پایان نامه با کلید واژه جستجوی اطلاعات

و تنظیم مقرراتند، از علائق عمومی، درک حمایت گرایانه دارند. البته یک سازمان، ممکن است از چند فلسفه برای تعیین خط مشی بهره برد یا از بخشهایی از هریک از این فلسفه ها در فعالیتهایش استفاده کند. اداره تامین اجتماعی از اینگونه سازمانها است درحالیکه اداره استاندارد در این زمینه نابتر است و بیشتر از […]

پایان نامه رشته مدیریت درباره : رفتار سازمانی

ای جهت تعیین میزان تأثیرمبانی گروهی رفتار سازمانی در رفتار کارمندان دانشگاه شیراز ۲۳۵جدول شماره‌ی (۴- ۳): نتایج آزمون تی تک نمونه ای جهت تعیین میزان تأثیرمبانی سازمانی رفتار سازمانی در رفتار کارمندان دانشگاه شیراز ۲۳۶جدول شماره‌ی (۴- ۴): مقایسه بین میانگین عوامل فردی تأثیر گذار بر رفتار کارمنداندر دانشگاه شیراز ۲۳۷جدول شماره‌ی (۴-۵)آزمون تعقیبی […]

منابع و ماخذ مقاله وسایل ارتباط جمعی

برابر با ۳۸۰۰یورو (۵ میلیون تومان )هزینه داشته است.به عبارت دیگر میانگین هزینه خریداری یک فیلم ایرانی ۷برابر یک فیلم خارجی بوده است و به همین علت در برابر خرید کمتر از ۵۰ فیلم ایرانی بیش از ۴۰۰ فیلم خارجی یعنی حدود ۸برابر خریداری شده است. (گزارش سال ۱۳۸۷ سازمان صداوسیما جدول ۳۶)در همین سال […]

پایان نامه رشته مدیریت درباره : رفتار سازمانی

مطالبعنوان صفحه فصل اول: کلیات پژوهش۱-۱ مقدمه ۲۱-۲- بیان مسأله ۴۱-۳- ضرورت و اهمیت پژوهش ۷۱-۴- اهداف پژوهش ۱۱۱-۵- سؤالات پژوهش ۱۱۱-۶- تعاریف مفهومی متغیر ها ۱۲۱-۶-۱-رفتار سازمانی ۱۲۱-۶-۲-مبانی رفتار سازمانی ۱۲۱-۶-۳-عوامل فردی ۱۲ ۱-۶-۴ -عوامل گروهی ۱۳۱-۶- ۵-عوامل سازمانی ۱۳۱-۷- تعاریف عملیاتی متغیر ها ۱۴۱-۷-۱ – مبانی رفتار سازمانی ۱۴۲-۷-۲- عوامل فردی ۱۴۱-۷-۳- عوامل […]

پایان نامه با کلید واژه خدمات بهداشتی

آن در کشور انگلستان، اشاره میشود: سرمایه داری صنعتی بعنوان یک سیستم اقتصادی در قرن۱۹ منجر به پیامدهایی خاص همچون رشد محرومیت شهری و آلودگی در شهرهای بزرگ انگلستان گردید. از اینرو برای مدیریت و کنترل دستاوردها، دولت انگلستان به تصویب قوانین ضدفقر پرداخت تا فقرا نیز بتوانند بهترین کارکرد خود را ارائه دهند و […]

پایان نامه با کلید واژه خط مشی گذاری عمومی

خط مشی عمومی و نیز تلاش برای بسط گزاره های کلی آزمودنی درباره علل و پیامدهای خط مشی عمومی و انباشت یافته های قابل اعتماد(در کل مرتبط)، میباشد. وقتیکه توافقی کلی درین باره که مشکلات چه هستند، وجود نداشته باشد، تجزیه و تحلیل خط مشی نمیتواند برای معضلات، راه حلهایی ارائه دهد. تجزیه و تحلیل […]

پایان نامه با کلید واژه حداکثرسازی سود

مکرر، تکنولوژی و یا حتی پایگاه داده سریع التغییر، حتی آب و هوای متغیر و گاهی غیرقابل پیش بینی که پیشاپیش نمیتوان برای آنها الگوهایی تعیین کرد، موجب پویایی محیط میشوند)، پیچیدگی(محیط یک سازمان میتواند شامل طیفی از سازمانهای ساده تا پیچیده باشد. اگر بتوان محیط را به اجزای به آسانی قابل درک، تقسیم کرد […]

منابع و ماخذ مقاله رادیو و تلویزیون

به ترتیب عبارتند از: فیلم و سریال، شوى تلویزیونى، مسابقات و سرگرمى، برنامه‏هاى ورزشى، خبر و تحلیل سیاسى، موسیقى و هنر و برنامه‏هاى علمى. از میان بینندگان شبکه‏هاى ماهواره‏اى، ۴۰ درصد گفته‏اند در مقایسه با سال گذشته همانند قبل به تماشاى ماهواره مى‏پردازند. در حالى که ۲۸ درصد بیشتر از قبل و ۲۷ درصد کمتر […]