منابع و ماخذ تحقیق برنامه چهارم توسعه

رشته: مدیریت اجراییگرایش:EMBAردیفسمتنام و نام خانوادگیمرتبه دانشگاهیدانشگاه یا مؤسسهامضا۱استاد راهنمادکتر محمدسعید جبل عاملیدانشیارعلم و صنعت ایران۲استاد مشاوردکتر سیامک نوریدانشیارعلم و صنعت ایران۳استاد مدعو خارجیدکتر محمد محمدپوراستادیارعلم و صنعت بهشهر۴استاد مدعو داخلیدکترحیدریدانشیارعلم و صنعت ایران تأییدیه‌ی صحت و اصالت نتایجبنام خدااینجانب محسن غضنفری گوغری به شماره دانشجویی ۸۷۲۲۲۰۳۲ دانشجوی رشته مدیریت اجرایی مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد […]

فایل رایگان پایان نامه مدیریت : معادلات ساختاری

مورد بررسی قرار می‌دهد. بنابراین بر اساس این تکنیک محقق ابتدا باید به تدوین مدل نظری اقدام کند تا در عمل بتواند آن را محک بزند. تحلیل عاملی تاییدی مورد ویژه‌ای از مدل معادلات ساختاری است که به ساختار کوواریانس یا مدل روابط ساختاری خطی نیز معروف است (کلانتری، ۱۳۸۸).تحلیل عاملی تاییدی دارای ویژگی‌هایی است […]

پایان نامه مدیریت در مورد : توسعه صنعت گردشگری

فراوانی تجمعی و در نهایت نمودار میله ای توزیع درصد فراوانی داده ها، بیان می شود که نمایانگر ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان به پرسش نامه می باشد. ۱-۲-۴ جنسیتهمانگونه که از جدول و نمودار زیر مشخص است ۵/۸۷ درصد پاسخ دهندگان مرد ها و ۵/۱۲ درصد، شامل زنان می شود.جدول۱-۴: جدول توزیع فراوانی […]

پایان نامه مدیریت در مورد : جاذبه های گردشگری

رایج بود به تدریج توسط زبان ترکی جایگزین شده ‌است. با وجود گرایشات دوگانه مذهبی و قومی، پیروان هر دو مذهب با احترام به اعتقادات یکدیگر، مراسم دینی، ملی و مناسک خود را برگزار می‌کنند. در عروسی‌های هر قوم، موسیقی و آوازهای محلی کردی و آذری اجرا می‌شود.تنوع پوشاک مردم روستا علاوه بر تأثیر از […]

فایل رایگان پایان نامه مدیریت : صادرات غیر نفتی

……………………………………………………………………………………۱۷۵۵-۶-۲ پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………..۱۷۶پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۷۷منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………۱۸۱چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………..۱۹۲ فهرست جدول‌هاجدول ۲ – ۱ مطالب مربوط به ابعاد ………………………………………………………………………. ۲۰جدول ۲-۲ : مراحل فرآیند مدیریت دانش ………………………………………………………………۳۴جدول ۲-۳ مدل تعامل دانش نهفته و صریح ……………………………………………………………۴۲جدول ۳-۱ متغیرها و بررسی روایی آنها …………………………………………………………………۸۵جدول ۳-۲ ضریب الفای کرونباخ (برای ۳۱۷ عدد پرسشنامه) …………………………………………..۸۸جدول […]

فایل رایگان پایان نامه مدیریت : ویژگی های جمعیت شناختی

عنوان : نقش پیاده سازی مدیریت دانش در افزایش صادرات فرش ایراننگارش:مهدی انصاریامضاء هیأت داوران پروژه:امضاء هیأت داوران سمینار:استاد راهنما: دکتر ناصر آزاد۱-استاد راهنما: دکتر ناصر آزاداستاد مشاور: دکتر سید محسن سید علی اکبر۲- مدیر گروه: دکتر ناصر آزادهیأت ژوری: دکتر غلامرضا حیدری کرد زنگنهتاریخ دفاعیه: ۹/ ۱۰/ ۱۳۹۱مدیر گروه: دکتر ناصر آزادتاریخ دفاعیه: ۹/ […]

پایان نامه مدیریت در مورد : توسعه گردشگری

گردشگری باید برای بهره جستن از فرصت های خارجی و پرهیز از اثرات ناشی از تهدیدات خارجی یا کاهش دادن آن ها در صدد تدوین استراتژی هایی برآیند (دیوید، ۱۹۹۹).فصل دوم :مبانی نظری تحقیق۱-۲ مقدمه برنامه ریزی فعالیتی بسیار منظم و رسمی است که از طریق آن جامعه دچار تغییر می شود. برنامه ریزی توانایی […]

پایان نامه مدیریت در مورد : توسعه صنعت گردشگری

۴ جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸۲-۲-۴ میزات تحصیلات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹۳-۲-۴ سابقه کار…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰۳-۴ تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱ برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی […]

پایان نامه مدیریت در مورد : اقتصاد گردشگری

پورتر……………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۰۲-۵-۲ بررسی عوامل داخلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۱۱-۲-۵-۲ مدل زنجیره ارزش پورتر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۳۲-۲-۵-۲ تحلیل وظیفه ای دیوید…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵۶-۲ گام های تدوین استراتژی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶۱-۶-۲ تدوین چشم انداز……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶۲-۶-۲ بیانیه ماموریت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷۳-۶-۲ تجزیه و تحلیل محیطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷۴-۶-۲ تعیین اهداف بلند مدت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷۵-۶-۲ اهداف عملیاتی یا کوتاه مدت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸۶-۶-۲ تدوین و طراحی استراتژی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۸۷-۲ بررسی اجمالی وضع موجود شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………………………۵۹۱-۷-۲ موقعیت جغرافیایی شهرستان تکاب………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹۲-۷-۲ ویژگی های جغرافیایی شهرستان تکاب…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰۳-۷-۲ موقعیت طبیعی […]

پایان نامه مدیریت در مورد : برنامه ریزی راهبردی

     لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت             گردشگری، برنامه ریزی راهبردی، راهبردهای توسعه صنعت گردشگری، شهرستان تکاب، ماتریس SWOT، ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)Email: Farhang_69521@yahoo.com فهرست مطالبفصل اول: طرح و کلیات تحقیق۱-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲-۱ بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳-۱ اهمیت و ضرورت موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴-۱ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۵-۱ سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۶-۱ روش شناسی […]