دسته: مقالات و پایان نامه ها

فروش انواع پیچ، مهره، استاد بولت، و واشر

صنایع پیچ و مهره پایا در سال 1374 با هدف تولید روزه  External  به روش رولینگ شروع به کار نمود. تا آن زمان در داخل کشور رزوه پیچ­ها اکثرا به صورت براده برداری توسط حدیده و یا تراشکاری تولید می ­شد. صنایع پیچ و مهره پایا یکی از پیشگامان تولید […]

همراهی آرتریت روماتوئید و نقرس: گزارش مورد و مروری بر مقالات

مجــلــــــه دانشــــگاه عــلـــــوم پـزشـــکـــــی مـــازنــــــدران دوره بیست و یکم ویژه نامه 1 اسفند سال 1390 (327-323) همراهی آرتریت روماتوئید و نقرس: گزارش مورد و مروری بر مقالات سید علی حسین خاوری چکیده نقرس و آرتریت روماتوئید بیماری های نسبتا شایعی هستند ولی همراهی این دو بیماری بسیار کم گزارش شـده […]

مقايسه سميت نانو ذرات نقره در ماهيان آمور (Ctenopharyngodon idella)، شيربت

(Cichlosoma severums) و سوروم (Astronorus ocellatus) اسكار ، (Barbus grypus) عليشاهي، م. و مصباح، م ،. 1389. مقايسه سميت نانو ذرات نقره در ماهيان آمور (Ctenopharyngodon idella)، شيربت Barbus )(grypus ، اسكار (Astronorus ocellatus) و سوروم (Cichlosoma severums). مجله بيولوژي دريا، دانشگاه آزاد اسلامي واحد اهواز، سال دوم، شماره هفتم، […]

مــرداب انزلي

مقدمهمــرداب انزلي يكي از مهمتريــن مردابهاي بين المللي در ســطحجهان شــناخته شده است . بهعلت تنوع زيستي و وجود انواع پرندگانو جانوران و همچنين ســرازير شدن تعداد زيادي از رودخانه ها و آلودهنمودن آن توسط ســموم كشــاورزي و فاضلاب كارخانجات ،حفاظت،بررســي و كنترل كيفيت آب مرداب از وظايف مهم سازمانهاي […]

مطالعه مقايسهاي تشخيص ساركوسيستيس در لاشه گوسفند ان ذبح شده در كشتارگاه تبريز

Archive of SID                                  • • امور دام و آبزيان شماره 75 تابستان1386 مطالعه مقايسهاي تشخيص ساركوسيستيس در لاشه گوسفند ان ذبح شده در كشتارگاه تبريز t مهد ي ارشد كارشناس ارشد انگل شناسي پزشكي دانشگاه تربيت مدرسt عبدالحسين دليمي اصل  استاد گروه انگل شناسي پزشكي دا نشگاه تربيت مدرس […]