پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع : انتخاب تامین کننده بهینه توسط خرده فروش تحت سیستم کنترل موجودی توسط فروشنده

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

انتخاب تامین کننده بهینه توسط خرده فروش تحت سیستم کنترل موجودی توسط فروشنده

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

مقدمه

تغییرات و تحولات عمیق دنیای کسب و کار و الزامات جدید تولید و تجارت در عصر کنونی، زمینه ظهور و بروز نگرش های جدیدیرا فراهم ساخته است که ضروری است مورد توجه قرار گیرند. درهمین راستا رویکردها و نگرش های جدیدی پیرامون موضوع تامین، تحت عنوان مدیریت زنجیره تامین گسترش یافته به نحوی که زمینه خلق پارادایم جدیدی در حوزه مدیریت تامین را فراهم ساخته است. همچنین با بیان مدیریت زنجیره تامین استراتژی های مختلفی از جمله مدیریت موجودی توسطفروشنده برای یک پارچه سازی بیشتر زنجیره مطرح شدند.

با توجه به اهمیت  انتخاب درست تامین کننده در زنجیره تامین، با جهانی شدن تجارت و افزایش ارتباطات بین المللی و امکان انتخاب تامین کنندگان از سراسر نقاط جهان، منجر به افزایش  پیچیدگی مساله انتخاب و تخصیص سفارش به تامین کنندگان شده است. افزایش سطوح تجارت و الکترونیک و استفاده از اینترنت نیز از طرف دیگر موجب شده است که سازمان ها راه حل های بیشتری برای انتخاب تامین کننده پیش رو داشته باشند و دامنه انتخاب آنها به شدت افزایش پیدا کند. در این فصل به بررسی مباحث زنجیره تامین، انتخاب تامین کننده و مدیریت موجودی توسط فروشنده و تحقیقات انجام شده در این حوزه ها خواهیم پرداخت.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

انتخاب تامین کننده بهینه توسط خرده فروش تحت سیستم کنترل موجودی توسط فروشنده

انتخاب تامین کننده بهینه توسط خرده فروش تحت سیستم کنترل موجودی توسط فروشنده – دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

انتخاب تامین کننده بهینه توسط خرده فروش تحت سیستم کنترل موجودی توسط فروشنده

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

مقدمه

زنجیره تامین، سیستم پویایی است که شامل کلیه فعالیت ها از مرحله ی تامین مواد خام تا رسیدن محصول نهایی به دست مشتری می شود. هدف مدیریت زنجیره تامین، یک پارچه سازی این فعالیت ها به صورت یک فرآیند بدون وقفه، به منطوره حداقل نمودن هزینه های سیستم و افزایش سطح رضایت مشتری است. در دنیای پر رقابت و پر سرعت امروز که بر پایه انتظارات بالای مصرف کنندگان برای کیفیت بالای محصولات و زمان تحویل کم استوار است، سازمانها در فشارند که از هر فرصتی برای بهینه کردن امتیازات رقابتی و فرآیند های تجاری خود استفاده کنند. برای رسیدن به این منظور مدیران و محققان به یک نتیجه واحدی رسیده اند،  به منظوره آنکه یک سازمان در محیط رقابتی باقی بماند، باید با شرکاء زنجیره تامین کار کنند و بدین وسیله عملکرد کل زنجیره را بهبود دهند. در این میان تامین کنندگان می توانند به عنوان یکی از مهمترین شرکاء در زنجیره تامین محسوب شوند و تصمیم گیری برای انتخاب این شرکاء از اهمیت بالایی برخوردار است. در حقیقت انتخاب مجموعه مناسبی از تامین کنندگان برای کار با آنها در جهت موفقیت یک سازمان  امری مهم و حیاتی می باشد. بیشتر محققین و مدیران پی برده اند که انتخاب مناسب تامین کننده و مدیریت آن وسیله ایی است که از آن می توان برای افزایش رقابت پذیری زنجیره تامین استفاده کرد.

زنجیره تامین سنتی، یک سیستم شامل تامین کنندگان، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان و مشتریان می باشد که این اعضا از طریق جریان رو به جلو[1] مواد و جریان رو به عقب[2] اطلاعات به یکدیگر متصل هستند.در زنجیره تامین سنتی هر عضو تنها مسئولیت کنترل موجودی خودش را بر عهده دارد. چالش اصلی که کلیه اعضا اعم از خرده فروش، توزیعکننده، تولید کننده و تامین کننده با آن روبرو هستند این است که برای مرتفع ساختن تقاضای مشتریان، چه میزان سفارش به سیستم تولیدی باید داد. در واقع این مساله، مهمترین سوال در کنترل موجودی کلاسیک می باشد. زنجیره تامین سنتی به این صورت شناسایی می شود که در آن، هر عضو، تنها تولید خود را بر اساس شرایط خودش یعنی تقاضای مشتریان، سطوح موجودی و میزان کار در جریان ساخت[3]، پایه گذاری می کند و به طور خلاصه در صدور سفارشات، هر سطح مراقب مدیریت شرایط خاص خودش است. در این نوع زنجیره عرضه، هر سطح، تنها راجع به مشتریان بلاواسطه و مستقیم خود اطلاع دارد. این وضعیت باعث می شود که تامین کنندگان، نسبت به آنچه که مشتریانشان برای پوشش سطح انتظار مشتریان خود سفارش خواهند داد؛ دیدی ناکافی داشته باشند که این خود باعث بروز مشکلاتی خواهد شد. همین امر سبب شد تا شکل جدیدی از مدیریت زنجیره تامین ایجاد گردد که کنترل موجودی توسط فروشنده نام گرفت. این روش مدیریت، نگرشی کلی به زنجیره و به صورت واحد داشته و  سعی در ایجاد تعامل هر چه نزدیک تر وهماهنگی هر چه بیشتر میان اعضای زنجیره تامین دارد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

انتخاب تامین کننده بهینه توسط خرده فروش تحت سیستم کنترل موجودی توسط فروشنده

دانلود پایان نامه ارشد رشته مهندسی صنایع : انتخاب تامین کننده بهینه توسط خرده فروش تحت سیستم کنترل موجودی توسط فروشنده

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

انتخاب تامین کننده بهینه توسط خرده فروش تحت سیستم کنترل موجودی توسط فروشنده

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

فهرست مطالب

فصلاولکلیاتتحقیق. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیانمسئلهوضرورتتحقیق. 3

1-3 اهدافتحقیق. 6

1-4 سوالهایتحقیق. 7

1-5 نوآوریتحقیق. 7

1-6 ساختارکلیتحقیق. 7

فصلدوممرورادبیات. 8

2-1 مقدمه. 9

2-2 تحولاتزنجیرهتامین. 10

2-3 مفهومزنجیرهتامین. 11

2-4 اهمیتمدیریتزنجیرهتأمین. 12

2-4-1 مفهومیکپارچهسازی. 13

2-4-2 انواعاستراتژیهایهمکاریدرزنجیرهتامین. 13

4-2-1 زنجیرهتامینسنتی. 14

2-4-2-2 تبادلاطلاعات. 17

2-4-2-3 مدیریتموجودیتوسطفروشنده. 19

2-4-2-4  تامینهمزمانشده. 19

2- 5انواعنرمافزارهابرایمدیریتزنجیرهتامین. 21

2-5-1 نرمافزارهــــايبرنامهريزيمنابعموسسه. 22

2-5-2 نرمافزارهايگروهمديريتزنجيرهتامين. 22

2-5-3 ابزارهايبهينهسازيتوليد. 22

2-5-4 ابزارهاي تجزيهوتحليل. 22

فهرست مطالب

2-6اهمیتانتخابتامینکننده. 23

2-7 پیچیدگیشرایطتاثیرگذاربرمسئلهانتخابتامینکننده. 25

2-8 ویژگیهایمسئلهانتخابتامینکننده. 26

2-8-2 رویکردتعداداقلامموردنیاز. 27

2-8-3 رویکردتعداددورههایموردنظربرایتصمیمگیری. 27

2-8-4 رویکردتعداداهدافومعیارهایموردنیازبرایتصمیمگیری. 28

2-9مرورادبیاتانتخابتامینکننده. 29

2-10 مرورادبیاتمدیریتموجودیتوسطفروشنده. 41

فصلسومروشتحقیق. 62

3-1 مقدمه. 63

3-2 روشتحقیق. 63

3-2-1 مسئله 1. 63

3-2-1-1 مفروضاتمسئله 1. 63

3-2-2مسئله 2. 64

3-2-2-1 مفروضاتمسئله 2. 64

3-2-3 نمادها. 64

3-2-3-1پارامترها. 64

3-2-3-2 متغیرهایتصمیمگیری. 66

3-3 انواعتوابعتقاضا. 67

3-3-1 تعریفتابعتقاضا. 67

3-3-1-1 تابعتقاضایهیکس. 67

3-3-2تابعتقاضایمارشال. 68

 

فهرست مطالب

3-4 ساختارریاضیمسئله 1. 69

3-4-1 ساختارریاضیمدلسنتی. 69

3-4-2 ساختارریاضیمدلVMI 71

3-5 ساختارریاضیمسئله 2. 74

3-5-1 شرحمدلریاضیمسئله 2. 75

3-6 الگوریتمجستجویهارمونی. 77

3-7 تنظيمپارامترالگوريتمحل. 83

3-7-1 طراحيآزمايشاتكامل. 83

3-7-2 طراحيآزمايشاتتاگوچي. 83

فصلچهارمحلمدل. 86

4-1 مقدمه. 87

4-2 حلمسئله 1. 87

4-2-1 مثالعددی:. 87

4-3 حلمسئله 2. 92

4-3-1 تنظیمپارامترهایالگوریتمحل. 92

4-4 تستکارایی. 95

4-4 تعمیممثالعددیمسئله 2. 97

فصلپنجمنتایجوپیشنهادات. 101

5-1   نتایج. 102

5-2 پیشنهادات. 103

ضمایموپیوستها. 104

ضمیمه1-1. 105

مراجعومنابع. 107

 

فهرست شکل ها

شکل 1-1  (a)مدیریتموجودیسنتی(b)  مدیریتموجودیVMI 4

شکل 1-2 نمایکلی،روابطبیناعضایزنجیرهتامینوسیاستهایبهکارگرفتهشدهدراینتحقیق   6

شکل2-1 ساختارزنجیرهتامین. 12

شکل2-2 حالتهایمختلفهمکاریدرزنجیرهتامین. 14

شکل 2-3 اثرشلاقچرمیدرزنجیرهتامینپوشاک. 16

شکل 2-4 عواملوپیامد‌هایبهاشتراک‌گذاریاطلاعاتدرمدیریتزنجیرهتامین   18

شکل 2-5 مدیریتموجودیتوسطفروشندهرابهصورتمخزنآب. 19

شکل 2-6 نمایشتامینهمزمانشدهازطریقمدلمخزنآب. 20

شکل2-7 پنجالزامخریدورابطهبینآنها. 24

شکل2-8 تاثیرمحیطبرتصمیماتاولیهخرید. 25

شکل 3-1  نمودارقیمت-تقاضا. 68

شکل3-2 نمایشمفهومیالگوریتمجستجویهارمونی. 79

شکل4-1 مقایسهرابطهبینسودخردهفروشوقیمتخردهفروشیدردوحالتکنترلموجودیسنتیوVMI 91

شکل 4-2 مقایسهرابطهبینسودخردهفروشوقیمتعمده فروشیدردوحالتکنترلموجودیسنتیوVMI 91

شکل4-3 معیارS/Nميانگينجوابهايالگوريتمهارمونيسرچ. 93

شکل4-4 ميانگينجوابهايالگوريتمهارمونيسرچ. 93

شکل4- 6 میانگینزمانهایالگوريتمهارمونيسرچ. 96

شکل 4-7 رابطهبینقیمتخردهفروشوسوددرمدلVMI 99

 

فهرست جداول

جدول 2-1 رویکردانتخابتامینکنندگاندرانواعزنجیرهتامین   29

جدول4-1 پارامترهایتامینکنندههامثال1. 87

جدول 4-2 پارامترهایمشتریانمثال1. 88

جدول 4-3 پارامترهامقاديرهرسطحدرالگوريتمجستجویهارمونی   92

جدول 4-4 پارامترهایتامینکنندههامثال 2. 95

جدول4-5 پارامترهایمشتریانمثال2. 96

جدول 4-6 پارامترهای تامین کنندگان مثال3. 98

جدول 4-7 پارامترهایمشتریانمثال3. 98 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

انتخاب تامین کننده بهینه توسط خرده فروش تحت سیستم کنترل موجودی توسط فروشنده

انتخاب تامین کننده بهینه توسط خرده فروش تحت سیستم کنترل موجودی توسط فروشنده

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

انتخاب تامین کننده بهینه توسط خرده فروش تحت سیستم کنترل موجودی توسط فروشنده

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

چکیده

مدیریت موجودی توسط فروشنده[1] یکی از مکانیزم های هماهنگی بین فروشنده و خرده فروش، برای بهبود کارایی زنجیره تامین[2] می باشد. در حقیقت تحت این سیستم، فروشنده به عنوان تامین کننده، سطح کالای مورد نظر را در انبار خرده فروش مدیریت می نماید،و خرده فروش، تامین کننده را با اطلاعات ضروری جهت در نظر گرفتن کالای کافی برای رفع نیاز و تقاضای مشتری تغذیه می کند.

این تحقیق به ادغام مسائل کنترل موجودی توسط فروشنده، انتخاب تامین کننده[3] و قیمت گذاری می پردازد. زنجیره تامین در نظر گرفته شده به صورت سه سطحی، متشکل از تامین کننده (ها)، یک خرده فروش و مشتری (ها)، برای یک نوع کالا می باشد. همچنین با در نظر گرفتن چندین معیار برای انتخاب تامین کننده، مساله را به واقعیت های صنعت نزدیک تر می نماید. هدف انتخاب تامین کننده و تعیین سیاستهایمدیریت موجودی بهینه  و قیمت گذاری[4] خرده فروش با در نظر گرفتن تابع تقاضای وابسته به قیمت در دو مدل به شرح زیر می باشد.

  • انتخاب فقط یک تامین کننده و مقایسه آن با حالت اجرای مدیریت موجودی سنتی[5] و حالت اجرای مدیریت موجودی توسط فروشنده.
  • انتخاب یک یا چندین تامین کننده درحالت کمبود کالا، تحت سیستم مدیریت موجودی توسط فروشنده.

مسئله اول به صورت یک مدل ریاضی، غیر خطی است؛ که با ارائه مثال عددی، برتری اجرای سیستمVMIبه حالت سنتی در مسئله انتخاب تامین کننده، را نشان می دهد. مسئله دوم به صورت یک برنامه ریزی غیر خطیآمیخته با عدد صحیح[6] بیان و توسط الگوریتم فراابتکاری جستجوی  هارمونی[7] حل می نماییم. و در نهایت با ارائه مثال عددی، تامین کننده یا تامین کنندهایی که با اجرای قیمت گذاری بهینه  توسط خرده فروش در سیستم VMIبیشترین سود را برای آن فراهم نماید، انتخاب می شوند.

کلید واژه : زنجیره تامین، مدیریت موجودی توسط فروشنده، انتخاب تامین کننده ، قیمت گذاری، برنامه ریزی غیر خطی آمیخته با عددصحیح ، الگوریتم جستجوی هارمونی

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

انتخاب تامین کننده بهینه توسط خرده فروش تحت سیستم کنترل موجودی توسط فروشنده

بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز – دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

– پیشینه عملی داخلی

موحدي و همکارانش (1392) پژوهشي با عنوان «آسيب‌شناسي ابعاد آموزشي هنرستان‌هاي کشاورزي استان‌هاي همدان و کردستان» انجام دادند. روش پژوهش از نوع آميخته است که در آن تلفيقي از روش‌هاي کمي و کيفي مورد استفاده قرار گرفته است. جامعه آماري اين پژوهش را سه گروه: 1‌ـ مديران و معلمان، 2‌ـ هنرجويان، 3‌ـ دانش‌آموختگان هنرستان‌هاي کشاورزي تشکيل مي‌دهند. نتايج نشان داد که مشکلات پيش آمده براي هنرستان‌هاي کشاورزي استان‌هاي همدان و کردستان از نظر آموزشي در پنج بعد گوناگون برنامه‌ريزي و محتواي دروس کشاورزي، روش‌هاي تدريس، وسايل و امکانات، مهارت معلمان کشاورزي و شيوه‌هاي ارزشيابي مي‌باشد. از جمله مهم‌ترين اين مشکلات عبارت بودند از: 1) کمبود وسايل و امکانات و قديمي بودن اقلام موجود؛ 2) کم اهميت بودن روش‌هاي ارزشيابي عملي؛ 3) مشکل پيدا کردن کار براي دانش‌آموختگان؛ 4) عدم استفاده از روش‌هاي فعال و فناوري‌هاي نوين؛ 5) برنامه‌ريزي نامناسب دروس کشاورزي. از جمله مهم‌ترين راهکارهاي بدست آمده در خصوص رفع مشکلات آموزشي هنرستان‌هاي کشاورزي عبارت بودند از: تجهيز و نوسازي هنرستان به وسايل و امکانات جديد، برگزاري مستمر کارگاه‌هاي آموزشي براي معلمان در ضمن خدمت، جديت و دقت در اجراي ارزشيابي‌هاي عملي کشاورزي با انجام فعاليت‌ها و تکاليف گوناگون، برنامه‌ريزي در جهت حل مشکلات اشتغال هنرجويان]51[.

 

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

بررسی اثربخشی آموزش های رسمی بر نرخ اشتغال مطالعه موردی آموزش های هنرستانی در آموزش و پرورش ناحیه 3 تبریز