Tag Archiv: دانلود پایان نامه حرارتی

فاکتورهای کنترل کننده اقلیم شهر-دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

از دیدگاه تحلیل همبستگی کلاس‌های پوشش اراضی با حرارت سطحی در مطالعات اولیه تنها به استخراج جزایر حرارتی و مطالعه ارتباط آن با کلاس پوشش گیاهی پرداخته شده می باشد. در مسیر تکامل این موضوع پژوهشی اثرگذاری سایر کلاس‌های پوشش اراضی و تغییرات در آنها در طول زمان مورد مطالعه قرار گرفت. در این ارتباط خاطر نشان می گردد که در تحقیقات صورت گرفته برای مطالعه هر یک از کلاسهای پوشش اراضی بیشتر تک متغیره بوده می باشد، بدین معنی که اثر آنها بر حرارت سطح زمین بصورت منفرد ارزیابی شده اند و تاثیر کلاس‌ها به صورت توامان مطالعه نشده می باشد. در تحقیقات اخیر مطالعه همزمان پوشش‌های مختلف اراضی با بهره گیری از روش همبستگی چند متغیره بیشتر مورد توجه قرار گرفت. در این پایان نامه نیز با بهره گیری از یک روش مبتنی بر همبستگی چند متغیره اثر پوشش‌های ارضی مختلف بر دمای سطح زمین بصورت همزمان مورد مطالعه قرار کرفته می باشد.

از دیدگاه دسترسی به کلاس‌های پوشش‌های اراضی جهت مطالعه ارتباط آنها با دمای سطح زمین در بعضی تحقیقات از نقشه‌های موجود بهره گیری شده و در بعضی دیگر نظیر 2007 Weng از روش‌های طبقه‌بندی تصاویر بهره گیری شده می باشد. ما نیز در پژوهش حاضر از یک روش طبقه بندی جدید و هوشمند موسوم به SVM برای استحصال کلاس‌های پوشش اراضی بهره گیری گردید.

سایت منبع

نکته‌ای که به صورت کلی در ارتباط با پیشینه پژوهش می‌توان ذکر نمود این می باشد که تقریبا در همه آنها تایید شده می باشد که کلاس پوشش گیاهی با حرارت سطح همبستگی منفی و کلاس‌های سطوح نفوذ ناپذیر و نیز اراضی بایر با حرارت سطح همبستگی مثبت دارند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

اقلیم شهر-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

جزایر حرارتی شهری مدت زیادی می باشد که هدف مطالعاتی سایت های ویژه تحقیقاتی می باشد. از زمانی که Howards (1809) مطالعاتی را روی اقلیم لندن انجام داد، بسیاری از مطالعات روی بعضی جنبه های کاربری زمین که با شکل گیری و خصوصیات جزایر حرارتی شهری محلی در ارتباط می باشد تمرکز داشته اند. در شمال آمریکا همچنین، در بسیاری از شهرها مطالعات زیادی روی جزایر حرارتی انجام گردید. در سال 1997، آژانس حفاظت محیط(EPA1) به دنبال ضایعه مرگ 700 نفر از مردم شیکاگو در ژوئیه 1995 انجمن کاهش جزایر حرارتی را تأسیس نمود.

سایت منبع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

Roth و همکارانش (1989) ، توزیع مکانی دمای سطح چندین شهر در ساحل شرقی آمریکای شمالی را استخراج نمود. در این مطالعه، الگوی حرارتی درون شهری روزانه همبستگی بسیار بالایی با نوع پوشش زمین داشت در حالی که در شب اندازه این همبستگی کاهش می پیدا نمود.

Gallo و همکارانش (1993) ، شاخص های گیاهی و دمای سطح زمین به دست آمده از AVHRR را با دمای هوای حداقل نظاره شده در مناطق شهری و روستایی مقایسه کردند. در این مطالعه معلوم گردید شاخص های گیاهی به دست آمده از داده های ماهواره ای ارتباط خطی با تفاوت دمای شهری و روستایی دارد. اما در همه این مطالعات قدرت تفکیک 1/1 کیلومتر داده های AVHRR برای تصویر کردن دمای شهر تنها در مقیاس ماکرو مناسب به نظرمی رسید و برای تعیین ارتباط معنادار و دقیق بین ارزش های تصاویر استخراج شده و اندازه گیری های روی زمین  مناسب نبود.

همچنین داده های حرارتی مادون قرمز با قدرت تفکیک متوسط مانند داده های ASTER و لندست TM/ETM+ به گونه وسیعی برای مطالعه تغییرات دمای درون شهری و ارتباط دادن آنها با خصوصیات پوششی سطح به کار برده شده‌اند. به عنوان مثال Weng (2003) ، به کمک تصاویر EMT+ الگوی دمایی سطح و ارتباط آن را با پوشش زمین در Guangzhou و در مجموعه شهرهای Zhujiang مطالعه نمود. او پس از استخراج دمای سطح زمین با بهره گیری از تصاویر ETM+،با بهره گیری از روش جداسازی طیفی کسر پوشش گیاهی را به دست آورد. با این پیش فرض که NDVI شاخص بسیار خوبی برای نشان دادن پوشش گیاهی می باشد، به مطالعه ارتباط میان پوشش گیاهی و NDVI در قدرت تفکیک های مختلف پرداخت و بیان نمود که ارتباط میان پوشش گیاهی و NDVI خطی نمی باشد. همچنین درصد پوشش گیاهی ارتباط منفی قوی با دما دارد و شدت این ارتباط در قدرت تفکیک های مختلف متفاوت می باشد و بیشترین مقدار آن در قدرت تفکیک 120 متر می باشد.

1 – Environmental Protection Agency

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد-فاکتورهای کنترل کننده اقلیم شهر

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه تغییرات جزایر حرارتی با اعمال عملگر اشتراک‌گیری بر جزایر حرارتی سال های مختلف نشان‌دهنده‌‌ی گسترش و پدیدار شدن جزایر جدید در طول مدت مورد مطالعه می‌باشد. این مناطق نشان‌دهنده‌ی مناطقی می باشد که طی مدت اشتراک‌گیری همواره به صورت ثابت غیر از جزایر بوده‌اند. در اهواز جزیره‌ی واقع در قسمت غربی شهر محدوده‌ی کارخانه فولاد، دویست دستگاه کارخانه فولاد، شهرک نفت و کوی باهنر در این مدت به آرامی در حال گسترش بوده می باشد در حالیکه جزیره‌‌ی شمال غرب شهر گسترش بسیارکم حوالی کیان‌شهر و ورزشگاه غدیر و جزیره جنوب‌غربی شهر حواشی پردیس با گسترش سطوح ساخته شده در سال‌های پایانی در حال گسترش بوده می باشد (شکل5-2 و 5-3).

مطالعه همین طریقه در اصفهان حاکی از ایجاد جزیره‌ای جدید در قسمت جنوب شرقی شهر  کارخانه قند، خاتون‌آباد، ارغوانیه، حوالی خیابان مشتاقو  شرق آیت‌الله طالقانی و گسترش و ادغام شدن این جزایر با جزایر جنوبی شهر جنوب این شهر در بزرگراه شهید کشوری، قسمت‌های شرقی شهرک ولیعصر، خیابان صفحه به سمت سپاهان شهر  می باشد، در حالیکه جزایر شمالی گسترش بسیار کمتری در جزایر جنوبی را تجربه کردند (شکل5-4 و 5-5).

در مشهد بجز جزایر جنوبی شهر مربوط به جاده قدیم نیشابور، فرودگاه مشهد،  اطراف جاده مشهد-فریمان  و منطقه طرق بقیه جزایر طریقه گسترش بسیار کم و آهسته‌ای داشته‌اند. جزایر جنوبی در این شهر در حال گسترش و یکپارچه شدن بود (شکل5-6 و 5-7).

در تبریز جزیره‌ی جنوب‌غربی تقریبا وضعیت ثابتی داشته می باشد و جزایر نیمه غربی  بیشتر در حوالی پتروشیمی و شهرک‌های صنعتی شرق خطیب گسترش بیشتری نسبت به جزایر جنوبی در امتداد جاده کمربندی جنوبی شهر را تجربه کرده می باشد. در سال های آخر هم گسترش جزیره شمالی حومه رضوان‌شهر و فرودگاه و ایجاد جزیره‌ای جدید در قسمت شرقی شهر حوالی جاده تهران و هریس در کرکج نظاره گردید (شکل5-8 و 5-9).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

سایت منبع

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-شکل گیری و خصوصیات جزایر حرارتی شهری محلی

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- نتایج هم‌مختصات‌سازی  و اصلاح داده‌ها

پس از هم‌مختصات‌سازی و اصلاحات داده‌ای تصاویر مربوط به زمستان بعد به دلیل پوشش های بالای ابر در زمستان هم همچنان دارای نسبت بالای پیکسل های از دست رفته بود. لذا این تصاویر برای اهداف این مطالعه نامناسب بود و از فرآیند پژوهش حذف شدند. نمونه نتایج این تصحیحات در شکل 5-1 نمایش داده شده می باشد. تصویر سمت راست نمایش دهنده‌ی دمای سطح زمین و سمت راست شاخص نرمال شده‌ی پوشش گیاهی(NDVI) می باشد.

1-2- مطالعه تغییرات مکانی جزایر حرارتی

با اجرای الگوریتم گتیس-اورد جزایر شهرها در فصل تابستان مربوط به سال های 2007 تا 2011 مشخص گردید.

نتایج حاصل از مطالعه تغییرات مکانی زمانی جزایر حرارتی در شهرهای مورد مطالعه  در شکل‌های 5-2 تا 5-11 نمایش داده شده می باشد.

شکل ‏5‑2- تغییرات گسترش ناحیه مشترک جزایر حرارتی شهر اهواز  با کاهش یافتن مدت اشتراک‌گیری. ناحیه مشترک 5 ساله نشان‌دهنده مناطقی می باشد که در طول سال‌های 2007-2011  غیر از جزایر حرارتی بوده‌اند. ناحیه مشترک 4 ساله نشان‌دهنده مناطقی می باشد که در طول سال‌های 2008-2011  غیر از جزایر حرارتی بوده‌اند.  ناحیه مشترک 3 ساله نشان‌دهنده مناطقی می باشد که در طول سال‌های 2009-2011  غیر از جزایر حرارتی بوده‌اند ناحیه مشترک 2 ساله نشان‌دهنده مناطقی می باشد که در طول سال‌های 2010-2011  غیر از جزایر حرارتی بوده‌اند.

 

شکل ‏5‑3- تغییرات گسترش ناحیه مشترک جزایر حرارتی شهر اهواز با کاهش یافتن مدت اشتراک‌گیری. ناحیه مشترک 5 ساله نشان‌دهنده مناطقی می باشد که در طول سال‌های 2007-2011  غیر از جزایر حرارتی بوده‌اند. ناحیه مشترک 4 ساله نشان‌دهنده مناطقی می باشد که در طول سال‌های 2008-2011  غیر از جزایر حرارتی بوده‌اند. ناحیه مشترک 3 ساله نشان‌دهنده مناطقی می باشد که در طول سال‌های 2009-2011  غیر از جزایر حرارتی بوده‌اند ناحیه مشترک 2 ساله نشان‌دهنده مناطقی می باشد که در طول سال‌های 2010-2011  غیر از جزایر حرارتی بوده‌اند.

سایت منبع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

شناسایی روند تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS-پایان نامه رشته جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

سایت منبع

متوسط دمای تهران در ماه مرداد به 8/29 و در دی ماه به 8/2 درجه سلسیوس می رسد. تعداد روزهای یخبندان سالانه حدود 55 روز می باشد. در هر کدام از ماه های دی تا اسفند تعداد روز های یخبندان بیشتر از 10 روز می باشد. (سعیدی، 1375 و افشار، 1379). ایجاد جزیره حرارتی سبب شده می باشد که جریان باد از اطراف به طرف شهر وزیده و مواد آلاینده حومه را هم به داخل شهر هدایت کند. باد غالب مهرآباد، غربی و دوشان تپه، شمال شرقی می باشد. بادهای غربی در ایستگاه دوشان تپه در درجه دوم قرار دارند. در مجموع بادهای غربی اقلیم تهران را کنترل می کنند. جهت باد در هر دو ایستگاه حاکی از آن می باشد که استقرار هر نوع منبع آلاینده در غرب تهران سبب آلودگی هوا می گردد. با در نظر داشتن اینکه در شرق تهران هم بادهای شرقی غالب هستند هر دو جریان، مواد آلاینده را از هر طرف به مرکز شهر می آورند و مرکز شهر پتانسیل آلودگی بالایی دارد. فرسوده بودن ماشین ها، عدم رعایت اصول استاندارد از طرف مردم، و نبود مدیریت کارآ همگی سبب شده اند که خودروها معضل بزرگی برای تهران و حتی ایران بشود (غیور منش، 1382).

آلودگی هوا در شهر تهران اکثرا مصنوعی و ناشی از فعالیت وسایل نقلیه می باشد که سهمی 80 درصدی در آلودگی هوای شهر دارند و تولید کننده گازهای سمی دی اکسید نیتروژن و مونواکسید کربن هستند. فعالیت های صنعتی از دو جهت سبب آلودگی هوای تهران شده اند، محل استقرار نامطلوب و عدم رعایت اصول بهداشتی و زیست محیطی.بیش از 7000 واحد صنعتی در تهران هست که 30 درصد آن در غرب و 54 درصد در جنوب و 16 درصد در شرق تهران تأسیس شده اند. با در نظر داشتن وزش بادهای غالب غربی و جنوب غربی بیشتر مواد زاید این کارخانه ها به داخل شهر هدایت می شوند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه