Category Archives: پایان نامه ارشد

شبیه­ سازی گسترش آتش­ سوزی با استفاده از مدل شبیه­ ساز سطح آتش (FARSITE)

عنوان کامل پایان نامه :

سایت منبع

 شبیه­ سازی گسترش آتش­ سوزی با بهره گیری از مدل شبیه­ ساز سطح آتش (FARSITE)

قسمتی از متن پایان نامه :

چکیده

یکی از معضلات پیش­روی مدیریت مراتع و جنگل­ها در نواحی شمالی کشور، آتش­سوزی­هایی می­باشد که خسارت­های زیست محیطی و مالی سنگینی را تحمیل می­کند. مدیریت ریسک آتش­سوزی در ارتباط با اقدامات پیشگیرانه می­تواند عرصه طبیعی را از گزند بسیاری از زیان­های ناشی از آتش­سوزی محافظت کند. مساحتی از عرصه­های طبیعی که در نتیجه شروع آتش­سوزی ممکن می باشد دچار حریق گردد موضوعی می باشد که کمتر به آن توجه شده می باشد. پس پژوهش حاضر کوشش دارد روش جدیدی را در زمینه پهنه­بندی عرصه­های طبیعی از نظر خطر گسترش و وسعت آتش­سوزی ارائه کند. به مقصود شبیه­سازی نرخ گسترش و مساحت دچار آتش­سوزی در این پژوهش از مدل FARSITE که یک مدل برداری مطالعه رفتار و گسترش آتش به شمار می­رود، بهره گیری گردید. مدل ماده سوختنی به عنوان یکی از ارکان اصلی در شبیه­سازی با در نظر داشتن شرایط پوشش گیاهی منطقه تعیین گردید. تغییرات محلی سرعت و جهت باد که در نتیجه شرایط توپوگرافی منطقه حادث می­گردد، مدلسازی و در FARSITE مورد بهره گیری قرار گرفت. همچنین به مقصود ارزیابی مدل FARSITE در شبیه­سازی گسترش آتش­سوزی در منطقه مورد مطالعه، از یک مورد آتش­سوزی که در منطقه به وقوع پیوست، بهره گیری گردید که دقت بدست آمده با بهره گیری از شاخص کاپا برابر 42 درصد می­باشد. مقایسه و تحلیل آتش­سوزی شبیه­سازی شده با آتش­سوزی واقعی، نشان می­دهد مدل FARSITE قابلیت شبیه­سازی آتش­سوزی­های بالقوه را در عرصه­های طبیعی منطقه دارا می­باشد. پس فرایند پهنه­بندی دربرگیرنده شبیه­سازی­های متعددی از گسترش آتش­سوزی­های سطحی بالقوه می­باشد. مقایسه نتیجه نهایی پهنه­بندی با سوابق آتش­سوزی­های موجود حکایت از سازگاری اینگونه نقشه­ها با واقعیت موجود دارد.

 

کلمات کلیدی: جنگل، آتش­سوزی، مدل ماده سوختنی، FARSITE، شهرستان نکا

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

در همین بین سؤالی به تبیین زیر در ارتباط با این پژوهش مطرح می گردد که:

آیا مدل شبیه ساز سطح آتش (FARSITE) قابلیت شبیه سازی گسترش آتش سوزی در جنگل­های منطقه مورد مطالعه را دارد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

مقاله رایگان فاکتورهای کنترل کننده اقلیم شهر-دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-  فاکتورهای کنترل کننده اقلیم شهر

بسیاری از جنبه های شهرسازی محیط فیزیکی را تغییر می دهند که منجر به تغییراتی در تخلیه انرژی، شرایط حرارتی، شار رطوبتی و سیستم چرخه باد می گردد، که شامل آلودگی هوا، گرمای آنتروپوژنیک، نفوذپذیری سطح، خصوصیات حرارتی مواد سطح و هندسه سطح می گردد (Oke, 1981). دیگر فاکتورهایی که در اقلیم شهری بایستی مورد توجه قرار بگیرند اندازه شهر، جمعیت شهر، جایگاه شهر و توزیع کاربری اراضی می باشد. همچنین اقلیم یک شهر خاص به وسیله بسیاری از فاکتورهای طبیعی، هم در مقیاس ماکرو مانند عرض جغرافیایی و هم در مقیاس متوسط، مانند توپوگرافی و پدیده های آبی کنترل می گردد. در حالی که یک شهر رشد می کند و گسترش می یابد فاکتورهای جدیدی روی اقلیم محلی شهر اثر گذار می شوند و در شکل گیری اقلیم های شهری مجزا شرکت می کنند.

سایت منبع

همچنین پوشش طبیعی زمین که ممکن می باشد از علفزار یا مرتع باشد در شهرها تنها بخش های بسیار کوچکی را شامل می گردد. سطح شهرها به علت آنکه از موزاییک های مواد مختلفی پوشیده شده، خصوصیات بسیار پیچیده ای دارد، هر کدام از این مواد آلبدوهای مخصوص به خود را دارند که درصد تابش های جذبی و بازتابی خورشید را در سطح تغییر می دهند. برای یک شهر اندازه آلبدو حدود 10 تا 15 درصد کاهش می یابد که به معنای جذب بیشتر تابش ورودی خورشید توسط شهرها می باشد. به علاوه اغلب مواد تشکیل دهنده ساختمان ها که در ساختار شهرها بهره گیری می شوند، ظرفیت حرارتی زیاد و هدایت حرارتی بالایی دارند. ترکیب آلبدو پایین و ظرفیت حرارتی بالا فاکتور بسیار مهمی برای کنترل اقلیم شهر می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

فاکتورهای کنترل کننده اقلیم شهر-دانلود پایان نامه ارشد

سایت منبع

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1-  خوشه بندی

خوشه‌بندی را می‌توان به عنوان مهمترین مسئله در یادگیری بدون نظارت در نظر گرفت. خوشه‌بندی با یافتن یک ساختار درون یک مجموعه از داده‌های بدون برچسب درگیر می باشد. خوشه‌ به مجموعه‌ای از داده‌ها گفته می گردد که به هم شباهت داشته باشند. در خوشه‌بندی کوشش می گردد تا دادهها به خوشه‌هایی تقسیم شوند که شباهت بین داده‌های درون هر خوشه حداکثر و شباهت بین داده‌های درون خوشه‌های متفاوت حداقل گردد. به مقصود برآورد این ارتباط شباهت نیاز به یک سری معیارهای شباهت می باشد. تا کنون معیارهای شباهت بسیاری ارائه شده اندولی معمولترین آنها محاسبه فاصه پیکسل ها در فضای چندطیفی می باشد(ریچاردز، 1995)

شکل ‏3‑3خوشه بندی با معیار فاصله به عنوان عدم شباهت

در این شکل نمونه‌ای از اعمال خوشه‌بندی روی یک مجموعه از داده‌ها مشخص شده می باشد که از معیار فاصله [1]به عنوان عدم شباهت 2 بین داده‌ها بهره گیری شده می باشد.

1-1-2-  روش‌های خوشه‌بندی

روش‌های خوشه‌بندی را می‌توان از چندین جنبه تقسیم‌بندی نمود:1-خوشه‌بندی انحصاری یا سخت [2]3و خوشه‌بندی با هم‌پوشی یا نرم24. در روش خوشه‌بندی انحصاری پس از خوشه‌بندی هر داده دقیقأ به یک خوشه تعلق می‌گیرد مانند روش خوشه‌بندیK-Means . اما در خوشه‌بندی با همپوشی پس از خوشه‌بندی به هر داده یک درجه تعلق بازاء هر خوشه نسبت داده می گردد. به تعبیری یک داده می‌تواند با نسبتهای متفاوتی به چندین خوشه تعلق داشته باشد. نمونه‌ای از آن خوشه‌بندی فازی1 می باشد.  2-خوشه‌بندی سلسله مراتبی2 و خوشه‌بندی مسطح3.در روش خوشه بندی سلسله مراتبی، به خوشه‌های نهایی بر اساس ویژگی آنها ساختاری سلسله‌ مراتبی نسبت داده می گردد. مانند روش Single Link. اما در خوشه‌بندی مسطح تمامی خوشه‌های نهایی در یک سطح هستند مانند  K-Means. به ساختار سلسله مراتبی حاصل از روشهای خوشه‌بندی سلسله مراتبی دندروگرام4 گفته می گردد.

1 – Distance

2 – Dissimilarity

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3 – Hierarchical

4 – Flat

5 – Dendogram

3 – Exclusive or Hard Clustering

4 – Overlapping or Soft Clustering

1 –F c-mean

2 -– Hierarchical

3 -Flat

4 – Dendrogram

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

فاکتورهای کنترل کننده اقلیم -دانلود پایان نامه ارشد رشته جغرافیا

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

شرایط اقلیمی مانند جهت و فرکانس بادها از یک طرف، توپوگرافی خاص تبریز از طرف دیگر به اضافه استقرار نامناسب کارخانجات عمده آلاینده سبب شده می باشد که یک هسته آلوده هوایی در شمالغرب تبریز خودنمایی کند. در مطالعه عوامل اقلیمی موثر در آلودگی هوای تبریز، مشخص گردید که بیشترین تاثیر آنها، ایجاد وتشکیل هسته هوای آلوده بوده می باشد (زاهدی، 1378).

تبریز از آلوده ترین شهرهای ایران می باشد و اندازه آلودگی هوا در این شهر روزبه‌روز افزایش یافته و شدیدتر می گردد. مهم‌ترین علت آلودگی هوای تبریز، حمل و نقل درون‌شهری می باشد و وجود صنایع بزرگ و مادر در پیرامون شهر نیز از دیگر عوامل تأثیرگذار بر آلودگی هوای این شهر به‌شمار می‌رود.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عمده منابع آلاینده هوا در این بخش در محدوده شهرستان تبریز متمرکز شده که از آن جمله می توان به صنعت و صنایع زیر تصریح نمود. نیروگاه حرارتی و پالایشگاه تبریز ، پتروشیمی و کوره های آجرپزی و آسفالت پزی در سطح سایر شهرستانها نیز مراکز آجرپزی و کارخانجات و آسفالت و کوره های غیر مجاز زغال گیری و آهک پزی ها وجه غالب منابع آلاینده هوا را به خود اختصاص داده اند.

تولید بیش از 2000 تن مواد آلوده کننده ومسموم در تبریز قابل تامل می باشد. با اینکه وسایل نقلیه موتوری در شهرهای بزرگ در آلودگی هوا تأثیر مهمی دارند اما در تبریز در درجه دوم قرار گرفته اند یعنی 23 آلودگی را شامل می گردد.  اما دو کارخانه پالایشگاه تبریز و نیروگاه حرارتی مسئولیت 60 درصد کل آلودگی هوا را بر عهده دارند و با محاسبه سایر منابع صنعتی بزرگ، بیش از 75 درصد آلایندگی را به خود اختصاص می دهند (زاهدی، 1378).

 

با تشدید ترافیک خودروها و افزایش آلوده‌کننده‌هایی مانند نیروگاه حرارتی، صنایع پتروشیمی و پالایشگاه، آلودگی هوا از میانه‌های سده بیستم پیوسته در حال افزایش بوده‌می باشد. تهدید اصلی محیط‌زیستی در حال حاضر ریزگردهای واردشده از عراق و خشکیدگی دریاچه ارومیه می باشد. احتمالاً در آینده باد، ذرات نمک و املاح دیگر را در نواحی اطراف دریاچه ارومیه –به ویژه تبریز– پراکنده ساخته و سلامتی ساکنان این شهر را به خطر بیندازد (H. Golabian ،2011).

سایت منبع

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

فاکتورهای کنترل کننده اقلیم شهر-دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی طریقه تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در کلانشهرها با بهره گیری از تصاویر سنجنده MODIS

قسمتی از متن پایان نامه :

از دیدگاه تحلیل همبستگی کلاس‌های پوشش اراضی با حرارت سطحی در مطالعات اولیه تنها به استخراج جزایر حرارتی و مطالعه ارتباط آن با کلاس پوشش گیاهی پرداخته شده می باشد. در مسیر تکامل این موضوع پژوهشی اثرگذاری سایر کلاس‌های پوشش اراضی و تغییرات در آنها در طول زمان مورد مطالعه قرار گرفت. در این ارتباط خاطر نشان می گردد که در تحقیقات صورت گرفته برای مطالعه هر یک از کلاسهای پوشش اراضی بیشتر تک متغیره بوده می باشد، بدین معنی که اثر آنها بر حرارت سطح زمین بصورت منفرد ارزیابی شده اند و تاثیر کلاس‌ها به صورت توامان مطالعه نشده می باشد. در تحقیقات اخیر مطالعه همزمان پوشش‌های مختلف اراضی با بهره گیری از روش همبستگی چند متغیره بیشتر مورد توجه قرار گرفت. در این پایان نامه نیز با بهره گیری از یک روش مبتنی بر همبستگی چند متغیره اثر پوشش‌های ارضی مختلف بر دمای سطح زمین بصورت همزمان مورد مطالعه قرار کرفته می باشد.

از دیدگاه دسترسی به کلاس‌های پوشش‌های اراضی جهت مطالعه ارتباط آنها با دمای سطح زمین در بعضی تحقیقات از نقشه‌های موجود بهره گیری شده و در بعضی دیگر نظیر 2007 Weng از روش‌های طبقه‌بندی تصاویر بهره گیری شده می باشد. ما نیز در پژوهش حاضر از یک روش طبقه بندی جدید و هوشمند موسوم به SVM برای استحصال کلاس‌های پوشش اراضی بهره گیری گردید.

سایت منبع

نکته‌ای که به صورت کلی در ارتباط با پیشینه پژوهش می‌توان ذکر نمود این می باشد که تقریبا در همه آنها تایید شده می باشد که کلاس پوشش گیاهی با حرارت سطح همبستگی منفی و کلاس‌های سطوح نفوذ ناپذیر و نیز اراضی بایر با حرارت سطح همبستگی مثبت دارند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوالات این پژوهش عبارتند از:

الگوی توزیع تغییرات مکانی و زمانی جزایر حرارتی در شهرهای اهواز، اصفهان، مشهد، تبریز، تهران چگونه می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

شدت و گسترش الگوی توزیع مکانی زمانی جزایر حرارتی چه ارتباط‌ای با پوشش سطح زمین نشان می‌دهد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه