مثبت ومعنادارنداشت.درعین حال ارتباط معناداری بین هوش فرهنگی وتعامل اجتماعی پرستاران به دست نیامد.

 1. Abraham

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

بطورکلی هرتحقیق به دنبال اهداف خاصی می باشد که انجام کلی مراحل پژوهش درجهت رسیدن آن اهداف می باشد دراین پژوهش درصد رسیدن به اهداف زیر  می باشیم.

هدف کلی  

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی.

اهداف فرعی

 1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها واهداف سازمان (تعمدعاطفی) درمیان معلمان ابتدایی.

2.تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل چه اهداف سازمان (تعمدهنجاری)در میان معلمان ابتدایی.

 1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی مانده در سازمان (تعمد مستمر)درمیان معلمان ابتدایی.

سوالات پژوهش

سوالات پژوهش بخش مهمی از پژوهش هستند که باعث می شوند محقق ازمسیر اصلی پژوهش منحرف نشود ودر پی پاسخگویی به آن سوالات باشد.

سوالات این پژوهش عبارتنداز:

سوال کلی

سایت منبع

آیا بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

سوالات فرعی

 1. آیا بین هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها اهداف سازمان (تعهد عاطفی )در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

2.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل به اهداف سازمان (تعهدهنجاری) در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار وجوددارد؟

3.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی ماندن در سازمان     (تعهد مستمر)در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب  با فرمت ورد

دانلود مقاله فارسی پایان نامه با موضوع:عوامل رابطه هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان

 متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب

قسمتی از متن پایان نامه :

 تعهد وتعهدسازمانی

پورتر وهمکارانش(1974) تعهدسازمانی را پذیرش ارزش های سازمان ودرگیرشدن درسازمان تعریف شده می کنند ومعیارهای اندازه گیری آن را شامل انگیزه،تمایل برای ادامه کار وپذیرش ارزش های سازمان می دانند.

چاتمن واورایلی[1] (1968) تعهد سازمانی را به معنی طرفداری وپیوستگی عاطفی با اهداف وارزش های یک سازمان ، به خاطر خود سازمان ودور از ارزش های ابزاری آن « وسیله ای برای دستیابی به اهداف دیگر» تعریف می کنند ( رنجبریان ، 1375 ).

تعهد سازمانی عبارت از توجه های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان نه شغلی که درآن  مشغول به کارند. درتعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد وازطریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می دهد( استرون ، 1377).

شهیدمطهری (1368) درمورد تعهدچنین می گوید : تعهد به معنی پایبندی به اصول وفلسفه یا قراردادهایی می باشد که بشر به آنها معتقداست وپایدار به آنها می باشد.فردمتعهد کسی می باشد که  بر عهد وپیمان خودوفادارباشد واهدافی را که بخاطر آنها وبرای حفظ پیمان بسته می باشد ، صیانت کند. شلدون  تعهد سازمانی را چنین تعریف می کند : توجه یا جهت گیری که هویت فرد را به سازمان مرتبط یا وابسته می کند.

کانتر تعهد سازمانی را تمایل عاملان اجتماعی می داند.به عقیده سالانسیک ، تعهد حالتی می باشد درانسان که در آن فرد با اعمال خود وازطریق این اعمال اعتقاد می یابد که به فعالیت ها تداوم بخشد ومشارکت موثرخویش را درانجام آنها حفظ کند. بوکان تعهد را نوعی وابستگی عاطفی وتعصب آمیز به ارزش ها واهداف سازمان می داند ، وابستگی به تأثیر فرد ورابطه با ارزش ها واهداف وبه سازمان فی نفسه جدای  از ارزش ابزاری آن (ساروقی ، 1375).

به نظر لوتانز وشاو[2] (1992).تعهد سازمانی به عنوان یک توجه اغلب این گونه تعریف شده می باشد:تمایل قوی به ماندن درسازمان،تمایل به اعمال کوشش فوق العاده برای سازمان واعتقاد قوی به پذیرش ارزش ها واهداف.وجه اشتراک تعاریف بالا این می باشد که تعهد حالتی روانی می باشد که ارتباط فرد را   با سازمان مشخص کند ، تصمیم به ماندن در سازمان یا ترک آن را به طورضمنی درخود دارد (همان ، ص70 ).

آلن ومایر تعهد سازمانی را به صورت زیر تعریف نموده اند:

1_ اعتقاد به اهداف وارزش های سازمان؛

2- تمایل به کوشش قابل ملاحظه ای به خاطر سازمان؛

3_ آرزو وخواست قوی وعمیق برای ادامه عضویت با سازمان

با در نظر داشتن تعاریف تعهد سازمانی، به زعم پژوهشگر تعهد سازمانی اغلب به این شکل تعریف شده می باشد :

تمایل قوی برای بقای عضویت دریک سازمان خاص ، تمایل برای کوشش بسیار زیاد برای سازمان ، باور قاطع در قبول ارزش ها واهداف سازمان ، به بیانی دیگر ، تعهد سازمانی یک توجه درمورد وفاداری کارکنان به سازمان ویک فرایند مستمر می باشد که به واسطه مشارکت افراد تصمیمات سامانی ، توجه افرادبه سازمان وموفقیت ورفاه سازمان را می رساند.

 1. Oreilly & Chatman
 2. Lotanze & Shaw

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

بطورکلی هرتحقیق به دنبال اهداف خاصی می باشد که انجام کلی مراحل پژوهش درجهت رسیدن آن اهداف می باشد دراین پژوهش درصد رسیدن به اهداف زیر  می باشیم.

هدف کلی  

تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی.

اهداف فرعی

 1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها واهداف سازمان (تعمدعاطفی) درمیان معلمان ابتدایی.

2.تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل چه اهداف سازمان (تعمدهنجاری)در میان معلمان ابتدایی.

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی مانده در سازمان (تعمد مستمر)درمیان معلمان ابتدایی.

سوالات پژوهش

سوالات پژوهش بخش مهمی از پژوهش هستند که باعث می شوند محقق ازمسیر اصلی پژوهش منحرف نشود ودر پی پاسخگویی به آن سوالات باشد.

سوالات این پژوهش عبارتنداز:

سوال کلی

آیا بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

سوالات فرعی

 1. آیا بین هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها اهداف سازمان (تعهد عاطفی )در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

2.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل به اهداف سازمان (تعهدهنجاری) در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار وجوددارد؟

3.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی ماندن در سازمان     (تعهد مستمر)در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

سایت منبع

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب  با فرمت ورد

سنجش رابطه هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب-پایان نامه

 متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اهمیت وضرورت پژوهش

 

نیروی انسانی وفادار ، متعمد و دلبسته که با اهداف وارزش های سازمانی سازگار بوده ومتمایل به حفظ عضویت سازمانی می باشد ، حاضر می باشد فراتر از وظایف مقرر خود فعالیت کند وموجبات تاثیر وارتقا سطح عملکرد سازمان را به خوبی فراهم آورد. برعکس ، نیروی انسانی ناراضی ویا بااحساس وفاداری ، تعمدودلبستگی کم نه تنها خود درصحبت نیل به اهداف سازمان حرکت نمی کند ، بلکه درایجاد فرهنگ بی اعتنایی در بین همکاران نیز ممکن می باشد موثر باشد ( کمینیان ،1382با نقل از صداقتی فرد وفلج اسدی ،1390).    درتعریف وسنجش تعمد سازمانی ، به شکل قابل ملاحظه ای اختلاف نظر هست.تعریف های متفاوتی از تعهد سازمانی هست ، اما هریک از آن ها یکی از سه موضوع کلی ، وابستگی عاطفی ، مدرک هزینه ها و احساس تکلیف را منعکس می کنند.( دولت آبادی فراهانی ، 1378 ). سیمونز[1] درسال 2005 درپژوهشی تحت عنوان عوامل پیش بینی کننده ی اندازه تعهدسازمانی دربین کارمندان به مطالعه تاثیرفرهنگ سازمانی ورضایت شغلی بر روی تعهدسازمانی آن ها پرداخت.یافته های او نشان داد که بین رضایت شغلی وتعهد سازمانی همبستگی مثبت ومعنادار هست.

اصطلاح تعهد سازمانی عبارت انداز توجه های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمانی که درآن مشغول به کارهستند.درتعهدسازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد وازطریق آن ، سازمان خودرا مورد شناسایی قرار می دهد ( استرون ،1377). از زمانی که پدیده ای به نام هوش توسط آلفردبینه[2] درفرانسه به صورت عددورقم نمودکمی پیداکردواصطلاح بهره هوشی توسط ترمن[3]  معرفی شده نزدیک به یک قرن میگذرد.از ان زمان تاکنون بسیاری از روانشناسان  ، تعاریف وطبقه بندی های مختلفی از هوش به دست داده وبر ان اساس به تهیه ابزارهایی پرداخته اند .که مدعی سنجش این کیفیت ذهنی هستند .به طورکلی هوش عبارت می باشد از ظرفیت فرد برای تفکر ، استدلال وحل مسئله به گونه مولد وسازنده ( نقل از قلی پور ،1386 ). فرهنگ ، ارزش ها ، ایده ها ، توجه ها ونمادهای اگاهانه ای می باشد که رفتار بشر راشکل می دهد واز نسلی به نسل دیگرمنتقل می گردد (پیتر[4] و همکاران ، 2005 ؛ نقل از حسینی نسب وقادری ،1390). ارلی وانگ هوش فرهنگی را ساختار مستقلی از فرهنگ می دانند که در شرایط خاص فرهنگی به کار می رود ( کرون ، 2008 ؛ نقل از رحیم نیا وهمکاران ، 1388). تمپلر ، تای وچندر اسکار[5] (2006 )نیز طی پژوهشی با عنوان ” هوش انگیزشی ، نمای واقعی شغل ، نمای واقعی وزندگی وسازگاری بین فرهنگی ”  دریافتند که بعدانگیزشی هوش فرهنگی بر توانمندی فرد در سازگاری خود با وظایف بین المللی تاثیر گذار می باشد . یافته های ان ها نشان داد که افرادی که تمایل وانگیزه کشف فرهنگ جدید را دارند وقابلیت های خود درسازگی با محیط های فرهنگی جدید را باور می کنند.پس بابررسی های صورت گرفته که در ارتباط با انواع هوش انجام شده می باشد وپژوهش ها مربوط به تعمد سازمانی این نتیجه حاصل گردید که انجام چنین پژوهشی تاکنون صورت نگرفته واجرای آن ضروری می باشد.

 

 1. Simons
 2. Alfred Biene
 3. Terman
 4. Peter
 5. Templer , Tay , Chandrasekar

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

بطورکلی هرتحقیق به دنبال اهداف خاصی می باشد که انجام کلی مراحل پژوهش درجهت رسیدن آن اهداف می باشد دراین پژوهش درصد رسیدن به اهداف زیر  می باشیم.

هدف کلی  

تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی.

اهداف فرعی

 1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها واهداف سازمان (تعمدعاطفی) درمیان معلمان ابتدایی.
 2. سایت منبع

2.تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل چه اهداف سازمان (تعمدهنجاری)در میان معلمان ابتدایی.

 1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی مانده در سازمان (تعمد مستمر)درمیان معلمان ابتدایی.

سوالات پژوهش

سوالات پژوهش بخش مهمی از پژوهش هستند که باعث می شوند محقق ازمسیر اصلی پژوهش منحرف نشود ودر پی پاسخگویی به آن سوالات باشد.

سوالات این پژوهش عبارتنداز:

سوال کلی

آیا بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

سوالات فرعی

 1. آیا بین هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها اهداف سازمان (تعهد عاطفی )در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

2.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل به اهداف سازمان (تعهدهنجاری) در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار وجوددارد؟

3.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی ماندن در سازمان     (تعهد مستمر)در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب  با فرمت ورد