فایل رایگان پایان نامه مدیریت : ویژگی های جمعیت شناختی

عنوان :
نقش پیاده سازی مدیریت دانش در افزایش صادرات فرش ایران
نگارش:
مهدی انصاری
امضاء هیأت داوران پروژه:
امضاء هیأت داوران سمینار:
استاد راهنما: دکتر ناصر آزاد
۱-استاد راهنما: دکتر ناصر آزاد
استاد مشاور: دکتر سید محسن سید علی اکبر
۲- مدیر گروه: دکتر ناصر آزاد
هیأت ژوری: دکتر غلامرضا حیدری کرد زنگنه
تاریخ دفاعیه: ۹/ ۱۰/ ۱۳۹۱
مدیر گروه: دکتر ناصر آزاد
تاریخ دفاعیه: ۹/ ۱۰/ ۱۳۹۱

سپاسگزاری
با سپاس از اساتید گرانقدرم
جناب آقای دکتر آزاد و جناب آقای دکتر سید علی اکبر

تقدیم به
پدر و مادر عزیزم
که بزرگترین سرمایه‌های
زندگی‌ام هستند.

فهرست مطالب
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………..
۱
فصل ۱ : کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………
۴
۱-۲ شرح و بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………….
۵
۱-۳ پرسش اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………….
۷
۱-۴ اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..
۷
۱-۵ قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….
۸
۱-۶ تعریف اصطلاحات …………………………………………………………………………………………………..
۸
فصل ۲ : ادبیات پژوهش
۲ – ۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….
۱۱
۲-۲ مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………………………..
۱۲
۲ – ۲ – ۱ تاریخچه مدیریت دانش …………………………………………………………………………………..
۱۲
۲-۲-۲ انواع دانش ……………………………………………………………………………………………………………
۱۴
۲ – ۲ – ۳ تعاریف ………………………………………………………………………………………………………….
۱۵
۲ – ۳ مدیریت دانش و تدوین دانش ………………………………………………………………………………….
۲۰
۲ – ۴ اکتساب دانش ……………………………………………………………………………………………………….
۲۱
۲ – ۵ تسهیل و انتقال دانش ……………………………………………………………………………………………….
۲۱
۲ – ۶ کاربری دانش ………………………………………………………………………………………………………..
۲۲
۲ – ۷ ذخیره (انباشت) دانش………………………………………………………………………………………………
۲۲
۲ – ۸ اهمیت مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………….
۲۲
۲ – ۹ الزامات سیستم‌های مدیریت دانش ……………………………………………………………………………
۲۲
۲ – ۱۰ سرمایه فکری چیست؟ ………………………………………………………………………………………….
۲۴
۲ – ۱۱رویکردها و روشهای اندازه‌گیری نامشهودها ………………………………………………………………
۲۵
۲ – ۱۲ سرمایه انسانی ……………………………………………………………………………………………………….
۲۶
۲ – ۱۳ اهدف مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………….
۲۷
۲ – ۱۴ مدیریت دانش جدید ……………………………………………………………………………………………..
۲۸
۲ – ۱۵ زنجیره اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………
۲۹
۲ – ۱۶ داده ……………………………………………………………………………………………………………………..
۳۰
۲ – ۱۷ اطلاعات ………………………………………………………………………………………………………………
۳۰
۲ – ۱۸ نقش فن آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………
۳۱
۲ – ۱۹ دانش …………………………………………………………………………………………………………………..
۳۱
۲ – ۲۰ مدیریت داده، مدیریت اطلاعات و مدیریت دانش …………………………………………………….
۳۲
۲ – ۲۰ – ۱ مدیریت داده ………………………………………………………………………………………………….
۳۲
۲-۲۰-۲ مدیریت اطلاعات ………………………………………………………………………………………………..
۳۲
۲ – ۲۱ فرایندها در مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………..
۳۳
۲ – ۲۲ عناصر اساسی مدیریت دانش …………………………………………………………………………………
۳۴
۲ – ۲۳ نقش دانش در مدیریت دانش ………………………………………………………………………………….
۳۶
۲ – ۲۴ نقش مدیریت در مدیریت دانش……………………………………………………………………………….
۳۷
۲ – ۲۵ نقش تکنولوژی اطلاعات در مدیریت دانش ……………………………………………………………..
۳۹
۲ – ۲۶ تأثیر فرهنگ سازمانی بر پیاده سازی مدیریت دانش …………………………………………………..
۴۰
۲ – ۲۷ مدلهای مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………
۴۱
۲ – ۲۸ تولید دانش ………………………………………………………………………………………………………….
۴۸
۲ – ۲۹ انتقال دانش …………………………………………………………………………………………………………
۴۸
۲ – ۳۰ فناوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………..

۵۰
۲ – ۳۱ فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………………………………………………
۵۱
۲ – ۳۲ صادرات ………………………………………………………………………………………………………………
۵۴
۲ – ۳۳ فرایند صادرات ……………………………………………………………………………………………………..
۶۰
۲-۳۴ محرک های صادرات ……………………………………………………………………………………………….
۶۱
۲-۳۵ برنامه راهبردی توسعه صادرات غیرنفتی ایران ……………………………………………………………..
۶۲
۲-۳۶ روند صادرات غیر نفتی ……………………………………………………………………………………………
۶۳
۲-۳۷ فرش ایران ……………………………………………………………………………………………………………..
۶۶
۲-۳۸ سابقه تحقیقات ……………………………………………………………………………………………………..
۶۹
۲-۳۸-۱ پیشینه داخلی ……………………………………………………………………………………………………..
۶۹
۲-۳۸-۲ پیشینه خارجی ……………………………………………………………………………………………………
۷۳
فصل ۳ : روش اجرایی تحقیق
۳-۱مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………..
۷۸
۳-۲روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………
۷۸
۳-۳ تحقیقات همبستگی ……………………………………………………………………………………………………
۷۹
۳-۴ قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….
۸۰
۳-۵ روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه ……………………………………………………………………….
۸۰
۳-۶ نمونه گیری تصادفی ساده …………………………………………………………………………………………..
۸۱
۳-۷ تعیین حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………
۸۱
۳-۸ روش تعیین حجم نمونه ……………………………………………………………………………………………..
۸۲
۳-۹ روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………….
۸۲
۳-۱۰ بررسی مدارک و اسناد ……………………………………………………………………………………
۸۲
۳-۱۱ پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………
۸۳
۳-۱۲ طیف لیکرت ……………………………………………………………………………………………….
۸۳
۳-۱۳ ابزار جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………….
۸۳
۳-۱۴ روایی و پایایی تحقیق ………………………………………………………………………………….
۸۴

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

۳-۱۵ روش آلفای کرونباخ ……………………………………………………………………………………..
۸۷
۳-۱۶ آزمون بارتلت و کایزر – میر – اوکین ………………………………………………………………..
۸۸
۳-۱۷ متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………….
۸۹
۳-۱۸ روش تجزیه و تحلیل و داده ها …………………………………………………………………………..
۹۰
۳-۱۹ تحلیل عاملی ………………………………………………………………………………………………..
۹۰
۳-۲۰ تحلیل ماتریس کوواریانس ………………………………………………………………………………
۹۱

     لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت         

 

 
3-21 مدل معادلات ساختاری …………………………………………………………………………………..
۹۱
۳-۲۲ شاخص های برازندگی مدل …………………………………………………………………………….
۹۳
فصل ۴ : تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق
۴-۱ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………
۹۶
۴-۲ توصیف داده ها ………………………………………………………………………………………………
۹۶
۴-۳ ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه ……………………………………………………………….
۹۷
۴-۳-۱ توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان …………………………………………………………………
۹۷
۴-۳-۲ توزیع آماری وضعیت تاهل پاسخ دهندگان …………………………………………………………
۹۷
۴-۳-۳ توزیع آماری سن پاسخگویان ………………………………………………………………………..
۹۸
۴-۳-۴ توزیع آماری تحصیلات پاسخ دهندگان ……………………………………………………………
۹۹
۴-۴ تحلیل عاملی اکتشافی ……………………………………………………………………………………..
۹۹
۴-۴-۱ ماتریس همبستگی مناسب …………………………………………………………………………….
۹۹
۴-۴-۲ استخراج مجموعه عوامل اولیه ………………………………………………………………………..
۱۰۱
۴-۴-۳ چرخش و انتخاب نهایی عاملها ………………………………………………………………………..
۱۰۳
۴-۴-۴ تفسیرنتایج تحلیل عاملی ……………………………………………………………………………..
۱۰۴
۴-۵ فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………….
۱۰۵
۴-۶ برازش مدل هشت عاملی صادرات ………………………………………………………………………
۱۰۶
۴-۷ نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………
۱۶۸
فصل ۵ : بحث و نتیجه گیری
۵-۱ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..
۱۷۰
۵-۲ نتایج حاصل از بررسی عوامل و سوالات تحقیق ……………………………………………………..
۱۷۱
۵-۳ نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………..
۱۷۱
۵-۳-۱ نتایج ویژگی های جمعیت شناختی گروه نمونه …………………………………………………..
۱۷۱
۵-۴ مهمترین یافته های تحقیق …………………………………………………………………………………..
۱۷۳
۵-۵ محدودیت ها …………………………………………………………………………………………………
۱۷۵
۵-۶ پیشنهادات تحقیق …………………………………………………………………………………………..
۱۷۵
۵-۶-۱ پیشنهادهای کاربردی

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *