Tag Archiv: احساس

دانلود پایان نامه:شناسایی رابطه هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی میناب

 متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

عنوان کامل پایان نامه :

  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب

قسمتی از متن پایان نامه :

مبانی نظری

 

تعهد وتعهدسازمانی

 

تعهد از زمره واژه هائی می باشد که تعاریف زیادی برای آن ازدیدگاه های مختلف ارائه شده می باشد. مفاهیم متعددی مانند وجدان ،اخلاق کاری وغیره باوجود داشتن تفاوت های مفهومی معادل با تعهد مورد بهره گیری قرار می گیرند ( نقل ازاحمدپوروشائمی ، 1379  ) از نظر ویلیا مسون واندرسون (1991) تعهدعبارت می باشد ازشدت وگستردگی مشارکت فرد در سازمان ، احساس تعلق به سازمان وشغل واحساس هویت ، وجود احساس های مزبور به افزایش وابستگی گروهی ، رفتارهمکاری منجرخواهد گردید( نقل از احمدپور وشائمی ،1379). سالانسیک (1977)  تعهد را عبارت از پیوند دادن فرد به اعمال واقدامات فردی وی می داند.این تعریف که خود ازتعاریف ارائه شده توسط کیزلدوسامکو مورا (1966) اقتباس شده ، یک تعریف عملیا تی از این واژه می باشد. منظورکلی آن می باشد که تعهد سازمانی واقعیت می یابد که فرد نسبت به رفتار واقدامات خود احساس مسئولیت و وابستگی نماید.

 

شاخص های تعهد

 

بطورکلی ، عنصر اصلی تعهد ویژه از دیدگاه رفتاری عبارتست از رفتار واقدام،پس هر اقدامی با اندازه تعهد متفاوتی همراه می باشد که برحسب  شاخص های تعهد عنوان می گردد.یکی از مهمترین توصیف ها در این ارتباط توسط سالانسیک (1979) مطرح شده می باشد. وی مهمترین عامل تعهد را تقلید یا پیوند فرد با اقدام خود می داند وچهار ویژگی را دراین ارتباط اظهار می کند که عبارتنداز:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

-صراحت وآشکار بودن اقدام : این ویژگی شامل حدومیزانی می باشد که می توان گفت عملی در واقع رخ داده وبراحتی به آن تصریح می گردد. دوعامل اصلی که به آن افزایش صراحت می انجامد عبارت می باشد از قابلیت نظاره وعدم ابهام وروشن بودن اقدام یا اقدام می باشد. برای مثال ، بعضی از اقدامات براحتی قابل نظاره وروشن نیستند وبا تردید ودودلی همراهند وفرد نسبت به آن ها فکرمی کند.

– قابلیت تجدید نظر وقابل فسخ بودن اقدام : بعضی از اقدامات می تواند براساس آزمون وخطاست پذیرد ودرصورت مناسب بودن ان ها را تکرار نمود. درصورت عدم تناسب آن ها تکرار نشده وذهنیت وتصور نسبت به آن ها تغییر می یابد. براساس این تحلیل ، بعضی از اقدامات قابل فسخ وعدم تکرار می باشد وشخص می تواند براحتی تعهد خود را منتقی نماید مانندپس دادن کالای خریداری شده ، طلاق ، استعفاء ازشغل ، غیره. از سوی دیگر ، انجام بعضی از اقدامات بخودی خودتعهدآوربوده ونمی توان ازخودعمل وازآثار شریا خیر رهاشدمانند : قتل ، کتک زدن مصرف غذا وشکستن یک چیزی. این اعمال قابل فسخ نیستند ، گرچه قابل بخشش ویا عذرخواهی می باشند.

– اراده : تعریف اراده نسبت به دوویژگی قبل سخت می باشد وغالبابا مفاهیم آزادی ومسئولیت شخصی ارتباط پیدا می کند.عبارت دیگریاراده همیشه با مفهوم آزادی با مسولیت شخصی همراه نیست. چه بسا که باوجود محدودیت ها شخص بر اساس اراده خود اقدام کند وچه بساکه علیرغم وجود آزادی ، اراده ی فرد محدود باشدوتحت تاثیرنیرو های خارجی قرار داشته باشد.اراده هم چنین به معنای پذیرش مسئولیت نیز نمی باشد. برای مثال ، مدیری که براساس اراده خویش تصمیمی را اتخاذ نموده می باشد. چناچه تصمیم ناگوارباشد ، کوشش می کندآنرا به دیگران نسبت دهد. درطیف مقابل ، وضعیتی را می توان مجسم کردکه نتیجه خوبی مانند افزایش فروش حاصل شده وتصمیم مدیر نیزدر این میان تاثیر نداشته می باشد ، اما مدیرسعی می کندافزایش نتیجه را به نبوغ وکارائی خودش نسبت دهد. بهرحال ، اراده از مهمترین عوامل در این زمینه که خود تحت جهار عامل توانتخاب ، وجودفشارها وخوداسته های خارجی ، وجودمبانی برای اقدام ووجودسایرمشوق ها می باشند.

-شهرت اقدام : این ویژگی اقدام وعمل فرد را با زمینه وبافت اجتماعی آن پیوند می دهد.مقصود از شهرت آن می باشد که دیگران از اقدام وعامل چه می دانند وچه می خواهند.هرچه توقعات دیگران از فرد بیشترباشد.اهمییت کارزیادباشد ، اندازه تعهد نیز بیشتر خواهدبود. تعهدسازمان درفرهنگ لغت آکسفورد (1996) تعهداین گونه تعریف شده : تعهدالزامی می باشد که آزادی اقدام را محدود می کند.تعهدسازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتار سازمانی[1] به شیوه های متفاوت تعریف شده می باشد.معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن می باشد که تعهد سازمانی را نوعی وابستگی عاطفی به سازمانن درنظرمی گیرد. براساس این شیوه ، فردی که به شدت متعهداست ، هویت خودرا ازسازمان می گیرد.درسازمان مشارکت داردوبا آن درمی آمیزدوازعضویت درآن لذت می برد( ساروقی ، 1375 ).

پورتر وهمکارانش(1974) تعهدسازمانی را پذیرش ارزش های سازمان ودرگیرشدن درسازمان تعریف شده می کنند ومعیارهای اندازه گیری آن را شامل انگیزه،تمایل برای ادامه کار وپذیرش ارزش های سازمان می دانند.

چاتمن واورایلی[2] (1968) تعهد سازمانی را به معنی طرفداری وپیوستگی عاطفی با اهداف وارزش های یک سازمان ، به خاطر خود سازمان ودور از ارزش های ابزاری آن « وسیله ای برای دستیابی به اهداف دیگر» تعریف می کنند ( رنجبریان ، 1375 ).

تعهد سازمانی عبارت از توجه های مثبت یا منفی افراد نسبت به کل سازمان نه شغلی که درآن  مشغول به کارند. درتعهد سازمانی شخص نسبت به سازمان احساس وفاداری قوی دارد وازطریق آن سازمان خود را مورد شناسایی قرار می دهد( استرون ، 1377).

 1. Organizational Behavior
 2. Oreilly & Chatman

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

بطورکلی هرتحقیق به دنبال اهداف خاصی می باشد که انجام کلی مراحل پژوهش درجهت رسیدن آن اهداف می باشد دراین پژوهش درصد رسیدن به اهداف زیر  می باشیم.

هدف کلی  

تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی.

اهداف فرعی

 1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها واهداف سازمان (تعمدعاطفی) درمیان معلمان ابتدایی.

2.تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل چه اهداف سازمان (تعمدهنجاری)در میان معلمان ابتدایی.

 1. تعیین ارتباط هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی مانده در سازمان (تعمد مستمر)درمیان معلمان ابتدایی.

سوالات پژوهش

سوالات پژوهش بخش مهمی از پژوهش هستند که باعث می شوند محقق ازمسیر اصلی پژوهش منحرف نشود ودر پی پاسخگویی به آن سوالات باشد.

سوالات این پژوهش عبارتنداز:

سوال کلی

آیا بین هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

سوالات فرعی

 1. آیا بین هوش فرهنگی با پذیرش وباور به ارزش ها اهداف سازمان (تعهد عاطفی )در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

2.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل به کوشش درجهت نیل به اهداف سازمان (تعهدهنجاری) در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار وجوددارد؟

3.آیا بین هوش فرهنگی با تمایل نسبتا قوی برای باقی ماندن در سازمان     (تعهد مستمر)در میان معلمان ابتدایی ارتباط معنادار هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط هوش فرهنگی با تعهد سازمانی معلمان ابتدایی شهرستان میناب  با فرمت ورد

پایان نامه مدیریت گرایش بازرگانی:رابطه بین کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی، تبیین تأثیر اعتماد و در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی

قسمتی از متن پایان نامه :

 • عناصر توجه

توجه از سه عنصر شناختی[1]، عاطفی[2] و رفتاری[3] تشکیل می­گردد:

سایت منبع

 • عنصر شناختی به اطلاعات و دانسته­های فرد در مورد یک موضوع، رویداد یا اقدام اطلاق می­گردد. گاه توجه ما بیش از هر چیزی، مبتنی بر مطالعه در علت های و حقایق آن موضوع می باشد. اگر ارزیابی فرد بیش از هر چیز مبتنی بر باور او در مورد خصوصیات موضوع توجه باشد، آن را توجه مبتنی بر شناخت می نامند (ارونسون و همکاران، 1385).
 • بعد عاطفی، به احساس خوب یا بد، مثبت یا منفی، مفید یا غیرمفید بودن شخص تصریح دارد. نظری که بیشتر مبتنی بر هیجان و ارزش­ها باشد تا بر ارزشیابی عینی مزایا و معایب، توجه مبتنی بر عواطف خوانده می­گردد. منشا این بعد، ارزش های انسانی و باور های اخلاق می باشد. سرچشمه دیگر توجه­های مبتنی بر عواطف، عکس العمل افراد و یا عکس العمل زیبایی شناختی فرد می باشد (کریمی، 1389).
 • بعد رفتاری توجه، آمادگی شخص برای اقدام را در نظر دارد. این بعد، شامل نظاره چگونگی رفتار فرد نسبت به توجه می باشد. بنا بر تئوری ادراک خویشتن، تحت شرایط خاص، فرد نمی­داند چه احساسی نسبت به موضوعی دارد، تا آنکه رفتار خود را نسبت به آن موضوع ببیند. افراد تحت شرایط خاص، توجه خود را از رفتارهای خویش استنتاج می­نمایند (ارونسون و دیگران، 1385).

این سه عنصر، مولفه­های تشکیل دهنده حالتی به نام توجه می باشد. این حالت نه تنها از ترکیب این سه عامل ناشی می­گردد بلکه تعامل آنها با یکدیگر نیز در این زمینه تأثیر دارد. به بیانی دیگر، شناخت فرد در زمینه خاصی و اطلاعات او در این ارتباط، احساسات و عواطف او را تحت تاثیر قرار داده و حالت خوشایند یا ناخوشایند نسبت به این موضوع در او پدید می­آورد. از سوی دیگر، احساسات مثبت یا منفی و عواطف خوشایند یا ناخوشایند بر روی شناخت افراد اثر می­گذارد و برداشت­های متفاوتی در او پدید می­آورد و هر کدام از شناخت­ها و احساسات آمادگی برای اقدام بشر را متاثر می­سازد. پس، یک ارتباط تعاملی عمیق بین مولفه­های توجه هست که نه تنها هر کدام در پیدایش و شکل­گیری توجه اثرگذار می باشد، بلکه هر کدام از آنها دیگری را نیز متاثر می­سازد. سازه توجه، نه تنها از اجزا و عناصر خویش اثر می­پذیرد بلکه هر توجه، تحت تاثیر توجه­های گوناگون دیگری نیز قرار می­گیرد. به این ترتیب، یک شبکه پیچیده از روابط شناختی، احساسی و رفتاری در هر فرد هست که نحوه عملکرد او را شکل می­دهد (کریمی و صفاری نیا، 1384).

[1]. Cognitive

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2]. Feeling

[3]. Action tendency

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1. بین توجه تبلیغات و اعتماد تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
 2. بین اعتماد تبلیغات و کلیک تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
 3. بین توجه تبلیغات و کلیک تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
 4. بین کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی چه ارتباط­ای هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی، تبیین تأثیر اعتماد و در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی  با فرمت ورد

دانلود پایان نامه مدیریت:بررسی رابطه بین کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی

 سایت دانلود پایان نامه های رشته مدیریت

عنوان کامل پایان نامه :

 پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی، تبیین تأثیر اعتماد و در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی

قسمتی از متن پایان نامه :

واژه اتیدیود[1]، معادل فارسی متعددی همچون طرز تلقی، وجهه نظر، بازخورد، وضع روانی، ایستار، گرایش و توجه دارد. اما اکنون اصطلاح توجه قبول عام یافته و به صورت­های مختلف نیز تعریف شده می باشد (ترکان و کجباف، 1387). توجه یک سازه فرضی می باشد، زیرا به صورت مستقیم قابل نظاره نیست بلکه بیشتر با اظهارات کلامی و رفتاری همراه می باشد (آذربایجانی و همکاران، 1385).

توجه عبارت می باشد از یک حالت عاطفی مثبت یا منفی نسبت به یک موضوع. یکی از مبتکران نظریه توجه جدید[2]، ال ال ترستون[3] اعتقاد دارد که توجه اندازه انفعال یا احساس موافق یا مخالف نسبت به یک محرک می باشد. توجه ها احساسات عاطفی هستند که مردم پیرامون پدیده ها دارند (مون و مینور[4]، 1388). در تعریف دیگر، در نظر داشتن عناصر توجه نیز مبذول شده می باشد: ترکیب شناخت­ها، احساس­ها و آمادگی برای اقدام نسبت به یک چیز معینی، توجه شخص نسبت به یک موضوع اجتماعی می باشد. توجه، عبارت می باشد از سازمان­دهی بلندمدت فرآیندهای انگیزشی، احساسی، ادراکی و شناختی با در نظر داشتن بعضی جنبه­های محیطی که فرد در آن قرار گرفته می باشد (آذربایجانی و همکاران، 1385).

در راستای مطالعه رفتار مصرف­کننده، توجه را می­توان به این شکل تعریف نمود: تمایل ارزیاب­گرانه یک مصرف­کننده در جهت یا مخالف هر عنصر در محدوده بازار وی، توجه او را تشکیل می­دهد. به تعبیری توجه، عبارت می باشد از یک روش نسبتا ثابت در فکر، احساس و رفتار نسبت به افراد، گروه ها و موضوع­های اجتماعی یا قدری وسیع­تر، هر گونه حادثه­ای در محیط فرد (همان منبع).

در یک نتیجه گیری کلی می­توان گفت، توجه یک مفهوم چند بعدی شامل عناصر شناختی، عاطفی و رفتاری می باشد که نحوه رفتار افراد را تعیین می­کند و هر نظری دارای موضوع خاصی می باشد که این موضوع می­تواند افراد، اشیا، رویدادها و حتی خود فرد باشد. توجه، احتمالا شاخص­ترین و ضروری­ترین مفهوم در روانشناسی اجتماعی می باشد (گاورونسکی[5]، 2007).

توجه­ها، از تعیین­کننده­های مهم رفتارند. توجه، غیر از مهمی از موفقیت یا شکست استراتژی بازاریابی اینترنتی را تشکیل می­دهد. انتخاب خرید افراد، از عوامل عمده همچون توجه، باورها و عوامل روان شناختی تاثیر می­پذیرد. آنها در مرکز فرآیند رفتار خریداران قرار گرفته­اند و ابزارهایی هستند که افراد از آن به عنوان شناسایی احساسات خود و تجزیه و تحلیل اطلاعات بهره گیری می­نمایند. غالبا نگرشها بر رفتار و توجه­های دیگر ما تاثیر می­گذارند و نحوه پردازش اطلاعات مربوط به توجه را نیز تعیین می­نمایند (کریمی و صفاری نیا،1384).

ارتباط بین احساسات و اعمال در یک زمینه وسیعتر جای دارد. توجه­ها یک عامل تعیین­کننده رفتار اجتماعی می باشند اما تعیین­کننده­های دیگری نیز وجود دارند. این محدودیت­ها براساس تئوری فیشن باین (1980) تحت عنوان عکس العمل معقول[6] شکل گرفته که آجزن[7] (1991) آن را گسترش داد و نظریه رفتار برنامه ریزی شده نامید. مطابق تئوری عکس العمل معقول[8]،  توجه شخص به یک موضوع تابعی از عقاید فرد در مورد موضوع می باشد. به علاوه، این نظریه اظهار می­نماید که تمایلات رفتاری، فعالیت­های رفتاری خاصی را اعمال می­کنند که به خوبی می­توانند به وسیله توجه­ها و قاعده ذهنی، نسبت به آن اقدامات قابل پیش بینی باشند (پیکت[9]، 2007).

سایت منبع

نظریه رفتار برنامه ریزی شده، معتقد می باشد که توجه­ها بر رفتار، براساس یک تصمیم داوطلبانه که در طی فرآیندی محدود می­شوند، تاثیر می­گذارند. آغاز اینکه رفتار کمتر از توجه­های کلی و بیشتر از توجه­های خاص نسبت به یک رفتار خاص متاثر خواهد گردید. دوم اینکه، رفتار تنها به وسیله توجه­ها متاثر نمی­شوند، بلکه به وسیله هنجارهای ذهنی یا باورهای ما درمورد آن چیز که دیگران فکر می­کنند و ما بایستی انجام دهیم نیز متاثر می­شوند. سوم اینکه، توجه­ها، رفتار ما را تنها هنگامی که ما آنها را ادراک می­کنیم و تحت کنترل خودمان درمی­آوریم، برمی­انگیزاند. چهارم اینکه، اگر چه توجه­ها همراه با ایده­های ذهنی و کنترل ادراکی سهم در انجام رفتار دارند، مردم غالبا نمی­توانند بر اساس قصد خود رفتار نمایند (برهم و کاسین[10]، 1993).

[1]. Attitude

[2]. Modern attitude measurement

[3]. L.L.Thurstone

[4]. Mowen and Minor

[5]. Gawronski

[6]. Reasoned action

[7]. Ajzen

[8]. Responed action

[9]. Pickett

[10]. Brehm & Kassin

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 1. بین توجه تبلیغات و اعتماد تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
 2. بین اعتماد تبلیغات و کلیک تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
 3. بین توجه تبلیغات و کلیک تبلیغات چه ارتباط­ای هست؟
 4. بین کلیک تبلیغات و خرید اینترنتی چه ارتباط­ای هست؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی، تبیین تأثیر اعتماد و در نظر داشتن تبلیغات اینترنتی  با فرمت ورد