تحقیق رایگان با موضوع مدیریت عملکرد

محصولات بود. دولت کانادا در دهه ۱۹۷۰ ارزیابی برنامه ها و اثربخشی آن ها را در دستور کارخود قرار داد. کشورهای دیگری در دهه ۱۹۹۰ و بعد از آن به این نوع بودجه ریزی روی آوردند. ازجمله این کشورها می توان به شیلی، کلمبیا، انگلستان، ایرلند، مصر، مکزیک، اسپانیا، تانزانیا، استرالیا، اوگاندا، هلند، نیوزیلند و چند کشور توسعه یافته و درحال توسعه دیگر ازجمله ایران اشاره کرد.
دانشگاه هایی مانند کانزاس، میشیگان، و برخی دانشگاه های انگلیس در این خصوص دارای تجارب ارزنده ای می باشند.
در کشور ما تحقیقاتی در این خصوص در بخش هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی، شهرداری ها، صنعت آب و فاضلاب، نهادهای دانشگاهی، گمرک جمهوری اسلامی و سایر بخش های دولتی انجام گرفته است که جنبه تئوری داشته و بیشتر به بیان نتایج متصور از اجرای این روش پرداخته اند. پایان نامه ای نیز با هدف طراحی الگوی مناسب جهت پیاده سازی این روش در کشور انجام گرفته است که از نتایج آن در این تحقیق نیز استفاده خواهد گردید.

سؤالات تحقیق:
الف) سؤالات تحقیق
سئوالاتی که در این تحقیق به دنبال پاسخ آن ها هستیم عبارت است از:
نقاط ضعف سیستم فعلی بودجه ریزی چیست؟
۲)نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در دانشگاه امام صادق(ع) چه مؤلفه ها و شاخص هایی دارد؟
ب) فرضیه تحقیق
از آنجا که این تحقیق از نوع اکتشافی می باشد، دارای فرضیه نبوده و ما در تحقیق به دنبال پاسخ گویی به سئوالات تحقیق می باشیم.
هدف‌ها:
هدف کلی از اجرای این تحقیق، این است که مشکلات و عوامل اثرگذار بر این سیستم بودجه ریزی در دانشگاه شناسایی گردد و بستر مناسب برای فرهنگ سازی برنامه ریزی عملیاتی در سطح دانشگاه امام صادقعلیه السلام مهیا شود تا از این طریق بتوان زمینه استقرار کامل این نظام بودجه ریزی را در این نهاد دانشگاهی فراهم آورد.
کاربردهای متصور از تحقیق:
با پیاده سازی این روش، می توان امیدوار بود که طی چند سال آینده، این سیستم به طور کامل در دانشگاه استقرار یابد تا بتوان از طریق ارزیابی عملکرد هر یک از بخش های دانشگاه، بودجه مناسب را به آن ها اختصاص داد و از اسراف احتمالی در بودجه جلوگیری نمود.
مراجع استفاده کننده از نتیجه پایان‌نامه:
الف) معاونت طرح و برنامه.
ج) سایر معاونت ها و بخش های دانشگاه.
روش انجام تحقیق:
روش و ابزار گردآوری اطلاعات:
در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از روش های زیر استفاده می شود:
ـ جمع آوری اطلاعات با استفاده از مطالعه اسناد و مدارک:
مبانی نظری واصول اولیه این روش با استفاده از بررسی سوابق و تجربیات سایر نهاد های دانشگاهی در این زمینه، مقالات وکتب منتشر شده در این زمینه، جمع آوری خواهد گردید.
ـ جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه که در بین مسئولین بودجه دانشگاه توزیع خواهد شد.
قلمرو تحقیق(زمانی، مکانی، موضوعی):
قلمرو تحقیق در ابعاد ذکر شده عبارت است از:
بعد مکانی: بعد مکانی دانشگاه امام صادق(علیه السلام) می باشد.
بعد موضوعی: طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی

۲-۱) مقدمه
کمبود منابع مالی یک محدودیت عمده در هر سازمان می باشد. بدون توجه به جایگاه مالی، هیچ سازمانی نمی تواند از ایجاد نوعی مصاحبه بین اهدافش دوری کند. اگر گزینه های منطقی با آگاهی کامل شکل بگیرند سیاست های سازمان به اثربخش ترین شکل، تعیین خواهند شد. برای نیل به چنین آگاهی و دانش، باید اطلاعات کمی و کیفی به طور منظم گردآوری، سازماندهی و تحلیل گردد تا پیامدهای هزینه ها از منابع مالی محدود سازمان مشخص گردد.
در شرایط کمبود منابع سازمان برای تأمین اهداف و پوشش کلیه نیازها و تقاضاها، تصمیم گیرندگان سازمان مجبورند بین برنامه های گوناگون دست به انتخاب بزنند. یک فرآیند منطقی تصمیم گیری برای تأمین مناسب علایق و منافع عمومی تنها از طریق استفاده از ابزار مناسب تصمیم گیری دولتی امکان پذیر است. در این میان عامل مهمی که در نحوه تصمییم گیری تأثیر بسزایی دارد نحوه تصیص منابع و به عبارت بهتر فرآیند بودجه ریزی سازمان است.
۲-۲) بودجه:
۲-۲-۱) تعریف
بودجه واژه ای فرانسوی است به معنی کیف یا کیسه چرمی. برای اولین بار این واژه در انگلیس به چیزی اطلاق می شد که مهر وزارت دارایی در آن نگهداری می شد. بعدها این واژه به کیفی که در آن صورت دریافت و پرداخت های کشوری را در آن قرار می دادند گفته شد. این واژه دوباره به زبان فرانشه برگشت و در کشور ما به عنوان بودجه معمول است. از لحاظ لغوی این واژه به معنی برنامه یا سند دخل و خرج است که مربوط به خانواده ارگان یا دولت می باشد. وقتی در مورد دولت به کار برده می شود معنای آن گسترده تر می باشد.
بودجه شاهرگ حیاتی و در واقع مهمترین سندی است که در سال تهیه می شود و نشانگر نحوه نگرش دولت به مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. تهیه و تنظیم بودجه نیز از مهمترین رخدادهای سالانه دولت به شمار می آید.

     لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت         

 

 
طبق ماده یک قانون محاسبات عمومی مصوب۱/۶/۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی، بودجه کل کشور به شرح ذیل تعریف گردیده است:
بودجه کل کشور برنامه مالی است که برای یک سال مالی تهیه می گردد وحاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل به سیاست ها و هدف های قانونی می شود.(سنائی و عبادی،۶:۱۳۸۷)
بودجه ریزی یک وسیله موثر برای سازماندهی اطلاعات مدیریت برای تصمیم گیری صحیح مرتبط با تخصیص منابع مالی محدود می باشد. بودجه را می توان این گونه تعریف کرد که یک طرح جامع که در قالب واژه های مالی بیان شد، برای اجرای اثربخشی برنامه عملیاتی در یک دوره زمانی است. (مهدوی،۴:۱۳۸۶)
بودجه در برگیرنده تخمین هایی درباره:
خدمات، فعالیت ها و پروژه های شکل دهنده برنامه
هزینه ها
منابع قابل استفاده برای تأمین هزینه ها
می باشد.
همچنین برای بودجه تعاریف زیر ارائه شده است:
بودجه یک برنامه کار است، یک پیش بینی است، یک مجوز است و می تو اند یک معیار هزینه و یک ضابطه سنجش کارایی دستگاه ها باشد.
بودجه به سندی اطلاق می شود که در آن دخل و خرج دولت برای مدت معینی پیش بینی و به تصویب می رسد. مدت مزبور را که اغلب یک سال است سنه مالی گویند.(مهدوی،۴:۱۳۸۶)
به عبارتی بودجه، چهره مالی مدیریت عمومی سازمان است. چون سازمان از طریق بودجه به برنامه ریزی، مدیریت و نهایتاً به واسطه بودجه به مراقبت از امور می پردازد.
تعاریف بودجه دارای چهار عنصر است:

بودجه اهداف و برنامه ها را نشان می دهد.
هزینه ها را نشان می دهد.
ارقام آن پیش بینی برای آینده است.
برای یک دوره زمانی معین معمولاً برای یک سال شمسی تعریف می شود.
۲-۲-۲) اصول بودجه:
اصول بودجه قواعد کار را در تمامی مراحل اعم از تهیه و تنظیم تا نظارت و کنترل را مشخص می کند و مبنای این اصول قانون اساسی، قانون دیوان محاسبات، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه بودجه و سایر قوانین و مقررات کشوری و نیز نظریات اقتصادی است. (ابراهیمی،۱۳۸۶: ۸-۷)
در خصوص تدوین بودجه، این اصول عبارتست از:
سالیانه بودن:
یعنی پس از پایان سال مالی که یک سال شمسی و پایان اسفند ماه است هیچ نوع هزینه ای اگر چه حتی در قانون بودجه نیز آمده باشد قابل انجام نیست مگر اینکه در طول سال مالی مربوطه تعهد شده باشد.
اصل وحدت:
بدین معنی است که بودجه یکباره در سندی واحد تهیه، تنظیم، تصویب و ابلاغ می شود. این ابلاغ به منظور پرهیز از ناهماهنگی و نابسامانی در برنامه سالیانه دولت و نیز جلوگیری از دوباره کاری خواهد بود.
اصل جامعیت:
جامعیت و کاملیت به این معناست که بودجه بایستی تمامی درآمدها و پرداخت یعنی هزینه های دستگاه ها مؤسسات و شرکت های دولتی را در برگیرد و در عین حال این درآمدها و هزینه های مورد بحث در دستگاه ها از یکدیگر کسر نشود، یعنی دخل و خرج برای هر ارگان تعریف نشود. این اصل و اصل وحدت در قانون بودجه زمینه تخصیص بهینه منابع را فراهم می آورد.
اصل تخصیص و انعطاف پذیری:
یعنی هیچ خرجی غیر از آنچه در قانون بودجه دقیقاً مشخص شده برای جای دیگر هزینه نگردد. چرا که در قانون بودجه هزینه مربوط به هر دستگاه، مؤسسه و یا شرکت های دولتی مشخص بوده ولی به دلایلی منطقی به اقتضای موقعیت به تشخیص دولت، برخی هزینه های یک دستگاه را می شود برای یک دستگاه یا شرکت دولتی دیگر هزینه نمود و یا به عبارتی مثلاً براساس اصل تخصیص دولت حق ندارد هزینه بخش آموزش در یک دستگاه خاص را در بخش پژوهش دستگاه مربوطه خرج کند، جز در صورت نیاز مبرم آن هم به تشخیص دولت و مسئولین مربوطه.
اصل برآوردی بودن درآمدها:
یعنی اقلام منظور شده در قانون بودجه تنها برآوردی از درآمد خاصی از منابع تأمین اعتبار بوده که در طول برنامه سالیانه دولت بدست خواهد آمد و صرفاً مصوب شدن یک رقم خاص دلیل بر تحقق قطعی آن نبوده و بنابراین اخذ آن از مردم به صورت مالیات جایز نیست. زیرا بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی کل کشور هیچ مالیاتی وضع نمی شود مگر مطابق با قانون و اگر اخذ مالیات قانونی حتی بیشتر از آن چیزی که در قانون بودجه آمده، باشد، ایرادی ندارد و عکس آن یعنی گرفتن هرنوع مالیاتی غیرقانونی(مطابق با قانون بودجه نباشد) غیر ممکن است و جایز نیست.
اصل کاهش مخارج:
بر اساس اصل برآوردی بودن، غیر از آن چیزی که در قانون بودجه مشخص شده نباید هزینه شود و این مبلغ سقف هزینه های دولت است، لذا بایستی سقف مربوطه در نظر گرفته شده و سعی گردد هزینه های مربوطه از سقف در نظر گرفته شده کمتر گردد.
اصل تفصیل:

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بودجه نه تنها باید شامل ارقام کلی هزینه ها و درآمدهای دستگاه ها باشد بلکه بودجه بایستی ارقام ریز طرح ها و پروژه های دستگاه های هر استان را در برگیرد. رعایت این اصل منجر به شفافیت شده و ارزیابی بودجه را برای مردم و سایر ناظرین قانونی میسر می سازد.
اصل تعادل:
منظور از این اصل در ابتدای امر تعادل حسابداری است، یعنی تعادل درآمدها و منابع از یک سو و مخارج و هزینه ها از سوی دیگر. در خصوص این اصل لازم است اشاره شود که اقتصاددانان کلاسیک تعادل بودجه را به معنی تراز بودن درآمدها و هزینه های عادی دولت می دانند، یعنی تراز بین مخارجی که صرف استقرار نظم و امنیت، تأمین عدالت اجتماعی و اعمال حاکمیت در مقابل درآمدهایی که از کانال مالیات عاید دولت می شود. بنابراین از دیدگاه آنان کسری بودجه و مازاد بودجه هردو مضموم است به این دلیل که کسری مداوم منجر به ورشکستگی دولت گشته و مازاد بودجه پیاپی نشاندهنده این است که هرساله دولت بخشی از منابع را از دسترس و اختیار مردم خارج کرده بدون اینکه خودش توانسته باشد از آن منابع در جهت افزایش کارایی بهره گرفته باشد. برخلاف نظر این اقتصاددانان، بازار در نقطه بهینه و اشتغال کامل گاهی به تعادل نمی رسد، این حالتی است که دخالت و ورود دولت به بازار ضروری است و با ورود دولت به بازار می شود اقتصاد را از حالت ناکارآمدی به نقطه تعادل بهینه و تأمین عدالت اجتماعی و ارتقاء ارزش های انسانی سوق داد. بنابراین تعادل اقتصادی- اجتماعی در اصل تعادل بودجه، بر تعادل حسابداری مقدم است. گاهی اوقات این ورود دولت(دخالت) در بازار با یک وضعیت رکود مواجه می شود. بنابراین دولت برای رفع این رکود و رساندن اقتصاد به یک اقتصاد کارا و نسبتاً پایدار بایستی میزان سرمایه گذاری های دولتی داخلی را افزایش داده و میزان پرداخت های یارانه ای را نیز افزایش دهد و همچنین به منظور مشارکت بیشتر سرمایه گذاری های بخش خصوصی در بازار سهم مالیات خود را بکاهد و چنانچه در موقع ورود و دخالت دولت در بازار با وضعیت اقتصادی ایده آل و مطلوبی مواجه باشد به منظور حفظ ثبات نسبی قیمت ها و ایجاد نوعی تعادل در بازار پول مالیات ها را مطابق با قانون افزایش داده و از طرفی دیگر سهم سرمایه گذاری خود را کاهش دهد. بنابراین در اصل تعادل در درجه اول توجه به معنی عام آن در معنای خاص و ویژه آن که تعادل حسابداری است حتماً باید لحاظ شود(تعادل بین منابع و هزینه های دولت)(ابراهیمی، ۱۳۸۶ :۱۰-۷)
۲-۳) سیر تکامل نظام های بودجه ریزی در دنیا:
شناخت و درک نظام های مختلف بودجه ریزی، مستلزم شناسایی تحولاتی است که برای پاسخگویی به آن ها نظام ها و سامانه های مختلف بودجه ریزی طراحی و اجرا شده اند. به بیان دیگر در دوره های مختلف متناسب با نقشی که برای بودجه و بودجه ریزی در اداره امور کشور ترسیم شده، سامانه ای طراحی و اجرا شده است. به مرور زمان با تکامل و تغییر انتظارات و نیازها برای پاسخگویی مؤثرتر و مفیدتر به تغییرات صورت گرفته نظام های بودجه و بودجه ریزی دستخوش تغییر شده اند.
برای انتخاب نظام مناسبی برای بودجه ریزی ابتدا باید به سؤالات زیر پاسخ داد:
آیا با بودجه و بودجه ریزی قصد کنترل و نظارت بر اموال عمومی و مالیات های مردمی را داریم؟
آیا با بودجه و بودجه ریزی قصد مدیریت مالی و کاهش هزینه های دستگاه ها و نهادهای دولتی را داریم؟
آیا با بودجه و بودجه ریزی قصد ایجاد ضمانت اجرایی برای برنامه های توسعه کشور را داریم؟
آیا با بودجه و بودجه ریزی قصد مدیریت بهره وری و افزایش کارایی و اثربخشی اقدامات دولت را داریم؟
آیا با بودجه و بودجه ریزی قصد انتخاب اولویت ها برای مناسب ترین بازدهی اقتصادی و اجتماعی را داریم؟
آیا با بودجه و بودجه ریزی قصد مدیریت عملکرد دولت را داریم؟
پاسخ روشن است و آن اینکه از یک نظام بودجه ریزی تمام موارد یاد شده را انتظار داریم. ولی در چندین دهه قبل این انتظار به این صورت وجود نداشته است. بدین ترتیب که به مرور زمان، بودجه جنبه های جدیدی به خود گرفته، به دنبال آن نیز جهت رفع نیازهای پیش گفته، فنون و روش های جدیدی ابداع و اجرا شده است.
نظام های بودجه ریزی که در ادبیات بودجه و بودجه ریزی به آن ها اشاره می شود، هر یک برای پاسخگویی به یک یا تعدادی از سؤالات پیش گفته طراحی و اجرا شده اند. حتی بودجه را نیز در طول تاریخ به اعتبار نقشی که برای آن در نظر گرفته می شود، تعریف نموده و اهداف و نقش های دیگر تحت الشعاع نقش اصلی واقع شده است. بدیهی است وقتی یک وظیفه و پاسخگویی به یکی از نیازها اولویت یافت، سامانه ای که برای بودجه ریزی طراحی و اجرا می شود، به این وظیفه معطوف شده و تکنیک های مورد عمل در آن به منظور نیل به آن وظیفه مدون و اجرا می شود.
با مطالعه تاریخ تکامل سامانه های بودجه ای سه مرحله زیر را می توان تمیز داد:
مرحله اول زمانی است که در آن نقش کنترل کننده بودجه وظیفه اصلی آن شمرده می شود.
مرحله دوم زمانی است که اهمیت آن بعنوان وسیله ای برای بهبود مدیریت مطرح می شود.
مرحله سوم زمانی است که نقش آن در برنامه ریزی اقتصادی و اجرای برنامه ها و مدیریت عملکرد دولت مطرح می شود.
بدیهی است که در هر مرحله به وظایف بودجه افزوده شده بدون آن که از اهمیت وظایف قبلی کاسته شود. به موازات این امر پیچیدگی سامانه های بودجه ای، روش ها و تکنیک های مورد عمل نیز طبیعتاً در آن ها افزایش یافته است. .(مهدوی،۵:۱۳۸۶)
در ادامه شرح مختصری پیرامون ه
ر
یک از مراحل فوق ارائه می شود.
۲-۳-۱) بودجه وسیله ای برای کنترل
بودجه ریزی بعد از پیدایش حکومت های پارلمانی به وجود آمد، یعنی آغاز کار بودجه نویسی به زمانی باز می گردد که مردم در مقابل اختناق حکومت ها دست به انقلاب زدند و نظارت خود را بر اموال عمومی به صورت کنترل درآمدها و هزینه های دولتی به نمایندگانشان تفویض کردند. از این رو بخش عمده ای از قانون اساسی هر کشور به چگونگی دخل و خرج آن کشور اختصاص دارد.
نظارت بر دخل و خرج به موجب همین قوانین به نمایندگان برگزیده مردم واگذار شد تا از منافع مالیات دهندگان و دریافت کنندگان خدمات دولتی حمایت کنند، لذا این امر طبیعی است که هر گاه مساله دخل و خرج کشور برای این نمایندگان مطرح شود، آن ها در وهله نخست به فکر ایفای مسئولیتی باشند که به موجب قانون به آن ها محول شده است. علت این تأکید هم شاید این باشد که تا اوایل قرن اخیر وظیفه اصلی دولت محدود به دفاع از کشور، مراقبت در استقرار نظم و امنیت و حفظ مناسبات بین المللی بود. مردم به دولت ها مالیات می دادند برای این که این وظایف ایفا گردد. به همین ترتیب آنچه لازم بود کنترل شود، مخارج مربوط به این وظایف بود تا دریافت مالیات به صورت عادلانه ای انجام و مخارج نیز کنترل شود. چنانچه هدف بودجه کنترل امور باشد، نظام بودجه ای بر طبقه بندی هزینه ها و طبقه بندی سازمانی متمرکز می گردد که همان طبقه بندی بر اساس فصول و مواد هزینه است. (مهدوی،۶:۱۳۸۶)
بدین منظور لازم است که در اسناد بودج

دانلود مقاله با موضوع مهارت های ارتباطی

بنابراین پس از تهیه پرسشنامه تحقیق، پرسشنامه به تعدادی از اساتید و تعدادی از کارشناسان و مدیران دانشگاه ارائه و از آنها خواسته شد تا پس از مطالعه پرسشنامه، نظر خود را در رابطه با نوع سؤالات، تعداد سؤالات، و همبستگی سؤالات موجود در پرسشنامه در مقایسه با اهداف و فرضیههای تحقیق ابراز دارند. پس از جمعآوری نظرات و اعمال اصلاحاتی پرسشنامه نهایی تحقیق مورد تأیید و اطمینان قرار گرفت.
۳- ۷- پایایی پرسشنامه
در این تحقیق برای سنجش پایایی، از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید. که میزان آن برای کل پرسشنامه ۹۳% است و از لحاظ آماری مورد قبول است. و برای هر یک از هشت بعد به شرح جدول زیر می باشد.
جدول شماره ۳-۱
ضریب آلفا
گویه ها
شاخص ها
۹ /۰
شاخص های اثر بخش کدامند
شاخص در وجه مطلوب
۹ /۰
شاخص های اثر بخش چگونه بوده است
شاخص در وجه موجود
۹ /۰
مهارتهای ارتباطی موثر در کنترل اغتشاشات کدامند
شاخص در وجه مطلوب
۹/۰
مهارت های ارتباطی موثر در کنترل اغتشاشات چگونه بوده است
شاخص در وجه موجود
۹/۰
مهارت های ادراکی موثر در کنترل اغتشاشات کدامند
شاخص در وجه مطلوب
/۰ ۹
مهارت های ادراکی موثر در کنترل اغتشاشات چگونه بوده است
شاخص در وجه موجود
۷/۰
مهارت های فنی موثر در کنترل اغتشاشات کدامند
شاخص در وجه مطلوب
۸/.
مهارت های فنی موثر در کنترل اغتشاشات چگونه بوده است
شاخص در وجه موجود
همچنانکه در جدول فوق مشاهده می شود ضریب آلفا برای همه مولفه ها از لحاظ آماری مورد قبول می باشد .
۳- ۸- روش تجزیه و تحلیل دادهها و آزمونها ی مورد استفاده
۳- ۸- ۱ – آمار توصیفی
در تحلیل های توصیفی از توزیع فراوانی (میانگینها، درصدها، جداول و نمودارها) برای متغیرهای جمعیت شناختی سابقه خدمت، سطح تحصیلات، سن، درجه و … استفاده شده است.
۳- ۸-۲ آمار استنباطی
برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه از جداول فراوانی و برای تحلیل داده های پرسشنامه از آزمون تی تک نمونه ای به منظور پاسخ به سؤالات اساسی تحقیق استفاده گردیده است.
۳-۹-خلاصه
پژوهش حاضراز نظر هدف و نتیجه کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها و تحلیل آنها، توصیفی – پیمایشی است جامعه پژوهش حاضرعبارتست ۲۷۰ نفر از کلیه مدیران و فرماندهان و خبرگان یگان ویژه در تهران بزرگ می باشد۱۰۱ نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شدند پس از توزیع تعداد ۹۹ پرسشنامه تکمیل شده برگشت داده شد و مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق ابتدا جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری، تدوین ادبیات تحقیق و شناسایی مؤلّفهها از روش مطالعه کتابخانه‌ای و سپس برای جمع آوری داده ها علاوه بر مطالعات نظری از طریق مصاحبه با اساتید و صاحبنظران و همچنین مدیران و فرماندهان جامعه مورد مطالعه شا خص ها احصا و از طریق پرسشنامه محقق ساخته دو وجهی(مطلوب و موجود) و با شرکت نمونه مورد نظر از کارشناسان
شاخص ها نهایی و مورد آزمون قرار گرفتند.
پایایی برای کل پرسشنامه ۹۳% است و از لحاظ آماری مورد قبول است. در تحلیل های توصیفی از توزیع فراوانی (میانگینها، درصدها، جداول و نمودارها) برای متغیرهای جمعیت شناختی سابقه خدمت، سطح تحصیلات، سن، درجه و … استفاده شده است. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه از جداول فراوانی و برای تحلیل داده های پرسشنامه از آزمون تی تک نمونه ای به منظور پاسخ به سؤالات اساسی تحقیق استفاده گردیده است.

فصل چهارم
تجزیه وتحلیل
داده ها
۴-۱مقدمه:
در این فصل ابتدا نتایج مصاحبه با خبرگان در خصوص شاخص های اثر بخش مقابله با اغتشاشات و مهارت های مدیران مرتبط با آن مشخص، سپس این شاخص ها و مهارت ها از نظر افسران عملیاتی شاغل در یگان ویژه ناجا تعیین گردید.
همچنین میزان تحقیق شاخص های اثر بخشی و مهارت های موجود افسران عملیاتی که در عملیات انتخابات بعد از دوره دهم ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۸ موفقیت داشته اند اندازه گیری شد و رابطه اثر بخشی و مهارت ها مورد بررسی قرار گرفت .لذا این فصل در دو بخش ارائه میگردد.
بخش اول: نتایج حاصله از مصاحبه با خبرگان (فراوانی پاسخ ها )
نتایج حاصل از مصاحبه ساختار مند با ۱۵ نفر از خبرگان طبق( جدول زیر) در پاسخ به سوال اول و دوم تحقیق به شرح ذیل می باشد.
جدول شماره ۴-۱
ردیف
درجه
نام
نام خانوادگی
تحصیلات
رشته تحصیلی
۱
سرتیپ دوم
منوچهر
علی بابایی
فوق لیسانس
مدیریت بحران
۲
سرتیپ دوم
علی
اسماعیل پور
فوق دیپلم
علوم نظامی
۳
سرهنگ
سید فخرالدین
موسوی
فوق لیسانس
نظم و امنیت
۴
سرهنگ
سعید
عطا الهی
لیسانس
علوم انتظامی
۵
سرهنگ
مسعود
مصدق
فوق لیسانس
مدیریت بحران
۶
سرهنگ دوم
حمید
نفاوی
لیسانس
آسیب شناسی
۷
سرهنگ دوم
محمد مراد
حسن آبادی
لیسانس
علوم انتظامی
۸
سرهنگ دوم
رضا
بابا پور
لیسانس
علوم انتظامی
۹
سرهنگ دوم
اصغر
گلشنی
لیسانس
علوم انتظامی
۱۰
سرهنگ دوم
مهدی

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

محمود آبادی
لیسانس
آشیب شناسی
۱۱
سرگرد
علی
خشنودی
لیسانس
علوم انتظامی
۱۲
سرگرد
رضا
نصیری
لیسانس
علوم انتظامی
۱۳
سرگرد
سید مهر علی
موسوی مهر
لیسانس
آسیب شناسی
۱۴
سرگرد
سلمان
قلی زاده
فوق لیسانس
حقوق جزا و جرم شناسی
۱۵
سرگرد
یعقوب علی
عروجی
لیسانس
آسیب شناسی
سوال اول:
۱- شاخص های اثر بخشی مقابله با اغتشاشات ( بعد از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری تهران )کدامند؟
نتایج تحقیق مصاحبه با خبرگان نشان داد که شاخص های زیر برای بررسی میزان موفقیت یگان های ویژه پاسداران ناجا در کنترل اغتشاشات مطرح هستند.
جدول شماره ۴-۲مهارت های ارتباطی
ردیف
مهارت های ارتباطی مطرح
مورد
۱
بیان خوب فرماندهاندر هنگام تذکربه عوامل اغتشاشی، برای متفرق شدن با
بلندگو در برخورد
۸
۲
کسب اخبار از افراد دستگیر شده در خصوص موضوعاتی که جهت مقابله با
اغتشاش رایاری کند
۵
۳
رعایت حقوق شهروندی
۳
۴
حضور فرماندهان در میان نیروها
۷
۵
توجیه کارکنان( قبل، حین، بعد از هر مأموریت)
۱۲
۶
آماده ساختن افسران برای کنترل احساسات شان
۱۰
۷
قاطعیت در اعمال قانون و مقررات در برخورد با عوامل اغتشاشی
۵
۸
تلاش در شناسایی و جمع آوری اطلاعات از کانون فعال باقی
مانده در ایجاد اغتشاش
۹
همسو کردن مهارت های فرماندهان با فرمایشات مقام معظم رهبری
۴
۱۰
ایجاد انگیزه شغلی در بین افسران
۶
۱۱
جدا سازی جمعیت تماشاچی از جمعیت اغتشاشی از طریق
آگاه کردن مردم و آشکار نمودن و بیان اصل قضیه به مردم
۹
۱۲

     لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت         

 

 
باز سازی روحی و روانی نیروهای عمل کننده از طریق تشویق به موقع آنها
۹
۱۳
رفتار و برخورد مناسب با اغتشاشگران پس از دستگیری
۷
۱۴
کنترل عملیات روانی حریف نسبت به نیروهای خودی
۶
۱۵
کنترل خبر نگاران در صحنه عملیات توسط فرماندهان
۵
۱۶
تضعیف روحیۀ اغتشاشگران از طریق پخش نقطه نظرات و
مخالفت مردم با اعمال آنها در رسانه ها
۳
۱۷
آگاهی از هویت عاملین اغتشاش
۴
۱۸
حفظ خونسردی فرماندهان در صحنه عملیات
۸
۱۹
گفتگو صریح و روشن با مردم توسط پلیس از طریق رسانه ها
۳
۲۰
اظهار محبت به نیروهای صف به شکل کوتاه وگویا
۳
۲۱
تأکید بر قابلیت ها، نیروها تحت امر هنگام گفتگو با آنان
۷
جدول شماره ۴-۳ مهارت فکری و ادارکی
ردیف
مهارت های فکری و ادارکی مطرح
مورد
۱
برنامه ریزی و هدایت در آموزش
۸
۲
بینش سیاسی افسران
۱۵
۳
رعایت عدالت در برخورد با جمعیت اغتشاشگر
۳
۴
داشتن آموزش هایی مناسب مانند: روانشناسی،
جامعه شناسی و بهداشت روانی فرماندهان و افسران
۳
۵
توان توجیه سیاسی افسران از طرف مسئولین
۶
۶
تجزیه و تحلیل به موقع عملکرد و شناخت آسیب ها و تهدیدات مأموریتی
۴
۷
تحلیل سیاسی فرماندهان با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری
۱۲
۸
آگاهی افسران از طرفند بیگانگان بر علیه جمهوری اسلامی ایران
۶
۹
انطباق تدابیر با فرمایشات مقام معظم رهبری
۳
جدول شماره ۴-۴ مهارت های فنی
ردیف
مهارت های فنی مطرح
مورد
۱
سرعت عمل واحد در پراکنده نمودن اغتشاشگران
۶
۲
شهر شناسی فرماندهان و افسران در تسلط برشهر
۵
۳
مهارت در قاعده تأمین و ستون کشی
۴
۴
باز گذاشتن راه فرار برای اغتشاشگران
۴
۵
به موقع عمل کردن فرماندهان با توجه به مسائل سیاسی حاکم
۷
۶
توان کنترل شایعات از طرف اغتشاشگران و ایجاد تردید و دو دلی در بین آنها
۶
۷
توان استفاده از شیوه نمایش قدرت(حضور کارکنان و خودرو با تجهیزات کامل)
۹
۸
توان استفاده از دسته های موتور سوار
۱۰
۹
توان استفاده از تجهیزات انفرادی پلیسی در مقابله با اغتشاش
۱۵
۱۰
تدابیر بکارگیری و استفاده از خودرو آب پاش ورنگ پاش
۶
۱۱
توان استفاده از تکنیک های هنرهای رزمی توسط کارکنان
۴
۱۲
آمادگی جسمانی کارکنان
۷
۱۳
تدابیر استفاده از لانچر های پرتاب گاز و گاز های دستی اشک آور
۱۴
۱۴
توانایی ایجاد محدودیت های ترافیکی در منطقه اغتشاش
۳
۱۵
آشنایی به قانون بکار گیری سلاح

۳
۱۶
آشنایی خدمه های سلاح های تخصصی(سلاح وینچستر،
سلاح پینت بال،سلاح پرتاب گاز) و چگونگی استفاده از آنها
۱۰
۱۷
آشنایی در اشاره و ایماه با حرکات دست جهت آرایش
گرفتن نیروها و استفاده از تجهیزات
۳
۱۸
توانایی استفاده از ابزار مثل دوربین فیلم برداری و عکاسی
در مستند سازی عملیات ها
۳
۱۹
گذاردن عناصر تأمین برای جلوگیری از غافلگیری
۳
۲۰
عملیات فیزیکی درست که به طرز ماهرانه انجام می گردید
که بازتاب سیاسی و اجتماعی نداشته باشد که فرصت
تبلیغاتی سوء ازدشمنان گرفته شود
۶
۲۱
اجرای عملیات با حداقل تلفات جانی
۳
۲۲
توان استفاده از عملیات با خودرو
۹
۲۳
اعمال محدودیت های ارتباطی برای اغتشاشگران
۴

بخش دوم : نتایج حاصله ازپرسشنامه اجرا شده بر روی فرماند هان،مدیران و خبرگان
در این بخش متغیر های جمعیت شناختی و سایر متغیرها توصیف وسپس با استفاده از آمار استنباطی، فرضیه های تحقیق بررسی می گردند.
قسمت اول : آمار توصیفی
الف )درجه: جدول فراوانی مربوط به درجه شرکت کنندگان در ذیل آمده است.
جدول (۴-۵) واحدهای آماری نمونه بر حسبدرجه
گزینه ها
فراوانی
درصد فراوانی
سروان
۶۹
۶۹٫۷
سرگرد
۱۱
۱۱٫۱
سرهنگ
۱۹
۱۹٫۲
جمع
۹۹
۱۰۰
نمودار (۴-۱) واحدهای آماری نمونه بر حسب درجه
همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود از کلیه افراد شرکت کننده تعداد ۶۲ نفر سروان، تعداد ۱۹ نفر سرهنگ و ۱۱نفر دارای درجه سرگردی هستند. بیشتر شرکت کنندگان سروان می باشند.

ب )مسئولیت : جدول فراوانی مربوط به وضعیت مسئولیت شرکت کنندگان در ذیل آمده است.
جدول (۴-۶) واحدهای آماری نمونه بر حسب مسئولیت
گزینه ها
فراوانی
درصد فراوانی
فرمانده تیپ
۳
۳
فرمانده گردان
۱۲
۱۲٫۱
فرمانده گروهان
۶۰
۶۰٫۶
معاونت و خبرگان
۲۴
۲۴٫۲
جمع
۹۹
۱۰۰
نمودار (۴-۲) واحدهای آماری نمونه بر حسب مسئولیت
از۹۹ نفری که در این تحقیق شرکت داشته اند تعداد۶۰ نفر فرمانده گروهان،تعداد ۲۴نفرمعاونت و خبرگان، تعداد ۱۲نفر فرمانده گردان و تعداد۳ نفر فرمانده تیپ می باشند. بیشتر شرکت کنندگان دارای مسئولیت در سطح فرمانده گروهان هستند.

الف )تحصیلات : جدول فراوانی مربوط به تحصیلات دانشگاهی شرکت کنندگان در ذیل آمده است.
جدول (۴-۷) واحدهای آماری نمونه بر حسب تحصیلات دانشگاهی
گزینه ها
فراوانی
درصد فراوانی
فوق دیپلم
۲۶
۲۶٫۳
لیسانس
۷۰
۷۰٫۷
فوق لیسانس
۳
۳٫۰
جمع
۹۹
۱۰۰
نمودار (۴-۳) واحدهای آماری نمونه بر حسب تحصیلات دانشگاهی
همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود از کلیه افراد نمونه شرکت کننده تعداد ۷۰نفر دارای مدرک لیسانس، تعداد ۲۶نفر دارای مدرک فوق دیپلم وتعدا

دانلود مقاله با موضوع مبارزه با قاچاق

با عنوان بررسی عوامل موثربرعملکردنیروی انتظامی درمقابله باناآرامیهای شهرتهران درسال۱۳۸۲
با تلاش آقای علی افشار وتحت راهنمایی آقای دکترمحمد بیگلری درسال۱۳۸۴انجام شده است.محقق دراین پژوهش به منظور دست یافتن به پاسخ اصلی تحقیق مبنی براینکه عوامل موثر درموفقیت نیروی انتظامی درعملیات مقابله با ناآرامیهای خرداد۱۳۸۲ درشهرتهران چه بوده است فرضیه های ذیل رابیان نموده است:
۱- بین مدیریت وفرماندهی صحنه د ر ناآرامیهای شهرتهران درخردادماه ۱۳۸۲وعملکرد وکارامدی ناجا رابطه معناداری وجوددارد.
۲- بین نوع آموزش مامورین پلیس ضداغتشاش وعملکرد ناجادرناآرامیهای شهر تهران درخردادماه ۱۳۸۲ رابطه معناداری وجوددارد.
۳- بین تجهیزات بکارگرفته شده توسط پلیس ضداغتشاش وعملکردناجادرناآرامیهای شهر تهران درخردادماه ۱۳۸۲ رابطه معناداری وجوددارد.
۴- بین نوع تعهد خدمتی مامورین پلیس ضداغتشاش وعملکرد وکارآمدی ناجادرناآرامیهای شهر تهران درخردادماه ۱۳۸۲ رابطه معناداری وجوددارد.
یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل نشان داده که اغلب فرماندهان یگانهای شرکت کننده درعملیات معتقدند اعمال مدیریت وفرماندهی صحیح در صحنه،اجرای آموزشهای مناسب وکافی تحت اختیارنیروهای ضداغتشاش ازعوامل موثردرموفقیّت یگانهای پلیس ضداغتشاش درمقابله باناآرامیهای مذکور بوده است.همچنین پاسخگویان درموردتأثیر نوع تعهدخدمتی ووضعیت استخدامی مامورین شرکت کننده درعملیات برموفقیت عملیات اختلاف نظرداشته ونظر قاطعی راارائه ننموده اند.
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تاثیرهماهنگی سازمانهای مرتبط درکنترل ناآرامیهای تهران در خردادماه ۱۳۸۲ باتلاش آقای مجید نام آوروباراهنمایی استاددکتر حسن ره پیک درسال ۱۳۸۴انجام گرفته است.
محقق درشروع بااشاره به بروزبحرانهاو ناآرامیهای شهری پس ازانقلاب اسلامی ونگاهی گذرا به علتهای وقوع آنهادررابطه با پاسخ به سئوال اصلی تحقیق مبنی بر میزان هماهنگی سازمانهای مرتبط وتأثیر آن برکنترل ناآرامیها تهران درخردادماه۱۳۸۲ سه فرضیه به شرح ذیل مطرح می کند.
۱- هماهنگی سازمانهای مرتبط قبل ازوقوع ناآرامیهای خردادماه۱۳۸۲تهران درکنترل آن موثر بوده است.
۲- همکاری اطلاعاتی سازمانهای مرتبط قبل ازوقوع ناآرامیهای خردادماه۱۳۸۲تهران درکنترل آن موثر بوده است.
۳- برنامه ریزی سازمانهای مرتبط قبل ازوقوع ناآرامیهای خردادماه۱۳۸۲تهران درکنترل آن موثر بوده است.
در این تحقیق از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است و جامعه آماری متشکل از نمونه ای فرماند هان یگان ویژه ناجا می باشد که در کنترل اغتشاشات سال۱۳۸۲ دخیل بوده اند،نتایج حاصل ازتجزیه تحلیل با توجه به آزمونهای مختلف آماری سه فرضیه فوق راتایید می نماید.
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان علل موفقیت یگان ویژه ناجا در کنترل اغتشاشات دانشجویی تهران درخردادوتیرماه ۱۳۸۲ باتلاش آقای حسن توحیدی وراهنمایی استاد دکتر مهدی بزرگزاده درسال ۱۳۸۶ انجام شده است.
محقق دررابطه با پاسخ به سئوال تحقیق مبنی بر علل موفقیت یگان ویژه در کنترل اغتشاشات خراداماه ۱۳۸۲تهران پنج فرضیه مطرح می نماید ومیزان اثربخشی هریک از متغیرهای آموزش،تجهیزات،ساختارسازمانی،وفرماندهی واطلاعات راکه درموفقیت یگان ویژه تاثیر گذار بوده موردبررسی وسنجش قرار می دهد.فرضیه های محقق به شرح ذیل می باشد..
۱- ویژگیهای ساختارسازمان یگان ویژه ناجا با موفقیت آن درکنترل اغتشاشات دانشجویی تهران درخردادماه ۱۳۸۲ ارتباط مستقیم داشته است.
۲- نقش وحضور فرمانده یگان ویژه ناجادرصحنه اغتشاشات با موفقیت آن درکنترل اغتشاشات دانشجویی تهران درخردادماه ۱۳۸۲ ارتباط مستقیم داشته است.
۳- کمیّت وآموزش یگان ویژه ناجا با موفقیت آن درکنترل اغتشاشات دانشجویی تهران درخردادماه ۱۳۸۲ ارتباط مستقیم داشته است.
۴- اطلاعات نقشی مستقیم درموفقیت یگان ویژه ناجادرکنترل اغتشاشات دانشجویی تهران درخردادماه ۱۳۸۲ داشته است.
۵- به روز بودن وتأمین تجهیزات این یگان باموفقیت آن درکنترل این حادثه ارتباط مستقیم داشته است.
یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل نشان داده که اغلب فرماندهان یگانهای شرکت کننده درعملیات معتقدندساختارسازمانی،حضورفرمانده درصحنه،کمیّت وکیفیت آموزش اطلاعات وبروز بودن تجهیزات درموفقیت یگان درکنترل اغتشاشات دانشجویی تهران درخردادماه ۱۳۸۲ ارتباط مستقیم داشته است.
پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان عملکرد نیروی انتظامی در اغتشاشات شهری (مقایسه مشهد، قزوین، اسلامشهر) که به راهنمایی دکتر علیرضا سنجابی و مشاوره آقای نادرآقاخانی و تلاش آقای بهروز احمدی با هدف بررسی نقش و عملکرد نیروی انتظامی در کنترل اغتشاشات شهرهای مشهد، قزوین و اسلامشهر و دلایل موفقیت یا عدم موفقیت آنها نوشته شده است، ضمن بررسی عوامل پانزده گانه موثر در عملکرد ناجا در برخورد با اغتشاشات و تقسیم بندی این عملکرد به سه حالت قبل از حادثه، در حین حادثه و بعد از حادثه و مقایسه موردی حوادث شهرهای مشهد، قزوین و اسلامشهر، در هر سه مورد تقریباً به نتایج مشابه ذیل که حاکی از عملکرد ضعیف ناجا می باشددست یافته است.
۱)عدم اطلاعات کافی از وضعیت احتمالی بروز حادثه در منطقه در خصوص جمعیت.

۲)نبودن ساختار سازمانی مناسب برای نیروی انتظامی عمل کننده.
۳)نبودن طرح احضار برای حضور مقتدرانه نیروها در صحنه.
۴)ضعف فرماندهی و کنترل.
۵)نقص آموزش نیروها.
۶)کمبود تجهیزات ویژه کنترل اجتماعات.
۷)ضعف روحیه نیروهای انتظامی.
۸)عدم هماهنگی دستگاههای اجرایی، نیروهای کمکی و خدماتی شهرستان.
۹)عدم تشکیل بموقع شورای تامین استان جهت اتخاذ تصمیم قاطع و سریع.
۱۰)عدم تدوین یک استراتژی صحیح در سطح عملیاتی و تاکتیکی.
۱۱)عدم پیش بینی و تهیه طرح برآورد اطلاعاتی و عملیاتی در سطح نیروهای تابعه.
۱۲)عدم تهیه و طرحریزی اطلاعات امنیتی از نقاط حیاتی، حساس، مهم و … و افراد شرور.
۱۳)عدم تمرین و انسجام مانورهای مشابه.
۱۴)عدم طرحریزی وظایف در رابطه با کنترل جمعیت و منابع.
۱۵)عدم تهیه، تدوین و ابلاغ شرح وظایف مدوّن برای کلیه رده های فرماندهی.
پایان نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر در کنترل اغتشاشات دانشجویی خرداد و تیر سال ۱۳۸۵ دانشگاه تهران با هدف بررسی اغتشاشات دانشجویی خرداد و تیر ۱۳۸۵ با تلاش آقای حسن رضایی و راهنمایی سردار شکری پور در سال ۱۳۸۷ انجام شده است.
محقق سعی کرده تا میزان تاثیر عوامل مؤثر در موفقیت ناجا در کنترل رخداد فوق را مشخص نماید.
موضوعات تجهیزات، رعایت حقوق شهروندی، تجارب فرماندهی، هماهنگی درون وبرون سازمانی به عنوان فرضیه های تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته اند.این تحقیق ازنظر نوع کاربردی واز نظر روش توصیفی استفاده شده است.جامعه آماری مشتمل برفرماندهان،مدیران و کارکنان یگان ویژه فاتب فعال در واقعه ۱۳۸۵ می باشند. نمو نه آماری به تعداد ۱۱۷ نفر است که اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است.
یافته های تحقیق بیانگر آن می باشد که تجارب فرماندهی با میانگین ۷۷/۲۰ بیشترین و کیفیت هماهنگی برون سازمانی با میانگین ۷۵/۱۶ کمترین تأثیر را در کنترل اغتشاشات دانشجویی ۱۳۸۵ داشته است.
۲-۹ -تاریخچه، ساختار و وظایف یگان ویژه
یگان ویژه پاسداران ناجا اصول و اهداف
در کتاب سیمای تحولی ناجا ( ۱۳۸۳)اصول زیر در سازمان های جدید یگان ویژه در راستای ارتقاء سطح صحت عملکرد آنها مورد عنایت و مراعات قرار گرفته اند.
آمادگی تاکتیکی و رزمی.
سرعت عمل و قدرت تحرک و جابه جایی (واکنش سریع).
افزایش ظرفیت و توانمندی بالقوه و بالفعل در انجام مأموریت های مختلف بنا به دستور.
بهره مندی از فناوری و تجهیزات جدید و پیشرفته.
نظم و انظباط فردی و گروهی .
قابلیت انعطاف، صبر و خویشتن داری در حوادث.
شجاعت، اقتدار و ازخود گذشتگی.
رعایت اصول اخلاقی و حقوق شهروندان، هنگام انجام ماموریت ها.
کنترل اجتماعات با کمترین خسارت جانی و مالی(سیمای تحولی ناجا ،۱۳۸۳ ).
این یگان در سه واحد گشت ویژه ، رهایی گروگان، ضد اغتشاش به انجام ماموریت می پردازند.
۱- گشت ویژه
این واحد در یک سطح بالا تری از گشت انتظامی، وظیفه برخورد قاطع با جرائم مشهود و جرائم خاص همچون اراذل و اوباش و ایجاد کنندگان رعب و وحشت را بر عهده دارد .
۲- واحد رهایی گروگان:
این واحد در مواقع گروگان گیری و اقدامات تروریستی وارد عمل می شود.
۳- واحد ضد اغتشاش :
برخورد با اجتماعات غیر قانونی و مقابله با اغتشاشات، شورش ها ، ناآرامی ها و انجام ماموریت های ناجا (بنا به دستور) از عمده وظایف این واحد می باشد(همان) .
تاریخچه یگان ویژه

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در سال ۱۳۷۰ پس از ادغام نیروهای انتظامی سابق،یگان های ویژه پاسداران ناجا با بهره گیری از سازمان،نفرات وتجهیزات لشکر ۲۸ روح الله کمیته انقلاب اسلامی به فرماندهی سردار سرتیپ پاسدار سید مجتبی به جهت حفظ توان رزمی موجود سازماندهی وانجام ماموریتهای رزمی ناجا را عهده دار، که در این راستا ماموریت مقابله با کاروان های قاچاق مواد مخدر در سیستان و بلوچستان ( مبارزه با اشرار ) را انجام داد.در اوایل ادغام ( سال های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱ ) برخی از نقاط کشور از جمله مشهد،اراک بعلت نا آرامی های بوجود آمده ماموریت مقابله با اغتشاش و کنترلنا آرامی ها به جهت اهمیت موضوع به یگوپ ناجا محول، که در این راستا با بکارگیری تجهیزات خریداری شده قبل از انقلاب (موجود در انبارهای شهربانی سابق) بکارگیری شدند.
با توجه به افزایش نا آرامی ها و واگذاری ماموریت مقابله با اغتشاش و کنترل نا آرامی ها لزوم تشکیل واحد مقابله با اغتشاش در یگوپ از سوی فرماندهان یگوپ ناجا ضروری که اولین گردان ویژه ضد اغتشاش ( مخصوص) به فرماندهی پاسدار مسعود عباسی در سال ۱۳۷۱ با جذب نیرو های مورد نیاز سازماندهی و تحت آموزش های مورد نیاز واقع در نهایت آماده ماموریت های مقابله با اغتشاش و ویژه شهری گردیدند. ضمناً نیروهای سه تیپ دیگر رزمی ( تیپ ۱ – قوامین ، تیپ ۲ – ناو تیپ و تیپ ۳ – الحدید ) کماکان با ساختار رزمی انجام ماموریت می نمایند.اهم اقدامات در زمان تصدی سردار سید مجتبی تعیین محل و مقر برای اسکان نیروهای تحت امر در مقر فعلی یگوپ ناجا و ساخت ساختمان های مورد نیاز که خود معضل مهمی با توجه به ساختار جدید ناجا وجود داشت، تصویب سازمان و ساختار یگان که غالب کارکنان با مشکل حقوق و … مواجه بودند، متحد شکل نمودن لباس مخصوص و تهیه امکانات و تجهیزات مورد نیاز و از همه مهم تر آنکه تامین امکانات معیشتی و رفاهی کارکنان نیز به طور ویژه بررسی و روحیه کارکنان در سطح مطلوبی حفظ و ارتقاء داده می شد.در اواسط سال ۱۳۷۲ فرماندهی یگان های ویژه پاسداران ناجا به سردار عقبایی محول که با توجه به تدابیر فرماندهی سازمان رده های رزمی از تیپ به گردان های رزمی مستقل تبدیل شدند.
شکل ۲-۲
تیپ قوامین

     لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت         

 

 
گردان امام حسین (ع
تیپ قوامین
گردان امام حسین (ع

ناو تیپ
گردان دریایی
ناو تیپ
گردان دریایی

گردان مخصوص ذوالفقار
گردان مخصوص ذوالفقار
گردان مخصوص ذوالفقار
گردان مخصوص ذوالفقار

تیپ الحدید
گردان سید الشهداء (ع)
گردان حضرت علی بن ابیطالب (ع)
گردان پشتیبانی آتش
تیپ الحدید
گردان سید الشهداء (ع)
گردان حضرت علی بن ابیطالب (ع)
گردان پشتیبانی آتش

منبع :محقق
در سال ۱۳۷۳ دو ماموریت مهم به یگوپ ناجا به نا به ضرورت واگذار گردید یکی، کنترل نا آرامی و مقابله با اغتشاش شهرستان قزوین دومی، ماموریت مبارزه با احزاب منحله دموکرات و کومله در استان کردستان که در هر دو آن یگوپ ناجا به بهترین نحو ممکن انجام وظیفه نمود. امّا از نظر فرماندهان و خبرگان یگوپ ناجا لزوم تقویت نیروهای مقابله با اغتشاش ضروری می رسید فلذا گردان دوم ویژه ( گردان حضرت ابولفضل علیه السلام ) در اواخر سال ۱۳۷۳ به فرماندهی سرهنگ پاسدار رنجبران سازماندهی، تجهیز و تحت آموزش مقابله با اغتشاش قرار گرفتند.با عنایت به بروز اغتشاش اوایل سال ۱۳۷۴ در اسلامشهر و انجام ماموریت توسط یگوپ ناجا، یگوپ را بر آن داشت که نحوه انجام ماموریت های مقابله با اغتشاش که غالباً از سلاح رزمی مانند تیربار گرینف، دوشیکا و … استفاده می شد تغییر اساسی دهد ضمن اینکه گردان های رزمی دو منظوره سازماندهی شدند. قابل توجه اینکه ماموریت های مقابله با اغتشاش در استان آذربایجان ( بناب، ملکان ) ، استان کرمانشاه، تشکیل تیپ حضرت امیر المومنین علیه السلام در شرق کشور جهت مقابله با اشرار و کاروان های قاچاق مواد مخدر، اعزام نیرو به استان هرمزگان جهت ماموریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز و … نیز انجام شد.
با عنایت به ضرورت تشکیل واحد ضد تروریست و رهایی گروگان در اواخر سال ۱۳۷۴ و اوایل سال ۱۳۷۵ آموزش، تجهیز و سازماندهی به فرماندهی سرهنگ پاسدار نژادیان شروع به کار نمود. در اواسط سال ۱۳۷۵ فرماندهی یگوپ ناجا به سردار رجب زاده واگذار گردید، در زمان تصدی ایشان ساختار رزمی بودن ماموریت یگان به تدریج حذف و ساختار یگان و رده های عملیاتی به ضد اغتشاش متحول و کلیه سلاح سنگین موجود به قرارگاه عملیاتی واگذار گردید.بعد از نا آرامی های کوی دانشگاه تهران در ۱۳۷۸ مسئولین ناجا وکشور لزوم شکل گیری یک واحد توانمند ضد اغتشاش را مورد توجه وپیگیری قرار دادند.پس از انجام کار مطالعاتی وتحقیقاتی،یکی از ضرورتها اجرای طرح تفکر ویکنواختی در ابعاد مختلف تجهیزاتی، آموزشی وگسترش در سطح کشور بودکه در سال ۱۳۷۹ بر اساس تهدیدات هر استان استعداد لازم پیش بینی وکار سازماندهی،آموزش وتجهیز یگان ها شروع وبا اختصاص نیرو،تجهیزات واعتبارات مورد نیاز یگوپ ناجا در سطح کشور گسترش وبا توان مناسب آماده اجرای ماموریت شدند. یعنی یگان ویژه هر استان از تابعیت فرمانده انتظامی استان ها خارج و در تابعیت یگوپ ناجا قرار گرفت. با عنایت به بررسی به عمل آمده توسط کارشناسان و فرماندهان یگان غالب کارکنان موجود یگوپ استان دارای مشکلات عدیده بوده و لزوم سازماندهی مجدد، آموزش، تجهیز و تغییرات اساسی مشهود بود که این امر با تدابیر فرماندهی محترم وقت یگوپ ناجا و تلاش معاونین، مدیران و کارشناسان یگوپ ناجا به منصه ظهور رسید.به جهت ضرورت کنترل اجتماعات توسط یگانهای امداد شهرستانها در سال ۱۳۸۱ در تابعیت فرماندهی یگانهای ویژه در سه بخش واحدهای کنترل اجتماعات،گشت انتظامی وچک وخنثی سازی راه اندازی شد. و مجدداً در سال ۸۴ برابر تدابیر فرماندهی محترم وقت ناجا یگانهای امداد از تابعیت یگانهای ویژه خارج ودر تابعیت فرماندهی انتظامی استان ها قرار گرفتند.
ساختار یگان های ویژه پاسداران ناجا
بر اساس اساسنامه ابلاغی از معاونت طرح و برنامه ناجا ساختار یگان های ویژه پاسداران ناجا به شرح ذیل می باشد:
-هیئت رئیسه شامل: فرمانده و جانشین
-ستاد شخصی: شامل دفتر و بازرسی
-ستاد عمومی و تخصصی: شامل معاونت های اطلاعات و عملیات، نیروی انسانی،آماد و پشتیبانی ، طرح و برنامه، آموزش و ادارات فاوا، مهندسی، مالی و بهداری، یگان پشتیبانی قرارگاه و دفتر تحقیقات کاربردی
-رده های اجرایی ( صف ) شامل:
۱-یگان رهایی گروگان
۲-یگان دریایی
۳-یگان ضد اغتشاش ۱، ۲ و ۳
۴-یگانهای ویژه استان های نوع ۱ ( استانهای خراسان رضوی، خوزستان، اصفهان، فارس، آ،ش)
۵-یگانهای ویژه استان های نوع ۲ (استانهای هرمزگان، آ.غ، گیلان، کردستان، کرمانشاه، مازندران، کرمان، س،ب)
۶-یگانهای ویژه استان های نوع ۳ (استانهای دیگر که ف انتظامی جایگاه ۱۸ دارند)
مأموریت و شرح وظائف یگان های ویژه پاسداران ناجا
مأموریت و شرح وظائف یگان های ویژه پاسداران ناجا به شرح ذیل می باشد .
مأموریت
انجام مأموریت ویژه پشتیبانی واحدهای تابعه نیرو بنا به دستور.
وظایف
۱- مقابله و مبارزه قاطع ومستمر با هر گونه خرابکاری و تروریسم و حرکت های مخل امنیت کشور بنا به دستور.
۲-حفاظت از مسئولین و شخصیت های داخلی و خارجی بنا به دستور.
۳-تامین حفاظت اجتماعات، تشکلها و راهپیمایی های قانونی و مجاز و مقابله و جلوگیری از هر گونه تشکل، راهپیمایی و اجتماعات غیر مجاز بنا به دستور.
۴-کنترل در موارد ویژه از قبیل مبارزه با قاچاق کالا و مفاسد اجتماعی بنا به دستور.
۵-کنترل گلوگاه ها،مبارزه با کاروان های قاچاق مواد مخدر و مقابله با اشرار بنا به دستور.

۶-انجام هرگونه عملیات منظم و نا منظم بنا به دستور.
۷-انجام عملیات امدادی، پشتیبانی و کمک فوری به آسیب دیدگان حوادث غیر مترقبه.
۸-پشتیبانی و تقویت واحدهای نیروی انتظامی و کمک به انجام وظائف آنان در شرایط خاص و وضعیت

دانلود مقاله با موضوع وسیله ارتباطی

محرومیّت در گروه زیادی از مردم مستلزم شرایط دیگری است که عبارتند از :

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱- یافتن یک عامل حکومتی و سیاسی برای معطوف نمودن نارضایتی به آن.
۲- سازمان یافتن ناراضیان.
۳- توافق ضمنی ناراضیان بر سر اهداف نانوشته.
۴- فرصت ها و شرایطی که امکان بروز نارضایتی را فراهم سازد.
گر محرومیّت نسبی را این گونه تعریف می کند. محرومیّت نسبی عبارت است از احساس وجود اختلاف بین توقّعات ارزشی خویش و قابلیّتهای ارزشی ظاهری محیط.
توقّعات ارزشی آن دسته از خواسته ها و شرایط زندگی است که مردم خود را مستحقّ آن می دانند و قابلیّتهای ارزشی اموری هستند که عمدتاً در محیط اجتماعی و فیزیکی باید یافت شوند.
الیاسی (۱۳۷۷) بیان نموده است: گر در بررسی های خود دریافت که چند عامل احساس محرومیّت نسبی را تشدید می سازد که عبارتند از:
۱- وعده های تحققّ نیافته مقامات حکومتی.
۲- ایجاد انتظارات بالا در شهروندان و فراهم نساختن شرایط برآورده شدن آنها.

۳- احساس مسدود شدن فرآیند رشد و توسعه همه جانبه.
گر ( ۱۹۸۶) معتقد است نارضایتی کلی از محرومیّت، محرّک اصلی برای اقدامات خشونت آمیز و اغتشاشات است. هم نظریّه روانشناسانه و هم نظریّه تعارض گروهی برآنند که هرچه شدّت نارضایتی بیشتر باشد احتمال خشونت نیز بیشتر خواهد بود. باور انسانها درباره منابع محرومیّتئ و توجیه پذیری هنجاری و فایده انگارانه اقدامات خشونت آمیز نوع انگیزه این اقدامات را مشخّص می سازند (بابویه،۱۳۸۸ :۲۸).
با توجه به تعریفی که ازناآرامی و اهدافی که اغتشاشگران از آن دنبال میکنند وهمچنین نظریاتی که در مورد ناآرامی هاذکر شد متوجه می شویم که دربوجود آمدن ناآرامی ها یک یا چند عامل یا نظریه بعنوان عامل اصلی اغتشاش می باشدکه باید جهت خنثی سازی اغتشاش آن عامل کاملا شناسایی وریشه یابی شودتا بوسیله سایر مولفه هاکه در کنترل اغتشاشات دخیلند بهترین اقدام در خصوص کنترل آن اعمال شود.
۲-۷-۲-فرماندهی و مدیریت ومهارتهای آن
در کتاب آیین نامه انظباطی نیرو های مسلح فرماندهی به این شرح تعریف شده است:اختیاری است که یک فرد در خدمت به سبب شغل یا درجه ومسئولیتی که دارد درراستای انجام ماموریت های محوله به کار می برد.
مدیریت:عبارت است از حداکثر استفاده مطلوب از منابع موجود از طریق اعمال اصول مدیریت
برای رسیدن به هدفی خاص(مدیریت عملیات پلیس درجنگ نرم۱۳۹۰ :۲۲۶).
مهارت:توانایی را نشان می دهد که قابل توسعه بوده وخودرا درعملکردنشان می دهدوبه ندرت به صورت بالقوه است. (کاتز ،۱۹۹۱)
در کتاب مدیریت عملیات پلیس درجنگ نرم(۱۳۹۰ )اهداف فرماندهی ومدیریت بشرح ذیل آمده است:
۱-انسجام وهماهنگی درکارها.
۲-کار آمدی.
۳-پاسخگویی درمقابل حکومت ومردم.
۴-توانایی در تولید علوم پلیسی.
۵-مردمی وحامی افراد مظلوم در برابرقانون شکنان ومتجاوزان.
۶-بالا بردن سرعت،دقت وصحت عمل.
۷-ایجاد محیطی امن جهت انجام امورات.
۸-…(مدیریت عملیات پلیس در جنگ نرم،۱۳۹۰ :۲۲۶) .
اهمیت وضرورت مهارت ها با رویکردی جامع
تلاش بمنظور تحقق سند چشم انداز بیست سالۀ جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ ه. ش که ایران را کشوری برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فن آوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملّی می داند و برابر بند دهم برنامۀچهارم توسعه در امور فرهنگی،علمی وفن آوری خواستار اصلاح نظام آموزش کشور از جمله آموزش عالی به منظور کار آمد نمودن آن برای تامین منابع انسانی مورد نیاز در جهت تحقیق اهداف چشم انداز است.
تلاش بمنظور تحقق سیاستهای کلی ابلاغ شده برای برنامۀ پنجم توسعه در ارتقای سطح علمی ومهارتی همچنین سند توسعه ناجا در دستیابی به اصولی همچون اصل تقدم امنیت نرم افزاری نامحسوس،رویکرد علمی وتخصصی به موضوعات وافزایش سرعت، دقت وصحت عمل کارکنان.
مهارت
در فرهنگ دهخدا مهارت به معنای زیرکی و رسایی در کار،استادی، زیر دستی،حاذقی،ورساگردیدن واستادی کردن آمده است. این واژه بر قابلیت انجام عملیات شغلی به آسانی وبادقت اشاره داردکه غالباٌ در حوزۀ فعالیتهای روانی، حرکتی قرارمی گیرد وتعیین آن بر استاندارد عملکردی که معمولاٌ برای عملیات شغلی اثربخش لازم است،دلالت دارد(عباس زادگان،ترک زاده ،۱۳۸۱: ۱۰۱).
دعایی و مرتضوی مهارت را به اعمال (ذهنی یافیزیکی ) و عکس العملهایی (در قبال نظرات، اشیاء یا افراد)اطلاق می کنند که فرد بصورت ماهرانه برای دستیابی به یک هدف انجام می دهد ودر حقیقت یک سلسله رفتارهایی است که بتوان آن را درسطح گسترده ای بکار بست زیرا من وقتی می شنوم،می بینم وانجام می دهم، بهترهم متوجه می شوم(دعایی ،مرتضوی ،۱۳۸۴ :۱۷ ).
انواع مهارت ها
ما در عصری زندگی می کنیم که اطراف ما را سازمان های مختلف فرا گرفته اند و قسمت اعظم ما توسط همین سازمان ها تامین می شود و هدایت این سازمان ها توسط مدیران صورت می گیرد. با توجه به دنیای امروزه که یک دنیای حرفه ای و تخصصی است و به عبارت دیگرآن را عصر مدیریت، دانش، فن آوری و ارتباطات و … نامیده شده نقش مدیران در امورراهبردی سازمان ها آشکارتر می شود این مدیران هستند که موجبات پیشرفت وترقییارکود و ورشکستگی سازمان را فراهم می سازد
مدیریت در دنیا پیچیده امروز نقش حیاتی و اساسی دارد.
آلفرد مارشال اقتصاد دادن انگلیسی می گویداگر تمام سرمایه ها و ابزار تولید درجهان به یکباره نابود شوند اما علم و هنر مدیریت باقی بماند تولید و توسعه و پیشرفت همچنان ادامه خواهدداشت فرآیند مدیریت متضمن هماهنگ ساختن منابع انسانی و مادی به منظور دست یابی به هدف های سازمان است و تحقیق این امر به عهده مدیران است، امروزه سازمان های بزرگ که ابعاد گسترده ای ازنیازهای جوامع را پوشش می دهند بدون برخورداری از مدیران موثر و کارآمد قادر به ادامه حیات نمی باشند. سرعت، قدرت عمل و انبوه بودن فرآورده ای انسانی و صنعتی نیاز به نیروهای هماهنگ کننده متفکر و فرزانه ای به نام مدیر یا فرمانده دارد.

مدیران برای هدایت موثر سازمان در رسیدن به اهداف باید کارکردها و وظایف مختلفی را انجام دهند
وباید به امر برنامه ریزی و سازماندهی و هدایت و … سازمان بپردازند وانجام هر وظیفه ای توانایی و مهارت خاص خود را می طلبد. این مهارت های مدیریت هستند که موفقیت یا شکست وی و در نتیجه سازمان را رقم می زنندمدیران دردنیای نامطمئن که دائماً در حال تغییر است عمل می کنند، سرو کار داشتن منظم با عدم اطم
ینان مدیران را از سایر افراد درون سازمان متمایز می کند، آنان برای مواجهه باآینده و پذیرش مخاطب مناسب و آماده کردن سازمان برای فردا به مهارت مدیریتی خاص نیازمندند. کسب مهارت های مدیریت، تضمین کننده موفقیت مدیران و فرماندهان یگان ویژه در ماموریت خطیر آنان استپس نتیجه می گیریم مدیران و فرماندهان یگان ویژه برای تضمین موفقیت خود باید به مهارتها مجهز باشنداما این مهارت ها کدامند؟ صاحبنظران مختلف برای مدیران فرماندهان مهارتهایی بر شمرده اند که در این پژوهش به آنها اشاره می شود. اما در تقسیم بندی کلی که اکثریت صاحبنظران در آن اتفاق نظر دارند از جمله نور بخش (۱۳۹۰) مهارت ها را به ۳ دسته فنی –انسانی وادراکی تقسیم نمودهاست که به آنها اشاره می شود.
۱-مهارت فنی:یکی از مهارت هایی است که وجود آن در سطح پایین سازمان ها نیاز است.به طور کلی مهارت فنی را می توان توانایی حاصل از تخصص و تجربه و آموزش فرد تعریف کرد یعنی تخصصی که فرد در استفاده از تجهیزات در عمل به کار می برد.همانندتمامی مهارت هایی که یک فرمانده فرا می گیرد و در عمل انجام می دهد.
۲-مهارت انسانی:برای تعریف مهارت انسانی می توان گفت که از بین مهارت های مدیریتی از اهمیت بیشتری برخوردار است.زیرا این مهارت در تمامی سطوح سازمان موردنیاز است.می توان مهارت انسانی را توانایی و قدرت کار کردن با مردم تعریف کرد بطوریکه به این وسیله انگیزش در کارکنان را افزایش داد تا از این راه بهره وری در سازمان افزایش یابد.
۳-مهارت ادراکی:مهارتی است که در سطح بالای سازمان نیاز به آن احساس می شود.این نوع مهارت توانایی فهمیدن پیچیدگی های کل سازمان ودرک مشکلات کلی سازمان است.و یا به عنوان تعریف دیگر مهارت ادراکی توانایی تفکر و طراحی فعالیت های سازمان در قالب مدل ها می باشد.نکته مورد توجه در تعاریف بالا توجه به هدف های کلی سازمان است نه هدف های شخص یا گروه خاص(نوربخش ،۱۳۹۰).  
انواع مهارت های مدیریتی
در این قسمت به تعدادی از مهارت های مدیریتی که از منابع گوناگون گرد آوری شده است اشاره می گردد .
مهارت ادراکی
این مهارت به دلیل آنکه پایه ای اساسی برای اغلب فعالیت ها و تصمیمات مدیریت محسوب می گردد و بقاء و بالندگی سازمان را به همراه دارد از جایگاه خاص و ویژه ای برخوردار است.
“بار نارد، مهارت ادارکی را عنصر اصلی فرآیند مدیریت می داند و اعتقاد دارد که مدیر باید بتواند کل سازمان را به صورت کلی واحد تصور کند”(سرتو،۲۰۰۰: ۱۱).
مدیر بایستی همواره تلاشی مضاعف را در وسعت دید و تفکر خویش داشته به نحوی که تمام نیروهای مؤثر و فعالیتهای سازمان را تحت نظارت داشته باشد. این مهارت دیگر مهارت های مدیر را نیز تحت تأثیر و پوشش خود قرار می دهد. توانایی مدیر در رهبری، حل تعارضات، ایجاد ارتباط و مشارکت بین اعضاء گروه، توانایی بکار گیری علم مدیریت، قدرت تجزیه و تحلیل و…. در اثر توانایی مدیر در زمینه درک کل سازمان فراهم می شود. اکتساب مهارت ادراکی مستلزم آموزش نظریه های علوم رفتاری به ویژه تئوری های سازمان و مدیریت و تصمیم گیری و کاربرد علمی آنها است. مهارت فنی
مهارت فنی را می توان”توانایی حاصل از تجربیات،آموزش و کارآموزی لازم برای به کارگیری دانش، روشها، فنون و تجهیزات لازم برای انجام کارها خاص دانست”(رضائیان، ۱۳۸۹ :۲۱۱).
مدیران معمولاً این مهارت ها را با طی دوره آموزشی، کار آموزی یا در اثر تجربه فرا می گیرند و ویژگی بارز آن دست یابی به بالاترین درجه شایستگی و خبرگی است. زیرا این مهارت ماهیتاً دقیق، مشخص و دارای ضوابط عینی و قابل اندازه گیری است.
مهارت تجزیه و تحلیل
گریفتن علاوه بر مهارت های فنی، انسانی و ادراکی،مهارت تشخیص و تجزیه و تحلیل را برای مدیران الزامی می داند.”به اعتقاد اومدیران بایستی قادر باشند موقعیتهای پیچیده را تشخیص داده وعوامل مرتبط با آنها را تجزیه وتحلیل نمایند و بدین ترتیب از موقعیت های ایجاد شده کمال بهره مندی را جستجونماید “(گریفتن به نقل از عاصمی پور،۱۳۷۳ : ۱۶۳).
مهارت تشخیص
گریفتن(۱۹۹۴) مهارت تشخص را نیز برای مدیران پیشنهاد و اعتقاد دارد که مدیران موفق بایستی از این مهارت بهره مند باشند. همانگونه که یک مکانیک از روی نشانه ها وعلائم ظاهری اتومبیل پی به نقص فنی آن می برد، یک مدیر نیز با داشتن این مهارت می تواند از روی علائم و نشانه های مشکل همانند عدم رضایت شغلی و یا عدم انگیزه در سازمان به خود مشکل پی برده وبرای انجام اقدامات اصلاحی مناسب، تصمیماتی اتخاذ نماید(فتح الهی ،۱۳۸۹ :۱۸).
مهارت تصمیم گیری و حل مسئله
“تصمیم گیری فرآیندی را تشریح می کند که از طریق آن راه حل مسئله معینی انتخاب می گردد”(استونر به نقل رضائیان ،۱۳۸۷: ۶۱).
“تصمیم گیری قلب سازمان ومدیریت تلقی شده که تمام کارکردهای مدیریت وابعاد سازمان را می توان بر حسب فراگرد آن توضیح داد”(گریفیث،۱۹۹۸: ۳۲).سایمون مدیریت رافرآیند تصمیم گیری می داند. منظور ازاین فرآیند کوششهای سازمان یافته برای کار گروه
ی است که سازمان رااز خود کامگی فردی وخود محوری مدیر رهانیده وبه عوض آن تصمیم گیری سازمانی را جانشین می کند. “علاوه براین سایمون اعتقاد دارد که هر نظریه ای در سازمان ومدیریت بایستی درستی تصمیم گیری را تضمین کند”(میرکمالی ،۱۳۸۶: ۱۶).
“دراکر اعتقاد دارد تصمیم گیری نوعی داوری است که فرد ازمیان شقوق مختلف،یکی را بر می گزیند”(پارکینسون وروستوم ترجمه ی ایران نژاد،۱۳۷۶ : ۷).
مهارت ارتباطی
ارتبا
ط امری اجتماعی است که دارای چهار خصوصیت هدفمندی، استمرار، پویایی وجامعیت است، ارتباط وسیله است، نه هدف که سبب نزدیکی و همسانی ادراک یا رفتار در دو طرف می گردد(میر کمالی،۱۳۸۸ :۱۸۷) .
به مرور زمان و در طول تاریخ بشر، وسایل و مجاری ارتباطی انسان با بهره گیری ازاکتشافات و اختراعات کاملتر و متنوع تر شده است. اختراع خط و کاغذ اولین وسیله ارتباطی بود که انسان را قادر ساخت آثار،افکار و عقاید خود را به آیندگان و آنها که در نقاط دور دست زندگی می کردند منتقل سازد. پیدایش تلفن، تحول بزرگی در روابط بین فردی و اجتماعی بوجود آورد و مدیران جامعه را در برقراری ارتباط سریع و همه جانبه جهت هماهنگی افکار عمومی و سوق دادن آنها به جهات معین توانمند ساخت.
اکنون، در جهانی زندگی می کنیم که علاوه بر تلویزیون و رادیو، کامپیوتر انقلابی سترگتر از انقلاب گذشته در دنیای ارتباطات پدید آورده است. با بهره گیری از ماهواره و کامپیوتر، جهان با این عظمت، به یک دهکده یا حتی خانواده کوچک تبدیل شده است. موفقیت پدران و مادران، مدیران آموزشی و مربیان، مدیران دولتی و همه مدیران دیگر که از طریق کار کردن و ارتباط با انسانها سازمان خود را اداره می کنند، بستگی به توانایی آنها در برقراری ارتباط با این انسانها دارد. هر مدیری در هر روز با دهها شکل از ارتباط روبروست که ندانستن مهارت و دقت کافی در برقراری ارتباط سبب کاهش اثر بخش و کارآیی سازمان و مدیریت می شود. ارتباط در مدیریت ابعاد وسیعی دارد. در بسیاری از زمانها، مدیریت مجبور به قانع کردن افراد و تفهیم افکار، نظریات، تصمیمها، برنامه ها و پیشنهادات خود می باشد. در چنین موقعیتی، بهترین ابزار برای قانع کردن افراد یا همفکر ساختن آنها، بهره گرفتن به جا از ارتباط می باشد.(همان ،۱۸۳-۱۸۴) .
مهارت ها و ویژگی های فردی مورد نیاز مدیران
براساس نظر کارشناسان مدیران جهت پیشبرد اهداف سازمانی نیاز به مهارت ها و ویژگی هایی دارند که به شرح ذیل می با شد .
برای کار گزاران اثر بخش، مدیران به مهارت های مختلفی از مهارت فنی گرفته تا طراحی نیاز دارند. اندازه برتری این مهارت ها به تناسب سطح های مدیریت سازمان متفاوت است.
مهارت های مدیریت و سلسله مراتب سازمانی
رابرت کاتز سه گونه مهارت را برای مدیران ضروری می داند.
۱- مهارت فنی:عبارت است از دانش ها و زبردستی و کاردانی در فعالیت های مربوط به روش ها، فراگرد ها و نحوه انجام دادن کار، از این رو این مهارت بهره گیری از ابزار و فنون خاص را در بر می گیرد.

     لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت         

 

 
2- مهارت انسانی: عبارت است از توانائی کار کردن با مردم، این مهارت کوشش در همکاری، انجام دادن کار گروهی، و مهارت در پدید آوردن محیطی است که افراد با اطمینان و آزادانه بتوانند عقیدۀ و نظر های خود را بیان کنند.
۳- مهارت اداراکی:به مهارتی گفته می شود که شخص توانائی برداشت کلی و شناخت عناصر بر جسته و مهم موقعیت ها را دارا باشد و بتواند پیوند های میان عناصر را بخوبی درک کند.
مدیران باید همچنین مهارت ارزشمندی را که از آن راه بتوانند با وجود حقیقت های پیش رو، راه حل عملی برای دشواری طراحی کنند دارا باشند.
مهارت های رهبری
ایران نژاد (۱۳۷۵ ) درمورد مهارت های مدیریتی به صورت ذیل اظهار نظر نموده است .
رهبری موفقیت آمیزبه رفتار مناسب، مهارت ها و عملکرد رهبر بستگی دارد، نه به ویژگی های شخصی او. اصولاً رهبران به سه نوع مهارت نیاز دارند: فنی، انسانی و ادراکی.
تجزیه و تحلیل مهارتهای رهبری به توضیح این واقعیت کمک می کند که چرا روسای بر جسته ادارات بعضی اوقات معاون ضعیفی برای ریاست عالی سازمان هستند. سبب این است که افراد مزبور ممکن است ترکیب مناسبی از مهارت های لازم برای مشاغل سطوح بالاتر و خصوصاً مهارت های ادارکی را نداشته باشند.
طبقه بندی مختلف مهارتی مورد نیاز مدیران
دیدگاه اسلامی
رهنمودهای مدیریتی اسلام به واسطه فطری بودن آن محدود به یک جامعه خاص ویک مقطع زمانی معین نمی باشد تجویزهایش به تمامی اعصار وقرون کارآمد است.در اثر ایمان به خدا احساس وظیفه شناسی وتعهد مدیر نسبت به انجام کار افزایش یافته چون خودرادر معرض سؤال وباز خواست دائم الهی می بینند. عامل بسیار مهم دیگر برای مدیر،تقوا یا نیروی باز دارندگی از گناهان است که باعث مدیریت واستواری او در سختی ها وافراز ونشیب ها می گردد (نادریان، جهرمی،۱۳۸۱: ۳۰) .
دیدگاه کاتز:
مهارت را توانایی ذاتی و اکتسابی انجام ماهرانه وظایف و در مقاله ای تحت عنوان «مهارت های یک مدیر اثر بخش» سه مهارت عمده و

فایل پایان نامه مدیریت یافته های پژوهش

گذار است، مطابق با این یافته می باشد.
۴٫ مطابق با مقاله Base دوم این پژوهش با عنوان «تجدید نظردرمورد یادآوری و هیجان در تبلیغات» که توسط ابهیلشا ارائه شده است، بیان گردید که یادآوری به عنوان یکی از معیارهای مهم در آزمون تبلیغات می باشد که در طی سالیان متمادی فقط به عنوان عامل سنجش تبلیغات منطقی مورد استفاده قرار گرفته است و درواقع یادآوری به نفع تبلیغات منطقی بوده تا هیجانی، اما در حال حاضر شواهد نشان می دهد که محتوای هیجانی در آگهی های بازرگانی و استفاده از هیجان و احساس در تبلیغات می تواند موجب افزایش یادآوری وبرند سازی گردد. نتایج بدست آمده حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم دراین پژوهش، مبنی بر یادآوری تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیرگذار نیست، با این مطلب در این مقاله که استفاده از یادآوری فقط به عنوان عامل سنجش تبلیغات منطقی را زیر سوال برده است همخوانی ندارد، چرا که مطابق با نتایج آزمون فرضیه های فرعی پنجم، ششم و هفتم در این پژوهش که نشان می دهد مواجهه، توجه و فهم بر یادآوری تبلیغات هیجانی تاثیر مثبت دارد اما این تاثیر مثبت به رابطه معنادارکه سبب تغییردرمیزان گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین شود، منتهی نمی گردد؛ گفتنی است که نتایج این فرضیه ها منطبق با مبانی نظری مطرح شده در بخش (۱۵٫۱ و ۱٫۱۵٫۱) پایان نامه حاضر می باشد.
۵٫ مطابق با پژوهشی تحت عنوان «استراتژی میل» که توسط دیکتِرانجام شده است، بیان گردید که میان “خواسته‌ها” و “نیازهای” خریداران تفاوت عمده‌ای وجود دارد، آنچه برای خریداران دارای اهمیت می باشد این است که این نیازها هستند که افراد را به سمت خرید محصول یا خدمتی خاص سوق می‌دهند و نه خواسته‌ها، مهمترین عواملی که خریداران را به سمت خرید سوق می دهند هیچ ارتباطی با خودآگاه آنها ندارند و در حقیقت این ناخودآگاه فرد است که تصمیم می گیرد او سراغ محصولی خاص برود و از خرید سایر محصولات خودداری کند. نتایج بدست آمده حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم و ششم دراین پژوهش، مبنی برمجاب شدن ناشی ازتبلیغات هیجانی (که به عنوان یک امر احساسی و ناخودآگاه تلقی می شود) در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تأثیرگذاراست و توجه (ارادی و خودآگاه) به تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیرگذار نیست، مطابق با این یافته می باشد.
۶٫ مطابق با پایان نامه ای تحت عنوان «مطالعه ویژگیهای موثر تبلیغات تجاری تلویزیونی بر یادآوری»، بیان گردید که در مقایسه بین آگهی با متن ساده و آگهی با متن ساده همراه با موسیقی، متن آگهی هایی که با شعر و موسیقی همراه باشند تاثیر بیشتری را بر یادآوری مخاطبان دارند. با نتایج آزمون فرضیه های فرعی پنجم، ششم و هفتم در این پژوهش که نشان می دهد مواجهه با تبلیغات هیجانی، توجه به آن و نیز فهم آن، بر یادآوری تبلیغات هیجانی تاثیر مثبتی دارد، همخوانی دارد.
۷٫ مطابق با پایان نامه ای تحت عنوان « تأثیر نقش تصاویر و لغات با تصویرسازی بالا، در بازخوانی و احساس نسبت به تبلیغات تجاری چاپی» ، بیان گردید که افزودن تصاویر به اطلاعات کلامی با تصویرسازی بالا، بازخوانی تبلیغات را افزایش می دهد وباعث افزایش احساس نسبت به تبلیغات می شود. با نتایج آزمون فرضیه های فرعی پنجم، ششم و هفتم دراین پژوهش، مبنی بر مواجهه، توجه و فهم، که به عنوان عناصر ملموس سازی بازیابی از حافظه در نظر گرفته شده اند، بر یادآوری تبلیغات هیجانی تاثیر مثبتی دارد، همخوانی دارد.

     لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت         

 

 
8. نتایج حاصل ازآزمون فرضیه اصلی اول مبنی براینکه تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تأثیر گذار است؛ با این مبانی نظری که دراین پژوهش بیان شد: « بازاریابی احساسی اثر عمیق تری نسبت به بازاریابی سنتی بر مصرف کننده می گذارد و در نتیجه دوامش بیشتر است، و شرایط احساسی، همه مراحل تصمیم گیری در فرآیند خرید را تحت تأثیر قرار داده و احساسات نقشی کلیدی در هر نوع تصمیم تجاری دارد چرا که استراتژی های احساسی در پی آن هستند تا با ترویج تمایل و دوست داشتن باعث شوند تا مشتری پیام را بهتر به خاطر سپارد و درک تبلیغات را ارتقا دهد»، همخوانی دارد.
۹٫ همچنین نتایج حاصل ازآزمون فرضیه اصلی دوم مبنی براینکه یادآوری تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با تاکید بردرگیری ذهنی پایین تأثیر گذار نیست؛ با این مبانی نظری که دراین پژوهش بیان شد: « پردازش اکتشافی عاطفه در زمانی که مصرف کنندگان از احساسات خود به عنوان اطلاعات و به عنوان راهی میانبر برای رسیدن به ارزیابی خود در خصوص کالای هدف استفاده می کنند، مستقیما قضاوتهای آنان را تحت تأثیر قرار می دهد، در حالیکه پردازش بنیادی عاطفه زمانی اتفاق می افتد که مصرف کنندگان به شدت درگیر شده و تلاش زیادی را برای درک و پردازش پیام به کار می برند»، همخوانی دارد؛ طبق این یافته ها به نظر می رسد که یادآوری تبلیغات هیجانی در گرایش به خرید محصولات مصرفی با تاکید بردرگیری ذهنی بالا تأثیر گذارباشد.
۴٫۵- پیشنهادات مبتنی بر یافته های پژوهش
نتایج این پژوهش نشان میدهد که متغیرتبلیغات هیجانی وابعاد آن به ترتیب شامل تمایل، ترجیح و مجاب شدن در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تأثیرگذار است، ولی متغیر یادآوری تبلیغات هیجانی وابعاد آن شامل توجه، فهم و مواجهه در گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین تاثیرگذارنبوده و فقط ابعاد مورد بررسی به ترتیب شامل توجه، فهم و مواجهه بر یادآوری تبلیغات هیجانی تاثیر مثبتی دارند. بنابراین در این بخش بر حسب این یافتهها پیشنهاداتی به افراد و سازمانهایی که به نحوی با تبلیغات تجاری برای محصولات مصرفی بی دوام سروکار دارند، ارائه میشود.
۱٫۴٫۵- پیشنهادات مبتنی بر یافته های فرضیه اصلی اول

پیشنهاد می شود در راستای افزایش گرایش به خرید در مصرف کنندگان، در تبلیغات خود از جاذبه های هیجانی استفاده کنند. برای این کار از ابزار تبلیغاتی مثل تلویزیون که بیش از یک حس (بینایی و شنوایی) مخاطب را درگیر می کند و همچنین ازجاذبه هایی که شادی بخش و مفرح بوده و حس لذت بردن یا رهایی از مشکلی خاص را به شیوه ای نو منتقل می کند، نظیر به کارگیری شعر و موسیقی محلی، تصاویرجالب توجه و واضح (مثل تصویر۳تایی در تبلیغ دستگاه درازونشست تن تاک)، هنرپیشه ایده آل و محبوب استفاده کنند.

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فایل پایان نامه مدیریت معادلات ساختاری

وضعیت سن۱۷ سال است که دارای بیشترین فراوانی است .
نمودار۴-۶: توزیع فراوانی نمونه برحسب وضعیت سن

فراوانی

۴٫۳٫۴- تحلیل توصیفی میزان در آمد پاسخگویان
همان گونه که در جدول(۴-۵) ملاحظه می شود از میان ۳۲۱ پاسخگویی که به پرسش های این پژوهش پاسخ گفته اند، پاسخگویانی که میزان در آمد خانواده خود را بین ۵۰۰ هزارتا یک میلیون تومان اعلام کرده اند با ۹/۳۴ درصد بیشترین فراوانی را داشته، و پاسخگویانی که درآمد خانواده خود را بیش از۱,۵۰۰,۰۰۰تومان اعلام کرده اند با ۱/۱۲ درصد کمترین فراوانی را در بین پاسخگویان به خود اختصاص داده است .
جدول۴-۵: توزیع فراوانی نمونه برحسب میزان در آمد پاسخگویان
میزان درآمد ماهیانه خانواده (تومان)
فراوانی
درصد
درصد صحیح
درصد انباشتی
کمتر از۵۰۰,۰۰۰
۷۲
۲۲٫۴
۲۶٫۹
۲۶٫۹
بین ۵۰۰,۰۰۰ تا یک میلیون
۱۱۲
۳۴٫۹
۴۱٫۸
۶۸٫۷
بین ۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۵۰۰,۰۰۰
۴۵
۱۴٫۰
۱۶٫۸
۸۵٫۴
بیش از۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۹
۱۲٫۱
۱۴٫۶
۱۰۰٫۰
پاسخ داده شده
۲۶۸
۸۳٫۵
۱۰۰٫۰
مفقودی (بدون پاسخ)
۵۳
۱۶٫۵
کل
۳۲۱
۱۰۰٫۰
نمودار (۴-۷) تحلیل توصیفی میزان درآمد خانواده را به نمایش می گذارد. بلند ترین ستون این نمودار نشان دهنده درآمد ۵۰۰ هزارتا یک میلیون تومان است که دارای بیشترین فراوانی در بین تمام گروه های درآمدی است .
نمودار۴-۷: توزیع فراوانی نمونه به تفکیک میزان در آمد

فراوانی

۵٫۳٫۴- تحلیل توصیفی پاسخگویان بر حسب میزان هزینه ماهیانه خانواده
هزینه های جاری خانواده ازجمله معیارهای سنجش غیر مستقیم وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد است که در ترکیب با سایر شاخص ها مورد استفاده قرار می گیرد، همان گونه که در جدول (۴-۶) ملاحظه می شود از میان ۳۲۱ پاسخگویی که به پرسش های این تحقیق پاسخ گفته اند، پاسخگویانی که میزان هزینه ماهیانه خانواده خود را بین ۵۰۰ هزارتا۱میلیون تومان اعلام کرده اند با۳/۳۴ بیشترین فراوانی را داشته اند، و پاسخگویانی که هزینه خانواده خود را بیش از۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان اعلام کرده اند با ۸/۷ درصد کمترین فراوانی در بین پاسخگویان را به خود اختصاص داده است .
جدول۴-۶: توزیع توصیفی پاسخگویان برحسب میزان هزینه ماهیانه خانواده ماه
میزان تقریبی هزینه های جاری خانواده شما در هر ماه (تومان)
فراوانی
درصد
درصد صحیح
درصد انباشتی
کمتر از۵۰۰,۰۰۰
۶۸
۲۱٫۲
۲۸٫۵
۲۸٫۵
بین ۵۰۰,۰۰۰ تا یک میلیون
۱۱۰
۳۴٫۳
۴۶٫۰
۷۴٫۵
بین ۱,۰۰۰,۰۰۰ تا ۱,۵۰۰,۰۰۰
۳۶
۱۱٫۲
۱۵٫۱
۸۹٫۵
بیش از۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۵
۷٫۸
۱۰٫۵
۱۰۰٫۰
پاسخ داده شده
۲۳۹
۷۴٫۵
۱۰۰٫۰
مفقودی (بدون پاسخ)
۸۲
۲۵٫۵
کل
۳۲۱
۱۰۰٫۰
نمودار(۴-۸) توزیع فراوانی نمونه به تفکیک میزان هزینه ماهانه
نمودار(۴-۸) تحلیل توصیفی میزان هزینه را نشان می دهد. بلند ترین ستون این نمودار نشان دهنده هزینه ۵۰۰ هزارتا یک میلیون تومان است که دارای بیشترین فراوانی می باشد.
فراوانی

۶٫۳٫۴- تحلیل توصیفی پاسخگویان بر حسب تعداد افراد شاغل در خانواده
جدول۴-۷: توزیع فراوانی نمونه برحسب تعداد افراد شاغل در خانواده
تعداد افراد شاغل خانواده (نفر)
فراوانی
درصد
درصد صحیح
درصد انباشتی
۱
۱۸۴
۵۷٫۳
۷۶٫۳
۷۶٫۳
۲
۴۵
۱۴٫۰
۱۸٫۷
۹۵٫۰
۳
۸
۲٫۵
۳٫۳
۹۸٫۳
۴
۳
.۹۰
۱٫۲
۹۹٫۶
۵
۱
.۳۰
.۴۰
۱۰۰٫۰
پاسخ داده شده
۲۴۱
۷۵٫۱
۱۰۰٫۰
مفقودی (بدون پاسخ)
۳۰
۹٫۳
مفقودی (سیستم)
۵۰
۱۵٫۶
کل مفقودی
۸۰
۲۴٫۹
کل
۳۲۱
۱۰۰٫۰
تعداد افراد شاغل در خانواده از دیگر معیارهای سنجش وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد است و فرض می شود خانواده هایی که دارای افراد شاغل بیشتری هستند دارای درآمد بیشتر و در نتیجه وضعیت اقتصادی بهتری نیز می توانند باشند. همان گونه که در جدول(۴-۷) ملاحظه می شود از میان ۳۲۱ پاسخگویی که به پرسش های این پژوهش پاسخ گفته اند، نزدیک به ۵۷ درصد دارای ۱ نفر افراد شاغل در خانواده هستند و پس از آن خانواده هایی که دارای ۲ فرد شاغل در خانواده هستند قرار دارد.
نمودار۴-۹: توزیع فراوانی نمونه برحسب تعداد افراد شاغل در خانواده
نمودار(۴-۹) مقادیر جدول فوق را به نمایش می گذارد،همان گونه که مشاهده می شود ستون۱ که مربوط به افرادی است که دارای یک نفر شاغل در خانواده هستند، دارای بیشترین فراوانی است.
۷٫۳٫۴- تحلیل توصیفی پاسخگویان بر حسب تعداد افراد شاغل ،هزینه و درآمد
نمودار۴-۱۰: توزیع فراوانی نمونه برحسب تعداد افراد شاغل در خانواده ،هزینه و درآمد ماهانه
نمودار(۴-۱۰) شمایی کلی ازوضعیت اقتصادی- اجتماعی افراد را بر حسب میزان درآمد خانواده، هزینه ماهیانه خانواده وتعداد افراد شاغل در یک خانواده نشان می دهد، طبق این نمودارخانواده هایی که دارای درآمد بیشتری هستند، اغلب بیش از یک نفر شاغل در خانواده دارند همچنین میزان هزینه های ماهیانه (تسامحا مقدار مصرف ) آنان نیز بیشتر از بقیه افراد است. این خصوصیت درنیمه بالایی نمودار و با تمرکز خطوط بیشتر در این ناحیه مشخص می شود .
۸٫۳٫۴- تحلیل توصیفی شاخص های پژوهش
۱٫۸٫۳٫۴- ابعاد وعلائم ترسیمی
در این پژوهش ۷متغیر وجود دارد، در ادامه درمورد نحوه سنجش آنها توضیح داده شده است :
۱٫ اولین متغیر، تمایل است، این متغیر در تحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از یک شاخص ۱۱گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این ۱۱ گویه در قالب طیف لیکرت ۵ درجه ای محاسبه می شود.
۲٫ دومین متغیر، ت
رجیح است، این متغیر در تحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از یک شاخص۷گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این ۷ گویه در قالب طیف لیکرت ۵ درجه ای محاسبه می شود.
۳٫ سومین متغیر،مجاب شدن است، این متغیر در تحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از یک شاخص۱۰گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این ۱۰ گویه در قالب طیف لیکرت ۵ درجه ای محاسبه می شود.
۴٫ چهارمین متغیر، مواجهه است، این متغیر در تحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از یک شاخص ۹ گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این ۹ گویه در قالب طیف لیکرت ۵درجه ای محاسبه می شود.
۵٫ پنجمین متغیر، توجه است، این متغیر درتحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از یک شاخص۱۲گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این ۱۲ گویه در قالب طیف لیکرت ۵درجه ای محاسبه می شود.
۶٫ ششمین متغیر، درک است، این متغیر در تحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از یک شاخص۱۰گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این ۱۰ گویه در قالب طیف لیکرت ۵ درجه ای محاسبه می شود.
۷٫ هفتمین متغیر، گرایش به خرید محصولات با درگیری ذهنی پایین (متغیر وابسته تحقیق ) است، این متغیر در تحلیل های توصیفی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از یک شاخص۱۴گویه ای محقق ساخته، سنجیده شده است. مقدار این شاخص از ترکیب خطی مجموع نمرات این ۱۴ گویه در قالب طیف لیکرت ۵درجه ای محاسبه می شود.
درجدول(۴-۸) شاخص های اصلی به تفکیک عوامل، ابعاد وعلائم ترسیمی در مدل تحلیلی و همچنین شماره گویه در پرسشنامه آورده شده است.
جدول۴-۸: شاخص ها و علائم ترسیمی در مدل ها
متغیر
مفهوم (شاخص)
بعد (ساختار)
علائم ترسیمی در مدل ها
شماره گویه در پرسشنامه
تعداد گویه
متغیر های مستقل تحقیق
تبلیغات هیجانی
تمایل
TAB.H
TAMA
42 تا ۵۲
۱۱

ترجیح
TARJ
53 تا ۵۹
۷
مجاب شدن
MOJAB
32 تا ۴۱
۱۰
یاد آوری تبلیغات هیجانی
مواجهه
Y.TAB.H
MOVAG
1 تا ۹
۹
توجه
TAVAG
10 تا ۲۱
۱۲
درک
DARK
22 تا ۳۱
۱۰
متغیر وابسته
گرایش به خرید محصولات مصرفی با درگیری ذهنی پایین

GRAY.KH

60 تا ۷۳
۱۴
۹٫۳٫۴- آمارتوصیفی گویه های پژوهش
در جدول(۴-۹) آمارتوصیفی تمام گویه های پژوهش به تفکیک آورده شده است، در این آماره مقادیر فراوانی پاسخ گویی به سوالات به درصد بیان شده است.
جدول۴-۹: توصیف گویه های پژوهش
گویه ها
آماره
خیلی کم
کم
نظری ندارم
زیاد
خیلی زیاد
گویه های متغیرهای مستقل پژوهش
مواجهه
در اغلب شبکه های تلویزیونی، می توان تبلیغات محصولات مصرفی را دید.
۵/۴۰
۲۹
۷/۹
۸/۱۱
۹
هر وقت که فیلمی را نگاه می کنم صدای بلند تبلیغات محصولات مصرفی اغلب توجه مرا جلب می کند.
۸/۷
۹/۱۹
۷/۱۳
۲۹
۳/۲۹
بعضی وقتها تصاویری درتبلیغات محصولات مصرفی استفاده می شود که به نظرم واقعا جالب است.
۸/۱۱
۸/۲۶
۶/۱۰
۹/۲۹
۹/۲۰
وقتی موسیقی های جالبی در تبلیغات محصولات مصرفی پخش می شود ، بیشتر اوقات توجهم را جلب می کند.
۳/۳۳
۳/۲۸
۵
۳/۱۵
۵/۷
گاهی دیدن تبلیغات محصولات مصرفی حتی برای یک لحظه باعث ایجاد حس شادی در من می شود.
۲/۷
۶/۱۹
۱/۱۲
۵/۳۰
۹/۲۹
دیدن تبلیغات محصولات مصرفی که هنرپیشه ی آن خوش تیپ و خوش پوش باشد ،همیشه برایم خوشایند است.
۲/۴۰
۳/۲۹
۸/۹
۷/۱۳
۵/۶
گاهی وقتها تبلیغاتی ازمحصولات مصرفی را می بینم که در آن ازشوخی و خنده استفاده شده است.
۹
۹/۲۰
۱/۱۲
۷/۳۷
۹/۱۹
وقتی درتبلیغی از شعر ، موسیقی و تصویرجالب استفاده شود توجهم را بیشتر جلب می کند.
۹/۲۵
۱/۴۱
۲/۱۱
۱۵
۵/۶
هنگام تماشای تلویزیون به صورت مکرر در معرض تبلیغات محصولات مصرفی قرار می گیرم.
۸/۳۱
۶/۱۹
۸/۱۷
۲/۱۶
۱/۱۳
توجه
گاهی اوقات تبلیغات بعضی از محصولات مصرفی آنقدر برایم جذاب است که ناخودآگاه به آن توجه می کنم.
۶/۱۰
۱/۲۳
۳/۱۵
۹/۲۹
۶/۲۰
گاهی وقتها برای دیدن بعضی از تبلیغات به انتظار می نشینم.
۴
۸/۷
۳/۱۴
۶/۲۰
۳/۵۳
بعضی وقتها از دیدن تبلیغاتی که احساس شادی را به من منتقل می کند احساس لذت می کنم.
۷/۹
۵/۳۱
۴/۳۱
۱/۲۷
۱/۱۸
گاهی تمام حواسم مشغول دیدن تبلیغاتی می شود که حس افزایش اعتماد به نفس را به من منتقل می کنند.
۳/۹
۶/۱۰
۱/۲۲
۳/۲۴
۸/۳۱
از اینکه احساس کنم محصولی مشکل مرا حل می کند به تبلیغ آن بیشتردقت می کنم.
۱/۲۳
۹/۲۵
۱/۱۸
۱/۱۷
۶/۱۴
گاهی وقتها تبلیغات جالبی را می بینم که احساس سلامتی و تندرستی را به خوبی منتقل می کنند.
۱۰
۴/۲۲
۳/۱۵
۷/۲۷
۱/۲۳
از دیدن تبلیغاتی که حس تک بودن را به من منتقل می کند خوشم می آید.
۵/۲۱
۱/۲۲
۲/۲۱
۸/۱۷
۵/۱۶
از اینکه احساس کنم محصولی حس زیباتر شدن را به من منتقل می کند آن تبلیغ را تا آخر تماشا می کنم.
۲۹
۱/۲۷
۸/۱۱
۶/۱۹
۸/۱۱
بعضی وقتها تبلیغات محصولات مصرفی را می بینم که حس لذت بردن از هیجان را به من منتقل می کند.
۲/۱۱
۲/۲۱
۹/۲۰
۲/۲۶
۹/۱۹
زمانی که تبلیغات برخی ازمحصولات مصرفی پخش می شود به صورت غیر ارادی (ناخودآگاه) به آنها توجه می کنم.
۱/۸
۶/۲۴
۵/۱۶
۲/۳۰

     لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت         

 

 
2/20
گاهی اوقات زمانی که تلویزیون در حال پخش آگهی های بازرگانی است منتظر هستم تا تبلیغات برخی از محصولات مصرفی را ببینم.
۱/۳
۳/۹
۱۵
۹/۲۵
۷/۴۶
جذابیت تبلیغات محصولات مصرفی باعث جلب توجه من می شود.
۹/۱۹
۴/۲۲
۸/۱۲
۶/۱۵
۶/۲۴
درک
تبلیغات محصولاتی که حس منحصربفرد بودن را منتقل می کند همان چیزی است که من انتظار دارم.
۷/۹
۸/۱۶
۲/۲۵
۶/۲۴
۴/۲۳
دوست دارم از محصولات لذت بخشی استفاده کنم که تبلیغشان همیشه با شعر و موسیقی دلپذیر همراه است.
۴/۲۷
۸/۳۱
۸/۱۱
۴/۱۷
۲/۱۱
گاهی وقتها در تبلیغات دلایل جذابی آورده می شود که مرا امیدوار به حل مشکلم می کند.
۱/۸
۷/۲۲
۸/۱۶
۲/۳۰
۲/۲۱
در برخی تبلیغات عکس ها و تصاویر جالبی رامی بینم که حس زیباتر شدن را برایم تداعی می کند.
۶/۱۴
۸/۲۱
۵/۱۶
۲/۲۵
۹/۲۰
بعضی تبلیغات که حس به روز بودن را منتقل می کنند ، اغلب منطبق با خواسته ی من هستند.
۳/۱۵
۶/۲۴
۲/۲۰
۹/۲۰
۴/۱۸
بعضی وقتها حس می کنم با داشتن محصولی که تبلیغ می شود مثل هنرپیشه ی آن تبلیغ به خواسته هایم می رسم.
۶/۱۰
۷/۱۸
۵/۲۵
۱۹
۲/۲۵
برخی تبلیغات محصولات مصرفی ، خاطرات شیرین گذشته را برای من و اطرافیانم زنده می کند.
۵/۱۶
۱/۱۷
۴/۱۳
۱/۲۷

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۹/۲۴
من فکر می کنم ، تبلیغاتی را که در آن از شوخی، خنده و موسیقی استفاده شود، بیشترمی توانم به یاد بیاورم.
۲/۳۱
۳۸
۲/۱۱
۷/۱۳
۶/۵
زمانی که تبلیغات برخی محصولات مصرفی را می بینم خاطرات گذشته برایم زنده می شود.
۷/۱۳
۷/۱۳
۵/۱۲
۶/۲۹
۹/۲۹
دیدن تبلیغات برخی محصولات مصرفی سبب می شود تا احساس کنم اگراین محصول را داشته باشم همانند هنرپیشه تبلیغات به نتیجه دلخواه خواهم رسید.
۴/۸
۴/۱۷
۸/۲۱
۱۹
۱/۳۲
مجاب شدن
گاهی با خودم می گویم، محصولی که تبلیغش جذاب باشد حتما ارزش یکبار امتحان کردن را دارد.
۸/۱۱
۷/۲۳
۱/۱۳
۴/۲۳
۴/۲۷
احساس می کنم وقتی که در تبلیغی از کودکان استفاده می شود،این تبلیغ بیشتر به حقیقت نزدیک است.
۶/۱۵
۷/۱۸
۴/۲۳
۶/۲۰
۹/۲۰
به نظرم تبلیغات محصولی که حس زیباترشدن را منتقل می کند وقتی توسط هنرپیشه ی خانم بیان شود بیشترتصمیم می گیرم از آن استفاده کنم.
۸/۱۱
۶/۱۹
۵/۲۵
۴/۱۸
۳/۲۴
به نظرم هر چقدر تبلیغاتی که حس لذت را به من منتقل می کنند زیاد پخش می شود، وسوسه می شوم بیشتر از آن استفاده کنم.
۱۵
۳/۲۴
۷/۱۸
۴/۲۲
۳/۱۹
وقتی تبلیغی با روش های جدید و تازه، یک محصول مصرفی را معرفی می کند ،حس می کنم این محصول، بیشتر خواسته ی مرا تامین خواهد کرد.
۹/۶
۷/۱۳
۷/۲۲
۵/۲۶
۲/۳۰
تبلیغات محصولات مصرفی را که از موزیک و کارتون های شاد استفاده می کنند بیشتر می پسندم.
۹/۲۹
۳/۳۴
۹/۱۰
۸/۱۷
۲/۷
به نظرم وقتی هنرپیشه ی تبلیغات یک محصولی خوش اندام باشد، تصمیم می گیرم واقعا از آن استفاده کنم.
۸/۱۷
۹/۲۰
۴/۱۸
۷/۲۲
۶/۱۹
وقتی تبلیغی حس ارتباط خوب را به من منتقل می کند، تصمیم می گیرم از آن استفاده کنم.
۹/۱۰
۲/۲۶
۶/۱۹
۹/۲۴
۴/۱۷
با دیدن تبلیغات محصولات مصرفی تصمیم می گیرم که از آن محصول استفاده کنم.
۵
۱۵
۲/۲۶
۲/۲۶
۸/۳۵
غالباموارد بیان شده و ویژگیهای نشان داده شده در تبلیغات محصولات مصرفی خواسته های من را تامین می کند.
۶/۵
۵/۱۲
۲/۲۵
۴/۲۲
۳۳
تمایل
به نظرم بعضی ازتبلیغات محصولات مصرفی جالب و دارای جذابیت است.
۸/۱۱
۹/۲۹
۸/۷
۲۴
۲/۲۶
به نظرم بعضی از تبلیغات محصولات مصرفی خلاقانه و جدید است.
۷/۹
۷/۲۸
۶/۱۵
۷/۲۸
۵/۱۶
بعضی از تبلیغات محصولات مصرفی حس زیبا بودن را به من منتقل می کند.
۷/۸
۳/۱۵
۴/۲۳
۴/۲۷
۱/۲۳
گاهی وقتها بعضی از تبلیغات محصولات مصرفی حس خوشحالی را به من منتقل می کند.
۵/۱۲
۲/۲۶
۸/۱۶
۴/۲۳
۲/۲۰
گاهی وقتها تبلیغات محصولات مصرفی حس لذت بردن را به من منتقل می کند.
۷/۹
۱/۱۸
۷/۱۸
۲/۲۵
۹/۲۵
به نظرم بعضی از تبلیغات محصولات مصرفی حس رهایی از مشکل خاصی را که مدتها با آن درگیر بوده ام منتقل می کند.
۹/۵
۶/۱۵
۸/۲۱
۴/۲۷
۷/۲۷
به نظرم بعضی از تبلیغات محصولات مصرفی حس سلامتی و سالم زیستن را منتقل می کند.
۳/۹
۹/۲۴
۸/۲۱
۱/۲۳
۶/۱۹
بعضی وقتها تبلیغات محصولات مصرفی حس ارتباط خوب را به من منتقل می کند.
۷/۸
۱/۱۸
۲/۲۰
۸/۲۶
۴/۲۲
بعضی وقتها تبلیغات محصولات مصرفی حس تک بودن و منحصربفرد بودن را به من منتقل می کند.
۵/۷
۱۵
۸/۲۱
۴/۲۲
۱/۳۲
به نظرم بعضی از تبلیغات محصولات مصرفی انگیزه جستجو در مورد آنها را ایجاد می کند.
۵/۷
۷/۲۲
۱/۱۷
۶/۲۹
۱/۲۲
من تمایل دارم بعضی ازتبلیغات محصولات مصرفی را بیشتر از یکبار ببینم.
۹/۱۰
۶/۲۰
۶/۱۴
۶/۱۹
۸/۳۰
ترجیح
به تبلیغاتی ازمحصولات مصرفی که خلاقانه وجدید باشد، بیشتر توجه می کنم.
۲/۲۰
۲/۳۰
۳/۹
۲/۱۶
۷/۲۲
تبلیغاتی از محصولات مصرفی را که حس زیباتر شدن را انتقال می دهد بیشترمی پسندم.
۶/۱۴
۲۴
۹/۱۹
۲۴
۲/۱۶
تبلیغات محصولات مصرفی را که حس شاد وخوشحال بودن را انتقال می دهد بیشتر دوست دارم.
۹/۲۰
۸/۳۱
۸/۱۷
۸/۱۷
۳/۱۰
تبلیغات محصولات مصرفی را که حس لذت بردن را منتقل می کند بیشتر دوست دارم.
۴/۱۳
۶/۲۹
۵/۱۶
۲/۲۰
۸/۱۷
تبلیغات محصولات مصرفی را که حس سلامتی و سالم زیستن را منتقل می کند بیشترمی پسندم.
۶/۱۵
۵/۲۶
۸/۲۱
۵/۱۶
۸/۱۷
به تبلیغات محصولات مصرفی که حس رهایی از مشکل خاصی را که مدتها با آن درگیر بوده ام،منتقل می کند بیشتر توجه می کنم.
۸/۱۲
۷/۲۲
۲/۲۱
۳/۲۴
۸/۱۷
تبلیغات محصولات مصرفی را که حس ارتباط خوب را انتقال می دهد بیشتر دوست

فایل پایان نامه مدیریت معادلات ساختاری

درگیری ذهنی پایین
استفاده یا مصرف
توصیه استفاده به دیگران
اقدام به استفاده مجدد
خریدن

۷۳-۶۰
۳٫۷٫۳- ساختار پرسشنامه
پرسشنامه شامل دو قسمت نامه همراه یا مقدمه ای برای آماده کردن پاسخ دهنده جهت تکمیل پرسشنامه و بخش سؤال ها می باشد، در این پایان نامه سؤالات پرسشنامه در چهار بخش تنظیم شده است. بخش اول به ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان اختصاص دارد و سه بخش بعدی، متغیرهای ارائه شده در مدل نظری پژوهش را مورد سنجش قرار می دهد و شامل موارد زیر می باشد:
بخش اول : در این بخش از پاسخ دهندگان سوالاتی در مورد سن، تحصیلات، وضعیت درآمد و هزینه ماهیانه خانواده پرسیده شده است.
در ابتدای سؤالات اختصاصی ابتدا یک متن توصیفی کلی در مورد کلیپ های تبلیغاتی مطرح شده است که در شکل (۳-۲) آورده شده است، سپس مطابق با متغیرها به طرح سوال پرداخته شده است.
شکل ۳-۲: متن توصیفی در پرسشنامه
« تصور کنید: در حال تماشای برنامه ی مورد علاقه خود مثل فیلم یا مسابقه هستید و آن برنامه به لحظه ی حساس خود رسیده است٬ ناگهان صدای بلند یک آگهی بازرگانی که با لحنی آهنگین به معرفی محصولی مصرفی می پردازد٬ برنامه را قطع می کند؛ با تصاویر و شیوه ای جالب ویژگی های خاص آن محصول مصرفی را بیان می کند و شما ناخودآگاه می گویید این همان چیزی است که می خواستم. به نحوی که لحظاتی فکر شما را از آن لحظه ی اوج فیلم آزاد کرده و به احساس خودتان متوجه می کند احساسی مثل ِلذت بخش بودن٬ زیبا بودن٬خوشحال بودن٬ منحصربفرد بودن٬ ارتباط خوب٬ رهایی از مشکل، تک بودن، سلامتی و شادی را به یاد شما می آورد… »
بخش دوم : این بخش شامل ۳۱ گویه می باشد که برای بررسی یادآوری (متغیر مستقل دوم) طراحی شده است، این متغیرازطریق ۥبعد «بازیابی از حافظه» سنجیده می شود که خود آن نیز از طریق سه مولفه مواجهه، توجه و فهم، تحت بررسی قرارگرفته است؛ تعداد و شماره ی سؤالات در جدول (۳-۶) آورده شده است.
جدول ۳-۶ :گویه های مربوط به یادآوری تبلیغات هیجانی
مولفه
تعداد گویه ها
شماره گویه ها
مواجهه
۹
۹-۱
توجه
۱۲
۲۱-۱۰
درک
۱۰
۳۱-۲۲
بخش سوم : این بخش شامل ۲۸ گویه می باشد که برای بررسی تبلیغات هیجانی (متغیر مستقل اول)، طراحی شده است که این متغیرازطریق سه ۥبعد «ایجاد تمایل ، ایجاد ترجیح ومجاب کردن» بررسی
شده است؛ تعداد و شماره ی گویه ها در جدول (۳-۷) آورده شده است.
جدول ۳-۷: گویه های مربوط به تبلیغات هیجانی
ابعاد
تعداد گویه ها
شماره گویه ها
مجاب شدن
۱۰
۴۱-۳۲
تمایل
۱۱
۵۲-۴۲
ترجیح
۷
۵۹-۵۳
بخش چهارم : این بخش شامل ۱۴ گویه می باشد که برای بررسی گرایش به خرید (متغیر وابسته) طراحی شده است، که شامل گویه های شماره ی۶۰ تا ۷۳ می باشد. برای بررسی این متغیر محصولات مصرفی که دارای درگیری ذهنی پایین (محصولات بی دوام و با قیمت کمتر از ۱۵۰,۰۰۰ تومان) هستند مد نظر قرار گرفته اند، این محصولات بر اساس مقاله بیس، نظراستاد محترم راهنما وروانشناس اجتماعی انتخاب شده و در طراحی سولات مد نظر قرار گرفتند؛ اسامی محصولات، مهم ترین جاذبه های هیجانی به کار رفته درتبلیغ آنها واشاره موردی تبلیغ در جدول(۳-۸) ارائه شده است.
جدول۳-۸ : اطلاعات مد نظردر طراحی پرسشنامه
ردیف
نوع محصول
مهم ترین جاذبه هیجانی استفاده شده در تبلیغ
برند تبلیغ شده
۱
تنقلات و خوراکی ها
لذت بردن، زنده کردن خاطرات شیرین، موسیقی شاد و محلی، تصاویر رنگی و کارتونی، زمان پخش هیجانی، برنده شدن، سرعت، طنز

     لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت         

 

 
چی توز، چاکلز، لوسی، بیسکوییت مادر، محسن، هایلی، آوازه، تحفه، دوغزال، لادن
۲
ابزار ورزشی
سلامتی، رهایی از مشکل خاص، اعتماد به نفس، رضایت از زندگی، تصاویر سه تایی
دستگاه دراز نشت تن تاک،

تن سازهمراه
۳
کرم
زیبا بودن، رهایی از مشکل خاص (جای جوش)، جنسیت (هنرپیشه مرد با ظرافت زنانه)
رژودرم
۴
شامپو و شوینده
طراوت و شادابی، صدا و لحن خوشایند، سرعت و لذت شستشو
پرژک، پرسیل، پریل
۵
عطر
منحصربفرد بودن، ارتباط خوب
عطر بیک
۶
تفریح

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شادی، لذت بردن، هیجان
سرزمین موج های آبی
همه متغیرهای این پژوهش با استفاده از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت از(خیلی کم = ۱) تا (خیلی زیاد = ۵) مورد اندازه گیری قرار گرفتند.
۴٫۷٫۳- پایایی (قابلیت اعتماد) ابزار اندازه گیری
توانایی ابزار در حفظ پایایی خود در طول زمان – علیرغم شرایط غیر قابل کنترل آزمون و وضعیت خود پاسخگویان – حاکی از پایداری آن و تغییر پذیری اندک آن می باشد(سکاران،۱۳۹۰: ۲۲۷). به عبارت دیگر ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرارپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد(حافظ نیا، ۱۳۸۶: ۱۵۶). برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که پس از توزیع و جمع آوری۵۰ پرسشنامه در سطح جامعه آماری مورد پژوهش، از نرم افزارتحلیل آماریspss جهت محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید؛ که مقدار آلفای کل در رابطه با کلیه ی متغیرهای فرضیه های تحقیق ۰٫۹۴ محاسبه گردید که معادل با ۹۴ درصد می باشد. میزان آلفای بدست آمده در مورد هر یک از مراحل مطرح شده که پس از حذف گویه های رد شده محاسبه شده است، در جدول‌‌(۳-۹) آورده شده است.
جدول۳-۹: ضریب آلفای کرونباخ گویه ها
مراحل
تعداد گویه ها
ضریب آلفای کرونباخ
تمایل
۱۱
۰٫۸۱۲
ترجیح
۷
۰٫۸۲۸
مجاب شدن
۱۰
۰٫۷۱۱
مواجهه
۹
۰٫۷۲۵
توجه
۱۲
۰٫۷۷۷
فهم
۱۰
۰٫۷۷۰
گرایش به خرید
۱۴
۰٫۸۱۱
کل
۷۳
۰٫۹۴۰
۵٫۷٫۳- روایی (ثبات) ابزاراندازه گیری
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج درآن دقیقا متغیرها و موضوع
مورد مطالعه رابسنجد، یعنی اینکه هم داده های گردآوری شده از طریق ابزار مازاد برنیاز تحقیق نباشد وهم اینکه بخشی از داده های مورد نیاز دررابطه با سنجش متغیرها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر عین واقعیت را بخوبی نشان دهد (حافظ نیا،۱۳۸۶ : ۱۵۵)؛ روایی را به شکل های مختلف طبقه بندی کرده اند که به تعدادی از آنها اشاره می شود:
روایی محتوایی
روایی نمادی (ظاهری)
روایی مربوط به ملاک
روایی متضن پیش بینی
روایی همگرا
روایی متمایز کننده
روایی سازه (خاکی،۱۳۹۰: ۲۴۴).
در این پژوهش برای تعیین روایی ابزار پژوهش از روایی ظاهری استفاده شده است. بدین منظور پس از تنظیم و طراحی گویه های لازم برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش، که بر اساس مبانی نظری پایان نامه و بررسی تحقیقات پیشین صورت گرفته در این زمینه انجام شد؛ گویه ها به استاد محترم راهنما، روش تحقیق و متخصص آمار نشان داده شد و پس از بررسی و مطابقت با متغیرهای اندازه گیری شده، نظر ایشان دریافت و نهایتا پرسشنامه مورد نظر از لحاظ روایی پس از رفع موارد ابهامی مورد تایید قرار گرفت.
۸٫۳- روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده در این پژوهش، از نرم افزارتحلیل آماری Spss، Lisrel و Minitabاستفاده شده است. دراین تحلیل از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده می شود؛ در بخش آمارتوصیفی ازجداول و نمودارهای توزیع فراوانی، شاخصهای مرکزی و پراکندگی، آزمون اندرسون– دارلینگ، آزمون تبدیل داده های جانسون استفاده شده است؛ در بخش آمار استنباطی برای بررسی و آزمون فرضیه ها و پاسخ به این سؤال که آیا نمونه ی گرفته شده و نظرات گرفته شده می تواند به کل جامعه تعمیم یابد؟ از آزمون برازش مدل مفهمومی وآزمون نرمال بودن، برآورد شاخص های تک بعدی بودن متغیر وسازه، T-Values، Standard Solution، الگوی تحلیل مسیر، نمودارماهی استخوان ایشی کاوا، آزمونهای تعقیبیDunnett وTukey، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون لون استفاده کرده ایم.
۹٫۳- جمع بندی فصل سوم
این پژوهش یک تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد. با استفاده ازپرسشنامه داده های مورد نیازاز آزمودنی ها جمع آوری شده است، آزمودنی ها بانوان جوان شهرزنجان در نظر گرفته شده اند که بین ۱۵ تا ۱۸ سال سن داشته و در مقطع متوسطه دوم مشغول به تحصیل می باشند؛ حجم نمونه بدست آمده از این جامعه آماری ۳۷۰ نفر می باشد که ۱۵۸ نفرازمدارس ناحیه۱ و ۲۱۲ نفراز ناحیه۲ به صورت تصادفی انتخاب شده اند. روایی پرسشنامه به وسیله روایی ظاهری و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفت، همچنین برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از دو روش آمار توصیفی وآمار استنباطی به وسیله نرم افزارتحلیل آماری Spss وLisrel استفاده شده است.

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل داده ها

۱٫۴- مقدمه
این فصل به دو بخش تقسیم شده است؛ درقسمت اول به تلخیص داده های گردآوری شده و توصیف ویژگی های نمونه انتخاب شده می پردازیم، در بخش دوم فرضیه های ارائه شده در این پژوهش را به ترتیب مورد آزمون قرار می دهیم. در این پژوهش تحلیل داده ها به روش علت و معلولی تحلیل مسیر با نرم افزار لیزرل صورت گرفته است، این نرم افزار با استفاده از همبستگی و کواریانس بین متغیرهای اندازه گیری شده می تواند مقادیر بارهای عاملی، واریانس ها و خطاهای متغیرهای مکنون را استنباط کند که به منظور برآورد مدل کلی معادلات ساختاری وبررسی روابط خطی بین متغیرهای مکنون و متغیرهای آشکار از این نرم افزار استفاده می شود (هومن،۱۳۹۱: ۳۱-۳۰). همچنین برای سنجش پایایی پرسشنامه، آزمون نرمال بودن جامعه و… از نرم افزارSpss استفاده شده است.
۲٫۴- آماده سازی داده های پژوهش
۱٫۲٫۴- تجزیه و تحلیل پرسشنامه بر اساس داده های مفقودی (پاسخ داده نشده)
نمودار۴-۱: داده های مفقود به ترتیب متغیر ، پرسشنامه و سلول
داده های
مفقود از جمله مسائلی است که نتایج هر پژوهشی را تحت تاثیر خود قرار می دهد، بنابراین اطلاع از مقدار و چگونگی توزیع داده های مفقود از مهم ترین اطلاعات جهت برخورد اصولی با این مقادیر است. در نمودار (۴-۱) خلاصه ای از داده های مفقود نشان داده شده است.
بنا به اطلاعات نموداراز بین ۳۲۱ پرسشنامه مورد بررسی،۲۰۱ پرسشنامه بدون داده مفقود و ۱۲۰ پرسشنامه دارای داده مفقود بوده اند؛ از بین ۷۸ گویه مطرح شده ( شامل گویه های مربوط به متغیرهای زمینه ای متغیرهای مستقل و وابسته) در هر پرسشنامه،۱۱گویه دارای داده های مفقودی می باشند؛ و از بین کل گویه های مورد بررسی در مجموع پرسشنامه ها تعداد ۴۶۱ گویه دارای داده مفقود بوده اند.
جدول زیر خلاصه از متغیرهای دارای داده های مفقودی بالای ۱۰ درصد می باشد، همان گونه که در جدول(۴-۱) مشاهده می شود، متغیرهای میزان تقریبی هزینه ماهانه، تعداد افراد شاغل خانواده و میزان درآمد خانواده دارای بیشترین داده مفقودی یا بیشترین عدم پاسخگویی است و این عدم پاسخگویی از ۱۰ درصد تا ۲۵ درصد در نوسان است، در این بین متغیر میزان تقریبی هزینه ماهانه با ۵/۲۵ درصد و سپس تعداد افراد شاغل خانواده با ۹/۲۴ درصد بیشترین عدم پاسخگویی، ومیزان درآمد ماهیانه خانواده با ۵/۱۶ درصد کم ترین میزان عدم پاسخگویی را به خود اختصاص داده است.
جدول ۴-۱: خلاصه متغیر های دارای داده های مفقود a,b
مفقودی
درصد صحیح
میانگین
انحراف معیار
کل
درصد
میزان تقریبی هزینه های جاری خانواده شما در هر ماه
۸۲
۲۵٫۵%
۲۳۹
۲٫۰۷۵۳
.۹۲۲۷۴
تعداد افراد شاغل خانواده
۸۰
۲۴٫۹%
۲۴۱
۱٫۳۱
.۶۳۷
میزان درآمد ماهیانه خانواده
۵۳
۱۶٫۵%
۲۶۸
۲٫۱۹۰۳
.۹۹۳۰۴
a. Maximum number of variables shown: 25
b. Minimum percentage of missing values for variable to be included: 10.0%
همچنین نمودار(۴-۲) الگوی دادهای مفقود را به نمایش می گذارد، همان گونه که مشاهده می شود نرم افزار با توجه به تعداد متغییر های این تحقیق،۱۰۹الگو برای دادهای مفقود در نمونه آماری این تحقیق شناسایی کرده است، به عنوان مثال درالگوی شماره۱هیچ داده مفقودی با توجه به متغیرهای ذکر شده وجود ندارد به عبارتی الگویی از عدم پاسخ گویی به بیش از ۱۰درصد یا بیشتر سوالات مرتبط با شاخصها و ابعاد آنها وجود ندارد، در حالی که در الگوی شماره۹ الگویی از عدم پاسخگویی به سوال متغیر درک ۴(DARK4) وجود دارد، همچنین درالگوی شماره ۱۰۹ می توان مشاهده کرد که دادهای مفقود حول سوالات در آمد در جریان است.
نمودار۴-۲: الگوی داده های مفقود

نمودار۴-۳: الگوی داده های مفقود
نمودار(۴-۳) نیز به الگوی دادهای مفقود اختصاص دارد، همان گونه که گذشت الگوی شماره ۱ به الگوی عدم وجود داده های مفقود در متغییرهای ذکر شده اختصاص دارد این الگو نزدیک به ۶۰درصد از الگوی دادهای مفقودی این تحقیق را شامل می شود در حالی که الگوی شماره ۶۸ به میزان ۹۱/۱۰درصد ازکل الگوی داده های مفقود ی را شامل می شود و الگوی شماره ۲۳ دارای کمترین فراوانی است.
۲٫۲٫۴- روش جایگذاری داده های مفقودی
اغلب روش های مورد اشاره در بالا کم و بیش در مدل معادلات ساختاری استفاده می شود اما این روش ها به علت ایجاد برخی از مشکلات در روش SEM جای خود را به روش حداکثر محتمل برای داده های مفقود داده اند، این روش، روشی متداول برای مواجهه با داده های مفقود در روش مدل معادلات ساختاری است. ارباکل (۱۹۹۶) و اندرس و بندالوس (۲۰۰۱) معتقدند این روش به علت داشتن کمترین میزان اریب در نتایج، بهترین روش در مدل SEM است، بنابراین در این پژوهش برای جایگذاری داده های مفقود با همین روش و از تکنیک EM کمک گرفته شده است.
۳٫۴- آمارتوصیفی
۱٫۳٫۴- تحلیل توصیفی وضعیت نمونه بر حسب مدرسه
همان گونه که در جدول(۴-۲) ملاحظه می شود از میان ۳۲۱ پاسخگویی که به پرسش های این تحقیق پاسخ گفته اند، مدرسه عفاف و مهدیه با ۱۷ درصد بیشترین میزان پاسخگویان و بازگشت پرسشنامه ها را به خود اختصاص داده است.
جدول۴-۲: توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب مدارس
نام مدرسه
فراوانی
درصد
درصد صحیح
درصد انباشتی
بهشتی
۳۶
۱۱٫۲
۱۱٫۲
۱۱٫۲
حضرت معصومه
۴۲
۱۳٫۱
۱۳٫۱
۲۴٫۳
شاهد
۴۱
۱۲٫۸
۱۲٫۸
۳۷٫۱
عفاف
۵۶
۱۷٫۴
۱۷٫۴
۵۴٫۵
مهدیه
۵۷
۱۷٫۸
۱۷٫۸
۷۲٫۳
میثاق
۵۰
۱۵٫۶
۱۵٫۶
۸۷٫۹
ولیعصر
۳۹
۱۲٫۱
۱۲٫۱
۱۰۰٫۰
کل
۳۲۱
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰
نمودار(۴-۴) تحلیل توصیفی توزیع نمونه بر حسب مدرسه محل تحصیل را نمایش می دهد . همان گونه که مشاهده می شود ، توزیع نمونه تقریبا برابر است .
نمودار۴-۴: توزیع نمونه بر حسب مدرسه

۲٫۳٫۴- تحلیل توصیفی پاسخگویان با توجه به پایه تحصیلی
همان گونه که در جدول(۴-۳) ملاحظه می شود از میان ۳۲۱ پاسخگویی که به پرسش های این تحقیق پاسخ گفته اند ، ۱۳۰ نفر یعنی ۵/۴۰ درصد پاسخگویان در پایه تحصیلی سوم دبیرستان ، ۹۱نفر یعنی ۳/۲۸ درصد در پایه تحصیلی اول دبیرستان،۲/۱۶ درصد در پایه تحصیلی دوم دبیرستان و۱۵ درصد در پایه تحصیلی چهارم دبیرستان مشغول به تحصیل بود ه اند.
جدول۴-۳: توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب پایه تحصیلی دانش آموزان
پایه تحصیلی
فراوانی
درصد
درصد صحیح
درصد انباشتی
اول دبیرستان
۹۱
۲۸٫۳
۲۸٫۳
۲۸٫۳
دوم دبیرستان
۵۲
۱۶٫۲
۱۶٫۲
۴۴٫۵
سوم دبیرستان
۱۳۰
۴۰٫۵
۴۰٫۵
۸۵٫۰
چهارم دبیرستان
۴۸
۱۵٫۰
۱۵٫۰
۱۰۰٫۰
کل
۳۲۱
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰
نمودار(۴-۵) تحلیل توصیفی پاسخگویان را با توجه به پایه تحصیلی را نمایش می
دهد . بلند ترین ستون این نمودار نشان دهنده پایه سوم دبیرستان است که دارای بیشترین فراوانی است .
نمودار۴-۵: توزیع فراوانی نمونه بر حسب پایه تحصیلی

درصد فراوانی

۳٫۳٫۴- تحلیل توصیفی وضعیت سن پاسخگویان
همان گونه که در جدول(۴-۴) ملاحظه می شود از میان ۳۲۱ پاسخگویی که به پرسش های این پژوهش پاسخ گفته اند ، ۱۰۰ نفر یعنی ۲/۳۱ درصد در سن ۱۷ سالگی و۸۲ نفر یعنی ۵/۲۵ درصد ۱۶ ساله بوده اند. و ۵۱ نفر ۱۸ سال وتنها ۱ مورد ۱۹سال سن داشته اند بنابراین بیشتر پاسخ دهندگان این تحقیق در دامنه سنی ۱۵تا۱۸ سال قرار دارند .
جدول۴-۴: توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب وضعیت سن
متولد سال
سن (ساله)
فراوانی
درصد
درصد صحیح
درصد انباشتی
۱۳۷۳
۱۹
۱۱۳۷۴
۱۸
۵۱
۱۵٫۹
۱۵٫۹
۱۸٫۹
۱۳۷۵
۱۷
۱۰۰
۳۱٫۲
۳۱٫۲
۵۰٫۱
۱۳۷۶
۱۶
۸۲
۲۵٫۵
۲۵٫۵
۷۵٫۶
۱۳۷۷
۱۵
۶۰
۱۸٫۷
۱۸٫۷
۹۴٫۳
۱۳۷۸
۱۴
۲۷
۸٫۴
۸٫۴
۱۰۰
کل
۳۲۱
۱۰۰٫۰
۱۰۰٫۰
راهنمای جدول ۴-۴: سن دانش آموزان
پایه تحصیلی
متولد سال
سن (ساله)
اول دبیرستان
۷۸-۱۳۷۷
۱۵-۱۴
دوم دبیرستان
۷۷-۱۳۷۶
۱۶-۱۵
سوم دبیرستان
۷۶-۱۳۷۵
۱۷-۱۶
چهارم دبیرستان
۷۵-۱۳۷۴
۱۸-۱۷
نمودار (۴-۶) تحلیل توصیفی متغیر وضعیت سن پاسخگویان را نمایش می دهد. بلند ترین ستون این نمودار نشان دهنده درصد فراوانی

دانلود تحقیق با موضوع منابع اطلاعاتی

(شامل: دانش فناوری اطلاعات.امنیت اطلاعات و سطح دسترسی، سخت افزار و نرم افزار) اقدام نماید که نتیجه این امر دستیابی به بهترین سطح خدمات رسانی به مردم، افزایش سرعت انجام خدمات و امور انتظامی و عملیاتی، جلب اعتماد و رضایت مردم، استفاده از تکنولوژی روز دنیا به منظور بهینه کردن روش های اداری و محدود کردن فعالیت های مجرمین و بزهکاران را به مرحله اجرا در آورد.
۲-۴-۸) مدل مفهومی تحقیق :
بر اساس مطالب بیان شده از ابتدای این فصل می توان یک مدل مفهومی ارائه داد، جدول زیر مدل مفهومی چهار چوب نظری تحقیق را مشخص می نماید.
منابع اطلاعاتی پلیس کشف جرایم عکس برداری و ترسیم کروکی
فرایند کشف جرم
فرایند کشف جرم
منابع اطلاعاتی پلیس های همرده یادداشت ها و گزارش ها
مدیریت تبادل اطلاعات
مدیریت تبادل اطلاعات
منابع اطلاعاتی مردمی تحقیقات اولیه
منابع اطلاعاتی برون سازمانی جستجو و بازرسی
منابع اطلاعاتی فضای مجازی مدارک عینی
کسب اطلاعات
شناسایی و بازداشت مظنونین
آمادگی و ارائه پرونده ها در دادها
۲-۴-۹) مدل تحلیلی تحقیق:
منابع
شاخص ها
متغیر ها
ردیف
۱-(قهرمانی،۱۳۹۱)
۲-(اسماعیلی،۱۳۸۶)
۳-(وروایی،۱۳۸۴)
۴-(احمدی مقدم،۱۳۸۴)
۵-(تروجانوویچ،۱۳۸۳)
۶-(ماهنامه اطلاع رسانی،مرکز تحقیقات ناجا،۱۳۸۰)
۷-(جیم چو،۱۳۸۵)
۱-سامانه فوریت های پلیسی (۱۱۰)
۲-تلفن۱۹۷ )دفتر نظارت همگانی(
۳- ستاد خبری پلیس های تخصصی وسامانه پیامکی۱۱۰ مرفوک
۴- آموزش همگانی مردم و ارتباطات مردمی
۵- کارامدی اپراتور های مرکز فوریت های پلیسی

۶- اعتماد مردم به پلیس
دسترسی به اطلاعات مردمی
۱
۱-(بیابانی،۱۳۸۹و(صرافی زاده،۱۳۸۳)
۲-(حبیبی ،۱۳۸۷) و (خرازی،۱۳۸۷)
۳-(میوالد:۱۳۸۵)و(عزتی،۱۳۸۱)
۴-(صرافی زاده،۱۳۸۶)
۵-(تقوی دامغانی،۱۳۷۰)
۱-سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی مناسب داخلی
۲- طبقه بندی مناسب اطلاعات ادارات
۳- حیطه بندی مناسب اطلاعات ادارات
۴- سواداطلاعاتی و رایانه ای کارکنان ادارات

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۵- هماهنگی و تعامل روسای ادارات پلیس کشف جرائم
دسترسی به اطلاعات ادارت داخلی پلیس کشف جرایم
۲
۱-(جهانشیری،۱۳۹۰)
۲-(لئون گارسیا و ویجاجا،۱۳۸۹: ۳۰۹)و(خرازی،۱۳۸۷)
۳-(صالحی،۱۳۸۱)
۴-(مجتباعی،۱۳۸۴)
۵-رابینز،۱۳۸۸)
۱-سامانه های اطلاعاتی وارتباطی مناسب پلیس های تخصصی هم رده پلیس کشف جرم
۲- معماری مناسب با قابلیت تبادل اطلاعات رده های ناجا
۳- ادامه روند یکپارچه سازی بانک اطلاعاتی سامانه های ۴-پلیس های تخصصی مانند سامانه رخداد های انتظامی
هماهنگی و تعامل رده های عالی همطراز
۵- محفوظ بودن حقوق مادی و معنوی اطلاعات رده ها
۶- تمایز سازمان(تعیین مرز سازمان)واحساس هویت سازمانی
دسترسی به اطلاعات سایر پلیس های تخصصی
۳
۱-(لاودن،کنث.سی و جی پی،۱۳۸۸)
۲-(هاتزو،۱۳۸۵)
۳-(بیابانی،۱۳۸۹)
۴-(تروجانوویچ،۱۳۸۳)
۵-( نگاری،۱۳۸۷)
۶- (جهانشیری، ۱۳۹۰)
۱-سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی مناسب سازمان ها
۲- وجود زیر ساخت های ارتباطی مناسب بین سازمان ها
۳- شناسایی و دسته بندی نیاز های اطلاعاتی برون سازمانی
۴- مقبولیت پلیس به عنوان مهمترین سازمان در تامین امنیت جامعه
۵- عملکرد پلیس در جامعه
۶- قوانین و تعاملات بین سازمانی
دسترسی به اطلاعات سازمان های خارج از سازمان
۴
۱-(آلوارو،۱۳۷۹)
۲-(ولف،۱۳۷۷)
۳-(ام هس و بنت،۱۳۸۵)
۴-(لاودن،کنث سی وجی.پی،۱۳۸۸)
۵-(نجابتی،۱۳۸۱)
۶-(ایمهاف،۱۳۷۷)
۱-قوانین و تعاملات بین سازمانی
۲- بهره برداری از سایت اینترنتی پلیس جهت تبادل اطلاعات بین جامعه و پلیس
۳- تبادل اطلاعات آنلاین بااشخاص (حقوقی و حقیقی) مطلع از جرم
۴- کسب اطلاعات مجرمین از طریق اینترنت
۵- برقراری ارتباط آنلاین اینترنتی پلیس اینترپل و هدایت عملیات درچند نقطه از جهان

     لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت         

 

 
6- تبادل اطلاعات جنایی با تعداد نامحدودی از کاربران با هر موقعیت مکانی و جغرافیایی
دسترسی به منابع فضای مجازی
۵
۱-(بوکر،۱۳۷۸)
۲-(دیاز،۱۳۷۸)

دانلود تحقیق با موضوع فناوری اطلاعات

اطلاعات مورد نیاز خود در زمینه‌های مختلف به اینترنت مراجعه می‌کنند؛ زیرا در کوتاه‌ترین زمان ممکن و متنوع‌ترین راه‌ها، اطلاعات دسته‌بندی معتبری در اختیار آنها قرار می‌دهد. در کتاب روزنامه‌نگاری سایبر دکتر شکرخواه اشاره شده است: ظهور پدیده‌ای به‌نام اینترنت گردش اطلاعات را در سطح جهان افزایش داده است. (پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا:منبع ایسنا).
۲-۴-۶-۷-۲)اینترنت و پلیس:
همچون جنبه های دیگر تحقیق پلیس ، اینترنت منبعی ارزشمند در شناسایی و یافتن مجرم هاست. «دنیای وسیعی از اطلاعات مظنونین به طورمستقیم در اینترنت وجود دارد» (لاودن ،کنث.سی و جی.پی۱۳۸۸: ۴۵۶).
شاید جایزه بگیران آینده، کاربران اینترنتی باشند که می توانند از دسترسی مستقیم به انواع مختلفی از اطلاعات و ابزار مبارزه با جرایم بهره گیرند.» در صورتی درک کاربرد استفاده از سایت ها برای مبارزه با جرایم احتمالا تمایل بیشتری را به عنوان ابزاری مهم و سودمند جلب می کند. با اتصال هر چه بیشتر ادارات پلیس و شهروندان به شبکه ، آگاهی از سایت های مبارزه با جرایم افزایش یافته ودر نهایت موتور های جستحو توانایی کمک به یافتن افراد گم شده را گسترش می دهند (آلوارو،۱۳۷۹: ۴۴-۴۷).
پلیس برای کارایی داشتن در قرن بیست و یکم باید با چالش فضای رایانه ای مواجه شده ویاد بگیرد تا از منابع و اطلاعات اختصاص یافته به پلیس در اینترنت نهایت استفاده را ببرد.اگر چه بعضی موسسات هنوز مجبورند تا با پتانسیل کامل نسبت به دسترسی به اینترنت آگاهی پیدا کنند، اما بسیاری دیگر در حال سرمایه گذاری بر روی مزایای چند منظوره ارتباط مستقیم در اینترنت(on line) هستند تا نهایت استفاده را از آن ببرند. ادارات پلیس با سرعت بسیار بالایی در حال توسعه سایت های اینترنتی هستند و درهایشان را به جامعه الکترونیکی جهانی باز می کنند. چنین سایت های ادارات پلیسی را قادر می سازند تا برنامه های پیشگیری از جرایم را ارتقاء بخشیده و نکات و راهنمایی های مربوط به پیشگیری از جرایم را به عموم مردم ارائه نمایند. همچنین مردم را با مأمورینی که در جامعه شان خدمت می کنند آشنا می سازند. همچنین از طریق سایت های اینترنتی هر انسانی با مأموران به راحتی ارتباط برقرار می کند (ام.هس و بنت،۱۳۸۵: ۶۶).
۲-۴-۶-۷-۲-۱)پلیس و سایت های اینترنتی:
اینترنت صد ها هزار سایت را برای کمک به ماموران تحقیق آگاه ارائه می کند. موریسون اظهار می دارد:« وقتی این سایت ها را در لیست سایت های مورد علاقه خود قرار دهید، می توانید در ظرف چند ثانیه به آنها دسترسی پیدا کنید»
.www.lawguaru.com فهرست قابل جستجوی اکثر ایالات را ارئه می نماید
www.mapquest.comشما را به هر کجا که بخواهید هدایت می کند.
www.switchboard.com اطّلاعات جالبی در مورد یافتن افراد، مشاغل و آدرس های الکترونیکی (e- mail) ارائه می کند.
سایت هایی هستند که در خصوص شماره تلفن های لیست نشده در دفترچه تلفن و ردیابی تلفن های سکّه ای غیر مفید می باشند.
www.sourceresource.com نمونه خوبی است. هزینه آبونمان آن از ۴۵ تا۶۹ دلار است. اگر مبالغی را که روزانه توسط پلیس ها برای کسب اطّلاعات در خیابان ها هزینه می شود، در نظر بگیرید این قیمت ها کاملا منا سبند. .»

LEXIS- NEXISخدمات گزارش شبکه ای برای کمک به پلیس ارائه می کند… مظنونین را سریع تر می یابد……
LEXIS_ NEXIS بیش از ۲/۳ میلیارد سند رادر تقریبا ۹۸۷۶ پایگاه داده ای گرد آوری کرده است. حجم و وسعت آن« از شبکه جهانی اینترنت بزرگ تر بوده و همچان در حال توسعه است.
CERTIFINDER اسناددولتی و روزنامه های سراسر کشور را جستجو می نماید ثبت شرکت های تعاونی و با مسولیت محدود، تجارت با ثبت نام جعلی، آگهی های ترحیم و فوت، پروانه های کاری، ثبت هواپیما، ثبت قایق، انتقالات اسناد و مدارک و اسناد مربوط به ارزیاب مالیاتی، اعلان ورشکستگی، اعلان حق حبس، فهرست جریم و لیست مزایای فوت سازمان تامین اجتماعی… در نظر است به وسیله این برنامه منابع بیشتری چون سوابق ازدواج، حکم طلاق،گواهینامه رانندگی و ثبت وسایل نقلیه موتوری، جستجو مورد استفاده قرار گیرد (ام.هس و بنت،۱۳۸۵: ۶۷).
دستگیری لزلی رگ نمونه بارزی از نحوه استفاده از اینترنت برای دستگیری مجرمان است. رگ از بازداشت فدرال ایالات ایداهو در سال۱۹۸۵ فرار کرد و یازده سال بدون آنکه ردیابی شود در آمریکای جنوبی زندگی می کرد. سپس FBIبا استفاده از اینترنت جستجو برای فراری ها را آغاز نمود. عکس رگ به لیست « ده نفر اول تحت تعقیب » صفحه اول سایت اف بی آی اضافه شد. یک کاربر اینترنتی گواتمالایی چهره رگ را تشخیص داده و با مقامات ذی ربط تماس گرفت. اف بی آی اولین اداره ای بود که از طریق سایتش یک فراری را دستگیر کرد (ولف،۱۳۷۷: ۳۱-۳۲).
اینترنت یک منبع اطلاعاتی بی پایان و فوق العاده ارزشمند است. دی. بک اظهار می کند.« پلیس برای کارآمد ماندن در قرن ۲۱ باید با چالش فضای رایانه ای روبرو شده و بهره گیری از منابع و اطلاعات اختصاص یافته به پلیس را از طریق اینترنت فرا بگیرد. می توان اطلاعات امنیتی از منابع اطلاعات اختصاص یافته همچون شبه نظامیان، باند تبهکاران، کودک آزارانو باند های مجرمین آفریقای غربی و آسیایی را جمع آوری کرد… شبکه پلیس- لیست منابع پلیس به مجموعه ای بین المللی از کارهای انجام گرفته برای مأموران پلیس اختصاص یافته است. این سایت شما را به سایت های رسمی پلیس، لیست منابع، cop mail (پاساژ پلیس) و قسمتی محدود شده که نیازمند کلمه عبور است مرتبط می سازد.کلمه عبور را می توان تنها پس از تایید وضعیت واقعی مامور پلیس به دست آورد. لیست های دیگر عبارتند از پیشگیری از جرم، جستجو و نجات با سگ، جرایم رایانه ای، اسلحه، راهنمایی و رانندگی، افراد تحت تعقیب و آموزش.» دی آرکی می افزاید:در مواردی چون ناپدید شدن یک کودک، می توان از توانایی پلیس در بهره گیری از شبکه عظیم و روبه رشد اینترنت استفاده گرفت. می توان عکس ها و جزئیات مهم را با بازدهی بسیار بالا و سریع از یک نقطه مرکزی توزیع نمود (ام.هس و بنت،۱۳۸۵: ۲۵۹-۲۶۰).
۲-۴-۶-۷-۲-۲)اینترپل:

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به دلیل فقدان مقررات بین المللی برای دستگیری و استرداد مجرمان فراری از کشور محل وقوع جرم به کشوری دیگر و نیز عدم وجود یک سیستم صحیح تبادل اطلاعات در مورد آنان و سایر امور پلیسی بین کشورها، برای ایجاد یک سیستم کنترل و مقابله بین المللی با مجرمان و تاسیس مرکز تبادل اطّلاعات و اخبار پلیسی بین کشور های مختلف در سال ۱۹۱۴ میلادی نخستین کنگره بررسی مسائل پلیس برگزار شد. ودر سال ۱۹۶۹کلمه اینتر پل برای این سازمان انتخاب ودر سطح بین المللی به گرفته شد (نجابتی،۱۳۸۱: ۲۳۵-۲۳۷).
سازمان بین المللی پلیس جنایی (INTERPOL) شبکه ای است از دفاتر ملی مرکزی NCB در ۱۷۷ کشور عضو می باشد اینترپل در سال ۱۹۱۴ تاسیس گردیده و ستاد مرکزی آن در شهر لیون فرانسه می باشد، اینترپل اطلاعات در خصوص مجرمان و پرونده های بین المللی را گرد آوری و منتشر می کند. اینترپل دفاتر جهانیش را از طریق یک شبکه ارتباطی ایمن به هم مرتبط می سازد. این شبکه ارسال پیام های آنی و محرمانه و سرنخ هایی برای تحقیقات بین المللی جنایی را ممکن می کند (ایمهاف،۱۳۷۷:۱۱).
۲-۴-۷)تطبیق مبانی نظری (چارچوب نظری):
در گذشته پلیس همواره بر این باور بود که در صورت داشتن پرسنل بیشتر خواهد توانست نسبت به انجام امورات محوله اقدام نماید. اما با ظهور تکنولوژی و فناوری های اطّلاعاتی و ارتباطی و تأثیر غیر قابل انکار تبادل اطّلاعات بر سازمان و جامعه دیدگاه ها تغییر و لذا ضرورت دسترسی مناسب به اطّلاعات و لزوم بکارگیری فن آوری های اطّلاعاتی در سازمان مورد تأکید مسئولین سازمانی و کشوری قرار گرفت.

     لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت         

 

 
ضمن بیان مطالب در بحث فناوری اطّلاعات و چگونگی گسترش سریع و رو به رشد آن، قابلیت های این تکنولوژی، موارد قابل بهره وری در سازمان پلیس و سامانه های اطّلاعاتی حاصل از رشد فناوری اطلاعات در جهان برای تبادل اطّلاعات و مدیریت براطلاعات مبادله شده مورد بررسی قرارگرفت و به ویژگی ها و خصوصیات آن اشاره شد.
تحوّلات صورت گرفته در طول دو دهه ی اخیر در حوزه فناوری اطّلاعات و ارتباطات و ظهور عصر اطّلاعات و پدیده های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مرتبط با آن در ابتدا بصورت یک انفجار و درهم ریختگی سازمانی در نیروی انتظامی (و همه سازمان های دیگر) ظاهر شده است. این انقلاب عظیم که هنوز هم در جریان است اثرات عمیقی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی از خود برجا گذاشته است، به طوری که هم انتظارات و نیازهای اطّلاعاتی و ارتباطی را افزایش داده و تجهیزات و ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی وقت را کم اثر و کم بازده نموده و هم روی فضای امنیت اجتماعی و جرایم تأثیر تشدید کننده داشته است و در مجموع ضرورت نوسازی و بروز رسانی تجهیزات و سامانه های موجود و استفاده از فناوری ها و تجهیزات و حتی شیوه های عملیاتی جدیدی را از قبیل مراقبت الکترونیکی، سامانه های خبره و گسترده نرم افزاری و اطّلاعاتی فرماندهی و کنترل و اتوماسیون اداری و شبکه ها و پایانه های ارتباطی چندرسانه ای و هوشمند و دیگر ابزارهای مربوط به کسب وتبادل اطلاعات برای تشخیص جرایم را ایجاب کرده است. این تحولات در واقع مسابقه ای را بین سرعت، کیفیت و آمار جرایم و مهارت مجرمان از یک طرف و دسترسی مناسب به اطّلاعات و سرعت عمل پلیس از طرف دیگر ترتیب داده است. در چنین شرایطی است که اهمیّت تبادل و دسترسی به اطّلاعات از طریق فن آوری اطّلاعات و ارتباطات در محیطی امن و بر بسترهای زیر ساخت شبکه به منظور نیل به سرعت، دقّت، صحّت،امنیّت، کیفیّت و اشرافیّت کامل در فضاهای اطّلاعاتی و دانشی حقیقی، مجازی و شبکه ای بیشتر از گذشته جلوه می کند.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی این تحول و لزوم واکنش متناسب به آن را به موقع دریافت نموده است، گرچه زمان زیادی را در مورد تجزیه و تحلیل اوضاع، برنامه ریزی و تأمین منابع تا انجام اقدامات عملی در خلال سال های۱۳۷۴تا ۱۳۸۹از دست داده است. به هرحال از آن زمان شاهد اجرا و به ثمر رسیدن طرح های توسعه ای جدی و اثر بخش در حوزه های مربوط به ارتباطات ثابت (شبکه تلفن، شبکه های رایانه ای و شبکه های پرظرفیت دیتای زیرساخت مربوط به طرح امین) و سامانه های جامع اطلاعاتی و رایانه ای مربوط به پروژه امام علی(ع) و شکل گیری مظاهر کاربردی و عملیاتی مربوط به آنها گردید، که فراز رفیع آن مربوط به تشکیل نظام خبره کنترل و فرماندهی و پلیس ۱۱۰ در نیروی انتظامی است. این اقدامات در نوع خود کم نظیر و بسیار اثر بخش بوده است و کسی ازفرماندهان، مسئولان ناجا و مردم که فایده و تأثیرگذاری آنها را در انجام مأموریت و خدمات انتظامی درنیافته باشد وجود ندارد. اما بد نیست در این زمان به این پرسش بیندیشیم که آیا اجرای این طرحها (حتی با فرض اینکه پروژه های ناتمام تکمیل شود) همه هدف گفته شده را برآورده می سازد؟ به عبارتی ساده تر آیا امکان دسترسی به اطّلاعات مورد نیاز در همه سطوح داخل وخارج سازمان برای پلیس جهت کشف جرایم فراهم می شود؟ در ادامه چه مسیری را بایستی بپیمائیم؟
با طرح مقدّمات بحث در این فصل و تعریف مدیریت تبادل اطلاعات ضمن بیان ابعاد مختلف آناز جمله: وضعیّت فن آوری اطلاعات، زیرساخت های ارتباطی، تمهیدات امنیتی و بانک های اطلاعاتی داخل و خارج سازمان و نحوه دسترسی به اطلاعات در مراحل مختلف فرایند کشف جرم از طریق سامانه های جامع مأموریتی و بعضاً پشتیبانی پلیس ها و معاونت های تخصصی و اجرایی ناجا، می توان مدل های متفاوتی را بر اساس سطوح مختلف بانک های اطلاعاتی ناجا جهت دسترسی مناسب به اطلاعات در امور کشف جرم در نظر گرفت. مثلاً سیستم های جامع جنایی پلیس کشف جرایم (متهمین،فقدانیان، سارقین مسلح، آدم ربایی و….) یا زیر سیستم های جامع اداره گذرنامه (ثبت و صدور، ممنوع الخروج و …) را می توان در سطح سامانه های پردازش عملیات قرار داد و سیستم جامع اصلی گذرنامه و یاسامانه ویژه اطلاعات جنایی پلیس آگاهی را در سطح سامانه های مدیریت اطلاعات و مجموع سیستم های جامع پلیس آگاهی و یا پلیس راهور را از نوع سامانه های پشتیبان تصمیم گیری قرار داد. همچنین می توان با افزایش سرعت اینترنت سهولت دسترسی به آن رفع محدودیت های فیلترینگ با توجه به سطوح مختلف مدیریتی برای پلیس و اشاعه فرهنگ استفاده امن از آن و تعامل با سایر سازمان ها جهت تبادل و دسترسی مناسب به اطلاعات مورد نیاز پلیس، گامی بلند برای اشرافیّت اطلاعاتی پلیس به منظور مبارزه با مجرمین به عنوان اصلی ترین سازمان تامین امنیت جامعه برداشت البته این امر زمانی به طور کامل محقّق خواهد شد که در برنامه های اجرایی پروژه های مربوطه مذکور نیز تسریع و در صورت لزوم تغییرات لازم انجام گیرد.
حال با توجه به کلیه موارد فوق وجود نیازهای زیر ساختی در کنار این پیشرفت از لزوم کارها بوده و می باشد، و تدابیر تخصّصی و مدیریتی لازم جهت هدایت، نظارت و کنترل مراحل مختلف طراحی و پیاده سازی پروژه ها باید اندیشیده شود. در جهت رعایت ضوابط فنی یکسان و هماهنگ که امکان توسعه و یکپارچگی بانک های اطلاعاتی داخل سازمان و دسترسی مناسب به سامانه های خارج سازمان را ب
ه
نحو شایسته ممکن سازد به مؤلفه های مهمّی از قبیل وضعیّت بانک های اطلاعاتی، دانش فناوری اطلاعات، زیر ساخت های ارتباطی، امنیّت اطلاعات و سطوح دسترسی، سخت افزار و نرم افزار را باید مورد توجّه قرار داده شود.
در بحث بانک های اطلاعاتی با توجه به تعدد بانک های اطلاعاتی درون سازمانی و انجام کارهای موازی امکان دسترسی به بسیاری از بانک های اطلاعاتی برای پلیس کشف جرایم که بعضا حاوی اطلاعات حیاتی نیز می باشند وجود ندارد.که باید با ایجاد سطح دسترسی و یکپارچه سازی بانک های اطلاعاتی در سطوح مختلف مدیریتی که شرح داده شد، سایر اقدامات فنّی و امنیّتی و تعامل با سازمان ها و نهاد هایی که در حال حاضر دسترسی به بانک های اطلاعاتی آنها امکان پذیر نبوده ویا محدود است موجبات تبادل اطلاعات فراهم گردد.
در خصوص سخت افزار همانطور که بیان شد ناجا مانند سایر سازمان ها از تکنولوژی روز در حد مقدورات استفاده می نماید و اما عمده ترین موضوع این بحث توپولوژی شبکه های ارتباطی بود که بصورت ترکیبی از مدل های ارایه شده بهره می برد. کل شبکه یک توپولوژی توری است که ردیف اول را به صورت حلقوی به هم متصل و سپس به صورت ستاره های از مراکز اصلی پشتیبانی می گردند و در همین رده نیز امکان ارتباط حلقوی مهیا است، در ردیف بعد امکان بهره برداری با ایجاد توپولوژی ستاره ای ایجاد شده است.
موضوع نرم افزاری که برای سامانه های اطلاعاتی بکارگیری شده است با توجه به تحوّلات این تکنولوژی در طول دو دهه اخیر همواره لزوم تطبیق با سامانه ها و شبکه ها تغییر یافته، که با توجه به نظرات کارشناسان این امر در حال حاضر از عمده استانداردهای نرم افزاری، توسعه بیشتر این سامانه ها بر اساس معماریJ2EE و با زبان برنامه نویسی جاوا بوده و پیاده سازی برنامه های کاربردی نیز با زبان برنامه نویسی جاوا است. بانک اطلاعاتی آنها اوراکل با فناوری پایگاه های داده توزیعی می باشد. بیشتر برنامه های کاربردی سرویس دهنده و پایگاه داده ها بر روی سیستم عامل لینوکس استقرار یافته است. سیستم عامل لینوکس با توجه به ویژگیهای این سیستم عامل بهترین گزینه برای ناجاست.
سطح دسترسی و امنیّت اطلاعات که برای آن الگوها و استانداردهای خاص و تخصصی تاکنون بیان شده و از همه مهمتر احراز هویّت ویژگی های کارکنان و شخصیت آنان و فایروال در این مقوله بیان گردیدند.
دانش فناوری اطلاعات از دو وجه مورد بررسی قرار گرفت. که اطلاعات قابلیت ذخیره شدن در رایانه را دارند، در حالی که جایگاه دانش ذهن انسان است و در همان جا ذخیره می شود. با ترسیم چرخه دانش برابر نظرات اندیشمندان داشتن سواد رایانه ای و سواد اطلاعاتی در دنیای امروز لازمه کار هر یک از کارکنان و مدیران سازمان ها می باشد. به طور کلی دانش باید در جهت محصولات (خدمات) و فرآیند سازمان به کار گرفته شود.
حال با در نظر گرفتن مطالب بیان شده نیروی انتظامی برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود با وجود امکانات طراحی شده در جهت مدیریت مناسب تبادل اطلاعات (سامانه های اطلاعاتی در سطوح: پردازش عملیات، مدیریت اطلاعات، پشتیبانی تصمیم گیری) به دنبال سرعت، صحت، دقت و دسترسی کامل و به موقع به اطلاعات با ایجاد سامانه پکپارچه اطلاعات باید نسبت به تأمین زیر ساخت های مورد نیاز

دانلود تحقیق با موضوع دسترسی به اطلاعات

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

صحیحی جهت دسترسی مناسب به اطلاعات اعمال شده است؟ در ادامه بحث سعی شده به این مقولات پرداخته شود.
در حال حاضر بانک های اطلاعاتی درون سازمانی زیر نیز در پلیس کشف جرائم موجود بوده و مورد بهره برداری قرار می گیرد.
۲-۴-۶-۳-۱) بانک اطّلاعاتی گذر نامه:
با همکاری پلیس ا.و.ا.ناجا در اختیار گذاشته شده و استفاده مطلوبی در ردیابی متهمان و مجرمان دارو این بانک اطلاعاتی مشخصات کامل فرد(حتی به صورت لاتین) با آخرین نشانی محل سکونت و همچنین عکس وی و همراهانش ارائه می دهد و از همه مهمتر،نشانی افرادی که وی را معرفی نموده اند (معرفان) نیز داراست که از طریق آنهامی توان ردیابی و پیگیری متهم را ادامه دادتا به هدف رسید.
سیستم رایانه ای گذر نامه به صورت یکطرفه با سیستم کد ملی سازمان ثبت احوال در ارتباط بوده و مشخصات و شمار ملی و زنده یا مرده بودن متقاضیان یا همراهان آنها را بررسی می کند ( نگاری،۲۹۰:۱۳۸۷).
۲-۴-۶-۳-۲) بانک اطّلاعات افراد:
در این بانک به صورت یکپارچه و متصل به هم، چهار بانک اسمی به شرح زیر وجود دارد. که شامل این افراد می شود.
الف- کسانی که گواهینامه جدید دریافت نموده اند.
ب-کسانی که سابقه ای در شماره گذاری دارند یابه نوعی خودرویی به نام آن ها شده است
پ- کسانی که کارت سوخت دریافت کرده اند
ت-کسانی که خدمت وظیفه انجام داده اند یا معاف شده اند (بیابانی،۳۰۸:۱۳۸۹).
۲-۴-۶-۳-۳)بانک اطّلاعات شماره گذاری :
شامل اطلاعات خود رو های شماره گذاری شده با پلاک کشوری و مشخصات مالکان آنهاست. با توجه به شماره گذاری خودروها بر حسب مالکیت و وجود پلاک های جدید( تعلّق به مالک) به وسیله این بانک می توان تاریخچه پلاک را از زمان تولید و نصب روی خود رو های متفاوت با مالکیت های مختلف بررسی نمود.
۲-۴-۶-۳-۴)بانک اطّلاعات گواهینامه:
در این بانک، اطلاعات و مشخصات شناسنامه ای با عکس و نشانی تمام کسانی که گواهینامه پایه های مختلف نموده اند وجود دارد. با عنایت به اینکه گواهینامه ها از طریق پست و به نشانی پستی افراد ارسال می گردد، در اکثر مواقع مشخصات و نشانی های فرد صحیح بوده و برای پیگیری و ردیابی هدف ها سیار قابل استفاده و ردیابی اطلاعاتی است. همچنین کارآگاه از طریق این بانک قادر خواهد بود تاریخچه هایی از گواهینامه های فرد با نشانی های مختلفی، که هر بار ارائه داده را به دست آورد (بیابانی، ۱۳۸۹: ۳۱۱-۳۱۲).
۲-۴-۶-۳-۵)بانک اطّلاعات جامع نیروی انسانی:
شامل اطلاعات تمام پایوران نیروی انتظامی است که بیشتر مشخصات پایوران رها شده مد نظر است ودر پرونده های سرقت های مسلحانه و… کاربرد دارد.
۲-۴-۶-۳-۶)بانک اطّلاعاتی سازمان وظیفه عمومی ناجا:
در حال حاضر علاوه بر مراکز استان ها، بعضی شهرستان های بزرگ نیز این اطلاعات مشمولان را به صورت مستقیم وارد سیستم می نمایند و استعلام سوابق مشمولان در حال حاضر با کد ملی آنها در مراکز استان ها و طی مراحل اداری امکانپذیر است. کلیه اطلاعات این سیستم به صورت شبکه سراسری ناجا و به روز است ( نگاری،۲۹۰:۱۳۸۷).
۲-۴-۶-۳-۷)بانک اطّلاعاتی اقامتی پلیس امنیت و اطلاعات:
کلیه هتل ها و مسافر خانه ها و مهمانپذیر ها در حال حاضر به صورت رایانه ای تحت کنترل اداره اماکن پلیس امنیت و اطلاعات ناجا هستند و تمامی مسافران داخلی و خارجی با ارائه مدارک شناسایی معتبر اسکان می یابند و مسولان هتل ها و مهمانپذیر ها طبق فرم های اداره اماکن مشخصات شناسنامها و مدارک معتبر آنها را وارد سیستم رایانه های اقامتی اداره اماکن می نمایند. اطلاعات این سیستم همیشه به روز بوده و به صورت شبکه سراسری ناجا قابل دسترسی و استعلام است.
در حال حاضر و در صورت نیاز به این اطلاعات، با مشخص شدن مشخصات اسمی و شناسنامه ای افراد ایرانی کد ملّی و ملیّت آنها و مشخص شدن شماره گذر نامه و ویزای مسافران اتباع خارجی از طریق سیستم فوق قابل بررسی است (نگاری،۲۹۱:۱۳۸۷).
۲-۴-۶-۳-۸)بانک اطّلاعاتی سیستم اماکن پلیس امنیت و اطلاعات:
طبق بررسی های به عمل آمده کلیه مشاغلی که نیاز به اخذ مجوز رسمی دارد باید جهت تایین صلاحیت فردی انتظامی، ترافیکی طبق نامه رسمی از اماکن عمومی در خواست استعلام نماید. اداره اماکن عمومی با اخذ مدارک مربوطه اعم از معرفی نامه رسمی از مراجعه سدور مجوز، تصاویر صفحات شناسنامه، کارت ملّی، پایان خدمت، عکس، فرم مخصوص اماکن، برگ سوء پیشینه و تست مرفین پرونده متقاضی را تکمیل و برابر فرم های مخصوص وارد سیستم رایانه اماکن می نمایند و استعلام و استخراج سوابق بدین طریق با مشخصات اسمی و کد ملی افراد صورت می گیرد در حال حاضر در مراکز استان هاو بعضی شهرستان های بزرگ اطلاعات فوق وارد سیستم رایانه اماکن می شود ( نگاری،۲۹۱:۱۳۸۷).
۲-۴-۶-۳-۹)بانک اطّلاعاتی سیستم اصناف:
بررسی سوابق اصناف در این سیستم با کد ملی و مشخصات اسمی اسناد قابل استعلام و بررسی است ( نگاری، ۲۹۳:۱۳۸۷).
۲-۴-۶-۴) بانک هاو منابع اطّلاعاتی برون سازمانی :
در دسترس بودن اطلاعات سازمان ها و اداره های مختلف از دیر باز مورد توجه پلیس کشف جرائم بوده و اقدامات مناسبی در جهت جمع آوری، تجمیع و تبدیل بانک های اطلاعاتی انجام شده است تا تمامی رده های تابعه قادر به استفاده از آنها در اجرای بهتر مأموریت هایشان باشند.
ضرورت دسترسی به اطلاعات افراد و سرنخ یابی موضوعی، موجب شد تا پی جویی در فضای مجازی به عنوان یکی از مهارت های دهگانه گاراگاهان در نظر گرفته شود. اثر بخشی کار به نحوی است که کاراگاهان در کمترین فرص
ت زمانی قادر به جستجو های موثر و مفید در بانک های اطلاعاتی هستند و مخصوصاً در پرونده های خشن بتوانند با اخذ اطلاعات تکمیلی، تصمیم گیری در مراحل بعدی کار را به سرعت و صحت انجام داده و نیل به اهداف بعدی را تسهیل بخشند (بیابانی:۳۰۴:۱۳۸۹).
۲-۴-۶-۵)بانک های اطّلاعاتی مورد بهره برداری پلیس کشف جرایم ناجا :
۲-۴-۶-۵-۱) ثبت احوال( کد ملی):
در این بانک مشخصات هویتی تمام اتباع ایرانی، موجود و قابل جست وجو است و برای احراز هویت افراد به سه طریق زیر مورد استفاده قرار می گیرند:
الف- درج کد ملی ب- درج شماره سریال و سری شناسنامه پ- درج مشخصات فردی ۲-۴-۶-۵-۲)بانک اطّلاعاتی خانوار ( کالا برگ ستاد بسیج اقتصادی):
با رایزنی های انجام شده با وزارت بازرگانی،Databce بانک خانوار ستاد بسیج اقتصادی که بالغ بر ۷۰ میلیون ثبت است
۲-۴-۶-۵-۳)بانک های اطّلاعاتی کارت هوشمند سوخت:
در این بانک که با درج شماره خودرو و یا موتور سیکلت، جست و جو صورت می گیرد (بیابانی،۳۶۱:۱۳۸۹).
۲-۴-۶-۵-۴) بانک اطّلاعات زندانیان ( سازمان زندان ها)
در این بانک، اطلاعات کامل کلیه زندانیان مو جود در زندان های سراسر کشور موجود است. بسیار اتفاق
افتاده است که فقدانی یا متهم تحت تعقیب با جرم دیگری در زندان تحمل کیفر نموده است و حتی گاهی
اسم خود را نیز جعلی اعلام کرده، که با استفاده از این بانک، شناسایی و اقدامات بعدی انجام شده است. از
این بانک همچنین برای کنترل مجرمان استفاده می شود.
۲-۴-۶-۵-۵)بانک های اطّلاعاتی خطوط ارتباطی:
با همکاری مرکز پشتیبانی عملیات پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، از این بانک ها بهره برداری می شود
(همان،۳۵۵-۳۵۶).
۲-۴-۶-۵-۶)مجموعه بانک های اطّلاعات جمعیتی پلیس اطّلاعات و امنیت:
بانک ها به صورت مستقل ( سینگل) بوده و قابلیت استفاده گسترده ( تحت وب) را ندارد، ولی بر این است که اطلاعات آنها در سامانه های دیگر تبدیل و به صورت مستقیم(online) مورد استفاده از سراسر می گیرد. در حال حاضر این امر از طریق تلفن یا اتوماسیون اداری انجام می شود.
۲-۴-۶-۵-۷)بانک اطّلاعات اماکن اقامتی و رفاهی:
این بانک برای پیدایش فقدانی ها، ردزنی و کلاهبرداران و افراد متواری مورد استفاده کارآگاهان قرار می گیرد.
۲-۴-۶-۵-۸)بانک اطّلاعاتی بنگاه های املاک:
از این بانک اطلاعاتی برای تحت نظر قرار دادن مجرمان یا متهمان و اطلاع از نقل و انتقلات آنها استفاده می شود. (بیابانی،۱۳۸۹: ۳۶۷،۳۶۸).
۲-۴-۶-۵-۹) بانک اطّلاعات ردگیری قطعات خودرو:
عاملان جرایم، بویژه سارقان خودرو با استفاده از اسناد، قطعات و پلاک های خودرو های تصادفی روی خودرو های مسروقه و به کار گیری شیوه های فنی در تغییر مشخصات براحتی از آنها استفاده می کنند.
۲-۴-۶-۵-۱۰)بانک های اطّلاعاتی استانی:
با عنایت به اهمیّت موضوع ونقش موثری که بانک های اطلاعاتی در پی جویی وکشف جرایم داشته است، موضوع اخذ بانک های اطلاعاتی منطقه ای و محلی از سال ۱۳۸۵در دستور کار پلیس آگاهی سراسر کشور قرار گرفت که اقدامات لازم در جهت اخذ و استفاده بهینه از آنها برای پی جویی پرونده ها و متهمان صورت گرفت (همان،۳۷۰-۳۸۳).
۲-۴-۶-۶)بانک های اطّلاعاتی که به جمع بانک های اطلاعاتی پلیس آگاهی ناجا در نیامده اند :
۲-۴-۶-۶-۱) بانک اطّلاعاتی شرکت توزیع نیروی برق:
با وارد کردن شناسه در خودپرداز ها و اینترنت امکان دستیابی به اطلاعات مشترک و مشخصات مندرج در قبض مقدور است( نگاری،۳۸۵:۱۳۸۷).
۲-۴-۶-۶-۲) بانک اطّلاعاتی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور:
امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب وابسته به وزارت نیرو یکی دیگر از بانک های اطلاعاتی افراد است که می تواند به پلیس آگاهی در راستای کشف جرم افرادی که به عنوان مجرم تحت تعقیب هستند، یاری نماید. ( نگاری، ۳۸۶:۱۳۸۷).
۲-۴-۶-۶-۳) بانک اطّلاعاتی بانک های تابعه بانک مرکزی:

     لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت         

 

 
تمام بانک هایی که در حال حاضر با عناوین مختلف سراسر کشور، در بخش های دولتی و خصوصی فعالیت دارند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
۲-۴-۶-۶-۴) بانک اطّلاعاتی امور مشترکین تلفن های ثابت و سیار ( ثریا) و اعتبار شرکت مخابرات:
اطلاعات مشترکین با محوریت شماره تلفن اعلام مخابرات ذخیره شده و در صورت نیاز قابل بهره برداری است.
۲-۴-۶-۶-۵) بانک اطّلاعاتی سیستم خدماتی ۱۱۸ شرکت مخابرات:
از طریق تماس با ۱۱۸ و اعلام نشانی و مشخصات اسمی شخص مورد نظر، شماره ثابت وی قابل دسترسی است (بیابانی،۱۳۸۹: ۳۸۶-۳۸۷).
۲-۴-۶-۶-۶) بانک اطّلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک:
کلیه اسناد ملکی دارای یک شماره ملک یا پلاک مختص به خود است که از دو شماره اصلی و فرعی در هر شهرستان به صورت جداگانه صادر می شود که در سراسر کشور به صورت متحدالشکل است. این مشخصات املاک و شماره ها در بایگانی ادارات ثبت اسناد و املاک نگهداری می شود.
۲-۴-۶-۶-۷) بانک اطّلاعاتی امور مشترکین شرکت ملی گاز ایران:
اطلاعات از طریق سایت شرکت ملی گاز و خود پرداز های بانک ها با مشخص شدن شماره شناسنامه قبض و شماره اشتراک قابل دسترسی است (بیابانی،۳۸۹:۱۳۸۹).
۲-۴-۶-۶-۸) بانک اطّلاعاتی سازمان تامین اجتماعی:
در این سیستم برای بیمه شده اصلی یا سرپرست، شماره بیمه ثبت می شود و در صورت نیاز با شماره بیمه و مشخصات اسمی بیمه شده از سیستم رایانه ای تامین اجتماعی قابل دسترسی خواهد بود ( نگاری ،۳۹۰:۱۳۸۷).
۲-۴-۶-۶-۹) بانک اطّلاعاتی آموزش وپرورش:
برای هر دانش آموز در شهرستان محل تحصیل یک شماره دانش آموزی صادر می شود که دسترسی به اطلاعات کلی دانش آموزان و والدین آنها با مشخص شدن مشخصات شناسنامه ای، از طریق حراست آموزش وپرورش با تشریفات اداری قابل دسترسی است( نگاری،۳۹۱:۱۳۸۷).
۲-۴-۶-۶-۱۰)بانک اطّلاعاتی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری:
این سیستم اطلاعاتی به صورت شبکه سراسری است که از طریق اینترنت نیز با داشتن رمز عبور قابل بهره برداری است.
۲-۴-۶-۶-۱۱) بانک اطّلاعاتی سازمان بورس:
۲-۴-۶-۶-۱۲ (بانک اطّلاعاتی بایگانی دادگاه:
دادگاه های مختلفی دارای اطلاعات ملی نظارت آن در پرونده شما خواهد بود که عبارتند از:
۱-دادگاه خانواده ۲-دادگاه جنایی۳-دادگاه گمر کات ۴-دادگاه جرایم اقتصادی ۵-دادگاه تجدید نظر ۶-دادسرا ها (بیابانی،۱۳۸۹: ۳۹۱-۳۹۲).
۲-۴-۶-۶-۱۳) بانک اطّلاعاتی دادگاه مالیات:
این اطلاعات به علت زمان طولانی پردازش گاهی قدیمی می شود.
۲-۴-۶-۶-۱۴) بانک اطّلاعاتی شهرداری:
شهرداری موارد ثبتی مربوط به افراد و تجارت ها را به صورت زیر در اختیار دارد:
۱-فروش و انتقال املاک ۲- رهن و اجاره وحق ثبت ۳-قضاوت ها و احضاریه ها ۴- ارزیابی و پرداخت مالیات املاک ۵- برگه های مالیات بر میراث ۶- وصیت نامه و اسناد برنامه ریزی املاک ۷- اجاره نامه حق سرپرستی ۸- فهرست املاک ۹- اطلاعات مالیات فروش وعوارض ۱۰- قراردادهار فروش مشروط … (بیابانی،۱۳۸۹: ۳۹۲-۳۹۴ ).
۲-۴-۶-۶-۱۵) بانک اطّلاعاتی مسافرت و حمل و نقل:

هتل ها همواره منابع اطلاعات خوبی برای محققان به شمار می روند که نه تنها می توان به اطلاعات ثبت دسترسی یافت، بلکه شماره تماس های گرفته شده از اتاق ها و هر گونه خدمات ارائه شده به مهمانان را نیز می توان به دست آورد. این نکته در پرونده هایی که نیازمند اثبات حضور شما در زمان وقوع یک تراکنش مالی یاعمل غیر قانونی می باشد. سودمند است.
۲-۴-۶-۶-۱۶) بانک اطّلاعاتی ارتباطات سیار:
شرکت های تلفن، منبعی برای تحقیقات جنایی به شمار می رود، زیرا تلفن دارای دستگاههای ویژه است. در عین حال که شبکه های تلفن روز به روز بیشتر دیجیتال می شوند، داده های نگهداری شده در رایانه های آنها نیز جامع تر می شوند. (بیابانی،۱۳۸۹: ۳۹۶-۳۹۷).
۱۲-۴-۶-۶-۱۷) بانک اطّلاعاتی شرکت های بیمه:
باید خاطر داشت که بیش از یک نوع شرکت بیمه وجود دارد و اکثر افراد با بیش از ی شرکت سرو کار دارند. ممکن است سوژه شما در یک شرکت، بیمه عمر و در شرکت دیگر بیمه منزل یا خودرو داشته باشد. همه این شرکت ها منبع خوب اطلاعات به شمار می روند. بیمه منزل می تواند فهرست کاملی از دارایی های شخصی یک منزل را در اختیار شما قرار دهد. (مدینگر ، ۳۹۸:۱۳۸۷).
۲-۴-۶-۷)منابع اطّلاعاتی فضای مجازی :
فضای مجازی برای نخستین بار توسط ویلیام گیمسبون- نویسنده کانادایی رمان های علمی- تخیلی- در سال ۱۹۸۲ مورد استفاده قرار گرفت. فضای مجازی برای گیبسون در حقیقت فضایی تخیلی است که از اتصال رایانه هایی پدید آمده است که تمامی انسان ها، ماشین ها و منابع اطلاعاتی در جهان را به هم متصل کرده اند. این معنا به صورت تقریبی مشابه معنایی است که ما امروزه از کاربرد لفظ فضای مجازی در نظر داریم. کینزا فضای مجازی را برای مثال محیطی بر ساخته از اطلاعات نامرئی- اطلاعاتی که می تواند اشکال مختلفی به خود بگیرد تعریف می کند. وی برای کمک به فهم این مفهوم سازی و ارائه یک تصویر خوب و مناسب از فضای مجازی به تعریف اجزای فضا از طریق اینترنت می پردازد.
۲-۴-۶-۷-۱)خاستگاه اینترنت:
اینترنت را باید بزرگ‌ترین سامانه‌ای دانست که تاکنون به دست انسان طرّاحی، مهندسی و اجرا گردیده‌است. ریشه این شبکه عظیم جهانی به دهه۱۹۶۰ باز می‌گردد که سازمان‌های نظامی ایالات متّحده امریکا برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی برای ساخت شبکه‌ای مستحکم، توزیع شده و باتحمل خطا سرمایه گذاری نمودند. این پژوهش به همراه دوره‌ای از سرمایه گذاری شخصی بنیاد ملی علوم آمریکا برای ایجاد یک ستون فقرات جدید، سبب شد تا مشارکت‌های جهانی آغاز گردد و از اواسط دهه ۱۹۹۰، اینترنت به صورت یک شبکه همگانی و جهان‌شمول در بیاید. وابسته شدن تمامی فعّالیت‌های بشر به اینترنت در مقیاسی بسیار عظیم و در زمانی چنین کوتاه، حکایت از آغاز یک دوران تاریخیِ نوین در عرصه‌های گوناگون علوم، فن‌ّآوری، و به خصوص در نحوه تفکّر انسان دارد (ضیایی پرور, ۳:۱۳۸۷).
امروزه افراد برای دستیابی فوری به