فایل رایگان پایان نامه مدیریت : ویژگی های جمعیت شناختی

عنوان :
نقش پیاده سازی مدیریت دانش در افزایش صادرات فرش ایران
نگارش:
مهدی انصاری
امضاء هیأت داوران پروژه:
امضاء هیأت داوران سمینار:
استاد راهنما: دکتر ناصر آزاد
۱-استاد راهنما: دکتر ناصر آزاد
استاد مشاور: دکتر سید محسن سید علی اکبر
۲- مدیر گروه: دکتر ناصر آزاد
هیأت ژوری: دکتر غلامرضا حیدری کرد زنگنه
تاریخ دفاعیه: ۹/ ۱۰/ ۱۳۹۱
مدیر گروه: دکتر ناصر آزاد
تاریخ دفاعیه: ۹/ ۱۰/ ۱۳۹۱

سپاسگزاری
با سپاس از اساتید گرانقدرم
جناب آقای دکتر آزاد و جناب آقای دکتر سید علی اکبر

تقدیم به
پدر و مادر عزیزم
که بزرگترین سرمایه‌های
زندگی‌ام هستند.

فهرست مطالب
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………..
۱
فصل ۱ : کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………
۴
۱-۲ شرح و بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………….
۵
۱-۳ پرسش اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………….
۷
۱-۴ اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..
۷
۱-۵ قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….
۸
۱-۶ تعریف اصطلاحات …………………………………………………………………………………………………..
۸
فصل ۲ : ادبیات پژوهش
۲ – ۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….
۱۱
۲-۲ مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………………………..
۱۲
۲ – ۲ – ۱ تاریخچه مدیریت دانش …………………………………………………………………………………..
۱۲
۲-۲-۲ انواع دانش ……………………………………………………………………………………………………………
۱۴
۲ – ۲ – ۳ تعاریف ………………………………………………………………………………………………………….
۱۵
۲ – ۳ مدیریت دانش و تدوین دانش ………………………………………………………………………………….
۲۰
۲ – ۴ اکتساب دانش ……………………………………………………………………………………………………….
۲۱
۲ – ۵ تسهیل و انتقال دانش ……………………………………………………………………………………………….
۲۱
۲ – ۶ کاربری دانش ………………………………………………………………………………………………………..
۲۲
۲ – ۷ ذخیره (انباشت) دانش………………………………………………………………………………………………
۲۲
۲ – ۸ اهمیت مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………….
۲۲
۲ – ۹ الزامات سیستم‌های مدیریت دانش ……………………………………………………………………………
۲۲
۲ – ۱۰ سرمایه فکری چیست؟ ………………………………………………………………………………………….
۲۴
۲ – ۱۱رویکردها و روشهای اندازه‌گیری نامشهودها ………………………………………………………………
۲۵
۲ – ۱۲ سرمایه انسانی ……………………………………………………………………………………………………….
۲۶
۲ – ۱۳ اهدف مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………….
۲۷
۲ – ۱۴ مدیریت دانش جدید ……………………………………………………………………………………………..
۲۸
۲ – ۱۵ زنجیره اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………
۲۹
۲ – ۱۶ داده ……………………………………………………………………………………………………………………..
۳۰
۲ – ۱۷ اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………
۳۰
۲ – ۱۸ نقش فن آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………
۳۱
۲ – ۱۹ دانش …………………………………………………………………………………………………………………..
۳۱
۲ – ۲۰ مدیریت داده، مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش …………………………………………………….
۳۲
۲ – ۲۰ – ۱ مدیریت داده ………………………………………………………………………………………………….
۳۲
۲-۲۰-۲ مدیریت اطلاعات ………………………………………………………………………………………………..
۳۲
۲ – ۲۱ فرایندها در مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………..
۳۳
۲ – ۲۲ عناصر اساسی مدیریت دانش …………………………………………………………………………………
۳۴
۲ – ۲۳ نقش دانش در مدیریت دانش ………………………………………………………………………………….
۳۶
۲ – ۲۴ نقش مدیریت در مدیریت دانش……………………………………………………………………………….
۳۷
۲ – ۲۵ نقش تکنولوژی اطلاعات در مدیریت دانش ……………………………………………………………..
۳۹
۲ – ۲۶ تأثیر فرهنگ سازمانی بر پیاده سازی مدیریت دانش …………………………………………………..
۴۰
۲ – ۲۷ مدلهای مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………
۴۱
۲ – ۲۸ تولید دانش ………………………………………………………………………………………………………….
۴۸
۲ – ۲۹ انتقال دانش …………………………………………………………………………………………………………
۴۸
۲ – ۳۰ فناوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………..

۵۰
۲ – ۳۱ فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………………………………
۵۱
۲ – ۳۲ صادرات ………………………………………………………………………………………………………………
۵۴
۲ – ۳۳ فرایند صادرات ……………………………………………………………………………………………………..
۶۰
۲-۳۴ محرک های صادرات ……………………………………………………………………………………………….
۶۱
۲-۳۵ برنامه راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی ایران ……………………………………………………………..
۶۲
۲-۳۶ روند صادرات غیر نفتی ……………………………………………………………………………………………
۶۳
۲-۳۷ فرش ایران ……………………………………………………………………………………………………………..
۶۶
۲-۳۸ سابقه تحقیقات ……………………………………………………………………………………………………..
۶۹
۲-۳۸-۱ پیشینه داخلی ……………………………………………………………………………………………………..
۶۹
۲-۳۸-۲ پیشینه خارجی ……………………………………………………………………………………………………
۷۳
فصل ۳ : روش اجرایی تحقیق
۳-۱مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..
۷۸
۳-۲روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………
۷۸
۳-۳ تحقیقات همبستگی ……………………………………………………………………………………………………
۷۹
۳-۴ قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….
۸۰
۳-۵ روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه ……………………………………………………………………….
۸۰
۳-۶ نمونه گیری تصادفی ساده …………………………………………………………………………………………..
۸۱
۳-۷ تعیین حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………
۸۱
۳-۸ روش تعیین حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………..
۸۲
۳-۹ روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………….
۸۲
۳-۱۰ بررسی مدارک و اسناد ……………………………………………………………………………………
۸۲
۳-۱۱ پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………
۸۳
۳-۱۲ طیف لیکرت ……………………………………………………………………………………………….
۸۳
۳-۱۳ ابزار جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………….
۸۳
۳-۱۴ روایی و پایایی تحقیق ………………………………………………………………………………….
۸۴

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۳-۱۵ روش آلفای کرونباخ ……………………………………………………………………………………..
۸۷
۳-۱۶ آزمون بارتلت و کایزر – میر – اوکین ………………………………………………………………..
۸۸
۳-۱۷ متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………….
۸۹
۳-۱۸ روش تجزیه و تحلیل و داده ها …………………………………………………………………………..
۹۰
۳-۱۹ تحلیل عاملی ………………………………………………………………………………………………..
۹۰
۳-۲۰ تحلیل ماتریس کوواریانس ………………………………………………………………………………
۹۱

     لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت         

 

 
3-21 مدل معادلات ساختاری …………………………………………………………………………………..
۹۱
۳-۲۲ شاخص های برازندگی مدل …………………………………………………………………………….
۹۳
فصل ۴ : تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
۴-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………
۹۶
۴-۲ توصیف داده ها ………………………………………………………………………………………………
۹۶
۴-۳ ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه ……………………………………………………………….
۹۷
۴-۳-۱ توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان …………………………………………………………………
۹۷
۴-۳-۲ توزیع آماری وضعیت تاهل پاسخ دهندگان …………………………………………………………
۹۷
۴-۳-۳ توزیع آماری سن پاسخگویان ………………………………………………………………………..
۹۸
۴-۳-۴ توزیع آماری تحصیلات پاسخ دهندگان ……………………………………………………………
۹۹
۴-۴ تحلیل عاملی اکتشافی ……………………………………………………………………………………..
۹۹
۴-۴-۱ ماتریس همبستگی مناسب …………………………………………………………………………….
۹۹
۴-۴-۲ استخراج مجموعه عوامل اولیه ………………………………………………………………………..
۱۰۱
۴-۴-۳ چرخش و انتخاب نهایی عاملها ………………………………………………………………………..
۱۰۳
۴-۴-۴ تفسیرنتایج تحلیل عاملی ……………………………………………………………………………..
۱۰۴
۴-۵ فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………….
۱۰۵
۴-۶ برازش مدل هشت عاملی صادرات ………………………………………………………………………
۱۰۶
۴-۷ نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………
۱۶۸
فصل ۵ : بحث و نتیجه گیری
۵-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..
۱۷۰
۵-۲ نتایج حاصل از بررسی عوامل و سوالات تحقیق ……………………………………………………..
۱۷۱
۵-۳ نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………..
۱۷۱
۵-۳-۱ نتایج ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه …………………………………………………..
۱۷۱
۵-۴ مهمترین یافته های تحقیق …………………………………………………………………………………..
۱۷۳
۵-۵ محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………
۱۷۵
۵-۶ پیشنهادات تحقیق …………………………………………………………………………………………..
۱۷۵
۵-۶-۱ پیشنهادهای کاربردی

پایان نامه مدیریت در مورد : توسعه صنعت گردشگری

۴ جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸
۲-۲-۴ میزات تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹
۳-۲-۴ سابقه کار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰
۳-۴ تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۱-۳-۴ بیانیه مأموریت توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱
۲-۳-۴ چشم انداز توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۲
۳-۳-۴ اهداف کمی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………۱۱۲
۴-۳-۴ اهداف کیفی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۳
۵-۳-۴ فرصت ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴
۶-۳-۴ تهدیدها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۵
۷-۳-۴ نقاط قوت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۶
۸-۳-۴ نقاط ضعف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۷
۹-۳-۴ راهبرد ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۸
۴-۴ ارزیابی عوامل داخلی و خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۹
۵-۴ اولویت بندی راهبردهای توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب……………………………………………………………………………….۱۲۲
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
۱-۵ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۷
۲-۵ برنامه ریزی راهبردی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب……………………………………………………………………………………۱۲۷
۱-۲-۵ بیانیه ماموریت توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………….۱۲۷
۲-۲-۵ چشم انداز توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب……………………………………………………………………………………………………………………۱۲۸
۳-۲-۵ اهداف کمی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………۱۲۸
۴-۲-۵ اهداف کیفی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۸
۵-۲-۵ فرصت های خارجی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………….۱۲۸
۶-۲-۵ تهدیدهای خارجی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………………………………………………………………………………………۱۲۹
۷-۲-۵ نقاط قوت داخلی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………۱۲۹
۸-۲-۵ نقاط ضعف داخلی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب……………………………………………………………………………………………………….۱۳۰
۳-۵ تحلیل SWOT صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………………………………………………………………………………………..۱۳۱
۱-۳-۵ تحلیل نقاط قوت و فرصت های شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۱
۲-۳-۵ تحلیل نقاط ضعف و فرصت های شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۲
۳-۳-۵ تحلیل نقاط قوت و تهدیدهای شهرستان تکاب……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۳
۴-۳-۵ تحلیل نقاط ضعف و تهدیدهای شهرستان تکاب……………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۴
۴-۵ راهبردهای توسعه ی صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………………………………………………………………………………..۱۳۵
۵-۵ جمع بندی و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۹
۶-۵ موانع و محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۹
۷-۵ پیشنهاداتی برای مطالعات و تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………………………………………۱۴۰
فهرست اشکال، جداول و نمودارها
جدول ۱-۱: مراحل برنامه ریزی راهبردی توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب…………………………………………………………………۹
جدول ۱-۲: تأثیرات منفی گردشگری بر روی محیط شهری……………………………………………………………………………………………………..۲۱
جدول ۲-۲ تکامل برنامه ریزی گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷
نمودار ۱-۲: مدل برنامه ریزی راهبردی استونر و فریمن……………………………………………………………………………………………………………۳۹
نمودار ۲-۲: مدل فرآیند برنامه ریزی راهبردی برایسون…………………………………………………………………………………………………………….۴۰
نمودار ۳-۲: مدل فرایند برنامه ریزی استراتژیک کاتلر……………………………………………………………………………………………………………….۴۱
نمودار ۴-۲:مدل تعدیل شده کاتلر با سیاست مختلف بازیگران………………………………

………………………………………………………………۴۲
نمودار ۵-۲: مدل فرایند برنامه ریزی استراتژیک ون دن بروک……………………………………………………………………………………………….. ۴۳

نمودار ۶-۲: فرآیند ایجاد و اجرای استراتژی از دیدگاه تامپسون و استریکلند…………………………………………………………………………..۴۴
نمودار۷-۲ :الگوی جامع مدیریت استراتژیک دیوید……………………………………………………………………………………………………………………۴۵
نمودار ۸-۲: الگوی مبتنی بر پنج نیروی رقابتی پورتر………………………………………………………………………………………………………………..۵۱
نمودار ۹-۲: مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر………………………………………………………………………………………………………………………………۵۴
شکل۱-۲: نقشه ایران و موقعیت شهرستان تکاب و تخت سلیمان………………………………………………………………………………………….۵۹
جدول۳-۲: وضعیت جمعیت شهرستان تکاب و دهستان های تابعه آن بر اساس آخرین سرشماری ۱۳۸۵ …………………………..۶۳
جدول۴-۲: مقایسه شاخص های جمعیت در سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۸۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۶۴
جدول۵-۲: وضعیت شاخص های آموزشی و بهداشتی شهرستان تکاب با استان………………………………………………………………………۶۶
جدول۶-۲: فهرست معادن فعال در محدوده شهرستان………………………………………………………………………………………………………………۶۷
نمودار۱۰-۲: انواع جاذبه های گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………………………۷۱
جدول ۷-۲: انواع گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۲
جدول۸-۲ : وضعیت دسترسی های محلی و راه های روستایی شهرستان…………………………………………………………………………………۷۶
جدول ۹-۲: تعداد گردشگران داخلی و درآمد ماهیانه حاصل از فروش بلیط در سال ۱۳۹۲( درآمد به ریال)………………………..۸۰
نمودار ۱۱-۲: تعداد گردشگران داخلی شهرستان تکاب در سال ۱۳۹۲ …………………………………………………………………………………..۸۰
جدول ۱۰-۲: تعداد گردشگران خارجی و درآمد ماهیانه حاصل از فروش بلیط در سال ۱۳۹۲( درآمد به ریال)…………………….۸۱
نمودار ۱۲-۲: تعداد گردشگران خارجی شهرستان تکاب در سال ۱۳۹۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۸۱
جدول۱۱-۲: مجموع تعداد گردشگران داخلی و خارجی شهرستان تکاب و درآمد ماهیانه حاصل از فروش بلیط در سال ۱۳۹۲ ……………۸۲
نمودار۱۳-۲: وضعیت تعداد گردشگران داخلی و خارجی شهرستان تکاب و مجموع آن ها در سال ۱۳۹۲ ……………………………۸۲
جدول ۱۲-۲: تعداد گردشگران داخلی و خارجی شهرستان تکاب در سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۲ …………………………………………..۸۳
نمودار ۱۴-۲: وضعیت تعداد گردشگران شهرستان تکاب در سال های ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۲ …………………………………………………………۸۴
جدول ۱۳-۲ : مقایسه ماهیانه تعداد گردشگران شهرستان تکاب در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۸۴
نمودار ۱۵-۲ : مقایسه ماهیانه تعداد گردشگران شهرستان تکاب در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ …………………………………………….۸۵
نمودار ۱-۳ الگوی جامع مدیریت استراتژیک دیوید ………………………………………………………………………………………………………………… ۸۹
جدول ۱-۳: مراحل برنامه ریزی راهبردی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۹
نمودار۲-۳: الگوی عوامل موثر بر تدوین راهبردهای توسعه مقصد گردشگری …………………………………………………………………………۹۱
جدول ۲-۳: ماتریس ارزیابی عوامل خارجی (EFE) ………………………………………………………………………………………………………………….93
جدول ۳-۳: ماتریس ارزیابی عوامل داخلی (IFE)………………………………………………………………………………………………………………………94
جدول ۴-۳: ماتریس فرصت ها، تهدید ها، نقاط قوت و نقاط ضعف (SWOT)…………………………………………………………………….. 96
جدول ۵-۳: ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)………………………………………………………………………………………………… 98
جدول۱-۴: جدول توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت……………………………………………………………………………….. ۱۰۸
نمودار۱-۴: نمودار میله ای توزیع درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت……………………………………………………….. ۱۰۸
جدول ۲-۴: جدول توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات…………………………………………………………………. ۱۰۹
نمودار ۲-۴: نمودار میله ای توزیع درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات…………………………………………..۱۰۹
جدول۳-۴: جدول توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب سابقه کار………………………………………………………………………………..۱۱۰

     لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت         

 

 
نمودار۳-۴: نمودار میله ای توزیع درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب سابقه کار……………………………………………………….۱۱۰
جدول ۴-۴: شاخص های توصیفی مربوط به بیانیه ماموریت توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب………………………………۱۱۱
جدول ۵-۴: شاخص های توصیفی مربوط به چشم انداز توسعه صنعت گردشگری شهرستان تکاب……………………………………..۱۱۲
جدول ۶-۴: شاخص های توصیفی مربوط به اهداف کمی توسعه صنعت گردشگری شهرستان

پایان نامه مدیریت در مورد : اقتصاد گردشگری

پورتر……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰
۲-۵-۲ بررسی عوامل داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۱
۱-۲-۵-۲ مدل زنجیره ارزش پورتر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۳
۲-۲-۵-۲ تحلیل وظیفه ای دیوید…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵
۶-۲ گام های تدوین استراتژی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶
۱-۶-۲ تدوین چشم انداز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶
۲-۶-۲ بیانیه ماموریت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۳-۶-۲ تجزیه و تحلیل محیطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷
۴-۶-۲ تعیین اهداف بلند مدت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷
۵-۶-۲ اهداف عملیاتی یا کوتاه مدت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
۶-۶-۲ تدوین و طراحی استراتژی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۸
۷-۲ بررسی اجمالی وضع موجود شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………………………۵۹
۱-۷-۲ موقعیت جغرافیایی شهرستان تکاب………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹
۲-۷-۲ ویژگی های جغرافیایی شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰
۳-۷-۲ موقعیت طبیعی و تاریخی شهر تکاب………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۱
۴-۷-۲ بررسی ویژگی های اجتماعی شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲

     لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت         

 

 
1-4-7-2 ویژگی های جمعیتی شهرستان تکاب………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲
۲-۴-۷-۲ دین و فرهنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۵
۳-۴-۷-۲ زبان و گویش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۵
۴-۴-۷-۲ بررسی نرخ باسوادی و برخورداری از خدمات……………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
۵-۷-۲ بررسی ویژگی های اقتصادی شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۶
۱-۵-۷-۲ معادن و صنایع دستی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۷
۶-۷-۲ بررسی انواع جاذبه های گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۸
۱-۶-۷-۲ جاذبه های طبیعی که بر اساس ویژگی های محیط طبیعی هستند……………………………………………………………………………………………۶۹
۲-۶-۷-۲ جاذبه های فرهنگی که بر مبنای فعالیت انسانی هستند……………………………………………………………………………………………………………..۶۹
۳-۶-۷-۲ جاذبه های انسان ساخت که بصورت مصنوعی خلق شده اند………………………………………………………………………………………………………۷۰
۷-۷-۲ بررسی وضعیت موجود زیر ساختها – امکانات و تاسیسات موجود در شهرستان تکاب………………………………………………………………….۷۴
۱-۷-۷-۲ هتل ومهمانپذیر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۴
۲-۷-۷-۲ رستوران و مراکز پذیرایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۴
۳-۷-۷-۲ وضعیت جاده ها ، حمل ونقل عمومی و تجهیزات و تاسیسات حمل ونقل…………………………………………………………………………………۷۵
۴-۷-۷-۲ وضعیت دسترسی های محلی و راه های روستایی شهرستان………………………………………………………………………………………………………۷۵
۵-۷-۷-۲پمپ بنزین – مراکز CNG و مراکز تعمیر اتومبیل………………………………………………………………………………………………………………………۷۶
۶-۷-۷-۲ پایانه مسافربری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۶
۷-۷-۷-۲ وضعیت بهداشت و درمان وتجهیزات پزشکی……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷
۸-۷-۷-۲ تأسیسات مخابرات – برق و آب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۷

۹-۷-۷-۲ وضعیت امنیت و خدمات انتظامی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷
۱۰-۷-۷-۲ بانک و امور بانکی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۸
۸-۷-۲ اقتصاد گردشگری شهرستان تکاب……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷۸
۸-۲ پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۵
فصل سوم : روش شناسی تحقیق
۱-۳ مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۸
۲-۳ نوع و روش انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸۸
۳-۳ مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۸
۱-۳-۳ مراحل برنامه ریزی استراتژیک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۹
۱-۱-۳-۳ مرحله صفر (شروع)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۰
۲-۱-۳-۳ مرحله ورودی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
۳-۱-۳-۳ مرحله مقایسه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۴
۴-۱-۳-۳ مرحله تصمیم گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۷
۴-۳ روش دلفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۹
۱-۴-۳ موارد کاربرد روش دلفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۹
۲-۴-۳ ویژگی های روش دلفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۰
۳-۴-۳ مراحل اجرای تکنیک دلفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰
۴-۴-۳ مراحل اجرای روش دلفی در پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
۵-۳ قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲
۱-۵-۳ قلمرو مکانی-جامعه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۲-۵-۳ قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳
۶-۳ روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه…………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
۱-۶-۳ روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳
۲-۶-۳ تخمین حجم جامعه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳
۳-۶-۳ جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۴
۷-۳ روش های گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن………………………………………………………………………………………………۱۰۴
۸-۳ روش های تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴
۹-۳ روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵
۱-۹-۳ روایی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵
۲-۹-۳ پایایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴ مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷
۲-۴ تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷
۱-۲-

پایان نامه مدیریت در مورد : برنامه ریزی راهبردی

     لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت         

 

 
گردشگری، برنامه ریزی راهبردی، راهبردهای توسعه صنعت گردشگری، شهرستان تکاب، ماتریس SWOT، ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)
Email: Farhang_69521@yahoo.com

فهرست مطالب
فصل اول: طرح و کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲
۲-۱ بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۳-۱ اهمیت و ضرورت موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵
۴-۱ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶
۵-۱ سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷
۶-۱ روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۶-۱ نوع و روش کلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷
۲-۶-۱ روش های گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن………………………………………………………………………………………………………………….۷
۳-۶-۱ روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷
۱-۳-۶-۱ روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷
۲-۳-۶-۱ تخمین حجم جامعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸
۴-۶-۱ روش های تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸
۷-۱ قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹
۱-۷-۱ قلمرو مکانی-جامعه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹
۲-۷-۱ قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹
۸-۱ چارچوب کلان نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۸-۱ مرحله شروع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۲-۸-۱ مرحله ورودی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۳-۸-۱ مرحله مقایسه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
۴-۸-۱ مرحله تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۹-۱ موانع و محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

۱۰-۱ پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳
۱۱-۱ شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
۱-۲ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶
۲-۲ گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷
۱-۲-۲ تعاریف گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷
۲-۲-۲ بررسی اثرات گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸
۱-۲-۲-۲ اثرات اقتصادی توسعه گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸
۲-۲-۲-۲ اثرات اجتماعی توسعه گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹
۳-۲-۲-۲ اثرات محیطی توسعه گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰
۳-۲ برنامه ریزی گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲
۱-۳-۲ اهداف برنامه ریزی گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲
۲-۳-۲ اهمیت برنامه ریزی گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲
۳-۳-۲ رویکردهای برنامه ریزی گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴
۱-۳-۳-۲ رویکرد سیستمی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴
۲-۳-۳-۲ رویکرد توسعه پایدار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۵
۳-۳-۳-۲ رویکرد برنامه ریزی جامع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵
۴-۳-۳-۲ رویکرد راهبردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
۵-۳-۳-۲ رویکرد جامعه محور………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶
۴-۲ برنامه ریزی راهبردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷
۱-۴-۲ تعاریف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷
۱-۱-۴-۲ راهبرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۱-۴-۲ مدیریت راهبردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷
۳-۱-۴-۲ برنامه ریزی راهبردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۴-۲ پارادایم ها و مکاتب مدیریت راهبردی………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۸
۱-۲-۴-۲ مکتب پیش تدبیری (تجویزی)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸
۲-۲-۴-۲ مکتب تجربی انطباقی (توصیفی)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹
۳-۲-۴-۲ مکتب تلفیقی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۰
۴-۲-۴-۲ مکاتب ۱۰ گانه مینتزبرگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱
۳-۴-۲ برنامه ریزی راهبردی گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳
۱-۳-۴-۲ مفاهیم برنامه ریزی راهبردی گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳
۴-۴-۲ مفهوم و تاریخچه ی کاربرد برنامه ریزی راهبردی……………………………………………………………………………………………………………………………۳۵
۵-۴-۲ : روش ها، مدل ها و تکنیک های برنامه ریزی راهبردی………………………………………………………………………………………………………………….۳۷
۱-۵-۴-۲ مدل فرآیند برنامه ریزی راهبردی استونر و فریمن……………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۵-۴-۲ مدل برنامه ریزی راهبردی برایسون……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹
۳-۵-۴-۲ مدل فرایند برنامه ریزی راهبردی کاتلر……………………………………………………………………………………………………………

……………………….۴۰
۴-۵-۴-۲ مدل تعدیل شده از کاتلر با سیاست مختلف بازیگران………………………………………………………………………………………………………………….۴۱
۵-۵-۴-۲ مدل فرآیند برنامه ریزی استراتژیک ون دن بروک………………………………………………………………………………………………………………………۴۲
۶-۵-۴-۲ پنج گام فرآیند مدیریت راهبردی از دیدگاه تامپسون………………………………………………………………………………………………………………….۴۴
۷-۵-۴-۲ الگوی جامع مدیریت راهبردی دیوید……………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۴
۶-۴-۲ مقایسه بین مدل ها و انتخاب مدل پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
۵-۲ تحلیل محیط خارجی و داخلی سازمان………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶
۱-۵-۲ بررسی عوامل خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۱-۱-۵-۲ تحلیل محیط کلان خارجی(PESTEL )………………………………………………………………………………………………………………………………………49

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۲-۱-۵-۲ الگوی مبتنی بر پنج نیروی رقابتی

تحقیق رایگان با موضوع ارزیابی عملکرد

عنصر دوم مدل: مدیریت تحول
سئوالات مربوط به این عنصر با توجه به موارد ذیل مشخص گردید:
شناخت و بررسی کامل سیستم بودجه ریزی فعلی
شناخت سیستم مالی و حسابداری فعلی و راهکار تغییر به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت
درک وشناخت نیاز به تحول و تغییر
ایجاد یک ائتلاف قدرتمند برای حمایت و پشتیبانی از تحول
شناسایی بخش های تغییر کننده
شناسایی و تعیین راهبران تغییر و تحول
ارزیابی و فراهم کردن ابزار و لوازم کافی در اختیار راهبران تغییر
آموزش مدیران و کارکنان جهت انجام تحول
پیشبرد فرآیند تحول به صورت تدریجی
ایجاد نظام انگیزشی برای پیشبرد بهتر و سریع تر فرآیند تحول
با توجه به این موارد سئوالات زیر در پرسشنامه قرار گرفت:
جدول۳-۲) سئوالات ارائه شده در پرسشنامه برای عنصر مدیریت تحول
ردیف شرح درجه اهمیت

بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم
۸ بررسی دقیق و کامل سیستم فعلی بودجه ریزی جهت انجام تغییرات لازم
۹ تعیین نقاط ضعف سیستم فعلی هزینه یابی و راهکارهای رفع از طریق سیستم هزینه یابیABC
10 راهکارهای اجرای سیستم هزینه یابی ABC
11 توجیه کامل پرسنل دانشگاه در خصوص لزوم اجرای بودجه ریزی عملیاتی
۱۲ ایجاد همدلی در بین پرسنل جهت اجرای روش جدید بودجه ریزی
۱۳ شناسایی رهبران و پیشروان امر تغییر و تحول سیستم بودجه ریزی
۱۴ برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه کلیه مدیران و مسئولین مرتبط با امر بودجه
۱۵ ایجاد نظام انگیزشی مناسب جهت پیشبرد تغییر و تحول لازم و نصب سیستم جدید
۱۶ بکارگیری روش تدریجی در تغییر سیستم فعلی و استقرار سیستم عملیاتی
۱۷ ارزیابی نحوه انجام تغییر و تلاش در جهت رفع مشکلات موجود توسط نهاد مربوطه

     لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت         

 

 

عنصر سوم: مدیریت عملکرد
با مشخص نمودن ابعاد مدیریت عملکرد و مؤلفه های ذیل سئوالات این عنصر نیز در پرسشنامه گنجانده شد:

طراحی نظام جامع ارزیابی عملکرد
تأسیس نهادی ویژه ارزیابی و نظارت بر عملکرد
تعریف عملکرد، تعیین و تبیین ابعاد آن
شفاف‌سازی اهداف برنامه‌ها و در نتیجه تعریف بهتر نحوه ارزیابی عملکرد برنامه‌ها
تعریف و طراحی دقیق شاخص های عملکرد در بخش های دانشگاه با همکاری کارکنان و مدیران مجموعه
برقراری ارتباط بین شاخص‌ها و اهداف
تعریف دقیق و روشن چگونگی ارزیابی عملکرد
ارزیابی دقیق وکامل از عملکرد تمامی بخش های دانشگاهی
ارائه گزارش در مورد اطلاعات عملکردی به مخاطبان مربوطه
تأکید بر رابطه مستقیم اطلاعات عملکردی و میزان تخصیص منابع بودجه ای هر بخش
مشاوره های تخصصی پیرامون بهبود عملکرد
ایجاد عناصر انگیزشی برای مدیران به منظور بکارگیری اطلاعات عملکردی درراستای بهبود عملکرد و تدوین بودجه آتی مانند تفاهم نامه های عملکردی، نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد، …

جدول۳-۳) سئوالات ارائه شده در پرسشنامه برای عنصر مدیریت عملکرد
ردیف شرح درجه اهمیت

بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم
۱۸ تعریف روشن عملکرد و ارزیابی عملکرد
۱۹ تعریف روشن مدل ارزیابی عملکرد
۲۰ تأسیس واحدی ویژه نظارت بر عملکرد بخش ها و ارزیابی آن ها
۲۱ طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد
۲۲ بیان ارتباط شاخص های ارزیابی و اهداف مورد نظر
۲۳ ارائه مشاوره های مناسب در حین انجام ارزیابی
۲۴ ارائه مشاوره های تخصصی جهت بهبود عملکرد پس از هر گونه ارزیابی
۲۵ ایجاد عوامل انگیزشی جهت اجرای مناسب شیوه ارزیابی توسط پرسنل
۲۶ ارائه گزارش های مناسب از نتایج ارزیابی به مسئولین مربوطه
۲۷ لزوم انجام خودارزیابی بخش های دانشگاه از دسترسی به اهداف مشخص شده
۲۸ تدوین چارچوب یکسان و مشخص جهت انجام خودارزیابی بخش ها

عنصر چهارم: پایش و اشراف
به منظور طراحی سئوالات مربوط به این عنصر نکات ذیل مورد توجه قرار گرفت و بر اساس آن چهار سئوال زیر در پرسشنامه قرار گرفت:
کنترل و نظارت سیستم بودجه ریزی عملیاتی
تهیه و نصب زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری لازم جهت اجرای بودجه ریزی عملیاتی
مستند سازی و ثبت گزارشات دوره ای از نحوه عملکرد سیستم
تلاش در جهت تهیه به موقع و کامل گزارشات مدیریتی همچون تفریغ،
عیب یابی سیستم و تلاش در جهت رفع نواقص اجرایی
جدول۳-۴) سئوالات ارائه شده در پرسشنامه برای عنصر پایش و اشراف

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ردیف شرح درجه اهمیت

بسیار زیاد زیاد متوسط کم بسیار کم

تحقیق رایگان با موضوع بودجه ریزی عملیاتی

می‌کند و برای هر سیستم عملیاتی، از کنترل بر موجودی ها گرفته تا آموزش کارکنان و ساختار سازمانی کاربرد دارد.
برای معیارهای حسابرسی می توان ویژگی هایی در نظر گرفت. یک معیار خوب دارای ویژگی های زیر است:
ـ قابل فهم بودن، معیار و اطلا‌عات مربوط به آن باید واضح و برای همگان قابل درک باشد و چگونگی ارزیابی عملیات را بیان کند.
ـ مربوط بودن، معیار تدوین شده باید بموقع و مربوط به موضوع مورد نظر باشد.
ـ قابل اتکا بودن، اطلا‌عات مبنای تهیه معیارها باید عاری از هر اشتباه، بیطرفانه و کامل باشد.
ـ مقایسه‌پذیر بودن، معیارهای تدوین شده باید با معیارهای مربوط به سایر واحدهای اقتصادی مشابه و مقایسه‌پذیر باشد. (بنی فاطمه کاشی، ۱۳۸۸: ۸)
اصول تعیین معیارهای حسابرسی عملیاتی، اصولی سخت و دست نیافتنی نیستند. مهمترین این اصول به شرح زیر است:
الف- حسابرسان باید سعی کنند که اجزای مختلف برنامه را در درون پروژه یا کارهای محوله شناسایی کنند. هر پروژه یا کار به‌طور طبیعی از طریق مراحل مختلفی چون تأمین بودجه، برنامه‌ریزی، اجرا و بهره‌برداری انجام می‌شود. تلا‌ش حسابرسان در هر مرحله از پروژه یا کار محوله باید یافتن پاسخ به این سئوال باشد که یک مدیر با کفایت برای انجام و کنترل هر مرحله از پروژه می‌بایست چه کار کند؟ پاسخ این سئوال ممکن است از میان منابعی نظیر اسناد برنامه‌ریزی پایه مثل موافقتنامه‌ها، سایر مؤسسات حسابرسی، سایر دستگاه های مشابه که مورد حسابرسی واقع شده‌اند، استانداردهای تعیین شده توسط مجامع حرفه‌ای، روش ها و سیاست های دولتی، قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌ها، عملکرد گذشته، استانداردهای اجرایی وضع شده توسط مدیریت و مصاحبه با افراد حرفه‌ای و متخصص و غیره، بییرون کشیده شود. این پاسخ ما را به سوی یافتن معیارهای حسابرسی راهنمایی می‌کند.
ب- حسابرسان باید روش ها و سیاست های واحد مورد رسیدگی را مورد تفحص قرار دهند. این کار به ایجاد معیارهای مناسب کمک می‌کند.
پ- در موقع نبود هرگونه روش تثبیت شده، حسابرسان باید در واحدهای اقتصادی مشابه به جستجوی چنین روش هایی بپردازند و بکوشند روش های آن واحدهای اقتصادی را با شرایط خود منطبق کنند.
ت- حسابرسان باید اطلا‌عات مربوط به گذشته واحد اقتصادی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند و با استفاده از تکنیک های آماری، خود به تعیین معیارها بپردازند.
ث- گاهی حسابرسان معیارهای حسابرسی خود را از انتظارات استفاده‌کنندگان از خدمات واحد اقتصادی کسب می‌کنند. این‌کار با استفاده از روش مصاحبه با استفاده‌کنندگان یا پرکردن پرسشنامه به وسیله آنان انجام می‌شود.(بنی فاطمه کاشی، ۱۳۸۸: ۹)
نکته ای که در خصوص حسابرسی عملکرد در دانشگاه امام صادق علیه السلام بایستی مد نظر قرار داد این است که در حال حاضر با توجه به شرایط سازمانی و نحوه اداره دانشگاه، ممکن است امکان بهره گیری از این نوع حسابرسی فراهم نباشد. و لیکن با توسعه کاربرد این روش در کشور، امید است شاهد اجرای آن در تمام کشور از جمله دانشگاه نیز باشیم.

۳-۱) مقدمه
تحقیقات علمی بر اساس دو ملاک تقسیم بندی می شوند:
هدف تحقیق
نحوه گردآوری داده ها
بر اساس هدف تحقیق سه دسته زیر در تقسیم بندی قرار می گیرند:
بنیادی
کاربردی
تحقیق و توسعه
تحقیق حاضر از نوع کاربردی می باشد که هدف از این نوع تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش پیش می رود.
در این تحقیق نیز این رویکرد دنبال شده و کاربرد عملی دانش بودجه ریزی در طراحی مدل به کار گرفته شده است.
تحقیقات کاربردی با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده است، برای رفع نیازمندی های بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها، روش ها و اشیاء و الگوها، در توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرند.(حافظ نیا،۱۳۸۷: ۵۱)
همچنین تحقیقات بر اساس نحوه گردآوری داده ها به دو دسته تقسیم می شود:
تحقیق توصیفی(غیر آزمایشی)
تحقیق آزمایشی
از این نظر می توان گفت این تحقیق توصیفی می باشد، چرا که تحقیق توصیفی شامل مجموعه ای از روش هاست که هدف آن ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. این تحقیق نیز به دنبال توصیف شرایط بودجه ریزی در دانشگاه می باشد.
تحقیقات توصیفی خود به دسته های زیر تقسیم می شوند:
تحقیق پیمایشی
تحقیق همبستگی
تحقیق اقدام پزوهشی
بررسی موردی
تحقیق پس ـ رویدادی(علّی ـ مقایسه ای)
روش انجام این تحقیق را می توان پیمایشی(survey) زمینه یابی دانست.
۳-۲) روش جمع آوری اطلاعات:
چون تحقیق به صورت میدانی انجام پذیرفته است، للازم است پژوهشگر به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به میدان عملیات پژوهش مراجعه نماید. در این راستا جهت جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از پرسش نامه استفاده شده است.
در مرحله پیش از روش میدانی نیز به بررسی اسناد و منابع کتابخانه ای و مقالات منتشر شده در زمینه تحقیق پرداخته شده و جهت نگارش ادبیات موضوع تحقیق و اطلاعات لازم در خصوص طراحی پرسش نامه مورد استفاده قرار گرفته است.
۳-۳) ابزارهای گردآوری و اندازه گیری اطلاعات
ابزارهای سنجش و اندازه گیری وسایلی هستند که محقق به کمک آن ها می تواند اطلاعات ورد نیاز را برای تجزیه و تحلیل و بررسی پدیده مورد مطالعه
و در نهایت کشف حقیقت، گردآوری نماید. اطلاعات را می توان به روش های گوناگون، در مکان های مختلف و از منابع مختلفی گردآوری کرد.
در این تحقیق از ابزارهای زیر برای جمع آوری و اندازه گیری اطلاعات استفاده شده است که توضیح مختصری در خصوص آن ارائه می گردد.
اسناد، کتب و منابع کتابخانه ای
نکته مهم در خصوص این ابزار، ارزیابی آن ها و اطمینان از اعتبار و صحت محتوای آن ها می باشد که بایستی مورد توجه قرار گیرد.
پرسش نامه
پرسش نامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسش نامه مجموعه ای از سئوال هاست که پاسخ دهنده با ملاحظه آن ها پاسخ خود را ارائه می دهد. این پاسخ داده مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد.
در این تحقیق ابتدا از بررسی منابع مختلف اعم از کتاب، مقاله، پایان نامه و سایت های اینترنتی مطالب مورد نیاز ادبیات موضوع جمع آوری شده است. یعنی ابتدا با روش کتابخانه ای به گردآوری و نگارش مباحث نظری تحقیق پرداخته شده است.
اطلاعات کسب شده از اطلاعات جمع آوری شده و راهنمایی های استاد محترم راهنما، مبنای طراحی پرسش نامه قرار گرفت و در اختیار معاونین، مدیران کل، مدیران و کارشناسان بخش های مختلف دانشگاه امام صادق علیه السلام که در امر بودجه ریزی حوزه های کاری خود نقش مستقیم و مؤثر دارند، قرار گرفت.
۳-۴) سئوالات تحقیق
در این تحقیق، با توجه به موضوع آن که طراحی نظام بودجه ریزی عملیاتی بوده است، خود تحقیق سئوال و فرضیه ای نداشته است، اما با طراحی پرسش نامه، هنگام تحلیل آن تعدای سئوال و فرضیه اصلی و فرعی در نظر گرفته شد که سئوالات اصلی به پرسش از تأثیر عناصر مدل بر استقرار بودجه ریزی مربوط شده و سئوالات فرعی همان سئوالات پرسش نامه بوده است
سئوالات اصلی تحقیق عبارتند از:
آیا برنامه ریزی استراتژیک یکی از متغیرهای اثرگذار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام می باشد؟
آیا مدیریت تحول یکی از متغیرهای اثرگذار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام می باشد؟
آیا مدیریت عملکرد یکی از متغیرهای اثرگذار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام می باشد؟
آیا پایش و اشراف بر سیستم یکی از متغیرهای اثرگذار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام می باشد؟
آیا نظام پاسخگویی و تشویق یکی از متغیرهای اثرگذار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام می باشد؟
آیا سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت یکی از متغیرهای اثرگذار بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام می باشد؟
آیا حسابرسی عملکرد یکی از عوامل بسترساز جهت استقرار بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام می باشد؟
سئوالات فرعی تحقیق نیز همان ظور که گفته شد سئوالات مطرح شده در پرسش نامه بوده است که بر حسب عناصر مدل طبقه بندی شده اند. این سئوالات عبارتند از:

     لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت         

 

 
سئوالات فرعی مرتبط با برنامه ریزی استراتژیک:
آیا بیان جامع رسالت و اهداف استراتژیک دانشگاه برای پرسنل دانشگاه، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است؟
آیا تشریح اهداف عملیاتی دانشگاه جهت نیل به رسالت دانشگاه، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا توضیح نحوه دستیابی به اهداف استراتژیک از طریق اهداف عملیاتی مطرح شده، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا بیان اهداف کوتاه مدت بخش های مختلف دانشگاه، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا تعیین برنامه های بخش های دانشگاه جهت نیل به اهداف کوتاه مدت بیان شده، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا تشریح ریز فعالیت بخش‌ها در راستای اجرای اهداف استراتژیک، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا بیان ارتباط فعالیت ها، برنامه ها، اهداف کوتاه مدت، عملیاتی و استراتژیک، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟

سئوالات فرعی مرتبط با مدیریت تحول:
آیا بررسی دقیق و کامل سیستم فعلی بودجه ریزی جهت انجام تغییرات لازم، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا تعیین نقاط ضعف سیستم فعلی هزینه یابی دانشگاه و راهکارهای رفع از طریق سیستم ABC در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا تعیین راهکارهای اجرای سیستم ABC، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا توجیه کامل پرسنل دانشگاه در خصوص لزوم اجرای بودجه ریزی عملیاتی، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا ایجاد همدلی در بین پرسنل جهت اجرای روش جدید بودجه ریزی ، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا شناسایی رهبران و پیشروان امر تغییر و تحول سیستم بودجه ریزی، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه کلیه مدیران و مسئولین مرتبط با امر بودجه، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا ایجاد نظام انگیزشی مناسب جهت پیشبرد تغییر و تحول لازم و نصب سیستم جدید ، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا بکارگیری روش تدریجی در تغییر سیستم فعلی و استقرار سیستم عملیاتی، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا ارزیابی نحوه انجام تغییر و تلاش در جهت رفع مشکلات موجود توسط نهاد مربوطه، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟

سئوالات فرعی مرتبط با مدیریت عملکرد:
آیا تعریف روشن عملکرد و ارزیابی عملکرد پرسنل دانشگاه، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا تعریف روشن مدل ارزیابی عملکرد، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟

آیا تأسیس واحدی ویژه نظارت بر عملکرد بخش ها و ارزیابی آن ها، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است؟
آیا طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا بیان ارتباط شاخص های ارزیابی و اهداف مورد نظر، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادقعلیه السلام اثرگذار است؟
آیا ارائه مشاوره های مناسب به بخش های دانشگاه در حین انجام ارزیابی، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا ارائه مشاوره های تخصصی جهت بهبود عملکرد پس از هر گونه ارزیابی، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا ایجاد عوامل انگیزشی جهت اجرای مناسب شیوه ارزیابی توسط پرسنل، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا ارائه گزارش های مناسب از نتایج ارزیابی به مسئولین مربوطه، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا لزوم انجام خودارزیابی بخش های دانشگاه از دسترسی به اهداف مشخص شده، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا تدوین چارچوب یکسان و مشخص جهت انجام خودارزیابی بخش ها، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟

سئوالات فرعی مرتبط با پایش و اشراف مدل
آیا مستندسازی و ثبت و ضبط گزارش های دوره ای از مراحل بودجه ریزی، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا تهیه گزارش تفریغ بودجه و ارسال به بخش های مربوطه، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

آیا تدوین گزارش نحوه عملکرد بخش ها، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا تهیه و نصب زیرساخت های نرم افزاری لازم جهت انجام بودجه ریزی، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا عیب یابی سیستم و ارائه گزارشات مناسب جهت رفع نواقص، در استقرار و اجرای مناسب مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
سئوالات فرعی مرتبط نظام پاسخگویی و تشویق
آیا پاسخگو نمودن مدیران در برابر مسئولیت و نتایج ارزیابی آن ها، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا دقت مدیران در پاسخگویی، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا سرعت مدیران در ارائه گزارش های مربوطه، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا به موقع بودن گزارشات ارائه شده از سوی مدیران، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا سهولت و عدم مشکل در دستیابی به گزارشات مدیر برای نهاد مربوطه، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا کیفیت و صحت گزارشات ارائه شده از سوی مدیر، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا ایجاد تفاهم نامه های عملکردی بین مدیران ارشد و مدیران جهت بهبود عملکرد، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا پاسخگویی مدیران بر اساس تفاهم نامه های عملکرد، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا اعطای اختیارات بودجه ای به مدیران در چارچوب مصوب دانشگاه، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه امام صادق علیه السلام اثرگذار است؟
آیا برقراری توازن بین اختیارات و پاسخگویی مدیران، در استقرار و اجرای مدل بودجه ریزی عملیاتی

تحقیق رایگان با موضوع اعضاء هیأت علمی

تصمیم گیری را غیر پیچیده و غیر سیاسی نمود.
به صورت خام برای رتبه بندی واحدهای دانشگاهی در تخصیص منابع استفاده نشود.

     لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت         

 

 
ابزار مستند ساختن کیفیت در آموزش عالی باشد.
برای انتخاب شاخص های عملکردی دانشگاهی باید برخی رهنمودها و معیارهایی را مد نظر قرار داد. به جرأت می توان گفت که امکان موفقیت در بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور مستلزم اهمیت دادن به این معیارها می باشد.
ملاک های انتخاب شاخص های عملکردی که برای بودجه ریزی دانشگاهی که باید مدنظر باشد، به شرح زیر است:
شاخص های عملکردی دانشگاهی باید بین اهداف و مأموریت دانشگاه ارتباط مستقیمی برقرار سازد.
شاخص های عملکردی دانشگاهی باید طوری انتخاب شوند که از گرایش به مدیریت خرد دانشگاهی یا گروه فعالیت خاصی پرهیز شود. به عبارتی شاخص ها باید در بر گیرنده فعالیت های مختلف و چندگانه درون دانشگاه باشند.
شاخص های عملکردی دانشگاهی باید مواردی که اعتبارات عمده دریافت می کنند هدف قرار دهد. یعنی شاخص های عملکردی باید با گروه های عمده برنامه ها و فعالیت های دانشگاهی از قبیل آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعی ارتباط داشته باشند.
شاخص های عملکردی دانشگاهی باید برتری، سرآمدی و موفقیت دانشگاه را به نمایش بگذارند. به عبارتی شاخص ها باید نشان دهنده دستاوردهای اصلی دانشگاهی باشند و بتوانند دانشگاه و مدیران آن را بر آنچه که باید بهبود یابد، متمرکز کنند.
شاخص های عملکردی دانشگاهی باید توانایی پاسخ به پرسش های هیأت امنای دانشگاه در خصوص بودجه را داشته باشند، چرا که برای هیأت امنای دانشگاه و سایر قانون گذاران و تصمیم گیران دانشگاهی به عنوان ملاک تصمیم گیری در تخصیص منابع مالی اهمیت دارند.
در تدوین شاخص های عملکردی دانشگاهی باید اثربخشی هزینه ها در نظر گرفته شود. چرا که گردآوری اطلاعات باید از لحاظ هزینه ها توجیه پذیر باشد.
شاخص های عملکردی دانشگاهی باید معتبر و برای تصمیم گیران و مدیران دانشگاهی از قبیل هیأت امنا و هیأت رئیسه دانشگاه سودمند باشند، برای سایر گروه ها از قبیل اعضای هیأت علمی و دانشجویان نیز روشن و قابل درک بوده و با هدف عمومی برنامه ها و فعالیت های دانشگاهی همخوانی داشته باشند.
برای تدوین شاخص های عملکردی می بایست ارتقاء کیفیت آموزشی که هدف غایی فعالیت های آموزشی و تربیت دانشجویان است باید مد نظر باشد.
در تبدیل شاخص های کیفی به کمی در صورت لزوم می توان از روش های اندازه گیری مانند اصول احتمالات و مقدار مورد انتظار و نظریه فازی سود جست. این روش ها، احساس ها و قضاوت های شهودی مدیران را که به هر صورت کیفی مورد استفاده قرار می گیرند صوری کرده و بدان کمیت می بخشند. (ساکتی، سعیدی، ۱۳۸۸: ۱۰)
در ادامه به برخی از شاخص هایی که می توان در حوزه دانشگاهی از آن ها برای سنجش عملکرد دانشگاه استفاده نمود اشاره می گردد:

جدول۲-۲) شاخص های مرتبط با حوزه دانشجویی و فرهنگی
ردیف عنوان شاخص
۱ نرخ رشد بودجه سرانه دانشجویی
۲ درصد سرانه بودجه رفاهی دانشجویان جذب شده توسط دانشگاه
۳ سرانه اقامتگاه دانشجویی
۴ درصد سرانه وام تحصیلی جذب شده نسبت به کل سهمیه دانشگاه
۵ میزان نفرساعت کاردانشجویی انجام شده درواحدهای دانشگاه
۶ درصد مالکیت حوزه مدیریت دانشجویی در اقامتگاه های دانشجویی
۷ درصد اقامتگاه های دارای استانداردهای کشوری به کل اقامتگاه ها
۸ درصد مالکیت حوزه مدیریت دانشجویی در سلف سرویس های دانشجویی
۹ نرخ مشارکت های دانشجویی (تعداد شوراهای صنفی فعال)
۱۰ سرانه فضای سلف سرویس دانشجویی (کل دانشجویان)
۱۱ سرانه هزینه غذایی (غذای آماده وجیره خشک )دانشجویی
۱۲ سرانه صندلی اتوبوس جهت نقل وانتقال دانشجویان (رفت و برگشت هر اتوبوس یک بار محاسبه می‌شود)
۱۳ وجود سازوکارمدون ومستند جهت توسعه ونظارت بر اقامتگاه های دانشجویی
۱۴ نسبت نیروهای تخصصی شاغل در آن حوزه(دارای مدرک تحصیلی یا تجارب مرتبط) به کل شاغلین
۱۵ میزان فرآیندهای کاری اصلاح شده درطول سال
۱۶ نسبت تعداد دانشجویان عضو تشکل های دانشجویی به کل دانشجویان
۱۷ نسبت تعداد دانشجویان شرکت کننده در سفرهای سیاحتی، زیارتی به کل دانشجویان
۱۸ نسبت تعداد احکام انضباطی صادر شده از سوی کمیته انضباطی برای دانشجویان به کل دانشجویان
جدول ۲-۳) شاخص های مرتبط با حوزه آموزشی
ردیف عنوان شاخص
۱ نسبت اعضاء هیأت علمی استاد به کل هیأت علمی
۲ نسبت اعضاء هیأت علمی دانشیار به کل هیأت علمی
۳ نسبت اعضاء هیأت علمی استادیار به کل هیأت علمی
۴ نسبت اعضاء هیأت علمی مربی به کل هیأت علمی
۵ نسبت اعضاء هیأت علمی مربی آموزشیار به کل هیأت علمی
۶ نسبت داشجو به کل هیأت علمی
۷ تعداد انجمن های علمی مرتبط که تحت پوشش حمایتی معاونت هستند
۸ نرخ رشد تعداد بورس دکترا اعطا شده(داخل کشور)نسبت به سال قبل
۹ نرخ رشد تعداد بورس دکترا اعطا شده(خارج کشور) نسبت به سال قبل
۱۰ نسبت دانشجویان به کارکنان(اداری-آموزشی)غیر هیأت علمی)کارکنان حوزه معاونت-دانشکده ها)
۱۱ تعداد اعضاء هیأت علمی اخراجی درسال
۱۲ تعداد اعضاء هیأت علمی استخدامی درسال
۱۳ نرخ رشد تعداد اعضاء هیأت علمی موفق به اخذ نشان ها وجوایز علمی داخلی وخارجی نسبت به سال قبل
۱۴ نرخ رشد تعداد برگزیدگان المپیادهای علمی دوره متوسطه جذب شده توسط دانشگاه نسبت به سال قبل
۱۵ میانگین ساعات تدریس اعضاء هیأت علمی درهفته
۱۶ نسبت نرخ رشد تعداد اعضاء هیأت علمی به نرخ رشد تعداد دانشجو نسبت به سال قبل
۱۷ نرخ
رشد تعداد دانشجویان موفق به اخذ نشان ها وجوایز علمی داخلی وخارجی) نسبت به سال قبل
۱۸ نرخ رشد تعداد دانشجویان خارجی جذب شده دردانشگاه(تمام مقاطع) نسبت به سال قبل
۱۹ سرانه فضای آموزشی دانشگاه به ازای هر دانشجو
۲۰ نرخ رشد تغییر رشته دانشجویان درسال مربوطه(تمام مقاطع) نسبت به سال قبل
۲۱ نرخ رشد انصراف از تحصیل دانشجویان درسال مربوطه(تمام مقاطع) نسبت به سال قبل
۲۲ نرخ رشد تعداددانشجویان مشروطی درسال مربوطه(تمام مقاطع) نسبت به سال قبل
۲۳ نرخ رشد تعداد دانشجویان اخراجی درسال مربوطه(تمام مقاطع)
۲۴ ضریب دانش آموختگی دانشگاه
۲۵ کیفیت خروجی دانش آموختگان(متوسط معدل)
۲۶ نرخ رشد تعداد کنفرانس های آموزشی برگزارشده
۲۷ نرخ رشد تعداد پایان نامه های مرتبط با اهداف دانشگاه
۲۸ تعداد سرفصل های آموزشی تدوین شده
۲۹ نرخ رشد تعداد اساتیدی که سوالات استانداردطراحی نموده اند به سال قبل
۳۰ نرخ رشد تعداد اساتیدی که طرح درس نوشته اند به سال قبل

جدول۲-۴) شاخص های مرتبط با حوزه پژوهشی

ردیف عنوان شاخص
۱ نسبت کارگاه های آموزشی ویژه اعضای هیأت علمی به تعداد کل اعضاء هیأت علمی
۲ نسبت طرح های تصویبی در شورای پژوهشی دانشگاه به کل طرحهای تحقیقاتی واصله
۳ نرخ رشد طرح هایی که منجر به ارائه مقاله در همایشهای داخلی بصورت پوستریا سخنرانی ارائه شده
۴ نرخ رشد طرح هایی که منجر به ارائه مقاله در همایشهای خارجی بصورت پوستریا سخنرانی ارائه شده
۵ وجود سازوکار مدون و مستند درحمایت و تشویق پژوهشگران برتر و میزان اجرا آن
۶ کسب رتبه در جشنواره های تحقیقاتی رازی و خوارزمی
۷ نسبت مقالات منتشر شده اعضاء هیأت علمی ایندکس شده در بانک های سطح یک به تعداد کل اعضاء هیأت علمی
۸ نسبت مقالات منتشر شده اعضاء هیأت علمی ایندکس شده در بانک های سطح دو به تعداد کل اعضاء هیأت علمی
۹ نسبت مقالات حق التالیف داده شده ( با توجه به موارد بالا ) به کل مقالات ارائه شده
۱۰ نرخ رشد کسب رتبه برتر جشنواره های بین المللی
۱۱ نسبت بودجه تخصیص داده شده برای حق التالیف مقالات به کل بودجه پژوهشی دانشگاه
۱۲ تعداد همایش های برگزار شده بین المللی
۱۳ تعداد قرارداد و تفاهم نامه منعقد شده با دانشگاه های داخل کشور
۱۴ تعداد قرارداد و تفاهم نامه منعقد شده با دانشگاه های خارج از کشور
۱۵ نرخ رشد دوره های فرصت مطالعاتی به سال مبنا
۱۶ تعداد شرکت اعضای هیأت علمی در همایش های خارج از کشور جهت ارائه مقاله
۱۷ تعداد طرح های پژوهشی مصوب در شورای پژوهشی
۱۸ تعداد شرکت کنندگان در کارگاه‌ها
۱۹ تعداد مجله چاپ شده
۲۰ تعداد خبرنامه منتشر شده
۲۱ تعداد مقالات ارائه شده در کنگره های داخلی
۲۲ تعداد طرح‌های تحقیقاتی که مجری یا همکار دانشجودارند
۳ تعداد مقالات چاپ شده در ژورنال کاغذی یا الکترونیکی
۲۴ نرخ رشد مراجعین به سمعی و بصری کتابخانه مرکزی دانشگاه
۲۵ نرخ رشد بانک های اطلاعاتی الکترونیکی دانشگاه
۲۶ نرخ رشداستفاده از بانک های اطلاعاتی دانشگاه
۲۷ نرخ رشد منابع تمام متن الکترونیکی دانشگاه
۲۸ نرخ رشد استفاده از منابع تمام متن الکترونیکی دانشگاه
۲۹ نرخ رشد مجلات چاپی خریداری شده برای دانشگاه

جدول ۲-۵) شاخص های مرتبط با حوزه اداری و مالی

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ردیف عنوان شاخص
۱ جمع هزینه های قراردادهای خدماتی پشتیبانی در هر سال به بودجه جاری درهمان سال
۲ سرانه فضای اداری در هر سال مالی به فضای اداری استاندارد در همان سال
۳ سرانه فضای سبز در هر سال مالی به فضای سبز استاندارد در همان سال
۴ تعداد کارکنان پیمانی در هر سال مالی به کل کارکنان در همان سال
۵ تعداد کارکنان رسمی در هر سال مالی به کل کارکنان در همان سال
۶ تعداد کارکنان با تحصیلات کارشناسی در هر سال مالی به کل کارکنان در همان سال
۷ تعداد کارکنان با تحصیلات کارشناسی ارشد در هر سال مالی به کل کارکنان در همان سال

مدیریت تحول
مفاهیم تغییر و نوآوری
در تعریف پدیده تغییر گفته شده است تغییر، ایجاد هر چیزی است که با گذشته تفاوت داشته باشد. اما نوآوری اتخاذ ایده‌هایی است که برای سازمان جدید است. بنابراین، تمام نوآوری ها منعکس‌کننده یک تغییرند، اما تمام تغییرها نوآوری نیستند. «مورت» که اولین تحقیقات گسترده درمورد فرآیند تغییر را انجام داده است واژه تطبیق را به نوآوری ترجیح می دهد و از این رو نوآوری را قابلیت سازمان در جوابگویی به نقشش در جامعه تعریف می کند. مطابق با تعریف «هنسن» نیز تغییر در سازمان فرآیند تحول و دگرگونی است که در رفتارها، ساختارها، خط مشی‌ها، منظورها یا بروندادهای پاره‌ای از واحدهای سازمان رخ می‌دهد. با این حال، با توجه به نزدیکی و مشابهت مفاهیم نوآوری و تغییر در بسیاری از منابع و متون علمی، این دو واژه اغلب مترادف درنظرگرفته شده اند.
در تحقیقات مدیریت برای ایجاد تحول و نوآوری و نهادی کردن آن در سازمان ها به سه دیدگاه اشاره شده است:
اول دیدگاهی که نوآوری را بیشتر یک امر روان شناختی و مربوط به میزان هوش و استعدادهای فردی تلقی کرده و بنابراین، در سازمان استفاده از امکانات آموزشی و سیستم پاداش و تقویت کننده های مثبت را برای پرورش استعدادها و خلاقیت های افراد باهوش و با استعداد توصیه می کند.
دوم دیدگاه اجتماعی که خلاقیت و نوآوری سازمانی را بیشتر امری جامعه شناختی و مربوط به فراهم آمدن محیط و زمینه مناسب برای بروز استعدادها می داند. این نگرش غنی سازی امکانات و زمینه های لازم در سازمان را برای ایجاد و استمرار خلاقیت ها و نوآوری ها توصیه می کند.
اما دیدگاه سوم دیدگاه سیستمی است که ایجاد نوآوری ها و استمرار و فراگیری آن ها در سازمان را یک امر سازمانی یعنی فراتر از عوامل فردی و فراهم آوردن صرف امکانات و زمینه های لازم تلقی می کند. به این معنی که فراهم آمدن مجموعه و سیستمی از عوامل در سطح فردی و گروهی همراه با ساختارها، کارکردها و نقش های مرتبط با آن ها و نیز ارزش ها و باورهای خاص سازمانی را لازم می داند تا به‌ وسیله آن ها بتوان خلاقیت ها‌، نوآوری ها و تحولات پویا و سازنده را در سازمان به صورت مستمر و فراگیر در آورده و آن ها را به عنوان پیش فرضی اساسی برای بقا و رشد سازمانی نهادینه کرد.(مویدنیا، ۱۳۸۵: ۲)
عوامل تسهیل کننده فرآیند تحول
با این که نتیجه نوآوری وتغییر موفقیت‌آمیز، تکامل است اما علی رغم اهمیت آن در فرآیند رشد وتوسعه تمدن بشریی، تغییر در فعالیت های انسانی به سادگی صورت نمی‌گیرد. از آنجایی که شناسایی عوامل تسهیل کننده تحولات سازمانی و همچنین موانع و عوامل مقاومت کننده در برابر آن، می تواند در هدایت و مدیریت صحیح و اصولی فرآیند نوآوری ها و تحولات سازمانی توسط مدیریت سازمان موثر باشد، در این بخش به عوامل تسهیل و تقویت کننده نوآوری ها و تغییرات سازمانی، از دیدگاه های صاحب نظران مختلف پرداخته می شود. یکی از مهم ترین عوامل تسهیل کننده و تقویت توان نوآوری و خلاقیت در سازمان ها‌، ساختار مناسب و تشکیلات متناسب با اهداف مورد نظر است، به طوری که از دیدگاه صاحبنظران مختلف، ساختار سازمانی مناسب پیش فرضی برای موفقیت و نوآوری وتغییر در سازمان است. در همین راستا «تامپسون» معتقد است سازمان سلسله مراتبی بوروکراسی ها در مدل وبر، نوآوری یا تغییر را کند می‌کند. فرضیه او به این گونه بیان می شود که هر چه سازمان کمتر بوروکراتیزه باشد و بیشتر با درگیری مواجه باشد تحول(تغییر) در آن بیشتر است. براساس این فرضیه وی پیشنهاد می کند که اگر سازمان های سلسله مراتبی تمایل به تغییر و نوآوری داشته باشند بایستی از انعطاف ناپذیری خود بکاهند. تافلر نیز درباره بوروکراسی‌های اداری می نویسد «امروزه تغییرات بسیار سریع به تصمیم هایی همان قدر سریع نیاز دارد اما منازعات قدرت، نظام های اداری را به طریق رسواکننده‌ای کند می سازد.
اهمیت عامل ساختار سازمانی تا به آن اندازه است که گفته شده در رشته بهبود سازمانی نیز بیشتر سازمان هایی مورد توجه قرار می گیرند که ساختار آن ها ارگانیک(پویا و انسانی) است و به اعضای سازمان اجازه مشارکت در فرآیندهای تصمیم گیری و نیز استقلال عمل داده می شود به طوری که آن ها می توانند ابتکار عمل به خرج داده و نظرها و عقاید و راه حل های جدیدی را ارائه کنند. در مقابل ساختارهای مکانیکی نمی‌توانند در برابر تغییرات و تحولات ،سلیقه ها و نیازهای مختلف محیطی از خود انعطاف نشان دهند و خلاقیت و نوآوری در این نوع ساختارها از جایگاه مناسبی برخوردار نیست و این نوع ساختارها در بلند مدت کارایی و اثربخشی خود را از دست می‌دهند.
شومیکر و راجرز معتقدند که شرایط لازم برای تحقق نوآوری و تغییر موفقیت آمیز عبارتند از این که آن ها:
۱) به نفع به کارگیرنده باشند

۲) موارد استفاده دائمی و یا قابل توجهی داشته باشند
۳) پیچیدگی زیادی نداشته باشند
۴) با نظام ارزشی استفاده کننده های خود مطابقت داشته باشند
۵) توجیه پذیر باشند
۶) نتایج ملموس فراهم آورند.
بطور کلی، با توجه به آنچه درباره موانع نوآوری و تغییر در سازمان ها گفته شده است، به نظر می‌رسد برای این که نوآوری و تغییر را تشویق‌، موانع آن را کاهش و فرآیند تغییر را سهولت بخشیم بایستی ساختار سازمانی را انعطاف پذیر، جو سازمانی را آزاد، نیاز اعضا را ارضا و رهبری را دموکراتیک کنیم. همچنین بایستی مشوق های مادی و معنوی، جلب مشارکت و همکاری اعضا در تصمیم‌گیری ها، انسجام گروهی و آزادی بیان را مورد توجه قرار دهیم.
مدیریت مقاومت در برابر تغییر
مدیریت مقاومت در برابر تغییر همانند مدیریت تعارض سازمانی است. در این حالت مدیران به جای این که درصدد حذف و یا غلبه بر مقاومت برآیند، باید آن را به عنوان وسیله ای برای بررسی مجدد قابلیت تغییرات پیشنهادی تلقی کنند. اگر مقاومت در برابر تغییر، مدیران را وادار به برقراری ارتباط بیشتر با کارکنان، ارزیابی مجدد تصمیمات مربوط به تغییر و جست جو برای پیدا کردن راههای جدید رسیدن به هدف سازد، آنگاه سازنده خواهد بود. درباره اهمیت نقش مدیران در هدایت فراگرد تغییرات، سافیکیز (فیلسوف نامدار ۴۰۰سال قبل از میلاد مسیح) گفته است «تغییر چاقویی برنده و تیغی دو دم است که هرگز نمی توان از آن گریخت اما باید این عامل تحول بخش را به دست جراحان کارکشته و توانمند و آگاه سپرد تا با استفاده از آن در فرصت های مناسب به درمانگری سودمند بپردازند»
مشکلات عمده مدیریت تغییر را می توان به چهار دسته تقسیم کرد که عبارتند از:
مقاومت، قدرت، کنترل و تجدیدنظر در وظایف. این چهار عامل به گونه ای با یکدیگر مرتبط هستند که تغییر ایجاد شده در هر کدام از آن ها بر سایر عوامل تاثیر می گذارد که به شرح مختصر هر یک از این عوامل پرداخته می شود.
ـ مقاومت: مقاومت کارکنان یکی از عوامل اصلی در برابر اقدام به تغییر در سازمان می‌باشد و یکی از عوامل اصلی در تقویت این مقاومت نیز، فرهنگ سازمانی است که معمولاً نتیجه سال ها انجام کار به شیوه معینی می‌باشد.
ـ قدرت: در فرآیند تغییر، مرحله انتقال که در طی آن

تحقیق رایگان با موضوع بودجه ریزی عملیاتی

استراتژیک اهداف بودجه های سنواتی کار دشواری می‌نماید. بودجه ریزی عملیاتی ظرفیت ایجاد این پیوند مهم را دارا می باشد. برنامه های استراتژیک دستگاه های اجرائی نقش پایه ای در بودجه ریزی استراتژیک کشور داشته و زمینه مناسبی برای تصمیم گیری بودجه های سالانه فراهم می نمایند. به بیان دیگراعتبارات بودجه دستگاه اجرائی منابع لازم برای اجرایی نمودن برنامه استراتژیک آن دستگاه می باشد. برای اجرایی نمودن هریک از راهبردهای تعیین شده، دستگاه اجرائی برای دستیابی به اهداف، مخارجی را تشخیص داده وگزینه های راهبردی خود را اولویت بندی می‌نماید. نهاد قانونگذاری نیز، اعتبار اجرای راهبرد معین را به صورت یکجا و سرجمع و البته به همراه مجموعه ای از انتظارات عملکردی از دستگاه اجرائی منظور می‌نماید.
لازم به ذکر است شیوه منحصر به فردی برای برنامه ریزی استراتژیک وجود ندارد و تقریباً فرآیند آن در هر سطحی(در سطح دستگاه اجرائی یا واحدی از آن، در سطح برنامه ای معین و یاحتی در سطح کل جامعه، بخش، شهرستان، شهر و استان) قابل اجرا می باشد. صرف نظر از شیوه و سطح اجرا، برنامه ریزی استراتژیک به چهار پرسش عمده پاسخ می دهد:

در حال حاضر در کدام موقعیت قرار داریم؟
در آینده به کدام موقعیت می خواهیم برسیم؟
چگونه به آن موقعیت نائل می شویم؟
چگونه پیشرفت را اندازه گیری می کنیم؟
سازمان هایی که قبلاً برنامه ریزی استراتژیک و شاخص های عملکردی مربو طه را طراحی و تجربه نموده اند، آمادگی بیشتری در بازبینی و توسعه برنامه های استراتژیک خود خواهند داشت و انجام این مهم قبل از ورود به بودجه ریزی عملکردی، در خصوص دستگاه هایی که نسبت به برنامه ریزی استراتژیک اقدام ننموده اند، موکداً توصیه می گردد. (یوسف نژاد، ۱۳۸۶: ۸)
ایجاد سیستم اطلاعات و حسابداری قیمت تمام شده
دولت هایی که سامانه بودجه ریزی بر اساس عملکرد را آزموده اند، جهت گیری های متفاوتی را در ایجاد و توسعه بودجه عملکردی تجربه نموده اند، که سه جهت گیری عمده در این زمینه قابل ذکر می باشد:
۱- جهت گیری هزینه یابی برمبنای فعالیت/ بودجه بندی بر مبنای هزینه واحد
که شامل اقداماتی به شرح ذیل می باشد:
– پیوند دادن فعالیتها و راهبردها به نتایج مطلوب عملکردی
– اولویت بندی راهبردها
– تعیین هزینه های عملی نمودن فعالیت ها یا راهبردهای تعیین شده
– بودجه بندی بر مبنای سطوح عملکردی مطلوب
تکنیک هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای تعیین بهای تمام شده خدمات دستگاه اجرائی، شامل هزینه های مستقیم کارکنان (حقوق، ماالیات، بیمه بیکاری، حق ماموریت و سایر مزایا)، مواد (ملزومات، چاپ) و نیز هزینه های غیر مستقیم و سربار اداری(اجاره، استهلاک تجهیزات، هزینه بهره، تعمیر و نگهداری، تعمیرات ساختمان، هزینه خدمات عمومی) به کار می‌رود. حاصل جمع اقلام هزینه مذکور، قیمت تمام شده فعالیت را تشکیل می‌دهد. شایان ذکر است دقیق ترین شیوه محاسبه هزینه واحد فعالیت در چارچوب رویکرد این استفاده از حسابداری قیمت تمام شده خواهد بود.
بودجه پایه به همراه پاداش عملکردی

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برخی دولت ها در راستای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، این جهت گیری را اتخاذ کرده اند که در آن پاداش دستیابی به انتظارات عملکردی مشخصی را به بودجه پایه تخصیص یافته می افزاید. در صورت برآوردن انتظارات پس از ارزیابی، مبادی ذیربط افزایش بودجه ای مربوطه را بعنوان پاداش تخصیص می دهند.
بودجه عملیاتی بر مبنای برنامه
باور برخی دولت های محلی و ایالتی ایالات متحده بر این است که ساختار برنامه ای تجانس بیشتری با بودجه ریزی عملکردی دارد. یعنی عملکرد مطلوب دستگاه اجرائی برحسب برنامه های فراگیر و خطوط وظیفه ای(مثل آموزش، توسعه اقتصادی) تعریف می‌گردد، نه برحسب واحدهای دستگاهی. برنامه های یادشده نمایانگر انواع خدماتی هستند که دولت ارائه می‌نماید. در خصوص لزوم برنامه برای دستیابی به این نظا بودجه ریزی در اداه توضیحات کالی ارائه خواهد گردید.
بودجه ریزی سرمایه گذاری
البته این رویکرد به میزان سه جهت گیری ذکرشده ر ایج نبوده، ولی تمایل و گرایش به این رویکرد، بویژه در سال های اخیر، رو به افزایش گذاشته است. بودجه ریزی سرمایه گذاری همانند بودجه ریزی عملیاتی روی پیامدها و نتایج مطلوب عملکرد تمرکز دارد. تفاوت آن ها این است که بودجه ریزی عملیاتی مبتنی بر هزینه نتایج مطلوب بوده، ولی بودجه ریزی سرمایه گذاری بر نرخ مورد انتظار بازگشت سرمایه، با احتساب هزینه های بلند مدت و منافع حاصله قرار گرفته است. (یوسف نژاد، ۱۳۸۶: ۹)
توسعه سامانه های اطلاعاتی و حسابداری پشتیبان
اغلب کشورها پس از تجربه بودجه ریزی عملکردی، متوجه عدم سازگاری و تطابق سامانه های حسابداری و بودجه ریزی شده اند. وقتی سامانه حسابداری می گوید ماه گذشته چه میزان اعتبار صرف حقوق و ماموریت شده، احتمالاً قادر نخواهد بود میزان اعتبار مصرف شده برای فعالیت های برنامه ای خاص را ارائه نماید. برای مرتفع نمودن این عدم هماهنگی باید از حسابداری برحسب مراکز هزینه استفاده نمود.
در این صورت حساب های مستقل هریک از برنامه های استراتژیک و فعالیت ها در بودجه و هزینه هریک از مراکز هزینه از هم تفکیک شده و قابل ردگیری خواهد بود. حسابداری برحسب مراکز هزینه ، مبلغ هزینه مستقیم و ماهانه مراکز را به دقت ارائه خواهد داد.
آشکار است که کدینگ اقلام هزینه در سامانه حسابداری مربوط به بودجه سنتی در نظام بودجه ریزی عملکردی قابل ردگیری نمی باشد.
پایش عملکرد و گزارش نمودن پیامدها و نتایج حاصل از آن
وقتی اعتبارات تخصیص می یابد، تجزیه و تحلیل ادواری اطلاعات عملکردی برای تعیین انحراف یا عدم انحراف عملکرد ضروری خواهد بود. در این راستا ، در مراحل طراحی سامانه مراقبت و پایش عملکرد دستگاه اجرائی باید به سوالات ذیل الذکر پاسخ مناسب داده شود:
آیا نتایج مورد انتظار بدست می آید؟
روند داده ها، بهبود عملکرد را نشان می دهند یا افت آن را؟
چگونه عملکرد دستگاه یا برنامه با معیار عملکرد، اهداف یا عملکرد مشابه سایر دستگاه ها یا برنامه ها قابل مقایسه می باشد.
چه عوامل خارجی می توانند بر عملکرد اثرگذار باشند؟
برای بازگرداندن عملکرد انحرافی به مسیر صحیح آن چه اقدامی در حال انجام می باشد؟
شناسایی دقیق علل مغایرت عملکرد به خصوص در مقایسه با موارد مشابه در سایر برنامه ها و یا دستگاه های اجرائی بسیار حیاتی خواهد بود. البته تفاوت عملکرد از عوامل گوناگونی مثل سطح خدمات متفاوت، اطلاعات آماری متفاوت، تفاوت مشتریان و تفاوت فناوری و… ناشی گردد. ذکر این حقیقت ضروری است که در صورتی که سامانه گزارشگری عملکرد با سامانه های اطلاعاتی مدیریت موجود در دستگاه اجرائی یکپارچه شده باشد پایش عملکرد دستگاه و برنامه ها کار سختی نخواهد بود. استقرار سامانه یکپارچه پایش پیامدهای عملکرد امکان مدیریت داده های عملکردی دستگاه های اجرائی سراسر کشور و تهیه گزارش های عملکردی در اشکال مناسب را فراهم می نماید. داده های این بانک اطلاعاتی برای بلند مدت قابل حفظ و نگهداری خواهد بود و با کاربرد آن ها می توان شاخص های عملکردی و اهداف مربوط به دوره های مختلف را با هم مقایسه نمود. وقتی روش گزارشگری متناسب با نظام بودجه ریزی عملکردی تغییر کند، باید مخاطبان و استفاده کنندگان گزارش های عملکردی و میزان و نوع ا طلاعات عملکردی مورد نیاز، و دوره های گزارش دهی به آنان نیز مشخص گردد.
اقدام بر روی نتایج و پیامدهای حاصل از عملکرد
سنجش عملکرد به تنهایی کافی نمی باشد و باید اقدامی مناسب صورت داد. اغلب پاداش هایی برای دستگاه های اجرائی منظور می گردد تا آن ها را در بهبود خدمات خود ترغیب نماید. پاداش هایی به صورت افزایش اعتبارات، افزایش اختیارات دستگاه اجرائی، افزایش امکان انعطاف در مصرف اعتبار، معافیت دستگاه از برخی الزامات گزارشدهی، اعطاءپاداش به کارکنان یا صور دیگر. متاسفانه تجربه نشان داده که غالباً ارتباط میان بودجه و عملکرد درست و شفاف تبیین نگردیده است. به عبارتی ناکامی دستگاه اجرائی در دست یابی به اهداف عملکردی، لزوماً ناشی از ضعف مدیریت نبوده و از یک مشکل غیر قابل کنترلی ناشی شده باشد. در این صورت جریمه کاهش اعتبار می تواند عملکرد دستگاه را حتی بدتر نماید. این امر از نقاط آسیب نظام بودجه ریزی موضوع گزارش می باشد. این شرایط برای احتراز از آسیب مزبور، باید به مدیر دستگاه اجرائی فرصت ارائه توضیحات و دفاعیات به عنوان بخشی از فرآیند گزارش عملکرد داد. تصمیم گیران و متصدیان امور بودجه
با
ید دلایل ضعف در مدیریت را قبل از هرگونه اقدامی مورد بررسی قرار دهند. علاوه بر جریمه کاهش یا محدود نمودن اعتبار، جریمه هایی مانند کسر حقوق مدیریت، کاهش اختیارات مدیریت دستگاه اجرائی ، الزام به تهیه برنامه های ترمیمی، حذف اعتبارات، کاهش کارکنان و موارد دیگر قابل اعمال می باشد.(یوسف نژاد، ۱۳۸۶: ۱۲)
۲-۱۴) مؤلفه ها و عناصر بودجه ریزی عملیاتی
توجهات اخیر به اجرای بودجه ریزی عملیاتی، عقایدی را در مورد عوامل تاثیرگذار بـر اجرای موفق این نظام ایجاد کرده است. در برخی مدل های اجرا شده، به تعدادی از این عوامل اشاره شده است که در ادامه به توضیح آن ها می پردازیم.
توانایی برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی:
آن چه در ابتدا به ذهن می رسد این است که سازمانی که تصمیم به اجرای بودجه ریزی عملیاتی گرفته است از توانایی لازم جهت اجرای آن برخوردار باشد. بررسی ها نشان می دهد که سه بعد از توانایی سازمانی برای اتخاذ کامل بودجه ریزی عملیاتی، کلیدی می باشند: توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی نیروی انسانی و توانایی فنی.
۲-۱۴-۱-۱) توانایی ارزیابی عملکرد: توانایی سنجش عملکرد بر همه مراحل اجرای بودجه ریزی عملیاتی تاثیر می گذارد. اگر دولت ها توانایی سنجش عملکرد بـه طـور مفید را نداشـته باشند، بودجه ریزی عملیاتی شکست خواهد خـورد. از طرف دیگر بـسیاری از دولت ها متوجـه شده اند که سنجش نتیجه و خروجی، مشکل و بسیار وقت گیر می باشد و هنوز بسیاری از دولت ها مشغول تعریف نتایج و خروجی می باشند. در برخی موارد این احتمال وجود دارد که مشکلات موجود در ارزیابی عملکرد، اجرای بالقوه بودجه عملیاتی را منتفی کند اما با توجه به گسترش صنعت ارز یابی عملکرد و شکل گیری توانا یی های لازم در دولت هـا، این مشکلات کمتر خواهد بود. برای اجرای معنی دار بودجـه عملیـاتی، اطلاعـات حاصـل از ارزیابی عملکرد باید در مدیریت و تـصمیم گیـری، تخـصیص منابع و طراحی طرح ها ی تشویقی مورد استفاده قرار گیرد. نکته مهم دیگر این است که اطلاعات حاصل از ارزیابی عملکرد باید صحیح و قابل اطمینان باشد. (ابراهیمی، اسعدی، ۱۳۸۷: ۱۰)
۲-۱۴-۱-۲) توانایی نیروی انسانی: مطالعات همچنین بـر اهمیت اطمینان از وجود توانمندی های نیروی انسانی برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی، تاکید می کند. توانمندی هـای مـورد نیـاز متفاوت می باشد و به تمام مراحل اجرای بودجه ریزی مرتبط می باشد .نیروی انسانی مورد نیاز باید دارای مهارت هـای خـاص در سـنجش عملکرد، حفـظ و مدیریت بانک های اطلاعاتی باشند. در واحدهای سازمانی اجرایی باید کارشناسانی در زمینه تدوین اهداف عملکرد و برقرار ی ارتباط بین اسـتفاده کنندگان از اطلاعات عملکرد وجود داشته باشند. سازمان ها در راستای اجرای بودجه عملیاتی نیازمنـد توسعه توانمندی هایی در رابطــه بــا شناسایی و سنجش عملکرد و استفاده از اطلاعات عملکرد در یک مسیر سازنده می باشند.
۲-۱۴-۱-۳) توانایی فنی: تجربه دولت ها در رابطه با بودجه ریزی عملیاتی اهمیت توانایی های فنی را نشان می دهد. ملزومات فنی خاصی باید در راستای جمع آوری اطلاعات عملکرد و ایجاد بانک اطلاعاتی تدارک گردد که به وسیله آن اطلاعات عملکرد فوری، به شکل های مناسب و برای طیف متنوعی از کاربران تهیه گردد. بانک اطلاعاتی باید با طیف وسیعی از سایر سیستم ها هماهنگ باشد که تامین کننده مبنایی بـرای حسابداری، نظارت و گزارش دهی در سازمان باشند.
اگر اطلاعات عملکرد به طـور فنـی از سـایر عملیـات حـسابداری و بودجـه ریـزی جـدا باشند، به احتمال فراوان بودجه ریـزی عملیـاتی، فرآیندهای تـصمیم گیـری مـرتبط بـا سـایر عملیات را درک نخواهد کرد و اگر نظام حسابداری مبتنـی بـر داده هـای ورودی باشـد بـه راحتی اصلاحات مبتنی بر عملکرد را تسهیل نخواهد کرد. (ابراهیمی، اسعدی، ۱۳۸۷: ۱۲)
به نظر می رسد بسیاری از دولت ها در مرحله ارزیابی فنـاور ی هـا ی مـورد نیـاز بـرا ی اجرای بودجه عملیاتی می باشند و بسیاری در نظـام ها ی مـدیریت مالی که در تصمیم گیری بسیار مهم می باشد بـا مشکل مواجـه می باشند.
برخی نیز معتقدند که کمبود منابع مالی مورد نیاز برا ی توسعه نظام های جدید مالی و اطلاعاتی یکی از مهمتر ین مشکلات در راستای اجرای بودجه عملیاتی می باشد. (ابراهیمی، اسعدی، ۱۳۸۷: ۱۴)
اختیار برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی

     لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت         

 

 
عامل دومی که برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی اثرگذار می باشد، مکانیزم های اختیار در سازمان ها می باشد. اگر بودجه ریزان در اجرای بودجه ریزی عملیاتی و یا در مراحل آن اختیار لازم را نداشته باشند اجرای بودجه ریزی با مشکل روبـرو خواهد شـد. سـه بعد مهم از اختیار وجود دارد : اختیار قانونی، اختیار رویه ای و اختیار سازمانی .
۲-۱۴-۲-۱) اختیار قانونی: فرآیندهای رسمی بودجه ریزی اغلب بـه صورت فشرده ای قانونمند می شود. اصلاحات جدید در صورت تعارض با این قوانین، نمی تواند اجـرا شـود. در برخی دولت ها استفاده بالقوه از ارزیابی عملکرد در بودجه، توسط قوانین و مقررات منـابع انسانی محدود می شود. در برخی کشورها قـوانینی در رابطـه بـا تـشویق وتنبیه سـازمان ها، واحدها و اشخاص تدوین شده است که اغلب این قوانین بـا تسهیم سـود و پرداخت های تشویقی در رابطه با عملکرد سازمان ها و کارکنان در تعارض می باشد .
در برخی دولت ها به این دلیل که بودجه بر مبنای ورودی ها تنظیم و سازماندهی می شود. در مورد قوانین استفاده از اطلاعات عملکرد در بودجه دارای مشکل می باشند. به طور ی که استفاده حداقل از اطلاعات عملکرد در بودجه بر مبنا ی ایـن واقعیت توجیه می شود که بودجه بدون اطلاعات عملکرد تصویب می شود.
۲-۱۴-۲-۲) اختیار رویه ای: سنجش عملکرد و استفاده بـالقوه از اطلاعات عملکرد اغلب در فرآیندهای بودجه موجود، مورد غفلت واقع می شود. مشخصه فرآیندهای موجود، رویه های عنوان یک قاعده، رفتا ر بودجه ریزی را ملزم می کند. (ابراهیمی، اسعدی، ۱۳۸۷: ۱۳)
در برخی دولت ها، قوانین و رو یه های بودجه بر ورود ی ها و تشر یح دقیق فصول ومـواد هزینه تأکید می کنند که این موضوع نقش بالقوه اطلاعات حاصل از ارزیابی عملکرد را تضعیف می کند. مدیران و قانون گذاران ملزم هستند بـر ورودی ها تأکید کنند و اختیار رویه ای لازم برا ی اقدام به صورت دیگری را ندارند. به طور مثال در کالیفرنیا، استفاده محدود از اطلاعات عملکرد توسط قانون گذاران، ناشی از رویه های موجود نظام بودجه ریزی سابق می باشد.
بسیاری از رویه های بودجه ریزی سنتی علی رغم تلاش هایی برای الزام تصمیم گیرندگان برای استفاده از اطلاعات حاصله از بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، هنـوز وجود دارند.
۲-۱۴-۲-۳) اختیار سازمانی: خطوط اختیار سازمانی، بر اجرای بودجه ریزی عملیاتی اثرگذار می باشد، مخصوصاً هنگامی که قصد استفاده از اطلاعات عملکرد وجود دارد. بودجه ریزی عملیاتی به صورت اثربخش تر اجرا خواهد شد اگر اختیارات لازم واگذار شود و به مدیران اجازه داده شود تصمیمات راجع کارمندیابی، بودجه ریزی، گزارش دهی و غیره داشته باشند، اختیارات موجود باید چنین قدرت تصمیم گیری را فراهم کند. (ابراهیمی، اسعدی، ۱۳۸۷: ۱۴)
۲-۱۴-۳) پذیرش برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی
مقاومت در برابر اصلاحات از جانب برخی مقامات دولتی، روسای بخش ها و کارکنان ممکن است بزرگترین مانع برای اجرا و استفاده از سنجش عملکرد باشد.
اگر بودجه ریزی عملیاتی توسط این گروه ها پذیرفته شود به احتمال فراوان اجرا خواهد شد. چنانچه بیان می شود برای اجرای موفق بودجه ریزی عملیاتی، مقامات دولتی، مدیران اداری و کارکنان باید متقاعد گردند که بودجه ریزی عملیاتی در خـور تـلاش بـه منظور کاهش هزینه ها و نیل به منافع کوتاه مدت و بلند مدت دولت و اجتماع می باشد. سه جنبه از پذیرش مورد نیاز می باشد؛ پذیرش سیاسی، پذیرش مدیریتی و پذیرش انگیزشی .
۲-۱۴-۳-۱) پذیرش سیاسی: پذیرش مقامات سیاسی در حمایت و تامین منابع مالی برای اجرای بودجه عملیاتی بسیار حیاتی می باشد در حالی که سنجش و استفاده از اطلاعات عملکرد پیامدهایی برای مقامات انتخابی و

تحقیق رایگان با موضوع شاخص های عملکردی

توسعه کیفی و کمی جوامع می گردند. مسئولیت شناخت، طبقه بندی، اولویت بندی، تحلیل، آزمون و راه حل یابی برای این مشکلات سومین کارکرد مهم نظام آموزش عالی می باشد.(ساکتی،۱۳۸۶: ۲)
روند بودجه‌ریزی فعلی بخش آموزش عالی مبتنی بر مدل بودجه‌ریزی خطی سنتی می‌باشد که مدل ساده بودجه ریزی مبتنی بر شکستن اجزاء اعتبار به اجزاء داده می باشد و با اختصاص مبالغ جزء به ریز داده‌ها اعتبارات را توزیع می‌نماید. در مدل فوق الذکر توان برنامه‌ریزی دراز مدت محدود و امکان دستیابی به عملیات و نظارت بودجه‌ای بر آن بسیار محدود است، به علاوه این نظام اطلاعاتی را در خصوص عملکرد بودجه و میران اثر بخشی و کارائی برنامه‌های اعتباری بدست نمی‌دهد.
از آنجا که روش سنتی بودجه‌ریزی، اطلاعاتی در خصوص نتایج هزینه کرد اعتبارات و میزان اثربخشی و کارائی برنامه‌های اعتباری بدست نمی‌دهد، روش بودجه‌ریزی عملیاتی مطرح گردیده است که در جهت تخصیص هدفمند اعتبارت به برنامه‌ها و فعالیت‌ها، شفاف‌سازی فرآیند بودجه‌ریزی، ایجاد ارتباط بین بودجه (اعتبارات) و نتایج عملکرد برنامه، کمک در توجیه بودجه دستگاه اجرائی در برابر سازمان های ناظر و… گام بر می‌دارد. بودجه‌ریزی عملیاتی یک برنامه تلفیق عملکرد سالانه و بودجه سالانه می‌باشد که روابط بین سطح اعتبارات برنامه و نتایج مورد انتظار را نشان می‌دهد. .(غضنفری، ۱۳۸۶: ۱)
در بودجه‌ریزی عملیاتی، علاوه بر تفکیک اعتبارات به وظایف، برنامه‌ها، فعالیت‌ها و طرح‌ها، حجم عملیات و هزینه‌های اجرایی عملیات دولت و دستگاه‌های دولتی طبق روش‌های علمی مانند حسابداری قیمت تمام شده محاسبه و اندازه گیری ‌می‌شود.
در کشور ما هم هیأت وزیران به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، آیین نامه اجرائی نحوه محاسبه قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات ارائه شده توسط وزارتخانه و مؤسسات دولتی را تصویب کرد.
بر اساس این آیین‌نامه، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظف هستند قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات خود را بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور محاسبه نمایند. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلف هستند به منظور فراهم نمودن امکان اجرایی این آیین‌نامه و هدایت، نظارت، بهبود مدیریت و ارتقای کیفیت ارائه خدمات در این واحدها و رعایت دستورالعمل و معیارهای ابلاغی بر اساس کمیت، کیفیت و محل جغرافیای ارائه خدمت، پس از تعیین قیمت تمام شده فعالیت‌ها و خدمات این‌گونه واحدها، با اخذ تعهدهای لازم، کلیه اختیارات و مسئولیت‌های مدیریتی‌، مالی و اداری مربوط به اداره واحد را با رعایت معیارها به مدیرات واحدها تفویض کنند.
این تصویب‌نامه‌، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را مؤظف نموده است کلیه مراحل مطالعه، طراحی، روش‌های محاسبه و نتایج و اقدامات اجرایی مربوط را مستند و مدون نموده و یک نسخه از آن را به این سازمان یا استان جهت نگهداری و بهره‌برداری ارسال کنند.
سیستم‌های مختلف و جدیدی در علم حسابداری وحود دارند که می‌توان از آن ها برای این تجزیه و تحلیل استفاده نمود، که برای این منظور سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت () پیشنهاد می‌گردد که دارای قابلیت‌های زیادی در محاسبه بهای تمام شده خدمات است و نتایج مثبتی از به کارگیری آن حاصل شده است. این سیستم، یکی از سیستم‌های نوین هزینه‌یابی است که در ادامه توضیحات کاملی در خصوص آن ارائه خواهد گردید.(غضنفری، ۱۳۸۶: ۳)

۲-۸) تجاربی از اجرای بودجه ریزی عملیاتی در دانشگاه ها
۲-۸-۱) تجارب آمریکا
با عنایت به اینکه شاخص های ارزیابی عملکرد مرتبط با منابع آموزش عالی در کشورهای مختلف هم از حیث تعداد عوامل و هم از نظر سطوح تخصیص منابع مالی و هم از جنبه داده های مربوط به درونداد، برونداد و پیامد متفاوت می باشد، همچنین از آنجایی که شاخص های ارزیابی عملکرد نظام آموزش عالی به عواملی نظیر سیاست ها و خط مشی های ملی، اهداف موسسات آموزشی، عوامل انگیزشی داخلی و عوامل رقابتی خارجی، و … بستگی دارد، لذا به منظور تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد متناسب با عوامل فوق، شناسایی و تدوین شاخص های عملکرد مرتبط با بودجه ریزی تخصیص منابع مالی در کشورهای مختلف می بایست واکاوی شود. به عنوان مثال از حیث تعداد شاخص های عملکرد، در آمریکا تنوعی از ۳۷ شاخص در کارولینای جنوبی تا ۵ شاخص در مینه سوتا وجود دارد. در ۷ ایالت آمریکا عواملی نظیر توسعه اقتصادی و نیروی کار، تحقیقات و مطالعات پژوهشی فارغ التحصیلان، همکاری با آموزش و پرورش و استفاده از تکنولوژی آموزشی برای دستیابی به اهداف آموزشی به عنوان معیارهای عملکرد در نظر گرفته می شود. این شاخص ها مبین تغییر جهت تامین منابع مالی مبتنی بر عملکرد از منابع مورد نیاز به نتایج تولید شده توسط نظام آموزش عالی است. به عبارتی در بیشتر ایالت ها بر بروندادها و پیامدهایی نظیر نرخ فارغ التحصیلی و نرخ ماندگاری، اشتغال و رضایت کارفرمایان تأکید می شود. (عزتی، ۱۳۸۶: ۲)
در ایالات متحده امریکا عملکرد دانشگاه ها برحسب داده های درونداد، برونداد و پیامد اندازه گیری می شود. برخی از شاخص هایی که در نظام آموزش عالی آمریکا مورد تأکید قرار گرفته عبارتند از: شاخص های برونداد مثل تعداد فارغ التحصیلان، تعداد کلاسها، تعداد کمیته های دانشگاهی، تعداد مقالاتی منتشره، شاخص های پیامد نظیر موفقیت های بعدی فارغ التحصیلان، تاثیر تحقیقات بر جامعه، منافع
کسب شده از طریق خدمات ارائه شده. بیشتر افراد در این کشور موافقند که معیارهای پیامد در درازمدت بدست می آیند و تأکید می کنند که در چنین اندازه گیری هایی پیامدها باید جایگزین دروندادها و فرآیندها شوند. برخی از ایالت ها نظیر کلرادو، فلوریدا، ایلینویز، کنتاکی، نیویورک، کارولینای جنوبی، تنسی، تگزاس، ویرجینیا و پنسیلوانیا تلاش هایی در چند سال گذشته برای تعیین مناسب ترین معیارهای عملکرد به عمل آورده اند. از جمله معیارهای عملکرد که به طور کلی مورد توافق قرار گرفته عبارتند از:
کیفیت و اثربخشی آموزشی
برابری در دسترسی به فرصت ها
کارایی و بهره وری
تأمین نیازهای دولت
ارتباط با سایر بخش های آموزشی
همچنین هیأت دولتی نظام آموزش عالی ایالت پنسیلوانیا برخی از شاخص ها و معیارهای عملکردی که با اندازه گیری منابع مالی مورد نیاز یا مورد استحقاق ارتباط داشته را به شرح ذیل اعلام و اجرا نموده اند:
موفقیت و پیشرفت دانشجویان، کاهش ماندگاری دوساله دانشجویان و فارغ التحصیلی۴تا۶ ساله
کسب مزیت دانشگاهی و آموزش عالی نظیر احراز مدارک تحصیلی بالا، تنوع کارکنان، داشتن هیأت علمی با آخرین درجه.
ارائه خدمات رفاه عمومی مثل رتبه مدارک ارشد، هزینه دوره ارشد در مقایسه با دانشجویان تمام وقت.
نظارت و توسعه منابع شامل بهره وری اعضا هیأت علمی، نسبت کارکنان، هزینه های فارغ التحصیلی به دانشجویان معادل تمام وقت.
این هیأت توزیع منابع مالی مبتنی بر عملکرد را در سه مولفه برنامه نظام پاسخگویی یعنی پیشرفت سازمانی، موفقیت های مقایسه ای(تطبیقی) و دستیابی به اهداف عملکرد مورد استفاده قرارداده است. (عزتی، ۱۳۸۶: ۳)
۲-۸-۲) تجارب کشورهای اروپایی
در برخی از کشورهای اروپایی نظیر انگلستان از اواسط دهه ۱۹۸۰ توصیه شده که دانشگاه ها باید اهداف واضح و روشن تدوین کنند و برای افزایش کارآیی در جهت اولویت ها و شاخص های عملکردی تعیین شده دولت، به کسب منابع مالی مورد نیاز خود بپردازند. بر این اساس از اوایل دهه ۱۹۹۰ دانشگاه های بریتانیا ارزیابی آموزشی و ارزیابی پژوهشی را به کار گرفته اند.
امروزه در کشور انگلستان استفاده از ارزیابی شاخص های عملکرد کارآیی و اثر بخشی مؤسسات آموزشی برای سرمایه گذاری دولتی و توزیع منابع مالی بین بخش های آموزشی و پژوهشی مورد استفاده قرار می گیرد.
در آلمان رویکرد تأمین منابع مالی مبتنی بر عملکرد به کار گرفته شده است که اهداف کلی در این مدل دستیابی به سیستم تخصیص منابع مالی با ویژگی های شفافیت، منصفانه بودن، رقابت پذیری و پاداش دهی می باشد.
در استرالیا نیز استفاده از شاخص های عملکردی در نظام دانشگاهی در تخصیص منابع مالی به شکل جدید، مربوط به تشکیل کمیته ویژه ای در سال ۱۹۸۶ می شود که رؤسای دانشگاه ها و دانشکده ها مأموریت یافتند تا شاخص های عملکردی را تهیه کنند. این کمیته، شاخص های قبلی را مورد تجدید نظر قرار داده و شاخص های جدیدی را تدوین نموده و سرانجام فهرست آن ها را در همان سال اعلام نمود. بدین ترتیب به کارگیری شاخص های عملکردی نظیر دوره های تحصیلی، پژوهش و نتایج ارزشیابی آموزشی، ملاک تخصیص منابع مالی و بودجه ریزی دانشگاهی گردید.(عزتی، ۱۳۸۶: ۴)
هلند در اوایل دهه ۱۹۸۰ با تأسیس اتحادیه دانشگاه ها، به کارگیری منسجم شاخص های عملکردی را در آموزش عالی خود آغاز کرده و در ژانویه ۱۹۹۳ یک نظام جدید مالی برای ارتقاء کیفیت تدریس ایجاد نمود، که این امر به نظام آموزش عالی تعمیم یافت و به
ایجاد چهارچوب شاخص های نظام دانشگاهی با نقش محوری در سیاستگذاری بخش آموزش عالی انجامید. برخی از این شاخص
ها مستقیماً با تخصیص منابع مالی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارتباط پیدا می کند. علاوه بر آن بایستی اشاره کرد که بودجه اختصاص یافته بر مبنای معیارها و شاخص های درونی دانشگاه توزیع می شود. اخیراً هم به شاخص های عملکردی به ویژه در ارزشیابی چگونگی هزینه کردن منابع مالی بیشتر توجه شده است. از جمله شاخص هایی نظیر عملکرد تدریس، تعداد انتشارات، مدت تحصیل و … برای تحقق اهداف آموزش عالی استفاده شده است.
در کشور فرانسه استفاده از شاخص های عملکردی از سال ۱۹۱۰ شروع شد و شاخص هایی در زمینه تدریس، پژوهش و خدمات دانشگاه ها مورد استفاده قرار گرفته است، و درحال حاضر، نظام ارزشیابی کیفی آموزش عالی فرانسه، بکارگیری شاخص ها را کارآمد ارزیابی نموده است.

     لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت         

 

 
در دانمارک عوامل مربوط به بروندادها را در فرمول های تخصیص منابع به کارگرفته اند. در این کشور به جای تعداد ثبت نام ها، تعداد فارغ التحصیلان را در محاسبات خود دخالت می دهند و نرخ ترک تحصیل نیز به فرمول های تخصیص منابع افزوده شده است.(ساکتی، سعیدی، ۱۳۸۸: ۷)
۲-۹)تجارب دانشگاه های ایران
تا کنون مدل هایی به منظور انجام فرآیند بودجه ریزی در واحدهای دانشگاهی و پژوهشی در ایران نیز به کار گرفته شده است که در ادامه به طور مختصر به آن ها اشاره می گردد:
الف) منطق و روند بودجه واحدهای پژوهشی وابسته به وزارت علوم،تحقیقات و فناوری توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
در این مدل بودجه دستگاه‌های پژوهشی به سه دسته تقسیم شده است که عبارتند از:
بودجه اجتناب ناپذیر
بودجه اثربخشی
بودجه کارایی
بودجه اجتناب ناپذیر تابعی است از تعداد پژوهشگران، تعداد کادر فنی، تعداد کادر اداری، سطح زیربنا، آزمایشگا هها، آب، برق، گاز، خدمات علمی و غیره و مبنای محاسبه آن ۷۰ درصد اعتبارات سال گذشته دستگاه قرارداده شده است. برای تعیین بودجه اثربخشی از سه شاخص زیر استفاده شده است:

۰۳۶/ – (تعداد محقق/ تعداد پتنت ها)
۲۲/ – (تعداد محقق/ تعداد مقاله معتبر)
۳/ – (بودجه مصوب/ تعداد قراردادهای پژوهشی)
مجموع امتیاز این شاخص‌ها پس از بی مقیاس شدن به عنوان امتیاز اثربخشی دستگاه تعیین شده است که در صورت منفی بودن امتیاز، امتیاز صفر به دستگاه تعلق می گیرد. با ضرب کردن سهم هر یک دستگاه‌ها از امتیاز اثربخشی(سهم دستگاه از تقسیم امتیاز اثربخشی دستگاه به مجموع اعتبارات اثربخشی به دست می‌آید) در ۱۵ درصد بودجه سال قبل، بودجه اثربخشی دستگاه محاسبه می گردد. در مورد بودجه کارایی نیز شاخص های تعداد کتب تألیفی، ترجمه ای، مقالات ISI،‌ مقالات علمی- پژوهشی و غیر ISI، تعداد مقالات ارائه شده در کنفرانس های داخلی و بین المللی، تعداد پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکترا، اختراعات داخلی و خارجی، اثرات بدیع و ارزنده و گزارشات علمی با ضرایب مختلف مبنای ارزیابی قرار گرفته اند. به روشی مشابه محاسبه بودجه اثربخشی، بودجه کارایی دستگاه نیز از ضرب سهم بودجه کارایی آن ها در ۱۵ درصد اعتبارات سال گذشته به دست می آید. در نهایت مجموع بودجه های اجتناب ناپذیر، بودجه اثربخشی و بودجه کارایی، بودجه کل دستگاه پژوهشی را تشکیل می‌دهد.(گزارش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، ۱۳۸۶: ۵)
مدل فوق مدلی ساده بوده و برای اولین بار شاخص های اثربخشی و کارایی در این مدل در تعیین بودجه پژوهشی دستگاه های پژوهشی مورد استفاده قرار گرفته است. اما این مدل معایبی هم دارد که در زیر به آن ها اشاره می‌کنیم:
این مدل اتکای زیادی به بودجه سال قبل دستگاه دارد و از آنجا که بودجه دستگاه ها در سا ل های قبل به روش های چانه زنی، دستوری و افزایشی تعیین شده است مبنای درستی برای تعیین بودجه سال بعد دستگاه نمی باشد.
مدل فوق براساس قیمت تمام شده فعالیت‌های علمی و فناوری محاسبه نگردیده است.
در تعیین بودجه اجتناب ناپذیر از هیچ شاخصی استفاده نشده است وشاخص‌های استفاده شده در محاسبه بودجه اثربخشی و کارایی هم کامل و جامع نمی باشند.
ب) استفاده از تصمیم گیری گروهی چند معیاره در توزیع اعتبار واحدهای پژوهشی دانشگاهی توسط محمدجواد اصغرپور و ام البنین یوسفی از دانشگاه علم وصنعت ایران.
در این تحقیق الگوی توزیع اعتبار مراکز پژوهشی وابسته به دانشگاه علم و صنعت با استفاده از متدهای تصمیم گیری گروهی چند معیاره ارایه شده است. ابتدا از روش دلفی در تعیین شاخص‌های توزیع اعتبار استفاده شده و با استفاده از مفاهیم بهره وری این شاخص‌ها در دو قسمت استمرار سطح و رشد و توسعه تدوین شده است. این شاخص‌ها عبارتند از: تعداد اختراعات، ابتکارات و اکتشافات انجام شده، تعداد پروژه‌های انجام شده توسط واحد دانشگاهی، سرانه تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی که پایان نامه خود را گذرانده اند، سرانه تعداد سخنرانی، کارگاه و سمینارهای ارائه شده در همایش‌ها (داخل و خارج کشور)، میزان نفرساعت اعضاء هیأت علمی با رتبه استاد، دانشیار و استادیار، سرانه امتیاز انتشار مقالات تخصصی، سرانه افتخارات علمی- ‌هنری و ملی یا بین المللی واحد، سرانه تعداد مجلات و نشریات تخصصی منتشره توسط واحد (فارسی و لاتین)، حجم ریالی پروژه‌های انجام شده در واحد دانشگاهی، تعداد پروپزال‌های امضاء شده توسط واحد، تعداد نمایشگاه‌های برگزار شده توسط واحد در خارج از واحد، سرانه تعداد قراردادهای مشاوره صنعتی، نسبت امتیاز پژوهشی واحد به فضای در اختیار ، سرانه امتیاز آزمایشگاه‌های فعال، نمره مدیریت، سرانه امتیاز انتشار کتاب، سرانه پروپزال‌های ارائه شده به صنعت، سرانه امتیازپژوهشی واحد. (پورطالعی، ۱۳۸۷: ۱۵۶)
شاخص‌های استمرار سطح و رشد و توسعه همان شاخص‌های فوق می باشند، اما مقادیر آن ها با یکدیگر تفاوت دارد، بدین معنی که شاخص‌های استمرار سطح، مقادیر شاخص‌ها در یک سال بوده و مشخص کننده بودجه استمرار سطح واحد هستند و شاخص‌های رشد و توسعه میزان افزایش همان شاخص‌های استمرار سطح(مثبت و منفی) نسبت به سال قبل واحد بوده و مشخص کننده بودجه رشد و توسعه واحد هستند.

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در ادامه از تکنیک بردا جهت اولویت های ترتیبی شاخص‌ها و سپس از مدل ریاضی برنامه ریزی خطی برای تعیین اوزان کاردینال شاخص‌ها استفاده شده است. پس از آن با استفاده از روش الکتر به رتبه‌بندی مراکز پژوهشی پرداخته شده و اوزان کاردینال این مراکز با بکارگیری مدل برنام‌هریزی خطی به دست آمده است. در پایان مدل نهایی تخصیص اعتبار با استفاده از اوزان کاردینال مراکز در دو تحت استمرار سطح و رشد و توسعه ارائه شده است بدین ترتیب که برای هر یک از مراکز پژوهشی دو ضریب وزنی W و Vدر دو قسمت استمرار سطح و رشد و توسعه بدست می آید و وزن نهایی مراکز به صورت U= AV+BW که در آنB و A ضرایب دلخواهی بوده و با توجه به نظر مدیریت و شر ایط موجود هر ساله تعیین می شود و می‌تواند مقادیر مختلف بین صفر و یک را بگیرد. اگر در توزیع اعتبار مراکز، محدودیت بودجه وجود داشته باشد بودجه مورد نظر به نسبت ضرایب فوق تقسیم می شود و در صورت در نظر گرفتن بیش از یک محدودیت ضرایب فوق می توانند تابع هدف یک مدل برنامه ریاضی(حتی چند هدفه) با وجود محدودیت‌های مورد نظر را تشکیل دهند.
روش فوق یک روش علمی مناسب می باشد که به مسئله بهره وری واحدها نیز در تعیین شاخص ها پرداخته است. اما معایبی نیز دارد که عبارتند از:
اجرای روش فوق برای واحدهای پژوهشی کل کشور مستلزم وقت زیاد و محاسبات زیاد با استفاده از تکنیک‌های مورد اشاره است.
این روش هدف برنامه چهارم توسعه را که محاسبه بهای تمام شده فعالیت های علمی و فناوری می باشد را تأمین

تحقیق رایگان با موضوع بودجه ریزی عملیاتی

گذاران، اهداف و مقاصد و میزان منابع تخصیص یافته به برنامه ها و نیز شاخص های سنجش نتیجه را مشخص می کنند و در قالب یک برنامه عملکرد سالانه قرار می دهند. فعالیت های برنامه در سطوح پایین تر می بایست به برنامه عملکرد کلی سازمان مرتبط شود، و از این رو، سازمان ها باید اهداف، مقاصد، و معیارهای سنجش عملکرد را با همکاری سازمان های تابعه خود تدوین کنند.
باید گفت، بودجه عملیاتی، به شکل کلی در پی این است که روشن کند بودجه و منابع مالی به مصرف رسیده چگونه نتایج مطلوب را به بار خواهد آورد، و از این طریق می تواند با نشان دادن اثرات بالقوه افزایش یا کاهش بودجه به تصمیم گیری درباره تخصیص منابع کمک موثری کند. البته تهیه یک بودجه عملیاتی لزوماً نیازمند نشان دادن یک رابطه علت و معلول مستقیم و دقیق نیست و همواره نیز با استفاده از ابزارهای علمی دقیق نمی توان وجود چنین رابطه ای را اثبات کرد تا بر اساس آن بشود نتایج را دقیقاً پیش بینی نمود.

     لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت         

 

 
2-4-4-2) مزیت ها و معایب بودجه ریزی عملیاتی

بودجه عملیاتی یک فرآیند مستمراست که تمامی مدیران در همه سطوح در آن دست اندر کارند. این نوع مشارکت مستلزم وجود حلقه های بازخور در درون سازمان هاست تا مدیران ارشد همواره از اطلاعات بیشتر و بهتری برای اخذ تصمیمات صحیح تر و اداره بهتر سازمان متبوع خود برخوردار باشند . بودجه نویسی یا بودجه ریزی عملیاتی نهایتا به تخصیص موثرتر منابع در درون سازمان ها منجر می شود و مدیران را قادر می سازد به نحو موثرتری از منابع تخصیص یافته به سازمان متبوع خود برای رسیدن به اهداف و نتایجی که برنامه ریزان و سیاست گذاران مدنظر داشته اند، بهره برداری کنند.
بودجهریزی عملیاتی به مدیران انعطافپذیری قابل توجهی در نظارت بر منابعشان میبخشد در حالیکه آن ها را در مقابل نتایج برنامههایشان پاسخگو نگه میدارد. به علاوه اطلاعات عینی در مورد دستیابی به اهداف قانونی و کارایی و اثربخشی برنامهها تصمیمگیری شاخه اجرایی و کنگره را بهبود می بخشد.(لو، ۱۹۹۸: ۱۶۰)
به همان میزان بودجه ریزی عملیاتی یک ابزار تشخیص ارزشمند برای دستیابی به درکی عمیق و زیربنایی از رابطه میان منابع به کار گرفته شده و عملکردها است. با استفاده از این ابزار مدیران برنامه ها فرصت پیدا می کنند تا رابطه بغرنج و پیچیده میان منابع و نتایج مطلوب را مورد بررسی قرار دهند که قطعاً می تواند کیفیت مدیریت برنامه ها را به طرز چشمگیری بهبود ببخشد.
بودجه عملیاتی چنانچه به خوبی تهیه شده باشد با شفافیت بیشتری عملکرد اجرایی برنامه ها را نشان می دهد و نسبت به بودجه های سنتی از این حیث گویاتر است. بودجه عملیاتی با استفاده از شاخص های فعالیت (که بخوبی تعریف شده و هزینه یابی آن ها با دقت انجام شده است) مبنای ستانده های مورد انتظار و اهداف عملیاتی برنامه ها را مشخص کرده و بدین ترتیب ابزار بسیار مؤثری است که نشان می دهد میزان مخارج در هر زمینه ای چه تاثیری بر کیفیت و کمیت نتایج حاصله دارد.
در عین حال، بودجه عملیاتی مبنای مناسبی برای یک سیستم جامع سنجش و ارزیابی عملکرد در چارچوب برنامه استراتژیک سازمان نیز هست و می تواند نشان دهد که اعتبارات هزینه شده چه تأثیری بر عملکرد برنامه داشته اند و این عملکرد چه تأثیری بر نتایج مطلوب نهایی خواهد داشت. یک بودجه عملکردی که با مهارت تهیه شده باشد، برای مدیران ارشد سازمان در حکم نقطه شروع مطمئنی برای نظارت بر عملکرد سازمان تحت امرشان است.
بودجه عملیاتی امکان ایجاد اهداف دو بخشی را به دست می دهد که با استفاده از آن می توان ابعاد هزینه ای و نتایج برنامه ها را اندازه گیری کرد. یک قسمت از هدف می تواند مرتبط با یک نتیجه مطلوب (مثلاً۸۰ درصد موفقیت در یافتن شغل برای افرادی که دوره ای آموزش فنی و حرفه ای طی می کنند) باشد. قسمت دوم هدف می تواند اجراء برنامه با یک نرخ هزینه واحد معین باشد(حداکثر هزینه به ازاء هر فردی که آموزش ها را طی می کند بیش از ۳۰۰۰ دلار نباشد) سپس این دو قسمت با یکدیگر ترکیب می شوند تا هدف و میزان تحقق آن مشخص شود. همچنین گاه افزایش ضریب موفقیت یک برنامه ممکن است مستلزم سرمایه گذاری نسبتاً زیادی باشد که مقرون به صرفه و اقتصادی نیست. این امر بدان معنا خواهد بود که فعلاً روش مقرون به صرفه و قابل حصولی برای بهبود شرایط وجود ندارد. ( پناهی،۱۳۸۶: ۵۰)
از طرف دیگر، با استفاده از اطلاعات مربوط به هزینه واحد که در بودجه عملیاتی محاسبه می شود، می توان بهبود عملیاتی را بر حسب کاهش هزینه واحد ارائه خدمات نیز بیان کرد. تجربه نشان می دهد، این نحوه استفاده از بودجه عملیاتی در دستگاه های اجرایی، می تواند انگیزه مدیران برنامه ها را برای یافتن روش های مبتکرانه به منظور تحقق اهداف با هزینه کمتر، تقویت کند. این امر به ویژه در مواردی که پاداش مدیران بر مبنای عملکرد آنان تعیین می شود، بسیار موثر است.
یک بودجه عملیاتی، همچنین اطلاعات مقایسه ای مفیدی را تولید می کند که با استفاده از آن می توان عملکرد واحدهای دستگاه های مختلف یا مناطق گوناگون را با یکدیگر مقایسه کرد و با شناسایی واحد هایی که هزینه واحد فعالیت های آن ها پایین تر است، تجارب موفق آن ها را در اختیار سایر واحد ها قرار داد، و بدین وسیله کارایی کل سیستم دولتی را افزایش داد. مدیران برنامه ها نیز می توانند از این اطلاعات برای درک بهتر عملکرد و عملیات برنامه ها استفاده کنند.
از طرف دیگر، بودجه ریزی عملیاتی تصمیم گیری درباره تأمین خدمات از طریق پیمانکاران بخش خصوصی را تسهیل نموده و به مدیران امکان می دهد تا در این زمینه با آگاهی و اطلاع بیشتری تصمیم بگیرند. مدیران سازمان های دولتی باید از هزینه کل یک فعالیت (شامل تمام هزینه های مستقیم و سربار) و نیز میزان نتایج حاصله در وضعیت موجود، آگاهی داشته باشند تا بتوانند در مورد قیمت خرید خدمات با پیمانکاران به توافق رسیده و تصمیم صحیحی در مورد تأمین برخی از خدمات بیرون از سازمان خود بگیرند. بدین ترتیب، می توانند درباره تأمین برخی از خدمات از پیمانکاران، که موجب کاهش هزینه کل ارائه خدمات به شهروندان می شود تصمیم بگیرند، و از این طریق عملکرد برنامه را بهبود ببخشند.
استقرار یک سیستم بودجه ریزی عملیاتی موثر که ارتباط میان بودجه و عملکرد را برقرار نموده و راهنمای مفیدی برای عملیات روزمره سازمان ها در جهت رسیدن به اهدافشان باشد، نیازمند صرف زمان و برخورداری از بینش و قدرت رهبری است و چالش های متعددی در این مسیر وجود ندارد( پناهی،۱۳۸۶: ۵
۱).

تعریف فعالیت های تشکیل دهنده برنامه، یکی از نخستین چالش های مهم برای هر سازمانی است. برای تعریف فعالیت ها باید تصمیماتی اتخاذ شود(مثلاً این که فعالیت ها در در سطوح کلی تعریف شوند یا جزء به جزء). این امر بدان بستگی دارد که برای مدیریت پاسخ گویی در قبال نتایج، در چه سطحی از جزئیات مورد نیاز باشد. زیرا با استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی که فعالیت ها را به اهداف مرتبط می سازد، مدیران ممکن است نیاز به ترکیب، تقسیم یا تعریف دوباره فعالیت ها پیدا کنند.
شناسایی هزینه فعالیت ها نیز فرآیندی پیچیده و مستلزم صرف زمان و انرژی قابل ملاحظه ای است. دستگاه های اجرایی باید قبلاً مقدمات این کار را با ایجاد سیستم حسابداری مناسب به وجود آورده باشند.
یک چالش عمده دیگر در این مسیر تعریف شاخص های عملکردی است که از طریق ارتقاء سیستم های اطلاعاتی مالی و مدیریتی، ممکن است. تعیین اهداف برای خروجی های برنامه، هزینه واحد و نتایج به دست آمده از برنامه در بودجه عملیاتی فقط بخشی از راه حل است. مهم تر از آن، فراهم کردن اطلاعات معتبر و به موقع در خصوص عملکرد برنامه در طول سال است.( پناهی،۱۳۸۶: ۵۲)
به طور خلاصه می توان مزیت های ذیل را برای این شیوه بودجه ریزی برشمرد:
افزایش پاسخگویی عمومی: اگر چه بسیاری از دولت ها دسترسی به اطلاعات عملکرد خود را امکان پذیر می سازند، اما در ورای بحث های سیاسی، اطلاعات عملکرد منتج از بودجه ریزی عملیاتی می تواند به شیوه های مختلف، نظیر اسناد بودجه ای، برنامه های استراتژیک و گزارش های عملکرد به اطلاع عموم برسد.
مدیریت برای عملکرد بهتر: اطلاعات عملکرد، بیشتر مورد استفاده مدیرانی است که مایلند کارایی عملیاتی برنامه ها و فرآیندهای کاری خود را افزایش دهند. تشویق مدیران به استفاده از بودجه ریزی عملیاتی، مستقیم ترین پیوند میان اطلاعات عملکرد و افزایش کارایی وکیفیت خدمات است. این رویکرد با استفاده های منفی از اطلاعات عملکرد، از جمله استفاده برای تنبیه و مجازات یا پاداش فردی که خطر تشویق قانون گریزی یا سوء استفاده از سیستم به جای بهبود عملکرد را در پی دارد، تفاوت دارد.
شاخص های کارایی، حجم کار، کیفیت خدمات و رضایت مشتری شاخص هایی هستند که برای بهبود عملکرد برای مدیران ارزش زیادی دارند. این شاخص ها را می توان برای تعیین اهداف عملکرد و طراحی راهبردهایی برای نیل به این اهداف، ردگیری عملکرد در طول زمان، مقایسه عملکرد با عملکرد سازمان های دیگر، و انعقاد قراردادهای مبتنی بر عملکرد بین کارکنان دولت و بخش خصوصی به کار برد.
بهبود نحوه تخصیص منابع: در بودجه ریزی عملیاتی، تخصیص منابع با شاخص های عملکرد مرتبط می شود. مرتبط ساختن برنامه ریزی استراتژیک به تخصیص منابع یکی از الزامات اصلی تخصیص منابع بر مبنای هدف است. سازمان ها باید شاخص های عملکرد و اهداف استراتژیک را در بودجه های پیشنهادی خود ارائه دهند. این شیوه به تصمیم گیران در زمینه تخصیص منابع در بین سازمان ها کمک می کند و مستلزم آن است که تحلیلگران بودجه، ضرورت بودجه درخواستی هر سازمان، رابطه آن با اولویت های برنامه استراتژیک سازمان، اهمیت آن برای اهداف سیاست های دولت، و خطرات یا میزان عدم قطعیت برآورد هزینه ها را بررسی کنند. این رویکرد تضمین می کند که همه پیشنهادهای بودجه ای با استفاده از معیارهای یکسان تحلیل شوند و اهمیت نسبی آن ها در نظر گرفته شود.
در برگرفتن کلیه سطوح مدیریت: بودجه ریزی عملیاتی یک فرایند پیشرونده می باشد که همه مدیران در یک سازمان را از بالاترین سطح تا مدیران برنامه وبخش در بر می گیرد. این فرایند شامل یک حلقه بازخورد می باشد که اطلاعات مناسبی را در اختیار مدیران ارشد قرار می دهد تا بهتر به مدیریت فعالیت ها بپردازند.
یک ابزار تشخیص ارزشمند ارائه می دهد: بودجه ریزی عملیاتی یک ابزار تشخیص ارزشمند برای توسعه درک هماهنگی بین منابع به کار رفته و عملکرد می باشد. مسئولان برنامه فرصت بررسی تعامل ظریف بین منابع و نتایج دلخواه را خواهند داشت. این موضوع واقعاً مدیریت کلی برنامه را بهبود می بخشد.
به توجیه بودجه کمک می کند: یک بودجه عملیاتی اثربخش، شفافیت بیشتری را به عملکرد عملیاتی برنامه نسبت به بودجه ریزی سنتی می دهد. بودجه ریزی عملیاتی با استفاده از مقیاس های واضح هزینه کلی فعالیت را به عنوان مبنایی برای چارچوب ستاده های برنامه و اهداف عملکرد می سنجد و ابزار ارزشمندی برای بررسی چگونگی تاثیر تغییرات در مخارج بر نتایج تأمین می کند.
به عنوان مبنایی برای نظام مدیریت عملکرد گسترده عمل می کند: به محض این که بودجه عملیاتی ایجاد شده، ممکن است مبنایی برای ایجاد یک نظام مدیریت عملکرد گسترده در چارچوب برنامه استراتژیک در سطح سازمان گردد. بودجه عملیاتی نشان می دهد چگونه هزینه ها بر عملکرد برنامه تاثیر می گذارد و چگونه ا ین عملکرد بر نتایج نهایی دلخواه اثر می گذارد. یک بودجه عملیاتی خوب تدوین شده برای مدیران نقطه آغازی به منظور نظارت بر عملکرد سازمانی می باشد.
اجازه می دهد برنامه ها اهداف دو جانبه داشته باشند: یک بودجه عملیاتی فرصت خلق اهداف دو جانبه به منظور سنجش ابعاد هزینه و نتایج را فراهم می کند. یک هدف می تواند مرتبط به نتایج دلخواه باشد و هدف دیگر می تواند اجرای برنامه ها با هزینه واحد معین باشد. در بودجه عملیاتی این دو بخش می توانند یکپارچه گردند تا هدف کلی درک گردد. تجربه نشان داده است که استفاده از بود
جه ریزی عملیاتی دولتی، مشوق قویی برای مدیران برنامه ایجاد می کند تا راه های ابتکاری برای کاهش هزینه و نیل به نتایج بهتر پیدا کنند. این امر مخصوصاً موقعی مصداق دارد که نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد وجود دارد.
امکان مقایسه در هزینه واحد ایجاد می کند: یک بودجه عملیاتی همچنین اطلاعات تطبیقی مفیدی ایجاد می کند. اگر یک واحد منطق های به هزینه پایین تر از استاندارد دست یابد، مدیران سازمان می توانند بهترین اقدامات ابتکاری را شناسایی کنند که منجر به چنین کاهش گردیده است و سپس موارد آموخته شده را فراگیر و تسهیم نمایند. با شناسایی عوامل گوناگون که هزینه های برنامه را شکل می دهد، مدیران می توانند فرایندها و استراتژی های جایگزین که ممکن است از لحاظ هزینه اثربخش تر باشد را شناسایی کنند.
تصمیمات آگاهانه و ملموس تر را حمایت می کند: بودجه ریزی عملیاتی تصمیمات آگاهانه تر و ملموس تر در مورد تأمین منابع را تسهیل می کند. مدیران سازمان دولتی باید از هزینه کلی عملیات و سطح نتایج حاصله آگاه باشند که بودجه ریزی عملیاتی این امر را تسهیل می کند.(مهدوی، ۱۳۸۶: ۱۱)

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول ۲-۱ ویژگی های شیوه های رایج بودجه ریزی را به اختصار با یکدیگر مقایسه می کند.
در پایان می توان گفت یکی از مهم ترین وجه افتراق این شیوه ها نوع اهداف آن هاست به گونه ای که پاسخ گویی مالی برای شیوه بودجه ریزی افزایشی اولین هدف تلقی می شود ، و در صورتی که هدف اصلی بودجه ریزی برنامه ای ، پاسخ گویی برنامه ای است بودجه ریزی های عملیاتی و بر مبنای صفر هر کدام به ترتیب کارایی و پی گیری برنامه های اولویت دار را مبنای عمل خود قرار می دهند. همین طور نقش آفرینان اصلی هر کدام از شیوه های بودجه ریزی نسبت به دیگری متفاوت است و اجراء دقیق هر کدام از این شیوه رابطه تنگاتنگی با شناسایی دقیق نقش آفرینان اصلی دارد.( پناهی،۱۳۸۶: ۵۰)

جدول ۲-۱) مقایسه شیوه های بودجه ریزی
نقاط ضعف کارایی ، اثر بخشی و ملاحظات آنی نادیده انگاشته می شود. نیازمند سرمایه گذاری چشمگیر در زمینه منابع است . احتمال ایجاد تعارض در آن بالاست .
نقاط قوت در مواردی که کمبود زمان وجود دارد خوب عمل می کند. پیوند آشکار میان فعالیت های برنامه و تخصیص بودجه ایجاد می کند. بخش ها را به کل و حال را به آینده
شرایط لازم برای موفقیت حداقل زمان مورد نیاز و حداقل متخصصین مورد
نیاز برای پی گیری بودجه نیازمند منابع لازم برای ایجاد طرح ها ، آرمان ها و اهداف برنامه
نقش آفرینان اصلی حسابدارن و مدیران بودجه علاقمند به ایجاد
توازن بودجه ای مدیران برنامه و حلیلگران برنامه
ویژگی‌‌های اصلی تأکید بر گذشته یا سال گذشته به عنوان پایه استفاده از فرمول هایی
همچون « سهم عادلانه » برای ایجاد توازن بودجه ای تأکید بر طرح ها ، آرمان ها و اهداف برنامه .
نیازمند بودجه ریزی بر اساس برنامه
هدف،پرسش اصلی مشکلی که باید حل شود پاسخ گویی مالی آیا اعتبار همان طور که قصد داریم خرج می شود؟ جلوگیری از استفاده نامناسب از منابع مالی پاسخ گویی برنامه ای آیا برنامه به اهداف و آرمان ها یش نائل می شود؟ اثر بخشی برنامه
عنوان بودجه ریزی افزایش بودجه ریزی برنامه ای
نقاط ضعف زمان بر و پرهزینه است.
بدلیل ترس از استفاده از شاخص‌ها برای مجازات و تنبیه پتانسیل زیاری برای ایجاد مقاومت دارد. فشار زیادی به منابع سازمان وارد می کند.
تهدید کننده است و معمولاً به ایجاد مقاومت می انجامد. مقایسه میان واحدهای سازمانی دشوار است.
نقاط قوت برای مستندسازی دستاوردها شیوه‌های عینی ایجاد می‌کند. فرصت بازنگری در فرضیات و فعالیت‌های کنونی را فراهم می‌آورد.
فرصت تجدید نظر در تخصیص منابع را فراهم می‌کند.
شرایط لازم برای موفقیت نیازمند منابع قابل توجهی برای ایجاد شاخص هیا معتبر
نیازمند زمان برای جلب اعتماد تصمیم گیران برای ایجاد شاخص‌های عملکردی. نیازمند زمان وو منابع چشمگیر برای بازنگری فعالیتها از صفر
نیازمند پرسنل و مدیرانی است که از اعتماد به نفس برخوردار باشند.
نقش آفرینان اصلی مسنولین ارشد دستگاه ها
کارشناسان اداری عادی بسته به جایگاه اصلی قدرت،بودجه‌ریزی صفر را می‌توان در هر یک از سطوح و یا تمام سطوح سازمان اجرا کرد.
ویژگی‌‌های اصلی برای اثربخشی و کارآیی تخصیص منابع شاخص‌هایی ایجاد می شود. بازنگری نظام مند برخی از بخش‌های فعالیت‌های برنامه های کنونی از ابتدا
هدف،پرسش اصلی مشکلی که باید حل شود کارایی/اثربخشی برنامه آیا برنامه از لحاظ هزینه ها اثربخش