Tag Archiv: حرارت

مقاله رایگان فاکتورهای کنترل کننده اقلیم شهر-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-  فاکتورهای کنترل کننده اقلیم شهر

بسیاری از جنبه های شهرسازی محیط فیزیکی را تغییر می دهند که منجر به تغییراتی در تخلیه انرژی، شرایط حرارتی، شار رطوبتی و سیستم چرخه باد می گردد، که شامل آلودگی هوا، گرمای آنتروپوژنیک، نفوذپذیری سطح، خصوصیات حرارتی مواد سطح و هندسه سطح می گردد (Oke, 1981). دیگر فاکتورهایی که در اقلیم شهری بایستی مورد توجه قرار بگیرند اندازه شهر، جمعیت شهر، جایگاه شهر و توزیع کاربری اراضی می باشد. همچنین اقلیم یک شهر خاص به وسیله بسیاری از فاکتورهای طبیعی، هم در مقیاس ماکرو مانند عرض جغرافیایی و هم در مقیاس متوسط، مانند توپوگرافی و پدیده های آبی کنترل می گردد. در حالی که یک شهر رشد می کند و گسترش می یابد فاکتورهای جدیدی روی اقلیم محلی شهر اثر گذار می شوند و در شکل گیری اقلیم های شهری مجزا شرکت می کنند.

سایت منبع

همچنین پوشش طبیعی زمین که ممکن می باشد از علفزار یا مرتع باشد در شهرها تنها بخش های بسیار کوچکی را شامل می گردد. سطح شهرها به علت آنکه از موزاییک های مواد مختلفی پوشیده شده، خصوصیات بسیار پیچیده ای دارد، هر کدام از این مواد آلبدوهای مخصوص به خود را دارند که درصد تابش های جذبی و بازتابی خورشید را در سطح تغییر می دهند. برای یک شهر اندازه آلبدو حدود 10 تا 15 درصد کاهش می یابد که به معنای جذب بیشتر تابش ورودی خورشید توسط شهرها می باشد. به علاوه اغلب مواد تشکیل دهنده ساختمان ها که در ساختار شهرها بهره گیری می شوند، ظرفیت حرارتی زیاد و هدایت حرارتی بالایی دارند. ترکیب آلبدو پایین و ظرفیت حرارتی بالا فاکتور بسیار مهمی برای کنترل اقلیم شهر می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

فاکتورهای کنترل کننده اقلیم شهر-دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

از دیدگاه تحلیل همبستگی کلاس‌های پوشش اراضی با حرارت سطحی در مطالعات اولیه تنها به استخراج جزایر حرارتی و مطالعه ارتباط آن با کلاس پوشش گیاهی پرداخته شده می باشد. در مسیر تکامل این موضوع پژوهشی اثرگذاری سایر کلاس‌های پوشش اراضی و تغییرات در آنها در طول زمان مورد مطالعه قرار گرفت. در این ارتباط خاطر نشان می گردد که در تحقیقات صورت گرفته برای مطالعه هر یک از کلاسهای پوشش اراضی بیشتر تک متغیره بوده می باشد، بدین معنی که اثر آنها بر حرارت سطح زمین بصورت منفرد ارزیابی شده اند و تاثیر کلاس‌ها به صورت توامان مطالعه نشده می باشد. در تحقیقات اخیر مطالعه همزمان پوشش‌های مختلف اراضی با بهره گیری از روش همبستگی چند متغیره بیشتر مورد توجه قرار گرفت. در این پایان نامه نیز با بهره گیری از یک روش مبتنی بر همبستگی چند متغیره اثر پوشش‌های ارضی مختلف بر دمای سطح زمین بصورت همزمان مورد مطالعه قرار کرفته می باشد.

از دیدگاه دسترسی به کلاس‌های پوشش‌های اراضی جهت مطالعه ارتباط آنها با دمای سطح زمین در بعضی تحقیقات از نقشه‌های موجود بهره گیری شده و در بعضی دیگر نظیر 2007 Weng از روش‌های طبقه‌بندی تصاویر بهره گیری شده می باشد. ما نیز در پژوهش حاضر از یک روش طبقه بندی جدید و هوشمند موسوم به SVM برای استحصال کلاس‌های پوشش اراضی بهره گیری گردید.

سایت منبع

نکته‌ای که به صورت کلی در ارتباط با پیشینه پژوهش می‌توان ذکر نمود این می باشد که تقریبا در همه آنها تایید شده می باشد که کلاس پوشش گیاهی با حرارت سطح همبستگی منفی و کلاس‌های سطوح نفوذ ناپذیر و نیز اراضی بایر با حرارت سطح همبستگی مثبت دارند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

اقلیم شهر-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

جزایر حرارتی شهری مدت زیادی می باشد که هدف مطالعاتی سایت های ویژه تحقیقاتی می باشد. از زمانی که Howards (1809) مطالعاتی را روی اقلیم لندن انجام داد، بسیاری از مطالعات روی بعضی جنبه های کاربری زمین که با شکل گیری و خصوصیات جزایر حرارتی شهری محلی در ارتباط می باشد تمرکز داشته اند. در شمال آمریکا همچنین، در بسیاری از شهرها مطالعات زیادی روی جزایر حرارتی انجام گردید. در سال 1997، آژانس حفاظت محیط(EPA1) به دنبال ضایعه مرگ 700 نفر از مردم شیکاگو در ژوئیه 1995 انجمن کاهش جزایر حرارتی را تأسیس نمود.

سایت منبع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

Roth و همکارانش (1989) ، توزیع مکانی دمای سطح چندین شهر در ساحل شرقی آمریکای شمالی را استخراج نمود. در این مطالعه، الگوی حرارتی درون شهری روزانه همبستگی بسیار بالایی با نوع پوشش زمین داشت در حالی که در شب اندازه این همبستگی کاهش می پیدا نمود.

Gallo و همکارانش (1993) ، شاخص های گیاهی و دمای سطح زمین به دست آمده از AVHRR را با دمای هوای حداقل نظاره شده در مناطق شهری و روستایی مقایسه کردند. در این مطالعه معلوم گردید شاخص های گیاهی به دست آمده از داده های ماهواره ای ارتباط خطی با تفاوت دمای شهری و روستایی دارد. اما در همه این مطالعات قدرت تفکیک 1/1 کیلومتر داده های AVHRR برای تصویر کردن دمای شهر تنها در مقیاس ماکرو مناسب به نظرمی رسید و برای تعیین ارتباط معنادار و دقیق بین ارزش های تصاویر استخراج شده و اندازه گیری های روی زمین  مناسب نبود.

همچنین داده های حرارتی مادون قرمز با قدرت تفکیک متوسط مانند داده های ASTER و لندست TM/ETM+ به گونه وسیعی برای مطالعه تغییرات دمای درون شهری و ارتباط دادن آنها با خصوصیات پوششی سطح به کار برده شده‌اند. به عنوان مثال Weng (2003) ، به کمک تصاویر EMT+ الگوی دمایی سطح و ارتباط آن را با پوشش زمین در Guangzhou و در مجموعه شهرهای Zhujiang مطالعه نمود. او پس از استخراج دمای سطح زمین با بهره گیری از تصاویر ETM+،با بهره گیری از روش جداسازی طیفی کسر پوشش گیاهی را به دست آورد. با این پیش فرض که NDVI شاخص بسیار خوبی برای نشان دادن پوشش گیاهی می باشد، به مطالعه ارتباط میان پوشش گیاهی و NDVI در قدرت تفکیک های مختلف پرداخت و بیان نمود که ارتباط میان پوشش گیاهی و NDVI خطی نمی باشد. همچنین درصد پوشش گیاهی ارتباط منفی قوی با دما دارد و شدت این ارتباط در قدرت تفکیک های مختلف متفاوت می باشد و بیشترین مقدار آن در قدرت تفکیک 120 متر می باشد.

1 – Environmental Protection Agency

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دانلود مقاله رایگان فاکتورهای اقلیم شهر-دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

اصفهان در ۴۳۵ کیلومتری تهران و در جنوب این شهر قرار دارد. شهر اصفهان دارای طول جغرافیایی ۵۱ درجه و ۳۹دقیقه و ۴۰ ثانیه شرقی و عرض جغرافیایی ۳۲ درجه و ۳۸ دقیقه و ۳۰ ثانیه شمالی می‌باشد. محدوده شهری آن به چهارده منطقه شهری تقسیم می گردد و در خارج از محدوده شهری نیز از غرب به سمت خمینی شهر و نجف آباد، از جنوب کوه صفه و سپاهان شهر، از سمت شمال به شاهین شهر و از شرق نیز به دشت سگزی منتهی می گردد. در ادامه به مطالعه بعضی از عوامل تاثیر گذار در ایجاد جزایر حرارتی شهرها پرداخته خواهد گردید.

استان اصفهان دارای تنوع آب وهوایی بوده و اندازه بارش و دما در این استان، تابع وضعیت توپوگرافی منطقه می باشد. میانگین دمای هوا در استان اصفهان از غرب به شرق افزایش می یابد. این میانگین در ارتفاعات حدود 4 درجه سانتیگراد ودر نواحی شرقی حدود 22 درجه می باشد. میانگین بارش سالیانه استان بین 130 میلی متر در ارتفاعات غربی و 60 میلی متر در نواحی پست شرقی و شمال شرقی متغیر می باشد. در مجموع میانگین بارندگی استان اصفهان حدود 120 میلی متر می باشد. این مقدار بارندگی کمتر از نصف میانگین بارندگی کشور و یک ششم میانگین جهانی می باشد. به این ترتیب در مجموع می توان گفت که استان اصفهان دارای آب و هوایی خشک می باشد.

فراوانی روزهای بارش در شهر  اصفهان بسیار کم می باشد. لذا شستشوی جو توسط فرآیند بارش به ندرت انجام می شود.ضریب بری بودن در شهر اصفهان که با روش دومارتن محاسبه شده می باشد نشان دهنده ی اقلیم نیمه خشک این شهر می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

سایت منبع

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا-فاکتورهای کنترل کننده

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

سایت منبع

. در تبریز هم این تاثیر در مدل همبستگی چند متغیره بی معنی بود. تاثیر کاهشی پوشش گیاهی در شهرهای عرض‌های جنوبی بیشتر می‌باشد. این مساله در شهرهای اهواز و اصفهان نمود بیشتری داشت. طریقه کلی تاثیر کاهشی پوشش گیاهی بر دمای سطح حاکی از افزایش این تاثیر با افزایش میانگین دمای سطح زمین شهرها بود. سطوح ساخته شده نیز با در نظر داشتن مدل‌های همبستگی چند متغیره و کانون های تشکیل جزایر حرارتی که بیشتر حوالی مناطق صنعتی تشکیل شده بود برای مطالعه بیشتر تاثیر این سطوح بایستی با  تفکیک این سطوح به سه زیر کلاس مناطق مسکونی، مناطق صنعتی و زیرساخت‌ها مانند فرودگاه‌ها و بزرگراه‌ها تاثیر این سطوح بر دمای سطح زمین مورد مطالعه قرار گیرد. در شهر تهران تاثیر ضعیف تر پوشش‌گیاهی و سطوح ساخته شده در مدل همبستگی چند متغیره نظاره گردید که تاثیرگذاری عواملی زیرا آلودگی، تراکم، ترافیک مانند علل این موضوع می‌باشد.

 

 

 

 

 

 

1-1- پیشنهادات

براساس نتایج و ارزیابی های انجام شده در پژوهش انجام شده، به مقصود نتایج حاصل در این زمینه، پیشنهادات زیر در راستای ادامه این موضوع ارائه شده می باشد :

  • با در نظر داشتن نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می گردد با تفکیک سطوح ساخته شده به سه زیر‌کلاس مناطق مسکونی، مناطق صنعتی و زیرساخت‌ها مانند فرودگاه‌ها و بزرگراه‌ها به مطالعه این تاثیر این سطوح بر دمای سطح و گسترش جزایر پرداخته گردد.
  • با بهره گیری از نقشه های آلودگی هوای کلانشهر‌ها،اندازه تراکم و نقشه ترافیک اندازه تاثیر این پارامترها    بر تشکیل جزایر حرارتی کلانشهر‌ها مورد مطالعه گیرد.
  • پیشنهاد می گردد با بهره گیری از تصاویر سنجنده های ابر طیفی انواع خاک های بایر و کشاورزی و همچنین انواع پوشش گیاهی چمن و درخت با تفکیک از یکدیگر استخراج گردد و تاثیر هر یک از انواع مختلف خاک و پوشش گیاهی در افزایش و کاهش دما مورد مطالعه قرار گیرد.
  • نتایج داده ها و تحلیل های انجام شده در این پژوهش برای فصل تابستان ارائه شده می باشد. پیشنهاد می گردد، دما در سایر فصول سال نیز استخراج گردد و تاثیر پوشش های زمین شهری و فعالیت های مختلف شهری در ایجاد جزایر حرارتی مورد مطالعه قرار گیرد.
  • با در نظر داشتن ارائه‌ی روش‌هایی مانند رگرسیون-کریگینگ برای کاهش خطای تولیدات حرارتی، پیشنهاد می گردد بعد از بهبود دقت تولیدات حرارتی به مطالعه تغییرات مکانی-زمانی جزایر پرداخته گردد و نتایج آن با نتایج این پژوهش مقایسه گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه