۲-۱-۲ نئوری انعطاف پذیری شناختی راند جی. اسپیرونظریه انعطاف پذیری شناختی بر ماهیت یادگیری در حیطه های پیچیده و بدساختار تمرکز می کند. طبق این نظریه، یادگیرنده موفق(یعنی، انعطاف پذیر شناختی) کسی است که می تواند در پاسخ به خواست های موقعیتی متنوع به راحتی دانش را مجدداً سازماندهی کرده و به کار ببرند. یادگیرندگان […]

انعطاف پذیری منابع انسانی -پایان نامه

سیر شتابان تغییرات، سازمان ها را ناگزیر از حرکت در مسیر انعطاف پذیری نموده است. انعطاف پذیری به عنوان توانایی سازمان ها برای سازگاری با تغییرات غیرقابل پیش بینی انعطاف پذیری محیطی تعریف شده است و نیازمند توانایی و قابلیت لازم برای واکنش سریع نسبت به محیطمی باشد که تاثیر بسیار زیادی بر عملکرد سازمان […]

پایان نامه ها درباره انعطاف پذیری شناختی

در زمان کنو نی سازمان ها به صورت فز اینده ای با محیط پویا و در حال تغییر روبه رو هستند و مجبور شدند که خود را با این عوامل محیطی وفق دهند . تکنولوژی موجب تغییر کارها و سازمان ها شده است . بر ای مثال به جای سرپرستی مستقیم ، کارها به وسیله […]

پایان نامه انعطاف پذیری شناختی

بازتاب خود و بینش عوامل فراشناختی در خصوصی خود آگاهی است که مرکز روند تغییر هستند به گفته مارتین و روبین (۱۹۹۵)، انعطاف پذیری شناختی اشاره به آگاهی یک فرد دارد که در هر شرایط به گزینه های موجود داده شود. همچنین تمایل به انعطاف پذیری و انطباق با شرایط، و خودکارآمدی در انعطاف پذیری […]

منابع و ماخذ تحقیق برنامه چهارم توسعه

رشته: مدیریت اجراییگرایش:EMBAردیفسمتنام و نام خانوادگیمرتبه دانشگاهیدانشگاه یا مؤسسهامضا۱استاد راهنمادکتر محمدسعید جبل عاملیدانشیارعلم و صنعت ایران۲استاد مشاوردکتر سیامک نوریدانشیارعلم و صنعت ایران۳استاد مدعو خارجیدکتر محمد محمدپوراستادیارعلم و صنعت بهشهر۴استاد مدعو داخلیدکترحیدریدانشیارعلم و صنعت ایران تأییدیه‌ی صحت و اصالت نتایجبنام خدااینجانب محسن غضنفری گوغری به شماره دانشجویی ۸۷۲۲۲۰۳۲ دانشجوی رشته مدیریت اجرایی مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد […]