پایان نامه مدیریت در مورد : برنامه ریزی راهبردی

     لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت         

 

 
گردشگری، برنامه ریزی راهبردی، راهبردهای توسعه صنعت گردشگری، شهرستان تکاب، ماتریس SWOT، ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM)
Email: Farhang_69521@yahoo.com

فهرست مطالب
فصل اول: طرح و کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲
۲-۱ بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳
۳-۱ اهمیت و ضرورت موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵
۴-۱ اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶
۵-۱ سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷
۶-۱ روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۷
۱-۶-۱ نوع و روش کلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷
۲-۶-۱ روش های گردآوری داده ها و ابزار مورد استفاده برای آن………………………………………………………………………………………………………………….۷
۳-۶-۱ روش نمونه گیری و تخمین حجم جامعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷
۱-۳-۶-۱ روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۷
۲-۳-۶-۱ تخمین حجم جامعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸
۴-۶-۱ روش های تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۸
۷-۱ قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹
۱-۷-۱ قلمرو مکانی-جامعه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹
۲-۷-۱ قلمرو زمانی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹
۸-۱ چارچوب کلان نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۹
۱-۸-۱ مرحله شروع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰
۲-۸-۱ مرحله ورودی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
۳-۸-۱ مرحله مقایسه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
۴-۸-۱ مرحله تصمیم گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
۹-۱ موانع و محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

۱۰-۱ پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳
۱۱-۱ شرح واژه ها و اصطلاحات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
۱-۲ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶
۲-۲ گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۷
۱-۲-۲ تعاریف گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷
۲-۲-۲ بررسی اثرات گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۸
۱-۲-۲-۲ اثرات اقتصادی توسعه گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸
۲-۲-۲-۲ اثرات اجتماعی توسعه گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۹
۳-۲-۲-۲ اثرات محیطی توسعه گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰
۳-۲ برنامه ریزی گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲
۱-۳-۲ اهداف برنامه ریزی گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲
۲-۳-۲ اهمیت برنامه ریزی گردشگری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۲
۳-۳-۲ رویکردهای برنامه ریزی گردشگری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴
۱-۳-۳-۲ رویکرد سیستمی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۴
۲-۳-۳-۲ رویکرد توسعه پایدار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۵
۳-۳-۳-۲ رویکرد برنامه ریزی جامع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۵
۴-۳-۳-۲ رویکرد راهبردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۶
۵-۳-۳-۲ رویکرد جامعه محور………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۶
۴-۲ برنامه ریزی راهبردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷
۱-۴-۲ تعاریف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷
۱-۱-۴-۲ راهبرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۱-۴-۲ مدیریت راهبردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۷
۳-۱-۴-۲ برنامه ریزی راهبردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۷
۲-۴-۲ پارادایم ها و مکاتب مدیریت راهبردی………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۸
۱-۲-۴-۲ مکتب پیش تدبیری (تجویزی)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۸
۲-۲-۴-۲ مکتب تجربی انطباقی (توصیفی)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۲۹
۳-۲-۴-۲ مکتب تلفیقی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۰
۴-۲-۴-۲ مکاتب ۱۰ گانه مینتزبرگ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۱
۳-۴-۲ برنامه ریزی راهبردی گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳
۱-۳-۴-۲ مفاهیم برنامه ریزی راهبردی گردشگری……………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۳
۴-۴-۲ مفهوم و تاریخچه ی کاربرد برنامه ریزی راهبردی……………………………………………………………………………………………………………………………۳۵
۵-۴-۲ : روش ها، مدل ها و تکنیک های برنامه ریزی راهبردی………………………………………………………………………………………………………………….۳۷
۱-۵-۴-۲ مدل فرآیند برنامه ریزی راهبردی استونر و فریمن……………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۵-۴-۲ مدل برنامه ریزی راهبردی برایسون……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۹
۳-۵-۴-۲ مدل فرایند برنامه ریزی راهبردی کاتلر……………………………………………………………………………………………………………

……………………….۴۰
۴-۵-۴-۲ مدل تعدیل شده از کاتلر با سیاست مختلف بازیگران………………………………………………………………………………………………………………….۴۱
۵-۵-۴-۲ مدل فرآیند برنامه ریزی استراتژیک ون دن بروک………………………………………………………………………………………………………………………۴۲
۶-۵-۴-۲ پنج گام فرآیند مدیریت راهبردی از دیدگاه تامپسون………………………………………………………………………………………………………………….۴۴
۷-۵-۴-۲ الگوی جامع مدیریت راهبردی دیوید……………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۴
۶-۴-۲ مقایسه بین مدل ها و انتخاب مدل پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….۴۵
۵-۲ تحلیل محیط خارجی و داخلی سازمان………………………………………………………………………………………………………………………………۴۶
۱-۵-۲ بررسی عوامل خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۶
۱-۱-۵-۲ تحلیل محیط کلان خارجی(PESTEL )………………………………………………………………………………………………………………………………………49

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۲-۱-۵-۲ الگوی مبتنی بر پنج نیروی رقابتی

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *