همه‌ی نوشته‌های y7oozita

پایان نامه با واژگان کلیدی مقطع متوسطه، عزت نفس، دانش آموزان دختر

نزديک به هم باشد. رابطه بين روايي و پايايي از اين قرار است که يک آزمون بايد پايا باشد تا بتواند روا باشد.(سيف،1383 ، 272)
روش اجراي تحقيق :
براي انجام اين پژوهش و جمع آوري دادهاي مورد نظر براي سنجش متغيرها به تعداد نمونه مورد نظر از پرسشنامه هاي تهيه شده تکثير و در موعد مقرر به محل اجراي اين آزمونها رفتم ما در اين تحقيق از دو پرسشنامه استاندارد استفاده کردهايم که براي اجراي آنها در اول هر کداماز اين پرسشنامه ها توضيحات لازم داده شده است اما براي اينکه ازمودنيها راحتر بتوانند به سوالات پاسخ دهند توضيحات لازم در مورد نحوه پاسخگويي به سوالات و هم چنين زمان لازم براي جواب داده به آنها به آزمودنيها داده شده پرسشنامه ها به صورت جداگانه در اختيار آنها قرار گرفت يعني بعد از پاسخ گويي به پرسشنامه اول ، پرسشنامه بعدي در اختيار آنها قرار گرفت . بهد از اجراي رسشنامه به جمع آوري آنها اقدام کرده و شروع به محاسبه دادهاي بدست آمده کرديم . براي اندازه گيري ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان هم به مدارس مراجعه کرده و نمراه دوسال تحصيلي آنها با هم مقايسه شد که اين قسمت تحقيق وقت گير تر از انجام پرسشنامه ها بود .
روش تجزيه و تحليل داده‌ها:
در اين تحقيق براي تجزيه و تحليل داده‌ها از روش آماري (X2) و Tاستودنت استفاده كرديم:
توضيح درباره روش Tاستودنت:
t=
اين فرمول tاستودنت است كه براي انجام عمليات آماري بر روي فرضيه‌ها از اين فرمول استفاده مي‌شود. نسبت t تفاوت ميانگينهاي نمونه را بر حسب خطاي استاندارد تفاوت بين ميانگين‌ها تعيين مي‌كند هنگامي كه نسبت tمحاسبه شد، مي‌توان احتمال تفاوتهاي بين ميانگين‌ها را كه از خطاي نمونه گيري ناشي شده محاسبه كرد. با استفاده از فرمول محاسبه t و مرحله جدول مي ـوان تعيين كرد تفاوت بين دو نمونه ناشي از شانس است يا خير.
فرض صفر مي‌گويد دو نمونه‌اي قرار است بين ميانگين‌هاي آنها آزمون شودچيزي بيشتر يكي يا چند نمونه تصادفي از يك جامعه انتخاب شده‌اند و تفاوت ميانگين‌هاي آنها صفر است نيستند.
يعني تفاوت ميانگين‌ها در نتيجه شانس است. چنانچه تفاوت بين ميانگين‌هاي ناشي از شانس باشد فرض صفر تأييد مي‌شود.اما در صورتي كه تفاوت بين ميانگين‌ها شانسي نباشد فرض صفر رد مي‌شود و معقولانه است كه گفته شود تفاوت بين ميانگين‌ها در اثر تفاوت بين متغيير‌هاي آزمايش است.
تفاوت بين دو ميانگين
جمع مجذور انحراف نمره‌ها از ميانگين نمونه اول
جمع مجذور انحراف نمره‌ها از ميانگين نمونه دوم
تعداد اعضاي نمونه اول
تعداد اعضاي نمونه دوم
N1
N2
مجذور كا X2
آزمون مجذور كا به منظور آزمون فرضيه درباره استقلال فراوانيهايي كه در طبقه‌هاي مختلف قرار گرفته به كار برده مي‌شود . به عنوان مثال داده‌هاي جمع‌آوري شده ممكن است متعلق به نگرش عمده دانشجو نسبت به سه نوع كتاب A,B,C وجود داشته و پژوهشگر علاقه مند است كه تعيين كند دانشجويان چه نوع كتابي را بر بقيه ترجيح مي‌دهند. يكي از موارد استفاده از اين آزمون زماني است كه اطلاعات از يك نمونه جمع آوري شده است.(دلاور ، 1385،ص 482)
فراواني مشاهده شده يا اندازه گيري شده = O
فراواني مورد انتظار = E
مجموع = ?
براي محاسبه X2 بايد مراحل زير را به ترتيب طي كنيم:
1 – هر يك از فراواني‌هاي مشاهده شده را از فراواني‌هاي مورد انتظار كم كنيم
2 – هر يك از تقاضاهاي محاسبه شده در مرحله اول را به توان 2 مي‌رسانيم تا بدست آيد.
3 – مجذور تفاضل فراواني مشاهده شده و فراواني مورد انتضار را بر فراواني مويد انتضار تقسيم مي‌كنيم تا به اين ترتيب به دست آيد.
4 – حاصل جمع (?) خاج قسمت مجذور كا تفاضل فراواني مشاهده شده و فراواني مورد انتظار بر فراواني مورد انتظار را جمع مي‌كنيم X2 به دست مي‌آيد.
تعيين درجه آزادي: 1-K = DF
محدوديت هاي پژوهش :
1 – جامعه آماري در اين پژوهش فقط به دانش آموزان دختر دومقطع راهنمايي و متوسطه محدود است و نمي‌توان آنرا به جامعه هاي ديگر تعميم داد
2- به علت استفاده از پرسشنامه نتايج با سوگيري همراه است
3 – چون فقط از پرسشنامه براي جمع آوري اطلاعات استفاده شده است ممکن است که تمام متغيرهاي پژوهش را پوشش ندهد .
4 – انتخاب نمونه کوچک به علت محدوديتهاي مالي و. زماني
فرضيه اول :جدول مربوط به متغير اضطراب
گزينه ها
o
e
(o-e)
بلي
28
12
16
256.00
21.33
گاهي
3
12
-9
81.00
6.75
خير
5
12
-7
49.00
4.08
36
36
32.17
تفسير فرضيه : چون x2 محاسبه شده (17/32) با درجه آزادي ( 2) در سطح اطمينان (5%) از x2 جدول (48/3) بزرگتر است پس بين اضطراب و اعتماد به نفس دانش اموزان دخترمقطع راهنمايي رابطه معناداري وجود دارد .
جدول مربوط به متغير عزت نفس
گزينه ها
o
e
(o-e)
بلي
29
18
11
121.00
6.72
خير
7
18
-11
121.00
6.72
36
36
13.44
تفسير فرضيه : چون x2 محاسبه شده (44/13) با درجه آزادي ( 2) در سطح اطمينان (5%) از x2 جدول (48/3) بزرگتر است پس بين اضطراب و اعتماد به نفس دانش اموزان دخترمقطع راهنمايي رابطه معناداري وجود دارد .
فرضيه دوم :جدول مربوط به متغير عزت نفس :مقطع متوسطه
گزينه ها
o
e
(o-e)
بلي
20
13.5
6.5
42.25
3.13
خير
7
13.5
-6.5
42.25
3.13
27
27
6.26
تفسير فرضيه : چون x2 محاسبه شده (26/6) با درجه آزادي ( 1) در سطح اطمينان (5%) از x2 جدول (59/3) بزرگتر است پس بين اضطراب و اعتماد به نفس دانش اموزان دخترمقطع متوسطه رابطه معناداري وجود دارد .
جدول مربوط به متغير اضطراب (متوسطه )
گزينه ها
o
e
(o-e)
بلي
19
9
10
100.00
11.11
گاهي
9
-9
81.00
9.00
خير
8
9
-1
1.00
0.00
27
27
20.11
تفسير فرضيه : چون x2 محاسبه شده (11/20) با درجه آزادي ( 2) در سطح اطمينان (5%) از x2 جدول (48/3) بزرگتر است پس بين اضطراب و اعتماد به نفس دانش اموزان دخترمقطع متوسطه رابطه معناداري وجود دارد .

پایان نامه با واژگان کلیدی عزت نفس، دانش آموزان دختر، کاهش اضطراب

انجام داد و به اين نتيجه دست يافت که بين عزت نفس و اضطراب رابطه عکس وجود دارد. يعني هر چه ميزان عزتنفس فرد بيشتر و بهتر باشد ميزان اضطراب او کمتر است. جامعه‌ي او 300 نفر بود که به روش طبقه اي 50 نفر آنان را به عنوان نمونه انتخاب کرد. و با استفاده از پرسشنامه عزت نفس کوپر اسميت و اضطراب کتل با اين نتيجه رسيد که رابطه‌اي عکس وجود دارد
2)‌ در يک کارگاه تحقيقي که آقاي حيدر محمدي در سال 1378 در شهر کنگاور پيرامون بررسي اضطراب با ميزان عزت نفس انجام داده بود به اين نتيجه رسيد که کساني که اضطراب بيشتري دارند از ويژگي هاي شخصيتي مثل عزت نفس کمتر برخوردارند کسانيکه رفتار اجتماعي از خودشان نشان مي‌دهند عموما عزت نفس بالايي دارند
3)‌ در سال 1372 توسط محمود حاتمي(پايان نامه دوره کارشناسي ارشد) در تبريز تحقيقي تحت عنوان بررسي رابطه اضطراب با ميزان عزت نفسص را رائه داد . در اين تحقيق که 200 نفر دانش آموز را بصورت تصادفي انتخاب کرده و با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه ازمون کرد . نتايج چنين شد که ميزان بالاي عزت نفس شخص را قادر مي‌سازد که اضطراب کمتري برخوردار باشد. بدين معني که کنترل اضطراب بر ميزان بالاي عزت نفس و سير سعودي بودن آن تأثير بسزايي دارد.
4)‌ در تحقيقي که توسط سرکار خانم شکوفه داوري در سال 1383 در شهر تنکابن در مورد رابطه اضطراب با عزت نفس انجام داد به رابطه‌اي دست يافت. او اين تحقيق را روي دانش آموزان مقطع دبيرستان شهر تنکابن انجام داد با استفاده از پرسشنامه‌ي اضطراب و عزت نفس به چنين نتيجه اي دست يافت که هرچه فرد ميزان اضطراب کمتري را در طول زندگي تجربه کند عزت نفس بالاتري دارد
5)‌ تحقيق صورت گرفته در سال 1382 بعنوان بررسي اضزاب با عزت نفس که در اصفهان توسط آقاي محسن حيدري صورت گرفته نشان داد که همبستگي معني داري در رابطه با اين فرضيه وجود دارد ، يعني هرآنچه که عزت نفس بيشتر باشد ميزان اضطراب کمتر و ضعيف‌تر است .
پيشينه خارجي :
1 – جادنا. ان .کا. در سال 1984در تحقيقي با عنوان بررسي عزت نفس با اضطراب ، ارتباط معني داري به صورت مستقيم با عزت نفس بالاي دانش آموزان رشته هنر شهر استکهلم به انجام رسيد . در اين تحقيق مشاهده گرديد که استفاده از آموزش هاي اجتماعي در درازمدت مي تواند سبب افزايش عزت نفس شود و اين ارتباط مستقيم مثبتي با اضطراب در دانش آموزان داشت .
2 – فلمينگ. جي درسال ( 2001 ) در تحقيقي که با عنوان ارتباط بين رشد اجتماعي و اضطراب شخصيت هاي اجتماعي و غير اجتماعي در دوره متوسطه مورد بررسي قرار داده بود طرح اين تحقيق جهت تعيين ارتباط ميان رشد اجتماعي و برآورد ميزان اضطراب در مدرسه است . نتايج اين تحقيق نشان داد که :
1 ) با ضريب همبستگي 07 /+ ارتباط مثبت و معني داري ميان بالا بودن رشد اجتماعي شخص ودر مقابل کاهش اضطراب وجود دارد .
2 ) با ضريب همبستگي 065/- ارتباط منفي معني داري ميان ميزان رشد غير اجتماعي و افزايش اضطراب وجود دارد
3 – هنري . موري . درسال 1973 درايلات متحده تحقيقي در رابطه با ميزان افزايش عزت نفس در ارتباط با ميزان کاستن اضطراب به اتمام رسانيد . در اين تحقيق اظهار مي‌دارد که عزت نفس مبين ميزان کم اضطراب است .اضطراب که يکي از مشکلات روحي و رواني فرد بوده و اين بيماري روحي که مي تواند بدن و ذهن فرد را در جدال متقابل يکديگر قرارداده است و او را تحت تأثير قرار خواهد داد .
روش تحقيق :
واژه تحقيق از زبان عربي گرفته شده است درلغت به معناي درست كردن ، رسيدن ، پژوهش ، رسيدگي ، مطالعه ، حقيقت و واقعيت است . تحقيق از نظر روش شناسي عبارت از كاربرد روش علمي در حل يك مسئله يا پاسخ گويي به يك سوال .( دلاور ، 1385 ، ص 32 ) .
هنگامي كه توده اي از اطلاعات مقداري براي تفسير گرداوري مي‌شوند ابتدا سازمان بندي و خلاصه كردن آنها به طريقي كه به صورت معني داري قابل فهم و ارتباط باشند ضروري است روشهاي آماري به همين منظور به كار برده مي‌شوند غالباً مفيد ترين و درعين حال اولين قدم در سازمان دادن به داده ها مرتب كردن آنها بر اساس يك ملاك منطقي است . ( همان منبع ، ص 36 ) .
به عبارت ديگر به آن دسته از روش هاي آماري كه به پژوهشگر در طبقه بندي و خلاصه كردن توصيف و تفسير در برقراري ارتباط اطلاعات جمع آوري شده كمك مي‌كند آمار توصيفي گفته مي‌شود . ( همان منبع ، ص 202 ) .
روش انتخابي اين نوع پژوهش از نوع توصيفي ، روش علي – مقايسه اي است در اين روش پژوهشگر به دنبال كشف وبررسي رابطه بين عوامل و شرايط خاص يا نوعي رفتار وجود داشته است . يا رخ داده است مي باشد .
روش تحقيق در كشف حقايق و شناخت مسائل ضروري ناگزير است ( بانكي و كارل وتر ، 1378 ، ص 14 ) .
با توجه به اينكه علماي محقق ، پايگاه تحقيق را ثباتي مي‌دانند از فرضيات تحقيق بايد مورد آزمايش قرار گيرد . ( سيف نراقي ، نادري ، 1373 ، ص 33 ) .
محقق درمورد نتايج ويژه تحقيق پيش از آزمايش و تجزيه پيش بيني مي‌كند و يا به طور موقت قبول مي‌نمايد البته محقق گاه و متعهد همواره مد نظر دارد كه هدف از آزمون ، آزمايش كردن فرض تحقيق است نه اثبات آن ( همان منبع ، ص 39 ) .
جامعه آماري :
به طور کلي جامعه عبارتست از گروهي از افراد ، اشياء يا حوادث که حداقل داراي يک صفت يا ويژگي مشترک باشند.( دلاور ، 1381 ، ص 8 ) .
جامعه آماري مجموعه اعضاي حقيقي يا فرضي است كه نتايج پژوهش به آن تعميم داده مي‌شود . براي درك وروشن شدن هدف هاي پژوهش بايد ابتدا جامعه اي كه قصد داريم نمونه مورد مطالعه را از آن انتخاب كنيم ، تعريف نماييم ( كيامنش ، 1385، ص 25 ) نفر است
جامعه آماري در اين تحقيق شامل کليه دانش آموزان دختر در دو مقطع راهنمايي و متوسطه در شهرستان گيلان غرب که تعداد دانش آموزان مقطع راهنمايي 719 و تعداد دانش آموزان مقطع دبيرستان 1090 نفر است .
نمونه آماري:
براي صرفه جويي در نيروي انساني ، هزينه و قت و رعايت ساير ملاحظات اجرايي به جاي مطالعه در مورد تمام افراد جامعه مي‌توان نمونه‌اي از افرادي انتخاب و مرد تحقيق قرار مي‌گيرد. نمونه معمولاً گروهي از افراد جامعه است كه معرف آن جامعه بوده و كم و بيش ويژگي‌هاي افراد و جامعه را داراست.(شريفي ، 1383 ، ص 91).
تعريف نمونه :
نمونه عبارت است از زير مجموعه اي که از کل جامعه انتخاب مي‌شود و معرف آن است و نمونه از راه اندازه هاي توصيفي به دست مي‌آيد (دلاور،1386،ص 6)
روش نمونه گيري :
نمونه گيري روشي است که از طريق آن بخشي از جامعه انتخاب مي شود و تحليلهاي آماري بر روي آن انجام مي گيرد و نتايج به بقيه جامعه تعميم داده مي شود چون در جامعه هاي بزرگ به علت هزينه و وقت بالايي که احتياج دارند بهترين راه نمونه گيري است .
در اين تحقيق از روش نمونه گيري طبقه اي استفاده کرده ايم
تعريف نمونه گيري طبقه اي :
در اين تحقيق از روش نمونه گيري طبقه اي كه فرايندي است كه از طريق آن به زير گروههاي واقعي يا به طبقه اي انتخاب شده به عنوان بخشي از آنچه در جامعه وجود دارد دست مي‌يابيم و براي تعيين حجم نمونه از روش نمونهگيري طبقه اي استفاده مي كنيم و افراد نمونه به صورت تصادفي انتخاب شده اند به اين ترتيب بعد از تعيين فاصله نمونه گيري به صورت تصادفي ( قرعه كشي ) شماره اي كوچكتر از فاصله نمونهگيري انتخاب شده و سپس به طور منظم تعداد 63 نفر از اعضاي جامعه برگزيده شد كه در اين تعداد نمونه اي برابر با 5در صد حجم جامعه جهت پژوهش انتخاب شد
طبقات جنسيت شاخص آماري
دانش آموزان مقطع مقطع راهنمايي
دانش آموزان مقطع دبيرستان
جمع كل
فراواني هر طبقه
719
1090
1809
نسبت هرطبقه در جامعه
39%
61%
100%
نسبت نمونه در جامعه
95/35
25/27
63
ابزار جمع آوري اطلاعات:
در روشهاي زمينه يابي براي جمع آوري اطلاعات از آزمودنيها از ابزار جمع آوري يكساني استفاده مي‌شود. چنانچه پژوهشگر تمايل دارد پايگان اجتماعي و اقتصادي آزمودني‌ها را تعيين كند. بايد وسيله جمع آوري اطلاعات يكساني را براي تمام آزمودنيها اجرا كند او نمي تواند. وضعيت اجتماعي-اقتصادي نيمي از آزمودنيها را توسط پرسشنامه تعيين كند و نيم ديگري به وسيله مصاحبه ، شرايط و وسائي جمع آوري اطلاعات بايد براي كليه آزمودنيها يكسان باشد.)دلاور ، 1385 ،ص 116)
در اين تحقيق براي سنجش متغير هاي مورد نظر از دو پرسشنامه استاندارد براي عزت نفس و اضطراب استفاده شده است و براي سنجش پيشرفت تحصيلي از مقايسه نمرات دانش آموزان در طي دو سال تحصيلي مثلا مقايسه سال تحصيلي 89با سال تحصيلي 90 يا مقايسه کردن دو ترم در سال تحصيلي . در زير به توضيح پرسشنامه ها مي پردازيم :
پرسشنامه سنجش عزت نفس کوپر اسميت : اين پرسشنامه براي اندازه‌گيري و سنجش عزت نفس بکار مي‌رود. در سال 1967 توسط کوپر اسميت بر اساس تجديد نظري که وي بر روي مقياس راجر و دايموند انجام داده تهيه و تدوين شد. ( به نقل از رضايي، سال 1377) . اين پرسشنامه داراي 58 سوال مي‌باشد که آزمودني با انتخاب خود يکي از دو پاسخ بلي يا خير را مشخص مي‌نمايد که هر گزينه با وضعيت فعلي و اخساس وافعي وي مطابق دارد يا خير را نشان مي‌دهد. شيوه نمره گذاري اين ازمون به ترتيب زير بيان شده است:
شيوه نمره گذاري اين آزمون بصورت صفر و يک است بدين معنا که ماده‌هاي شماره‌ي 14-18-19-21-23-24-28-29-30-32-36-45-47-57-2-4-5-10 پاسخ يلي يک نمره مي‌گيرد و پاسخ خير صفر مي‌گيرد و بقيه سوالات بصورت معکوس است يعني پاسخ خير يک نمره مي‌گيرد و پاسخ بلي نمره صفر مي‌گيرد . بديهي است که حداقل نمره‌اي که يک فرد ممکن است بگيرد صفر و حداکثر 50 خواهد بود.
پرسشنامه ديگر تست اضطراب کتل مي باشد .
پرسشنامه ديگر تست اضطراب کتل مي‌باشد. اين پرسشنامه حاوي 40 شوال درباره مشکلاتي است که غالباً افراد گاه به گاه در زندگي خود احساس مي‌کند. براي اينکه بتوانيد به فهم و درک مشکلات خود نائل شويد بهتر است پاسخ خود را به هر سوال با علامت زدن روي کلمه‌ي بله و نه جز آن صراحتاً مشخص کنيد، تا توصيف مسائلي که شما مي توانيد داشته باشيد ميسر گردد. درجه بندي اين پرسشنامه به شرح ذيل مي‌باشد:
1-‌ فقط يک نمره که نمره‌ي کل اضطراب است در بسيار از موارد تنها داده‌ي مورد نياز همين نمره است. اين نمره جمع امتيازاتي است که از 40 ماده‌ي ازمون بدست آورده‌اند. پس اين نمره در عين حال مجموع دو نمره‌ي الف(جمع 20 سوال اول) و ب (جمع 20 سوال دوم) نيز هست.
تمايز بين دو نمره:
الف) اضطراب پنهان يا جمع مربوط به موارد 1 تا 20
ب) اضطراب اشکار يا نشانه‌اي با مجموع امتيازات مربوط به موارد 21 تا 40
روايي:
با اين مسئله سرو كار دارد كه يك ابزار اندازه گيري تا چه حد چيزي را كه اندازه گيري مي‌كند كه ما فكر مي‌كنيم پرسيدن اين سوال از سوي محقق بسيار مهم است ابزار اندازه گيري آموزش و روانشناسي براي اندازه گيري سازمان‌هايي نظير پيشرفت تحصيلي ، هوش،خلاقيت،
استعداد تحصيلي ، نگرش ، انگيزه ، و نظاير آن طراحي شده است.(بيابانگرد ، 1386،ص335)
روايي نشان مي‌دهد كه آزمون براي آنچه كه قرار است اندازه گيري شود صفت يا خصيصه اندازه گيري شده مناسب است يا خير؟ به عبارت ديگر آزمون قادر است هدفهاي مورد نظر را براي گروهي خاص از دانش آموزان اندازه بگيرد يا خير؟.(كيامنش ، 1373 ، ص 102)
پايايي:
پايايي يک وسيله اندازه گيري به دقت آن اشاره مي‌کند. يک آزمون در صورتي داراي پايايي است که اگر آن را در يک فاصله زماني کوتاه چندين بار به گروه واحدي از افراد بدهيم نمرات حاصل از اين چندين بار اجرا

پایان نامه با واژگان کلیدی اضطراب امتحان، شهر گرگان، عزت نفس

داده اند كه كودكاني كه در موقعيت هاي پيشرفت اضطراب بالايي را گزارش مي كنند در مقايسه با كودكاني كه اضطراب نسبتاً كمي گزارش مي دهند عملكرد ضعيفي دارند، اين ارتباط در كودكان بزرگتر نسبت به كودكان كم سن و سال تر، نيرومند است، براي مثال هيل و سارالون (1966) يك مطالعه طولي پنج ساله كه روي هفتصد كودك دبستاني انجام شده دريافتند كه رابطه ي منفي بين نمرات (TASC ) اضطراب امتحان و نمرات آزمون پيشرفت از كلاس اول تا ششم بطور يكنواخت افزايش مي يابد، هيل (1979) در بين دانش آموزان راهنمايي و دبيرستان بين نمرات آزمون پيشرفت TCT رابطه قوي تري گزارش كرده است. (حسن زاده دعوئي 1381، ص 120)
دانش آموزاني كه آمادگي كمتري براي امتحان دارند و شكست را انتظار مي كشند، در مقايسه با دانش آموزاني كه آمادگي و اعتماد به نفس بيشتري دارند، اضطراب بيشتري را تجربه مي كنند. بنابراين آمادگي كمتر هم موجب اضطراب مي شود هم عملكرد را تضعيف مي كند به هر حال اضطراب با يادگيري و ميزان درك و فهم نيز مداخله مي كند بدون شك اضطراب نيز مانند آمادگي كمتر يك علت است و با عملكرد بهينه مداخله مي كند،تو بيا (1980- 1977) معتقد است كه اضطراب با يادگيري و عملكرد در سه سطح مداخله مي كند، اول؛ اضطراب با پيش پردازش كارآمد اطلاعات جديد مداخله مي كند براي مثال دانش آموز ممكن است در توجه و سازماندهي موضوعات ارائه شده مشكلي داشته باشد ، دوم؛ اضطراب با پردازش اصطلاحات يعني به كارگرفتن ادراك جديد در حل مسئله مداخله مي كند، دانش آموز موضوع جديد را مي فهمد اما وقتي از او خواسته مي شود دانش جديد را براي يك مسئله خاص به كار ببرد او در يادآوري آنچه ياد گرفته و يا در استفاده مؤثر از راهبردهاي حل مسئله توانايي ندارد، سوم توبياز معتقد است كه اضطراب با برون داد يك پاسخ مداخله مي كند، ممكن است پاسخ درست فهميده شود اما قبل از اينكه دانش آموز آنرا بيان يا رمز گرداني كند، فراموش شود يا ممكن است دانش آموز بتواند بلافاصله بعد از يادگيري ثابت كند كه موضوع را فهميده است ليكن در يك آزموني كه بعداً از او بعمل مي آيد نتواند مطلب يادگرفته شده را ارائه دهد، وقتي مي گوييم ” ذهنمان خالي است” يا روي يك اسم مسدود شده به سطح برون داد پاسخ اشاره مي كنيم. (همان منبع، ص 123)
خود انتقادي در اضطراب :
وجه ديگر خودپنداري منفي، انتقاد از خويشتن است كه افراد مضطرب حتي در موقعيت هاي تهديد آميز خاص، نظير امتحان يا كنفرانس ممكن است، خودشان را به دليل عدم آماده سازي بهتر، عدم تمركز مناسب يا به دليل اينكه خودشان را به خوبي ديگر دانشجويان يا شركت كنندگان آماده نكرده اند سرزنش كند. شخص مضطرب با شخص افسرده تفاوت دارد، شخص افسرده خودش را بيشتر در زمينه هاي كلي مورد انتقاد قرار مي دهد ولي افراد مضطرب به دليل كمبود توانايي هاي خاص و عدم آمادگي جهت انجام عمل از خودشان انتقاد مي كنند، در حقيقت انتقاد اضطراب ايجاد مي كند بطوريكه شخص به سادگي در مورد عواقب مهلك كاستي ها به خودش هشدار مي دهد. (پا سالاري، بهجاني1383، ص174)
تفاوت بين اين دو گروه را مي توان بر حسب هدف انتقاد خلاصه كرد: شخص مضطرب در پي آنست كه خودش را از كمبود هاي خاص مانند نداشتن آمادگي مناسب، عدم استفاده صحيح از وقت يا اشتباه فهميدن سؤال برهاند شخص افسرده خود را به دليل كمبودهاي كلي (خود- انتقادي شخصيتي) مثل احمق بودن، تنبل بودن يا بي لياقتي كلي ملامت مي كند. (همان منبع ص 174)
نظريه هاي اضطراب :
ديدگاههاي معتبري راجع به اضطراب مطرح شده اند كه مي توان به نظريه هاي بيولوژيكي اضطراب، نظريه هاي روانكاوانه اضطراب، نظريه هاي رفتاري اضطراب، نظريه هاي يادگيري شناختي- اجتماعي اضطراب و نظريه هاي شناختي اضطراب اشاره كرد. (احمدوند 1384، ص 176)
اضطرابهاي طبيعي:
براي انجام هر كاري ميزان يعني از اضطراب عادي است و ضروري مي باشد. اضطراب بيش از حد يا خيلي كم بر هر عملكردي تأثيري زيان بخش دارد. اضطراب يك كارمند براي انجام دادن كار خاصي كه فرصت كافي دارد اندك است و ممكن است آن را رها كند و به بعد موكول سازد، اما اگر فرصت انجام كار محدود و مشخص باشد و سرزنش ما فوق را در بر گيرد و اضطراب بيشتر مي شود و اگر فرصت انجام كار محدودتر گردد توبيخ يا اخراج را شامل شود اضطراب افزايش مي يابد و هم دست پاچگي و تسريع در انجام كار ممكن است مشكل آفرين گردد و كار به خوبي انجام شود. عملكرد در هر تكليفي از بازي تنيس گرفته تا امتحان دادن در صورتي كه اضطراب بيش از حد بالا يا بيش از حد پايين باشد مختل خواهد شد، ولي بين اين دو حد بالا و پايين، جايي ميزان مناسب اضطراب، جهت تحقق بهترين عملكرد قرار دارد. (همان منبع، ص 178)
ديدگاه هاي نظري درباره ي اضطراب :
1- نظريه كارن هورناي : مفهوم اصلي هورناي، اضطراب اساسي است، به اين معني كه فرد در نتيجه ي اين اضطراب اساسي، شيوه هاي مختلفي را براي كنار آمدن با احساسهاي اضطرابي خود ايجاد مي كند، هر چيزي كه سبب از هم گسيختن و آشفتگي امنيت كودك شود موجب پيدايش اضطراب اساسي در او مي گردد، هورناي در اين باره چنين مي گويد “اضطراب اساسي، احساسي است كه كودك از جدا ماندن و بي پناه شدن در دنياي خصومت آميز دارد. اين احساس نا امني در كودك ممكن است حاصل دامنه ي وسيعي از عوامل مخالف موجود در محيط باشد از قبيل: سلطه ي مستقيم و غير مستقيم، بي اعتنايي، عدم ثبات در رفتار، عدم توجه به نيازهاي فردي كودك و … (به پُرده 1369 ص 117)
2- نظريه آيزنك : آيزنك اظهار داشته است كه تفاوت هاي فردي در تجربه اضطراب در نتيجه به ارث رسيدن يك ساختمان ژنتيكي خاص رخ مي دهد. طوري كه هر فرد آمادگي براي، نااستواري هيجاني اندك يا زيادي را پيدا مي كند از اين بيش زمينه ارثي به عنوان گرايش در هر فرد براي واكنش شديد يا ضعيف در برابر محركي خاص كه ممكن است موجب آشفتگي شود ياد مي شود، آيزنك همچنين خاطر نشان مي سازد كه در افراد معيني زمينه ارثي براي پاسخ كاملاً شرطي شده وجود دارد. بدين طريق نظريه هاي زيستي- پزشكي به نظريه هاي رفتاري تركيب مي شوند. (بخشي پور و رودسري1380، ص 64)
3- نظريه هري استاك ساليوان: به نظر ساليوان اضطراب تجربه ي تنش است كه از تهديدات واقعي يا غير واقعي نسبت به امنيت فرد حاصل مي شود. اضطراب زياد كارايي شخص را كاهش مي دهد ساليوان يكي از وظايف اصلي روان شناساسي را مطالعه ي آسيب پذيريهاي اساسي نسبت به اضطراب در روابط بين فردي قلمداد مي كند. (به پژده 1369، ص 172)
4- نظريه زيگموند فرويد : فرويد در دو نوبت به تدوين اضطراب پرداخته است. بار اول در نخستين آثارش اضطراب را نتيجه ي مستقيم سركوب گري دانسته است. اين مكانيزم بر اساس بيرون راندن تجسم كشاننده اي به خارج از ميدان هشياري موجب مي شود كه بخشي از ليپيدو بكار گرفته نشود و همين بخش است كه بلافاصله تبديل به اضطراب مي گردد “اضطراب نوروزي محصول ليپيدو است هم چنانكه سركه محصول شراب است” . (دادستان 1370 ص 78)
در سال 1926 فرويد نظريه اضطراب خود را بازنگري مي كند و اين بار”سركوب گري” را مبناي اضطراب نمي داند بلكه آنرا به منزله نتيجه ي اضطراب تلقي مي كند؛ در واقع هنگامي كه يك تجسم كشاننده اي خطرناك، تهديد كننده يا گناهكارانه تلقي شود به ايجاد اضطراب در سطح “من” منتهي مي گردد و آن وقت است كه سركوب گري دارد ميدان مي شود. چنين اضطرابي يك اضطراب خودمختار نيست بلكه اضطراب به منزله “علامت محرك” است (همان منبع، ص 78)
5- نظريه ملاني كلاين : كلاين معتقد است كه تعارض بين كشاننده زندگي و كشاننده مرگ انسان را از بدو تولد در معرض اضطراب قرار مي دهد. بنابراين از ديدگاه كلاين، براي درك اضطراب بايدبه غريزه ي مرگ متوسل شد، به طور كلي در نظريه كلاين، نيروهاي دروني مبتني بر غريزه ي مرگ و پرخاشگري بزرگترين خطراتي هستند كه ارگانيزم را در آغاز تولد تهديد مي كنند و چون به هنگام جدايي از مادر اين نيروها آزاد مي گردند بنابراين مي توان اضطراب جدايي را به منزله واكنش در مقابل ويرانگري درون تلقي كرد با در نظر گرفتن تمايزي كه فرويد بين اضطراب ناشي از خطر شناخته شده بروني” و اضطراب نوروزي “اضطرابي كه از يك خطر ناشناخته دروني بر مي خيزد” ايجاد مي كند،كلاين مي گويد كه اين دو نوع اضطراب در ترسي كه كودك به مناسبت از دست دادن مادر احساس مي كند مشاركت دارند و بدين ترتيب اضطراب عيني را مولود در وابستگي كامل كودك به مادر به منظور ارضاي نيازها و تقليل تنش هايش مي داند و اضطراب نوروزي را منبعث از تصورات كودك در مورد ويران ساختن مادر به وسيله برانگيختگي هاي آزادگرانه يا خطر چنين تخريبي تلقي مي كند. (دادستان 1370، ص 79)
اندازه گيري اضطراب :
براي اندازه گيري گرايش دانش آموزان براي تجربه اضطراب در موقعيت هاي ارزشيابي كننده، چند وسيله خود سنجي توسعه يافته اين وسيله اي كه در مورد كودكان بكارگرفته شد مقياس اضطراب امتحان براي كودكان (TASC ) بود كه توسط ساراسون و همكارانش (1960) توسعه يافت، دانش آموزان به سؤالاتي مانند آيا موقع امتحان احساس ناآرامي مي كنيد؟ يا آيا فكر مي كنيدكه در مقايسه با كودكان ديگر نگراني بيشتري داريد؟ ” پاسخ مي دهند، چون تعدادي از كودكان (خصوصاً پسرها) به نظر مي رسد كه به گزارش كردن اضطراب تمايل ندارند، ساراسون و همكاران يك وسيله اندازه گيري دفاعي يعني مقياس دروغ سنجي براي كودكان (LDC ) با سؤالاتي مانند “تا به حال نگران شده ايد” توسعه دادند ان مقياس تكميلي مقامت كودكان را در پذيرش احساس اضطراب مي سنجد. (حسن زاده، عموئي 1381، ص 121)
تجديد نظر نسبتاَ خوبي از TASC كه TASC- Rx خوانده مي شود توسط فلودلوئيس (1969) توسعه يافته است، اين سؤال “آيا موقع امتحان دادن احساس آرامش مي كنيد” نمونه اي از سؤالهاي مقياس است. فلودلوئيس دريافت كه با استفاده از تحليل عامل، پاسخهاي دانش آموزان به پرسشنامه به چهار طبقه كاهش مي يابد :
1- نگراني خاصي در مورد امتحانات
2- واكنش هاي فيزيولوژيكي به فشار و ارزشيابي
3- خود ارزشيابي منفي
4- در خانه نگران مدرسه بودن (همان منبع، ص 121)
فردي كه در عامل چهارم نمره ي بالا مي گيرد درباره ي امتحان شكست درمدرسه، حتي وقتي كه در خانه است به خيال پردازي مي پردازد.كودكاني كه در يك عامل يا طبقه نمره بالا كسب مي كنند ضرورتاً درطبقات ديگر نمره بالا كسب نمي كنند بنابراين به نظر مي رسد كه كودكان در موقعيت هاي مختلف به شيوه هاي متفاوت، اضطراب را تجره مي كند.
نتايج اين مطالعات تحليل عامل براي كلاس درس تلويحات بالقوه دارد، با توجه به نوع اضطرابي كه شخص تجربه مي كند، روشهاي درماني براي اضطراب بالا ممكن است متفاوت باشد، براي مثال فردي كه در موقعيت هاي امتحان واكنش هاي فيزيولوژيكي ناخوشايند دارد در مقايسه با شخصي كه در مورد توانائيش براي موفق شدن ديدگاه منفي دارد، ممكن است به نوع متفاوتي از مداخله نياز داشته باشد، ممكن است به تجربه موفق شدن و اقدامات ديگري كه براي ايجاد اعتماد به نفس طرح مي شود نياز داشته باشد. (حسن زاده 1381،ص122)هارنيش،هيلوفياس(1980)براي ساختن شاخص آرامش امتحان هفت سؤال از(TASC- Rx ) عمدتاً از طبقات نگراني امتحان را انتخاب كرده اند، اين مقياس همانند مقياس هاي ديگر در كلاسهاي درس براي مقاصد تشخيصي و پژوهشي به طور گسترده قرار مي گيرد، هيل (1984) گزارش مي دهد كاركنان مدرسه TCI را به دليل اجراي ساده ي آن بسيار رضايتبخش مي داند. (همان منبع 1381، ص 124)
پيشينه داخلي:
1)‌ صفيه شکوري در سال 1385 در شهر گرگان تحقيقي با موضوع بررسي رابطه بين عزت نفس و ميزان اضطراب دانش آمموزان سال سوم متوسطه

پایان نامه با واژگان کلیدی اضافه وزن، عزت نفس، خودپنداره

نشانه هاي اضطراب :
سه نوع افكار وجود دارند كه در ايجاد و تشديد نشانه هاي اضطراب نقش محوري دارند، اين افكار در حد كوتاهي معرفي مي شود:
1- افكار پيش بيني37 : اين نوع افكار ما را در يك وضعيت خلقي قرار مي دهند كه احساس اضطراب در ما ايجاد مي كند مثلاً فردي كه از سگ مي ترسد ممكن است خود را قانع كند كه سگها هميشه مردم را مورد حمله قرار مي دهند و گاز مي گيرند اين گونه افكار معمولاً فاجعه يا نتيجه اي بسيار ناخوشايند را پيش بيني مي‌كنند. (احمد‌وند 1384 ص 179)
2) افكار ناتواني در مقابله 38 : افكاري نظير”من نمي توانم اين وضع را تحمل كنم” “من هرگز قادر به انجام اين كار نخواهم بود” اعتماد به نفس خود را كاهش مي دهند و موجب مي شوند قبل از اينكه فرد كوشش بيشتري براي انجام يك كار از خود نشان دهد، دست از كار بكشد. (همان منبع ص 179)
3- افكار گريز39 : چنين افكاري باعث مي شوند باعث مي شوند فرد خود را به طور سريع از موقعيت و شرايط ترسناك و ناگوار دور سازد . (من اگر همين الان كارم را ترك كنم و به خانه بروم و استراحت كنم خوب خواهم شد” . وقتي افكار توليد شده باعث گريز و دوري فرد از محرك نامطلوب شوند اضطراب كاهش مي يابد. هر چه فكر گريز بيشتر تقويت شود احتمال دوري و گريز در آينده افزايش مي يابد. (همان منبع- ص 179)
شاخص هاي فيزيولوژي اضطراب :
نخست بايد بر اين نكته تأكيد شود كه اضطراب بر حسب تعريف، مستلزم وجود پاره اي از علايم جسماني است چرا كه هر حالت هيجاني داراي يك مؤلفه رواني و يك مولفه ي بدني است. تحقيقاتي كه به بررسي شاخص هاي فيزيولوژيكي اختلالهاي اضطرابي پرداخته اند نشان مي دهد كه تغيير ضربان قلب، افزايش فشار خون و بحرانهاي تنفس از علائم عمده ي اضطراب در سطح بدن مي باشد، هم چنين تنگ شدن عروق موجب خشك شدن دهان و انقباض هاي مري احساس وجود گلوله اي را در گلو ايجاد مي كند. پرش عضلات و اختلالهاي خواب نيز در حالت اضطرابي به فراواني به چشم مي خورد.(نرابي نژاد 1370، ص 185)
علت شاخص هاي فيزيولوژيكي اضطراب :
فعال شدن مكانيسم دفاعي بدن براي مبارزه يا فرار، ترشح آدرنالين از غدد فوق كليوي را افزايش مي دهد و موادي كه از تجزيه آدرنالين در بدن جمع مي شود “كاتكول آمين ها” نهايتاً بخش هاي مختلف بدن را تحت تأثير بدن قرار مي دهند و موجب بروز علايم فيزيولوژيكي ذكر شده در بالا مي گردند. تلاش براي پرهيز از اضطراب، خود موجب اضطراب بيشتري مي گردد. (همان منبع، ص 186)
اضطراب در چه كساني بيشتر است ؟
1) در شرايط مساوي در دختران بيش از پسران و در زنان بيش از مردان مي باشد.
2) افرادي كه در ناز و نعمت بسيار رشد كرده اند بيشتر در سنين نوجواني دچار اضطراب مي شوند.
3) افرادي كه حساسيت و زودرنجي دارند.
4)كساني كه در محيط پر از تضاد رشد كرده اند.
5)كساني كه ضعيف المزاج باشند.
6) كساني كه از داشتن پدر و مادر محرومند.
7-كسي كه فكر مي كند زياد مورد انتقاد است و نقاط ضعف زيادي دارد. (محمد زاده، 1383 ص 179)
علل مهم پيدايش اضطراب :
1- استرس مرتبط با شغل : كساني كه در مشاغل حساس كار مي كنند بيشتر در خطر ابتلا به اضطراب هستند.
2- وجود بيماري هاي ديگر: مثل بيماريهاي صعب العلاج و سرطانها.
3- سرو صدا :كساني كه در مكانهاي شلوغ و پر سروصدا كار مي كنند بيشتر به اضطراب دچار مي شوند.
4- نحوه تربيت و خصوصيات رواني والدين. (همت خواه، 1380 ص 43-42)
اضطراب افراد در برابر فشار رواني و ايجاد اضطراب
گر چه براي انجام هر كاري درجاتي از اضطراب لازم است. در هر يك از افراد انساني يك حد بالايي نسبت به فشار رواني وجود دارد كه بدن مي تواند تحمل كند. به تدريج كه سطح فشار رواني در بدنمان افزايش يافت، در واقع به يك نقطه بحراني مي رسد، يعني جايي كه ظرفيت بدن از آن بيشتر تحمل ندارد و همين جاست كه بدن پيام مي دهد سطح فشار رواني بيش از حد بالا رفته اين پيام به صورت نشانه هاي جسمي، رواني يا رفتاري خود را نشان مي دهد (احمدوند 1384 ص 181)
در بعضي نخستين پيام، سر درد و بي حوصله شدن و احساس خمودگي مي باشد. اين امر داراي اهميت است كه بياموزيم واكنش ما به اين پيام اوليه، كدام پاسخ فردي ويژه است. اگر پيام ناديده گرفته شود كم كم فشار رواني افزايش مي يابد در اين مرحله نشانه اصلي ممكن است بدتر شود به اين صورت شخص به فشار رواني مزمن و بلند مدت گرفتار مي گردد و ممكن است مثلاً زود رنج گردد و سپس دردهاي سينه و آشفتگي هاي خواب يا نشانه هاي ديگر در او پديدار شود. اين پيامها يك راه با خبر شدن فرد است كه سطح فشار رواني به طور ناخوشايندي افزايش يافته و بايد كوشش شود براي كاهش فشار هر چه زودتر اقدام لازم صورت گيرد. (همان منبع، ص 181)
مهارتهاي مقابله با اضطراب :
اهميت راهبردهاي مقابله اي از جانب محققان سلامت با پذيرش عام روبرو شده است با اين حال، تنوع سبك ها و راهبردهاي مقابله اي تشخيص اينكه چه شيوه اي در كمك به بهبود بهتر است را مشكل مي سازد. (آشتياني، 1387 ص 167)
1- تن آرامي : با توجه به اينكه اضطراب به احساس تنيدگي، نگراني و برانگيختگي كلي در شما منجر مي‌شود، منطقي است كه اگر آرام شويد راحتر مي توانيد با اضطراب مقابله كنيد به دو طريق مي توان از آرام سازي براي مقابله با اضطراب استفاده كرد، يكي از روشهاي مؤثر، متمركز كردن توجه بر بدن خود مي باشد، تنفس، ضربان قلب و ساير علايم برانگيختگي بدني مانند تنيده شدن عضلات و تعرق، كف دست خود را مورد توجه قرار دهيد، هرگاه بدنتان علايم اضطراب مشاهده كرديد وقت آن است كه از مهارت خود آرام سازي استفاده كنيد به عنوان مثال : فرض كنيد در حال سخنراني يا انجام دادن كاري در مقابل جمعيت هستيد كه بدنتان علايم اضطراب را نشان مي دهد، به جاي اينكه وحشت كنيد و كنترل خود را از دست بدهيد به خودتان بگوييد” لازم است نفس عميق بكشم و آرام باشم” (محمد خاني 1381، ص 225)
2- كنترل افكار نگران كننده : اضطراب ممكن است به شكل خيال پردازي ها يا تصاوير ذهني، نشخوارهاي فكري، افكار نگران كننده اي كه كنار گذاشتن آنها غير ممكن است بروز كند.(مبيني1384، ص 54)
تفكر غير منطقي، اضطراب را تشديد مي كند و موجب مي شود كه به آساني در دام يك دور باطل بيفتد ارزيابي غير منطقي از يك رويداد زندگي، اضطراب بي جهتي را در شما ايجاد مي كند، سپس اين اضطراب به عنوان نشانه وجود يك اشكال تلقي مي شود، متقابلاً ارزيابي غير منطقي به وجود آمده است به مشكل درجه يكي كه ارتباط با واقعيت ندارد تبديل مي شود، وقتي اضطراب بر شما غلبه مي كند، مشكلات را آنقدر بزرگ تصور مي كنيد كه ترس از اضطراب بيشتر از ترس واقعي از مشكل شما را تضعيف و ناتوان مي سازد. (پور حسيني 1386 ص 307)
3- كنترل رژيم غذايي و ورزشي : افراد به راههاي مختلفي به فشار رواني پاسخ مي دهند، سيگار مي كشند الكل مي نوشند و بعضي نيز مصرف غذاهايشان كاهش يا افزايش مي يابد. تمامي اين رفتارها عيوبي را شكل مي‌دهند، يعني يك رفتار ناسازگارانه به فشار رواني موجب فشار بيشتري مي گردد، به نمونه پرخوري توجه نماييد نتيجه پرخوري اضافه وزن است كه اين اضافه وزن منجر به افزايش فشار رواني و اضطراب مي شود، شخصي با 25 درصد اضافه وزن احتمال ابتلا به حمله قلبي، فشار خون، سكته 5/2 برابر افزايش مي يابد. هم چنين با افزايش وزن خود آنگاه شخص پايين آمده موجب كاهش اعتماد به نفس مي شود كه به نوبه خود فشار رواني ديگري است، يك رژيم غذايي صحيح و دقت در جذب مواد مغزي مناسب مي تواند جهت كمك به مداوا با فشار رواني مورد استفاده قرار گيرد، افرادي كه تغذيه مناسبي دارند احساس خوبي نسبت به خودشان دارند. (بخشي‌پور، رودسري- 1380، ص 196)
4- استفاده از رويارويي مثبت : استفاده از رويارويي مثبت براي مقابله با اضطراب دو دليل خوب وجود دارد. اول اينكه مواجهه و رويارويي راهي است براي حساسيت زدايي خود نسبت به افراد، مكانها و تكاليفي كه زندگي را براي ما دشوار مي كند. دوم : رويارويي مثبت با مسائل بر خودپنداره‌ي شما تأثير مي‌گذارد (پور حسيني، 1386، ص 310- 309)
ترس از امتحان و انجام كار:
فرهنگ ما بر رقابت و موفقيت تأكيد زياد دارد. به خوب انجام دادن كار ايرادي نيست. اما اشكال اينجاست كه به اعتقاد بسياري از اشخاص موفقيت، تنها كليد خوشبختي و عزت نفس است اين افرادمعتقدند براي اينكه مورد مهم و پذيرش ديگران واقع شوند بايد به گونه اي برجسته و كامل باشند اين طرز تلقي مي تواند اضطراب توليد كند؛
ممكن است در حال مطالعه يا امتحان مضطرب شويد كه اصطلاحاً به آن “ترس ا امتحان” مي گويند اين اضطراب دو علت دارد كه يكي مسلم و ديگري نهفته است ترس از شكست علت مسلم اين قبيل اضطرابات است مثلاً احساس مي كنيد اگر موفق نشويد پيش ديگران عقيده مي شويد. (قراچه داغي 1385، ص 393)
علت دوم و پنهان ترس از انجام كار اينست كه احتمالاً هدف هاي شما با هدفهاي واقعي شما يكي نيستند ممكن است اضطراب شما به اين دليل باشد كه خود را به حركت در جهتي مجبور مي كنيد مناسب شما نيست. (همان منبع، ص 394)
اضطراب كي و به چه كساني ضربه مي زند؟
چنين نيست كه استرس گروه سني خاصي را برگزيند و از ساير گروههاي سني ديگر درگذرد، هر سني استرس هاي خاص خود را دارد در نتيجه اگر ما اغلب موقعيت هايي را كه استرس در آن ها عامل اوليه است بررسي كنيم در مي يابيم كه مي توانند در هر دوره زندگي آغاز گردند، ليكن اگر به سني كه بيماري اضطراب براي اولين بار شروع مي شود توجه كنيم آن را گسترش يافته در تمامي سنين نمي يابيم بلكه اكثريت حالات در اواخر نوجواني و سالهاي اوليه بعد از بيست سالگي شروع مي گردند و شروع بيماري در سنين قبل از 15 و بعد از 35 سال نسبتاً نادر است. (حديدي 1383، ص 21)
پژوهشها نشان داده اند كه اثرات زيان بخش مشكلات روزمره در افرادي كه تا به حال تحت استرس نبوده اند. (مونر 1982) افراد مضطرب و نيز كساني كه در حالت آشفتگي رواني تا در مقابله مؤثر نيستند شديدتر است، فشارهاي رواني ناشي از مسائل روزمره براي افرادي كه داراي عزت نفس بالا هستند و از سيستم حياتي خوبي برخوردارند كمتر است. (محمد خاني 1381، ص 54)
اضطراب در دوره هاي مختلف :
در چهار سال اول زندگي فقدان جهت مادري يا محدوديت از آن و به موقع نرسيدن غذا سبب اضطراب بچه مي‌شود. قبل از بلوغ عدم آشنايي بچه با مهارت هاي اجتماعي، فرار از برخورد به مسئله يا مانع، بي لياقتي فردي و عدم توفيق در اجراي نقشي كه از لحاظ مونث يا مذكر بودن جامعه به عهده فرد مي‌گذارد سبب پيدايش اضطراب در بچه ها مي شود، در دوره بلوغ اجراي استقلال شخصي، حالت تعرض و جمله تمايلات جنسي محافظت بدن و آشنايي به مهارتهاي عقلاني و حرفه اي سبب بوجود آمدن اضطراب در افراد است. (شريعتمداري 1385، ص 278)
اضطراب طبيعي در مقابل اضطراب مرضي :
اضطراب چه وقت طبيعي است و چه وقت به عنوان علامت يك بيماري يا يك اختلال محسوب مي شود؟
اگر اضطراب، توسط يك خطر واقعي برانگيخته شود و پس از رفع فروكشي كند، واكنش طبيعي تلقي مي‌شود، اما اگر درجه اضطراب با شدت و نوع خطر احتمالي بي تناسب باشد و پس از رفع خطر ادامه يابد، غير طبيعي محسوب مي گردد، راه ديگر قضاوت، ارزيابي درجه تأثير واكنش اضطراب بر روي عملكرد شخص است اگر چنين به نظر رسد كه شديداً از اضطراب رنج مي برد يا ميزاني از تأثيرات روان تني مانند ورم معده يا پوست وجود داشته باشد و اگر عملكرد هوشي يا سازگاري اجتماعي- شغلي شخص دچار اختلال شود در آن صورت رواست كه تشخيص اضطراب مرض داده شود حتي اگر تناسب كاملاً روشني هم بين علائم و اختلال وجود نداشته باشد. (پاسالاري 1383، 69)
اضطراب پيشرفت :
بسياري از مطالعات نشان

پایان نامه با واژگان کلیدی علائم اضطراب

کلماتي همچون دلشوره، نگراني، تنش و ترس تجربه کرده ايم. (رفيعي، 1384، ص 492)
شايد بتوان اضطراب را به عنوان احساس رنج آوري که با يک موقعيت ضربه آميز کنوني يا با انتظار خطري که به شيء نامعيني وابسته است، تعريف کرد به عبارت ديگر اضطراب مستلزم مفهوم ناامني يا تهديدي است كه فرد منبع آن را به وضوح درك نمي كند در حالي كه اصطلاح ترس به احساسي پوشش مي دهد كه در مقابل يك شيء كه به منزله ي شيء خطرناك محسوب مي شود به وجود مي آيد. (دادستان،1386،ص 443)
اضطراب يك وضعيت ناخوشايند حاد و مزمن همراه با ترس و نگراني و نشانه هاي جسمي و بدني است، نشانه ها و علايم اين بيماري عبارتند از: طپش قلب، عصبانيت، افزايش تنفس، احساس خفگي افزايش نامنظم فشارخون، دردهاي شكمي، سردرد،كمردرد، بي اشتهايي، كاهش ميل جنسي، سرگيجه،كاهش وزن، خستگي، تكرار ادرار، لرزش صدا و لرزش اندامها. (همت خواه، 1380، 42)
به عقيده آدلر32 اضطراب نتيجه‌ي مقصور در يادگيري است و نيز نتيجه ي ادراك و تصورات معيوب و منحرف در انسان مي‌باشد، آدلر معتقد است اضطراب زندگي فرد را تا حد زيادي تلخ مي كند، او را از تماس هاي اجتماعي باز مي‌دارد و اميد انسان را به ايجاد زندگي آرام نابود مي كند، فرد مضطرب بيشتر از ديگران به خودش فكر مي كند و هميشه از تغيير موقعيت و شروع انجام هر كاري بيشتر از ديگران اضطراب و هراس دارد.(پورحسيني،1386، ص 312)
اضطراب عموماً به منزله ي يك انتظار به ستوه آورنده است كه به منزله چيزي كه ممكن است در يك تنش گسترده و موحش و غالباً بي نام اتفاق افتد، اين حالت كه به شكل احساس و تجربه كنوني مانند هر اغتشاش هيجاني در دو سطح همبستر رواني و بدني در فرد پديد مي آيد، ممكن است به يك تهديد عيني “اضطراب آور” (تهديد مستقيم يا غير مستقيم مرگ، حادثه شوم، يا مجازات) نيز وابسته باشد. (دادستان، 1370، ص71)
اضطراب رفتاري غير عادي است، زيرا منشأ بسياري از بيماريهاي رواني مي باشد يا اين وصف مي توان اضطراب را تنها واكنش عصبي دانست زيرا افراد عادي نيز اين حالت را احساس مي كنند و عوامل مختلف زندگي ماشيني ايجاد كننده ي آن مي باشد. آدمي از هر جهت تحت فشار زندگي شهرنشيني است، حتي مسائل اجتماعي كه مستقيماً به او مربوط نمي شود نيز سبب نگراني او خواهد شد. (محمد زاده، 1383، 176)
علايم و نشانه هاي اضطراب در كودكان و بزرگسالان فرق مي‌كند، در درمان اضطراب، ابتدا بايد عوامل به وجود آورنده آن شناسايي شود، سپس تحت نظارت روان پزشك درمان آغاز مي گردد، داروهايي كه در درمان اضطراب استفاده مي شود عبارتند از: ديازپام، لورازپام،كلونازپام،آسپروزولام و كلرديازپوكسايد. (همت خواه 1380، ص 43)
درك اضطراب :
درباره ي علت اضطراب سه نظريه متفاوت33 وجود دارد، به اعتقاد درمانگر شناختي، افكار منفي و طرز تلقي هاي غير منطقي موجب اضطراب هستند مثلاً اگر بر اين باور باشيد كه بايد هميشه مورد تائيد ديگران قرار گيريد در صورتي كه با انتقاد رئيس خود مواجه شويد و يا اگر مجبور باشيد در حضور جمعيت زيادي سخنراني كنيد به احتمال زياد نگران و عصبي مي شويد. (قراچه داغي، 1385، ص 241)
به اعتقاد تحليل‌گر رواني تضادهاي سركوب شده توليد اضطراب مي كنند، در سنين رشد احتمالاً از اينكه احساسات منفي خود را با پدر و مادرتان در ميان بگذاريد، بيمناك بوديد، اكنون در سن بلوغ هم ممكن است هنوز از ابراز خشم و يا از در ميان گذاشتن افكار خود با ديگران هراس داشته باشيد، در صورت اختلالات با رئيس اداره احتمالاً خشم خود را فرو مي دهيد مبادا كه مورد آزار او قرار گيريد، از تحقير شدن مي ترسيد و اين همان رفتاري است كه پدر و مادر با شما كرده اند، تلاش براي اجتناب از برخورد و رو در رويي شما را به سركوب احساساتتان وادار مي كند و در نتيجه عصبي و هراسان مي شويد. (همان منبع ص 241)
به اعتقاد برخي از روان پزشكان به هم خوردن تعادل شيميايي علت احساس هراس است. در نتيجه مصرف دارو را تجويز مي‌كنند تا ناراحتي شما را برطرف سازند، در واقع بسياري از بيماران نيز معتقدند مسائل عصبي آنها با دارو درواني برطرف مي شود، گروهي فكر مي كنند كه اضطراب ناشي از حساسيت هاي غذايي يا كاهش قند خون است. در اين ميان جمعي نيز نگران تومور مغزي يا قلبي هستند اين جماعت مرتب پزشك عوض مي كنند تا با تشخيص بيماري و مداوايي كه هرگز صورت واقع نمي گيرد شفا پيدا كنند، به اعتقاد شناخت درماني به جاي حوادث بيروني، افكار سبب نگراني هستند، اين مطلبي است كه نه تنها در مورد اضطراب و هراس بي اساس، بلكه در مورد تمام احساسات منفي صدق مي كند، براي آنكه از حادثه اي نگران شويد، ابتدا بايد آنرا تفسير كنيد و برايش معنايي در نظر بگيريد، اين نقطه نظر از اهميت عملي قابل ملاحظه اي برخوردار است زيرا با تغيير طرز فكر مي توانيد احساس را تغيير بدهيد، مي توانيد بر ترس، نگراني، اضطراب، عصبيت و هراس هاي رواني خود غلبه كنيد. (همان منبع ص 242- 241)
اختلالات اضطرابي :
اختلالات اضطرابي هنگامي تشخيص داده مي شوندكه تجربه ي ذهني احساس اضطراب به وضوح وجود داشته باشد TR – IV – DSM شش طبقه ي عمده براي اختلالات اضطرابي ارائه كرده است :
1- فوبي :
آسيب شناسان رواني فوبي را نوعي اجتناب ناراحت كننده و ناشي از ترس مي دانندكه تناسبي با ميزان خطر موجود در يك شيء يا يك موقعيت خاص ندارد و بيمار آن را بي پايه مي داند در صورتي كه ترس افراطي از بلندي، فضاهاي بسته، مار، عنكبوت (البته در صورتي كه هيچ خطر واقعي در كار نباشد) به قدري ناراحت كننده باشد كه منجر به آشفتگي در زندگي شخص شود مي توان تشخيص خوبي را داد. (دهستاني، 1386، ص 164)
ملاك هاي تشخيصي TR – IV – DSM براي فوبيها
1- ترس غير عقلاني و پايدار شديد كه ماشه چكان آن اشياء و موقعيت ها هستند.
2- در صورت مواجهه با محرك ترس آور دچار اضطراب شديد مي شود.
3- شخص تشخيص مي دهد كه اين ترس نامعقول است.
4- شخص از موقعيت ترس آور اجتناب مي كند يا با اضطراب و رنج شديد آن را تحمل مي كند. (همان منبع، ص 164)
اختلال اضطراب فراگير36 :
شخص مبتلا به اختلال اضطراب فراگير (GAD ) همواره در رابطه با موضوعات جزئي شديداً مضطرب مي‌شود. بسياري از آدميان گهگاه نگران مي شوند اما بيماران مبتلا به GADنگرانيهاي مزمن دارند. آنها ساعت ها راجع به گستره ي وسيعي از موضوعات احساس نگراني مي كنند و اين دلشوره ها را اموري مهار ناپذير مي‌دانند. اگر اين نگرانيها به علت يكي از ساير اختلالهاي محور باشند تشخيص GAD را نمي توان مطرح ساخت (مثلاً تشويق راجع به آلودگي در فرد مبتلا به اختلال وسواس فكري- عملي) ويژگي هاي ديگر GAD عبارت است از مشكل در تمركز، خستگي زودرس، بيقراري، تحريك پذيري و تنش عضلاني شديد. (هيئت مؤلفان، 1386 ص 446)
با اينكه بيماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگير معمولاً به دنبال روان درماني نمي روند، شيوع آن در طول زندگي بسيار بالاست. اين اختلال حدود 5 درصد از كل جمعيت را شامل مي شود، اين اختلال معمولاً از اواسط دوران نوجواني آغاز مي شود و به نظر مي رسد كه رويدادهاي تنش زاي زندگي در ايجاد آن نقش دارند. اين اختلال در زنان دو برابر مردان است و با ساير اختلالات اضطرابي و اختلال هاي خلق همايندي مرضي بالايي دارد.(همان منبع، ص 446)
4- اختلال وسواس فكري- عملي
اختلال وسواس فكري- عملي (OCD ) يك اختلال اضطرابي است كه در آن، ذهن فرد از افكار مهار نشدني و پايدار لبريز شده و فرد را مجبور به تكرار مجرد اعمال مشخصي مي كند كه سبب درماندگي و اخلال در كاركرد روزانه اش مي كند. شيوع اين اختلال در طول زندگي بين 1 تا 2 درصد جمعيت برآورد شده و در ميان زنان بيش از مردان شايع است و اغلب در پي رويدادهاي تنش زا مثل بارداري، زايمان كشمكشهاي خانوادگي يا مشكلات شغلي بروز مي كند، شروع زود هنگام آن در مردان رايج تر و با وسواسهاي عملي مربوط به دادرسي همراه است. شروع دير هنگام آن در زنان شايعتر است و بصورت وسواس در شستشو ظهور مي كند. در خلال يك دوره ي افسردگي، گاهي بيماران دچار اختلال وسواس فكري- عملي مي شوند و در بيماران قبلا به وسواس فكري- عملي، غالباً افسردگي مشخص و آشكاري ديده مي شود. ( دهستاني 1386، ص 200)
وسواس فكري : افكار، تكانه ها و تصورات مزاحم و تكراري هستند كه ناخواسته به ذهن مي آيند و در نظر فرد اموري غير عقلاني و مهار نشدني جلوه مي كنند. از نظر باليني شايعترين وسواسهاي فكري عبارتند از ترس از آلودگي، ترس از بروز تكانه هاي جنسي يا پرخاشگري يا ترس خود بيمار نگارانه راجع به بدكاريهاي بدن، هم چنين ممكن است وسواس فكري به صورت ترديد، تنبلي و اهمال كاري و بلاتكليفي مفرط پديدار شود. (همان منبع، ص 200)
وسواس عملي : عبارت است از رفتار يا اعمال ذهني تكراري كه بيمار براي كاهش پريشاني ناشي از افكار وسوسه آميز و يا جلوگيري از رويدادهاي هولناك آنرا انجام مي دهد اين عمل هيچ گونه ارتباط واقعي با هدف ظاهر ي اش ندارد يا آشكارا داراي ارتباطي اغراق آميز است. غالباً كسي كه به صورت دائمي عمل خاصي را تكرار مي كند، از اين مي ترسد كه در صورت عدم اجراي آن، عواقب هولناكي نصيبش شود. ممكن است تعداد دفعاتي كه يك عمل تكرار مي شود حيرت آور باشد. (همان منبع ص 201)
رايج ترين نتيجه ي اختلال وسواس فكري- عملي تائيد نامطلوب آن بر روابط فرد با ديگران به خصوص با اعضاي خانواده است. اشخاص اعم از همسر، فرزندان، دوستان يا همكاران با مشاهده ي نياز پايان ناپذير و غير مقاوم براي شستن مكرر دستها در هر دقيقه، پاك كردن دستگيره ي در ياشستن كاشيهاي كف حمام، احتمالاً دچار ناراحتي يا انزجار او مي شوند. اين احساسات ستيزه جويانه احتمالاً آميخته به احساس گناه هستند چون آنها تا حدودي مي فهمند كه بيمار نمي تواند براي رفع اين امور بي معنا كاري بكند. مي توان انتظار داشت كه تأثيرات نامطلوب اين رفتارها بر ديگران به نوبه ي خود، پيامدهاي ديگري نيز به دنبال داشته باشد مثل ايجاد احساس افسردگي و اضطراب فراگير در بيمار و حتي زمينه چيني براي هر چه خرابتر كردن روابط شخصي در فرد وسواسي. (مبيني 1384، ص 43)
وسواس هاي عملي كه معمولاً گزارش مي شوند عبارتند از :
1- كوشش براي پاكيزگي و نظم، كه گاهي اوقات از راه تشريفاتي مفصل كه ساعتها و حتي قسمت عمده اي از روز به طول مي انجامد، صورت مي گيرد.
2- اجتناب از اشياي خاص، مثل پرهيز از هر چيز قهوه اي رنگ.
3- مبادرت به اعمال تكراري، جادويي و حفاظتي هم چون شمردن، اداي برخي ارقام، همراه داشتن طلسم، يا دست زدن به قسمت خاصي از بدن .
4- وارسي كردن، سرزدنهاي مكرر براي يقين حاصل كردن از اينكه كارهاي قبلي درست اجرا شده باشد مثلاً اينكه چراغ، شيرگاز يا شير آب بسته است، پنجره باز نيست و در قفل است.
5- اجراي عملي خاص، مثلاً با طمأنينه ي فراوان خوردن. (همان منبع، ص 44)
علائم اضطراب :
وجود مجموعه اي از علايم بدني، فكري و رواني ما را متوجه مي كند كه مضطرب هستيم.
1) بدني: وقتي مضطرب هستيد بدنتان با تپش قلب، تنگي نفس، از دست دادن اشتها، تهوع بي خوابي، تكرار ادرار، چهره برافروخته، تعرق، اختلال گفتار و بي قراري واكنش نشان مي دهد؛ (پورحسني، 1386 ص 305)
2) تفكر : اضطراب موجب سر در گمي، اختلال در حافظه و تمركز، حواس پرتي، ترس از دست دادن كنترل،كمرويي، گوش به زنگي و افكار تكرار شونده مي شود؛ (همان منبع، ص 305)
3) روان : وقتي مضطرب هستيد عصبي، بي طاقت، نگران، هشيار يا وحشت زده، دلواپس، افسرده تنيده، ترسناك يا هيجان زده مي شويد؛
آگاهي از اين واكنش ها مهم است زيرا به شما كمك مي كند تا متوجه اضطراب خود بشويد. (همان منبع 1386، ص 305)
افكار فاجعه آميز و

پایان نامه با واژگان کلیدی عزت نفس، عشق و محبت، ناخودآگاه

ن که رسوا شود ناراحت نيست .( پور افکاري ، 1375)
اگر بخواهيم اختلالات رفتاري را به سه دسته تقسيم كنيم
فردي:
1-آرزوي شخصي ديگر بودن
2-احساس ناکامي و بي ارزشي
3-اضطراب آشکار
4- مکرر گريستن
5- نظر گاه منفي و بد بينانه نسبت به آينده( همان منبع ، ص68)
اجتماعي:
1 – اعمال پرخاشگرانه نسبت به همسالان( وجداني ، 1381، ص 163)
2-نداشتن اعتماد به بزرگتر غريبه و همسالان تازه وارد
3- اشکال در درک ديدگاه هاي ديگران
4- اجتناب از نقش هاي رهبري
5- آزادي طلب نبودن ( همان منبع ، ص 164)
آموزشي:
1-پريشان حال بودن
2-به ندرت سوال کردن(فيروز بخت ، 1377 ، ص 132) .
3-8عزت نفس يكي از دلايل اختلالات رفتاري نوجوانان
يكي از دلايل عمده بسياري از اختلالات رفتاري و شخصيتّي در كودكان و نوجوانان، ضعف در اعتماد به نفس و احساس خودارزشمندي (عزت نفس) است، بنابر اين امروزه در اصلاح و درمان بسياري از اين اختلالات، پرورش و تقويّت احساس عزت نفس و اعتماد به نفس و مهارتهاي فردي و اجتماعي آنان، نقش بسزايي ايفا مي‌كند.( همان منبع ، ص 133)
از اين رو با توجه به اهميّت عزت نفس در رشد شخصيت و سلامت رواني كودكان و نوجوانان، در جهت تقويت و افزايش آن، موارد زير به والدين و دست اندركاران تعليم و تربيّت توصيه مي شود:
1-روحيه ديني و ايمان مذهبي را در كودكان و نوجوانان تقويت كنيد.
2- سعي كنيد در برخورد با كودكان و نوجوانان، توانمندي هاي آن ها را مورد نظر قرار دهيد، نه ناتواني ها را.
3- زمينه كسب تجربه هاي خوشايند از فعاليت هاي مستقل و آزاد را براي آن ها فراهم كنيد.
4-تجربه هاي موفقيت آميز آنان را افزايش دهيد. ( بيگي ، 1377 ، ص 45)
5-قدرت تحمّل كودكان و نوجوانان را براي مواجه شدن با ناكامي هاي احتمالي افزايش دهيد.
6- رفتار مصمّم و مطمئن و در عين حال مطلوب كودكان و نوجوانان را تقويت كنيد.
7- كودكان و نوجوانان را در كنترل احساسات و عواطف خود ياري دهيد.
8-مهارت هاي اجتماعي كودكان و نوجوانان كمرو و فاقد اعتماد به نفس را افزايش دهيد.
9- آنان را با الگوهاي رفتاري مطلوب آشنا كنيد.
10-از انجام هر گونه رفتار تنبيهي و تحقيرآميز درباره ي دانش آموزان خودداري كنيد.( همان منبع، ص 50) .
3-9.عزت نفس سالم و نا سالم
ميزان اعتماد به نفس کودک در طي دورانهاي مختلف زندگي با نوعي نوسان روبرو ميشود. تجربيات کودک زياد مي شود و درک او نسبت به مسائل مختلف تغيير پيدا ميکند به همين دليل عزت نفس او به طور متناوب در حال تغيير است. اين امر مي تواند به والدين کمک کند تا نشانه هاي عزت نفس سالم و ناسالم را درک کنند(اينترنت 2)
کودکي که با عزت نفس پايين روبرو است هيچ گونه تمايلي به انجام کارهاي جديد ندارد. در اين شرايط کودک ممکن است دائماً در مورد توانايي هاي خود نگرش منفي داشته باشد و چيزهايي از اين قبيل بگويد: “من نادان هستم” يا “هيچ وقت ياد نميگيرم که چگونه بايد کارها را به درستي انجام دهد” يا “آخرش چه مي‌شود؟ به هر حال که هيچ کس به من اهميت نمي دهد.” ( همان منبع )
تاب و توان کودک در برابر مشکلات کم مي شود به راحتي تسليم موانع خارجي ميشود و هميشه منتظر کسي است که از راه برسد و بار مسئوليت هاي او را به دوش بکشد. اين قبيل کودکان به شدت نسبت به انتقادهاي خارجي از خود واکنش منفي نشان مي دهند، و به راحتي از خودشان نااميد مي شوند. کودکي که داراي عزت نفس سالمي است، از برقراري ارتباط با ديگران لذت مي برد. او از قرار گرفتن در در مکان هاي عمومي و اجتماعي لذت مي برد و در عين حال تنهايي نيز به او آرامش مي دهد. زمانيکه نوبت به مواجهه با مشکلات و چالش هاي خارجي مي رسد، مي تواند به راحتي راه حل هاي کاربردي و مفيد را پيدا کند. به راحتي متوجه کاستي ها مي شود و هيچ موقع خود و يا اطرافيانش را زير سؤال نمي‌برد. به عنوان مثال به جاي اينکه بگويد: “من نادان هستم” مي گويد: “من اين مطلب را به درستي متوجه نشده بودم.” اين قبيل کودکان نقاط ضعف و قوت خودشان را به خوبي مي شناسند و آنها را مي پذيرند. اين امر سبب مي شود که نوعي نگرش خوش بينانه در آنها ايجاد شود.(محمدي ، 1386، ص 211) .
3-10.والدين چه نقشي در تقويت عزت نفس فرزندشان دارند؟
مراقب صحبت کردن خود باشيد
کودکان نسبت به گفته هاي والدين خود بسيار حساس هستند. نه تنها بايد کودکان را به خاطر کاري که با موفقيت انجام داده اند، بلکه بايد آنها را به خاطر تلاشي که در اين زمينه انجام داده اند، نيز تشويق کنيد؛ اما در اين راه بايد صادق باشيد و از هر گونه مبالغه بپرهيزيد. به عنوان مثال اگر فرزند شمانتوانست وارد تيم فوتبال مدرسه شود، نبايد به او بگوييد: “خوب دفعه آينده مي تواني با تلاش بيشتر وارد تيم شوي” بلکه بهتر است چيزي شبيه به اين به او بگوييد: “درست است که تو نتوانستي وارد تيم فوتبال شوي، اما به هر حال تو تمام تلاش خود را به کار گرفتي و اين قابل تقدير مي باشد.” هميشه نتيجه مهم نيست، بلکه همان تلاشي که فرد انجام ميدهد نيز قابل ستايش است.( همان منبع ، ص 217) .
يک الگوي مثبت باشيد
اگر زندگي را بيش از اندازه به خودتان سخت بگيريد، منفي گرا باشيد و در مورد توانايي ها و محدوديت هاي فردي خود واقع بين نباشيد، کودک به صورت ناخودآگاه عيناً کارهاي شما را بازتاب خواهد داد. عزت نفس شخصي خود را پرورش دهيد تا کودکتان هم بتواند از شما الگو برداري کند.( نظري نژاد ، 1385، ص 73)
محيط خانه را امن و مطمئن سازيد.
کودکي که نمي‌تواند در خانه احساس اعتماد داشته باشد و در آنجا مورد آسيب قرار مي گيرد، از عزت نفس پايين رنج خواهد برد. کودکي که دائماً در برابر جر و بحث ها و دعوا‌هاي خانوادگي پدر و مادر قرار مي گيرد، افسرده و مضطرب خواهد شد. هميشه بايد به خاطر داشته باشيد که به کودک خود احترام بگذاريد.( همان منبع ، ص 74)
عقايد نادرست کودک را تشخيص داده و آنها را تغيير دهيد.
پدر و مادر بايد اين توانايي را داشته باشند که بتوانند عقايد غير منطقي کودک خود را تشخيص دهند. اين اعتقادات در هر زمينه اي مي توانند باشند: توانايي هاي فردي، جذابيت، کمال و يا هر چيز ديگري. اين امر مي تواند به کودک کمک کند تا در مورد ارزيابي توانايي هاي خود واقع بين تر باشد و همچنين مي تواند به کودک کمک کند تا نگرش هاي مناسب تري را در خود ايجاد کند. احساسات نادرست مي توانند در اعماق وجود فرد ريشه دوانده و به صورت يک واقعيت عيني در او بروز کنند. به عنوان مثال کودکي که در تمام موارد درسي در مدرسه به خوبي ظاهر مي شود و تنها در درس رياضي قدري ضعيف است، ممکن است با خودش بگويد: “من رياضيم خوب نيست، دانش آموز بدي هستم”. اين نوع تعميم دادن ها باعث مي شود که توانايي هاي ديگر کودک نيز به مرور زمان رو به تحليل رفته و به مرور زمان موجبات شکست کودک را فراهم آورند. در چنين شرايطي مي توانيد به او بگوييد: “تو دانش آموز خوبي هستي، رياضي درسي است که بايد وقت بيشتري روي آن بگذاري، ما با هم مي توانيم روي آن کار کنيم.”( لطف آبادي ، 1379، ص 96)
خانه خود را تبديل به مأمن امني براي تمام اعضاي خانواده کنيد.
دردسر‌هايي که ديگران ايجاد مي کنند، مشکلات مدرسه، اختلاف با همکلاسي ها، و ساير فاکتورهاي بالقوه اي که مي توانند بر روي عزت نفس کودک تاثير گذار واقع شوند، کار کنيد. اقدامات لازم را به سرعت و با حساسيت تمام انجام دهيد.(همان منبع ، ص 98) .
کودک را به کسب تجربيات سازنده تشويق کنيد.
انجام فعاليت‌هايي که حس همکاري را در کودک پرورش مي دهد، خيلي بيشتر از فعاليت هايي که حس رقابت را در آنها ايجاد مي کند مي تواند سودمند باشد. به عنوان مثال فعاليت هايي که در آن فرزند بزرگتر به خواهر يا برادر کوچک تر خود کمک ميکند، مي تواند تاثير شايان ذکري هم در زندگي فرزند بزرگتر و هم عزت نفس فرزند کوچکتر داشته باشد.( شفيع آبادي ، 1372، ص 120)
واکنش هاي مثبت و دقيق از خود نشان دهيد.
تعبيراتي مانند: “تو هميشه دست به ديوانگي مي زني” ممکن است به کودک اين حس را القا کند که هيچ گونه کنترلي بر روي بروز احساسات خود ندارد. به عنوان مثال ميتوانيد بگوييد”تو خيلي سريع در مقابل برادرت عصباني مي شوي، اما خوشحالم که سر او فرياد نمي زني و او را مورد ضربت قرار نمي دهي” اين امر به کوک نشان مي دهد که حق انتخاب دارد و به او کمک مي کند تا در شرايط مشابه ديگر نيز انتخاب صحيحي داشته باشد.( همان مبنع ، ص 122)
با فرزندان خود مهربان و خودجوش باشيد
عشق و محبت والدين مي تواند تاثير شگرفي بر روي ارتقاي عزت نفس کودکان داشته باشد. آنها را در آغوش بگيريد و به آنها بگوييد که مايه ي افتخارشما هستند. مي توانيد در ظرف غذاي او يادداشت هايي از اين قبيل بگذاريد: “به نظر من تو فوق العاده اي”، او را صادقانه تشويق کنيد و در اين کار به هيچ وجه مبالغه نکنيد. کودکان به راحتي مي توانند تشخيص دهند که آيا چيزي از اعماق وجود شما نشئت مي گيرد يا خير.( همان منبع ، ص 124)
کمک از منابع تخصصي
اگر احساس مي کنيد که کودک شما داراي عزت نفس پاييني است، مي توانيد از موارد حرفه اي و تخصصي کمک بگيريد. مشاور کودک و خانواده مي توانند دلايل اصلي اين امر را که چرا يک کودک در مورد خود احساس خوبي ندارد، بررسي کند. مشاوره هاي تخصصي مي تواند به کودک کمک کند تا در وهله اول درک واقع بينانه تري از خود داشته باشد و سپس مي تواند با شناختي که از خود پيدا مي کند قابليت هاي فردي خود را ارتقا بخشد. با ميزان کمي کمک هر کودک مي تواند عزت نفس سالم تري را براي دنبال کردن يک زندگي شادتر، سالم تر و کامل تر ايجاد کند.( شريعت مداري ، 1382، ص 126) .
نكته: والدين کودکان برخوردار از عزت نفس بالا در مقايسه با والدين فرزنداني که عزت نفس پايين دارند اين صفات را بروز مي دهند :
آنها فرزندان خود را بيشتر مي پذيرند . معمولاً بيشتر به آن ها احترام مي گذارند و با آنان به عنوان افرادي با ارزش رفتار مي کنند .
استواري عاطفي بيشتري دارند و متکي به نفس هستند . احتمال وضع کردن اهداف عالي و بزرگ براي فرزندانشان بيشتر است .( همان منبع ، ص 130)
سه گام جهت رسيدن به عزت نفس بهتر
پيش از آنكه شروع به بهبود عزت نفس خود نمائيد ،ابتدا،به توانايي تغيير آن اعتقاد داشته باشيد . لزوما هر تغييري سريع و آسان رخ نمي‌دهد، اما مي‌تواند اتفاق بيفتد. شما ضعيف نيستيد! به محض پذيرش و يا حداقل توجه به جمله مذكور ،مي‌توان گام‌هاي سه‌گانه را براي تغيير عزت نفس برداشت( فدردي ، 1373، ص200)
گام 1: سرپوش گذاردن بر انتقاد دروني
گام 2: تمرين پرورش خود
گام 3 : تقاضاي كمك از ديگران
3-11-1. گام اول : سرپوش گذاردن بر انتقاد دروني
اولين گام مهم در بهبود عزت نفس،شروع مبارزه با پيامدهاي منفي نداي دروني منتقد است . در جدول زير چند مثال شاخص از نداي دروني انتقادگر و راه ” سر پوش گذاردن ” بر آن آورده شده است ) همان منبع ، ص 201) .
تعاريفي در رابطه با اضطراب31 :
دست يافتن به تعريف دقيق از اضطراب بسيار دشوار است، اکثر نظريه پردازان بالانگ (1986) موافقند که اضطراب يک مفهوم فرضي است يعني اضطراب نوعي تصور است که وجود خارجي و عيني ندارد ولي در تفسير مشاهده پذير مي تواند مفيد باشد. (بخشي پور و رودسري 1380 ص 48)
اضطراب واکنش طبيعي به فشار رواني است که داراي مؤلفه هاي بدني و ذهني مي باشد، اضطراب زماني به مشکل تبديل مي شود که به صورت پاسخي غيرواقع بينانه درآيد يا آنکه بي دليل تداوم يابد (مبيني،ص67)
اضطراب معمولي ترين پاسخ به محرک تنش‌زاست منظور از اضطراب، هيجاني است ناخوشايند که همراه درجاتي از آن را در قالب

پایان نامه با واژگان کلیدی عزت نفس، احساس حقارت، سلامت روان

نبالد عملکرد ضعيف در امتحان رياضي عزت نفس او هيچ تاثيري نخواهد گذاشت. جيمز اين موضوع را با طرح کلي فرمول عزت نفس ابراز نموده است. عزت نفس = موقعيت / آرزوها يا انتظارات بر اساس فرمول فوق اگر در زمينه ارزشمند پيشرفت به آرزوها نزديک باشد يا به آن زمينه دست يابيم نتيجه آن عزت نفس بالاست. اگر اتلاف زيادي بي پيشرفت و آرزوها وجود داشته باشد، خود را ضعيف مي دانيم.( نيک چهره ، 1380، ص 205)
رومهاودي (1986) مي نويسد: “جيمز در ادامه نظريه‌اش پيشنهاد مي کند که شخص مي تواند عزت نفس خود را از طريق افزايش پيشرفت و يا کاهش آرزوهايش افزايش دهد.( همان منبع ، ص 202)
3-6-2.نظريه‌ي روزنبرگ
پترسون درباره ي نظريه ي روزنبرگ مي گويد او با ابراز موضعي شبيه جيمز فرض مي کنند که فرآيند قضاوت فرد درباره ارزش خود را مي توان طي سه گام مورد تحليل قرار داد.
اول: خرد ابعادي را که بر اساس آن درباره ي خود قضاوت مي نمايد انتخاب مي نمايد.( پور شافعي ، 1370، ص 125) .
اول : مثلاً قضاوت در مورد يک توانايي ورزشي يا تحصيلي
دوم: فرد خودش را در اين ابعاد ارزيابي مي نمايد.
مثلاً من يک ورزشکار بد و يا دانش آموز ضعيف هستم
سوم: اينکه فرد اين ارزيابي را بر حسب ارزش خود تفسير مي نمايد. مثلاً من يک ورزشکار و يا دانش آموز ضعيف هستم اما با وجود اين يک انسان ارزشمند هستم(امامي پور ، 1376، ص 156) .
کوپر اسميت (1967) در اين باره مي گويد: روزنبرگ مطالعات وسيعي در مورد پيشايندهاي عزت نفس انجام داده است. تحقيق او گامي مهم در روشن کردن بسياري از شرايط اجتماعي همراه با افزايش يا کاهش عزت نفس نشان مي دهد اطلاعات او از يک مطالعه ارزيابي که بر روي بيش از 5000 دانش آموز دبيرستاني انجام شد به دست آمده است( همان منبع ، ص 160) .
3-6-3.نظريه‌ي آدلر
آدلر (1956-1927) در مقايسه با ديگر نظريه پردازان بر اهميت ضعيف و ناتوانائي‌هاي واقعي که منجر به عزت نفس پايين مي شود تاکيد بيشتري نموده است. کوپر اسميت(1967) درباره ي نظريه ي آدلر مي گويد: او در ابتداي کار تصور مي نمايد که احساس حقارت در حول و حوش اعضا يا الگوهاي مشخصي از رفتار که واقعاً نقص دارند به وجود مي آيد اين نقص هاي واقعي مثل کوري، ضعف جسماني و … ممکن است احساس ناکفايتي را بوجود آورند. اما بعداً آدلر اين نقايص و ناتوانائي‌ها را حقارت عضوي ناميده از تعريف اجتماعي و فردي احساس حقارت متمايز مي نمايد. آدلر به شرط و پيشايند را که ممکن است پيامدهاي تاسف باري در رشد عزت نفس داشته باشد ذکر مي کند. اول حقارت هاي عضوي و تفاوتهاي اندازه و قدرت اين شرايط تا حد زيادي غير قابل اجتناب مي باشد اما به علت اينکه اثرات برانگيختگي دارند مي توانند منجر به مقايسه بين قدرت و اندازه که کودکان انجام مي دهند آنها را بر اين نتيجه گيري وا مي دارد که در حقيقت نتيجه مطلوب گردند.( بيابانگرد ، 1376، ص 68) .
او مفروض مي دارد که احساس حقارت ناگزير در تجربيات دوران کودکي هر فرد به‌ وجود مي‌آيد. مقايسه بين قدرت و اندازه که کودکان انجام مي دهند آنها را بر اين نتيجه گيري وا مي دارد که در حقيقت ضعيف و ناقص مي باشند و نتيجه آن احساس مقاومت و نابسندگي است که کودک را در رسيدن به شايستگي بيشتر تحريک مي کند. پيشايند دوم که مهم نيز مي باشد عبارت از عدم دريافت ميزان مناسب پذيرش و حمايت و تشويق از والدين و دوستان نزديک مي باشد. کودکان داراي حقارت عضوي با دريافت پذيرش و حمايت مي توانند ضعفها را جبران و به قوت تبديل نمايند اما آنها بدون چنين حمايتي نااميد و پريشان مي شوند. پيشايند سوم افراط زياد در حمايت و پذيرش است. در صورتيکه آدلر معتقد به اثرات سودمند حمايت و پذيرش مي باشد ولي در مورد اثرات تخريبي افراط زياد اخطار مي دهد او معتقد است که کودکان نازپرورده به ميزان غير واقع بينانه‌اي از ارزش دست خواهند يافت. آنها خود محور و طلبکار مي باشند و خواهان شرکت در روابط دو جانبه اجتماعي نيستند و يا آمادگي آنرا ندارند.( همان منبع ، 70)
ايزدي (1351) در اين باره مي نويسد:
آدلر چهار موقعيت خانوادگي را مولد احساس حقارت دانسته است. مراقبت افراطي، کمال طلبي والدين يا خرده گيري بيش از حد آنها، طرد شدن از طرف والدين، ناپروردگي( مترجم ، پروين ، 1381، ص 119) .
3-6-4.نظريه ي راجرز
راجرز در نظريه ي خويش درباره ي مفهوم خود و خود ايده آل عقيده اي مشابه عقيده ي جيمز دارد. پترسون (1977) معتقد است تفاوت جيمز و راجرز در آن است که جيمز توجه‌اش نسبت به واقعي و خود آرماني و راجرز توجه اش به ناهماهنگي خودهاي واقعي و خودآرماني به عنوان تعيين کننده عزت نفس است. به نظر راجرز هر چه ناهماهنگي بين خودهاي واقعي و آرماني بيشتر باشد عزت نفس کمتر و ميزان ناسازگاريي بيشتر خواهد بود.( مترجم ، جمالفر ، 1383، ص 38) .
کوپر اسميت (1967) در اين باره مي گويد : راجرز در مورد منشاء عزت نفس مستقيماً صحبت نکرده ولي بحث او در مورد شرايطي که خويشتن پذيري را تسهيل و تعارض را کاهش مي دهد در شناخت ما از آن موضوع سهم است. راجرز مفروض مي دارد که تمام افراد خودانگاره اي از خود شکل مي دهند که به حفظ سازگاري به دنياي خارج کمک مي نمايد. چون اين خودانگاره در اثر تعادل يا محيط رشد مي کند، قضاوت ها ، ترجيحات و کمبودهاي موقعيت خانوادگي و اجتماعي خاص را منعکس مي کند راجرز اثرات مهلک محيط‌هايي را که در مورد فرد به عنوان يک موجود بد قضاوت مي نمايند را نشان مي دهد اين قضاوت هاي تند و خرد کننده فرا را از پذيرش خود باز مي‌دارد و بدينسان مي تواند باعث رنجش شده و با تهديد ارزشمندي و شايستگي او اثر تخريبي داشته باشد.( جهان آرا ، 1383، ص 263)
وي (راجرز) معتقد است يک جو آسان گيرد. بيان آرزو و عقايد و عاطفه را ممکن ساخته و به مقايسه ها و ارزشيابي تند مکرر متوسل نمي شود خرد را قادر به شناخت و خويشتن پذيري مي کند. شاملو (1368) مي نويسد: بنابراين مي توان گفت بر اساس نظريه ي راجرز احساس عزت نفس در اثر نياز به نظر مثبت به وجود مي آيد نياز به نظر مثبت ديگران شامل بازخوردها يا رفتار گرم و محبت آميز، احترام، صميميت، پذيرش و مهرباني از طرف محيط و بخصوص اولياء کودک مي شود. . اگر اولياء به طفل محبت بدون قيد و شرط نشان دهند بعدها از چنان عزت نفسي برخوردار مي شود که لزومي در طرد کردن تجارب واقعي نمي‌بيند ليکن اگر اولياء به کودک به طور مشروط محبت کنند و يا نظر مثبت بدهند کودک تجربه هايي را که با مفهوم خودش هماهنگ نباشد طرد و انکار مي نمايد. به عبارت ديگر انسان اصولاً موجودي فعال و خود شکوفا است و به عنوان بخشي از فرآمند خود شکوفايي در جستجوي حفظ و نگهداري همخواني بين خويشتن و تجربه است. ( همان منبع ، ص 262)
پروين23 (1372) در اين باره مي گويد البته به دليل تجربيات گذشته در مورد توجه مثبت مشروط ممکن است مواردي که عزت نفس را تهديد مي کند انکار يا تحريف شود نتيجه حالتي از ناهمخواني است که در آن اضطراب و عدم انعطافي را تجربه مي کنيم که با نحوه تثبيت شده اي از ادراک و تجربه همراه است. پروين در ادامه مي گويد مطالعات بسياري در حمايت از اين نظريه که سلامت رواني و عزت نفس زماني با يکديگر همبسته‌اند که بين خويشتن اصلي و خويشتن آرماني تفاوت زيادي وجود نداشته باشد. به عبارت ديگر عزت نفس و رضايت از زندگي مي تواند به عدم تشابه با خويشتن مطلوب مربوط شود تا شباهت با خويشتن آرماني( احمدي ، 1379 ، ص 128)
نظريه آلپورت
آلپورت در سال (1961) هفت مرحله رشد را معرفي مي کند که در مراحل اوليه احساس شخص نسبت به خويشتن شکل مي گيرد. مراحل اول شامل مرحله ي کودکي ، مرحله خويشتن جسماني ،مرحله خود هويتي ،مرحله عزت نفس، مرحله بسط مفهوم خويشتن و مرحله تلاش شخصي
او در توضيح مرحله 4که مرحله عزت نفس است مي گويد: عزت نفس به عنوان قدرداني شخصي از اعمال و رفتارش است. يعني تائيد او بر ديگران براي او پاداش است و عزت نفس را افزايش دهد( همان منبع ،ص 130) .
3-5-6.نظريا ت ديگر روانشناسان
پروين (1992) در مورد نظرات ديگر روانشناسان چنين مي نويسد : اپستين معتقد است افراد با عزت نفس بالا
آستانه تحمل پائيني نسبت به شکست نشان مي دهند و بر عکس افراد با عزت نفس پايين خود را همواره تحقير مي کنند و تحمل شکست را ندارند( صالحي ، 1373، ص 112) .
نظريه پردازان کمال نفس بالا را جنبه ي مهم خود پنداره مي دانند که با سازگاري فرد ارتباط دارد
همچنين در نظريه هاي کمال خود پذيرشي به ادراک رضايت از خويشتن استناد مي کند. در واقع رهبران مذهبي نيز عشق به خويشتن را رد نمي‌کنند اما معتقدند که شخص سالم علاوه بر علاقه بر خويشتن به ديگران هم علاقمند است. به طور کلي ارزش گذاري نسبت به خويشتن را مي توان عزت نفس ناميد. اسميت هارتر و روزنبرگ عزت نفس را عنصري از خود پنداره مي دانند که به قضاوت ما نسبت به توانائيهاي بالقوه و بالفعل دلالت دارد. فردي که عزت نفس بالايي دارد خود پذيرا و خود ارزشمند است. روانشناسان اجتماعي عزت نفس را ارزيابي مثبت و منفي فرد از خود مي دانند. به طور کلي فرض مي شود عزت نفس تا حدودي با ثبات است .همچنين به افزايش عزت نفس اهميت زيادي مي دهند. برخي از عوامل به تفاوتهاي فردي در ميزان عزت نفس بالا اشاره دارد مثلاً در بين کودکان 4-10 ساله قهرمان ورزش بودن در افزايش عزت نفس تاثير بسزايي دارد. ( همان منبع ، ص 115) .
3-7.ويژگي افراد
3-7-1.ويژگي‌هاي شخصي كه عزت نفس بالا دارد( اينترنت 1)
1- مستقل عمل مي كند: در مورد مسائلي چون استفاده از : وقت، پول، حرفه، لباس و مانند اين ها ، خود دست به تصميم گيري و انتخاب مي زند.
2- مسؤوليت پذير است : سريع و با اطمينان عمل مي كند.
3- به پيشرفت‌هايش افتخار مي كند : هنگامي كه از پيشرفت هايش ، تعريفي به ميان مي آيد ، با مسرّت تصديق مي كند و از اين بابت احساس رضايتمندي مي نمايد.
4- به چالش هاي جديد مشتاقانه رو مي آورد
5- دامنه وسيعي از هيجانات و احساسات را نشان مي دهد : مي تواند قهقهه بزند، بخندد ، فرياد بكشد و گريه كند .
6- ناكامي را به خوبي تحمل مي كند : هنگام روبه رو شدن با ناكامي ها ، مي تواند واكنش هاي گوناگوني نشان دهد
7- احساس مي كند مي تواند ديگران را تحت تاثير قرار دهد و از نفوذي كه بر افراد خانواده و دوستان دارد ، مطمئن است.( همان منبع )
3-7-2.ويژگي افرادي كه عزت نفس پايين دارند( عبدالله پور ، 1385، ص 122)
1-توانمندي هاي خود را دست کم مي گيرد و اظهار مي کند که هيچ وقت نمي‌تواند ياد بگيرد .
2-احساس مي کند ديگران برايش ارزش قائل نيستند .
3-در محبت و پشتيباني دوستانش ترديد دارد و يا احساس مي کند آنها به او علاقه ندارند و از او حمايت نمي‌کنند .
4-احساس ناتواني مي کند و با مشکلات و مسائل روزمره ي خود قدرتمندانه مقابله نمي‌کند .
5-به آساني تحت تاثير ديگران قرار مي گيرد . انديشه ها و رفتارش غالباً متاثر از کساني است که اوقات خود را با آنها مي گذارند . او اغلب تحت نفوذ شخصيت هاي قوي قرار مي گيرد .
6-او فقط رفتار هاي خاص چون بد خلقي ، بي‌قيدي ، خشونت را از خود بروز مي دهد و والدين مي توانند پيش بيني کنند که درآن لحظه منتظر کدام رفتار او باشند . ( همان منبع ، ص 130).
7-او از شرايطي که باعث آشفتگي اش مي شود مثل ترس خشم و… فرار مي کند و کمتر تحمل آنها را دارد .
8-اشتباهات و ضعف هاي خود را نمي پذيرد و معمولاً ديگران يا بد شانسي را سبب بروز مشکلاتش مي داند .
9-کسي که عزت نفس پاييني دارد ، به آسودگي تن به آلودگي و انحراف مي دهد در برابر فقر و نداري خود را مي بازد از انجام گناه باکي ندارد و از اي

پایان نامه با واژگان کلیدی عزت نفس، دانش آموزان دختر، دانش آموزان پسر

مزايا و معايب عدم اجراي تحقيق :
پژوهش در اين زمينه لازم است زيرا در دنياي پيچيده امروز شناخت عزت نفس و ارتقاي آن بيش از هر زمان ديگر براي افراد جامعه مهم و ضروري است در دنياي پيچيده امروز براي اينکه شخص بتواند به نيازها ي خود دست پيدا کند بايد به نيروي دروني خود تکيه کند و عزت نفس قوي داشته باشد شناخت عوامل مربوط به عزت نفس و هم چنين اضطراب ، شناخت عوامل ايجاد کننده اضطراب و عواملي که باعث بالا رفتن اعتماد به نفس در افراد جامعه مي شود ياعث مي شود که ما افرادي موفق را در تمام رشته هاي موجود در جامعه داشته باشيم که با عزت نفس قوي مي توانند به اهداف خود برسند . يکي از مسئله هاي اصلي که در حل مشکلات پيش آمده وجود دارد عدم شناخت کافي از مشکل موموضوع پيش آمده براي ارائه راه حل مي باشد با بدست آوردن شناخت و انجام پژوهش مي توانيم به راه حل هاي بهتر براي حل مسائل پيش آمده دست پيدا کنيم .
اهداف پژوهش :
هدف کلي : بررسي و مقايسه ميزان اضطراب و اعتماد به نفس دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي و متوسطه شهرستان گيلان غرب در سال تحصيلي 91-90
اهداف جزيي :
1 – تعيين رابطه بين ميزان اضطراب و اعتماد به نفس دانش آموزان دختر .
2 – – تعيين رابطه بين ميزان اضطراب و اعتماد به نفس دانش آموزان دختر.
3 – مقايسه ميزان اضطراب دانش آموزان دختر و پسر .
4 – مقايسه ميزان اعتماد به نفس دانش آموزان دختر و پسر.
سوالات پژوهش :
1 – آيا بين ميزان اضطراب دانش آموزان دختر و اعتماد به نفس آنها رابطه وجود دارد ؟
2 – آيا بين ميزان اضطراب دانش آموزان پسر و اعتماد به نفس آنها رابطه وجود دارد ؟
3 – آيا ميزان اضطراب دانش آموزان دختربيشتر از پسران است است ؟
4 – آيا ميزان اعتماد به نفس دانش آموزان پسر بيشتر از دختر است ؟
فرضيات پژوهش :
1 – بين ميزان اضطراب دانش آموزان دختر و اعتماد به نفس آنها رابطه وجود دارد .
2 -بين ميزان اضطراب دانش آموزان پسر و اعتماد به نفس آنها رابطه وجود دارد .
3 -ميزان اضطراب دانش آموزان دختربيشتر از پسران است است .
4 -ميزان اعتماد به نفس دانش آموزان پسر بيشتر از دختر است .
تعريف نظري متغيير‌ها:
متغيير مستقل: به متغيري گفته مي‌شود كه از طريق آن متغير وابسته تبيين يا پيش بيني مي‌شود به اين متغير محرك يا درون داد گفته مي‌شود .
متغيير مستقل در اين تحقيق اضطراب دانش اموزان مي‌باشد.
متغيير وابسته: متغيير است كه در جريان پژوهش از متغيير مستقل تأثير مي‌‌پذيرد.(ساروخاني ، 1377،ص 130)
متغيير وابسته در اين تحقيق اعتماد به نفس دانش آموزان مي‌باشد.
تعريف نظري اضطراب: حالت نگراني و دلشوره كه با ترس پيوند دارد موضوع اضطراب (مانند خوابي مبهم ، يك رويداد احتمالي ناگوار) معمولاً نامشخص تر و غير اختصاصي تر از موضوع ترس مانند يك حيوان وحشي است.
تعريف عملياتي اضطراب: در اين پژوهش منظور از اضطراب نمره‌هايي است كه دانش آموزان در مقياس اضطراب عمومي ANQ كسب مي‌كند و اين نمره‌ شاخص عددي براي اندازه‌گيري ميزان اضطراب عمومي مي‌باشد و نمره اي كه فرد در اين مقياس مي‌گيرد بيانگر ميزان شدت اضطراب عمومي وي مي‌باشد.(نجاريان و همكاران 1374،36)
تعريف نظري اعتماد به نفس: اعتماد به نفس قضاوت فردي نسبت به درجه ارزشمندي خود است ، كه در نگرش فرد نسب به خود بيان مي‌شود و آن يك تجربه ذهني است كه فرد به وسيله‌ اظهارات شفاهي و ساير رفتارهاي بياني آشكارا انتقال مي‌دهد.(كوپر اسميت ، 1997)
تعريف عملياتي اعتماد به نفس: در اين تحقيق منظور از اعتماد به نفس نمره‌اي است كه فرد از مقياس بخشي اعتماد به نفس كوپر اسميت كسب مي‌كند.
متغيير‌هاي كنترل‌كننده: متغيير‌هاي هستند كه در جريان آموزش تحت كنترل محقق مي‌باشند كه در اين تحقيق جنسيت ، شهرستان محل تحصيل ، پايه تحصيلي مي‌باشند.
متغيير مداخله گر: هوش ، سطح تحصيلات والدين ، ساختار خانواده ، وضعيت اقتصادي خانواده مي‌باشد.
مقدمه:
نياز جامعه انساني به شناخت عزت نفس و رشد و ارتقا عزت نفس خود در اين زمان از هر زمان بيشتر شده است. تغيير تحولات اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي اين دوره به شكلي است كه براي براورده شدن نيازها و كنار امدن با دنياي پيچيده رو به تحول كنوني احتياج به اتكاي دروني محكم و عزت نفس قوي داريم. عزت نفس يک شاخص بسيار مهم در شخصيت افراد است که با مقدار ارزشي که ما به خود نسبت مي دهيم و فکر مي کنيم ديگران براي ما قائل هستند گفته مي شود .عزت نفس از جمله مفاهيمي است که در چند دهه اخير مورد توجه بسياري از روانشناسان و پژوهشگران قرار گرفته است، اما قدمت تاريخي اين موضوع در مباحثي که علماء و فلاسفه تعليم و تربيت در گذشته داشته اند نيز به چشم مي خورد( پور شافعي ، 1380، ص 178) .
سالهاي نوجواني مرحله مهم و برجسته رشد و تکامل اجتماعي و رواني فرد به شمار مي رود. در اين دوره نياز به تعادل هيجاني و عاطفي به خصوص تعادل بين عواطف و عقل، درک ارزش وجودي خويشتن خودآگاهي با انتخاب هدف هاي واقعي در زندگي، استقلال عاطفي از خانواده، حفظ تعادل رواني و عاطفي خويش در مقابل عوامل فشار زاي زندگي و محيطي و برقراري روابط سالم با ديگران،کسب مهارت هاي اجتماعي لازم در دوست يابي،شناخت زندگي سالم و مؤثر و چگونگي برخورداري از آن مهم ترين نيازهاي نوجوان مي باشد. بنابراين کمک به نوجوانان در رشد و گسترش مهارت هاي اجتماعي مور نياز براي زندگي مؤثر، ايجاد يا افزايش اعتماد به نفس در برخورد با مشکلات و حل آن و
يافته هاي نو در روانشناسي همچنين کمک به آنها در رشد و تکامل عواطف و مهارت هاي اجتماعي لازم جهت سازگاري موفق با محيط اجتماعي و زندگي مؤثر و سازنده در جامعه ضروري به نظر مي رسند( شعاري نژاد، 1376، ص 168)
به سبب بروز مسائل خاص، اين دوره، با نوعي سردرگمي همراه با کاهش عزت نفس، خود کم بيني و خود پنداره منفي همراه با احساس خشم و پرخاشگري همراه است که سبب کاهش فعاليت هاي طبيعي و تعاملات اجتماعي مي شود.به وسيله آموزش مهارت هاي اجتماعي به نوجوان مي توان وي را براي ادامه يک زندگي مطلوب ياري نمود. بنابراين توجه به نقاط مثبت، تقويت اعتماد به نفس و احساس خودباوري و خود ارزشمندي از مهمترين کارهايي است که بزرگان دين و علماي تعليم و تربيت به آن توجه خاصي داشته‌اند. تکريم شخصيت چيزي است که نوجوانان سخت بدان نياز دارند. از اين رو ترغيب و تشويق نوجوان،ايجاد الگوهاي رفتاري موفق، تقويت مهارت هاي اجتماعي وي، اجتناب از هرگونه رفتار تنبيهي و تحقير آميز و ياد دهي شيوه هاي صحيح غلبه بر ناملايمات زندگي از مهم ترين اقداماتي است که مي‌توان در مسير کمک به نوجوانان انجام داد)افروز، 1371، ص 205)
نوجواني که از لحاظ عاطفي در محيط خانواده مشکل دارد با هر محرک کوچکي برانگيختهمي شود و پرخاشگري مي کند لذا وقتي وارد اجتماع مي شود نمي‌تواند با هر موقعيتي خود را سازگار سازد. چنين فردي به راحتي مناسبات اجتماعي خود را برهم مي زند و رفتاري از خود نشان مي دهد که علامت عدم رشد وي در بعد اجتماعي است. براساس پژوهش هاي انجام شده عواملي نظير،مهارت هاي اجتماعي)برقراري ارتباط مطلوب ابراز وجود، همکاري، خود افشايي، خاتمه دادن،گوش دادن، پاداش و تقويت، انعکاس، توضيح دادن و حل مسئله(، تعيين و شناسايي ارزش هاي فردي در پيشگيري يا کاهش ابتلاء نوجوانان به انواع نابهنجاري هاي رفتاري – اجتماعي و اختلالات رواني و شخصيتي نقش مؤثري دارند. بنابراين باتوجه به اهميت و ارزش آموزش مهارت هاي اجتماعي با اهداف پيشگيرانه و ارتقاء سطح سلامت و روان فقدان اين مهارت ها باعث مي شود که فرد در برابر فشارها و استرس ها رفتارهاي غير مؤثر و پرخاشگرانه روي آورد. آموزش چنين مهارت‌هايي در کودکان و نوجوانان احساس کفايت، توانايي مؤثر بودن،غلبه کردن بر مشکل و افزايش خود پنداره، توانايي برنامه ريزي و رفتار هدفمند و متناسب با مشکل را به وجود مي آورد.( طارميان، 1370 ؛ ص83)
عزت نفس چيست؟
عزت نفس ، عبارت است از احساس ارزشمند بودن . اين حس از مجموعه افكار، احساسات ، عواطف و تجربيات ما در طول زندگي ناشي مي شود. مي انديشيم كه فردي با هوش يا كودن هستيم ، احساس مي كنيم كه شخصي منفور يا دوست داشتني هستيم ، مورد قبول و اطمينان هستيم يا خير؟ خود را دوست داريم يا نداريم؟( مترجم ، احمدي ، 1380، ص 29)
3-3.نياز به عزت نفس
عزت نفس واقعاً بر همه سطوح زندگي اثر مي گذارد. در حقيقت ، بررسي هاي گوناگون حاكي از آن است كه چنانچه نياز به عزت نفس ارضاء نشود ، نيازهاي گسترده تري نظير نياز به آفريدن ، پيشرفت ، و يا درك و شناسايي استعدادهاي بالقوه محدود مي ماند. به خاطر بياوريد هنگامي كه كاري را به بهترين نحو به پايان رسانده‌ايد چه احساس خوشي به شما دست داده است. افرادي كه احساس خوبي نسبت به خود دارند ، معمولاً احساس خوبي نيز نسبت به زندگي خواهند داشت . آنها مي توانند با اطمينان به خود و اطرافيان ، با مشكلات و مسئوليت هاي زندگي مواجه شوند و از عهده آنها برآيند. ( همان منبع ، ص 30)
مجموعه اين برداشت ها و ارزيابي ها و تجاربي كه از خويش داريم باعث مي شود كه نسبت به خود احساس خوشايند ارزشمند بودن ، يا بر‌عكس احساس ناخوشايند بي‌كفايتي داشته باشيم . همه ي افراد ، صرف نظر از سن، جنسيت، زمينه ي فرهنگي و جهت و نوع كاري كه در زندگي دارند ، نيازمند عزت نفس هستند. عزت نفس ، برابر است با خودباوري واقعي . يعني : خود را آنگونه كه هستيم باور كنيم و براي خشنودي خودمان و ديگران تلاش نماييم.( جهان آرا ، 1382، ص 92)
3-4-تفاوت اعتماد به نفس و عزت نفس چيست؟
“عزت نفس” يک منبع انرژي است . يک چتر وسيعي است که” اعتماد به نفس ” زير سايه آن است . اعتماد به نفس يعني ديدن خودبه عنوان فردي توانا با کفايت دوست داشتني ومنحصر به فرد کفايت يعني توانايي که درحد کافي وتسلط بر امور باشد .منحصر به فرد يعني با توجه ودر نظر گرفتن تفاوتها ي فرديبه تعبير ديگر اعتماد به نفس يعني ان احساس و شناختي که از توانايي ها و محد وديت هاي بيروني ودروني خود داريد .
( همان منبع ، ص 102) .
3-5-منشا پيدايش عزت نفس كجاست؟
تصور ما نسبت به خودمان به واسطه تجارب ما با افراد مختلف و گوناگون در گستره زندگي‌مان ، سبب پيدايش و دگرگوني عزت نفس ما مي شوند . به ويژه ، تجارب دوران كودكي ما نقش بزرگي در شكل‌گيري اساس و پايه عزت نفس ما دارند. نحوه رفتار افراد درجه يك خانواده ،مربيان ، معلمان ، روحانيون ، افراد مذهبي، همسالانمان و همچنين موفقيت‌ها (و شكست‌ها ) از جمله عوامل تأثيرگذار در شكل‌گيري ، عزت نفس مي‌باشند. ( بيابانگرد ، 1370، ص 86) .
” بخش عظيمي از عزت نفس در دوران كودكي شكل مي‌گيرد.”( همان منبع ، ص 87) .
3-6.نظريه ها
3-6-1.نظريه ي جيمز
كوپر اسميت در رابطه با نظريه ي جيمز مي نوسيد:
جيمز از اولين کساني است که در مورد عزت نفس نگاشته است به اعتقاد وي آرزوها و ارزشهاي انسان نقش اساسي در تعيين اينکه آيا او خود را مطلوب مي پندارد يا نه دارند. احساس فرد در اين دنيا کاملاً به آنچه مي خواهد باشد يا انجام دهد بستگي دارد. وي مي پنداشت که قضاوت فرد در مورد ارزش خود تابعي است از موقعيتها و کمالات وي نسبت به آنچه ادعا يا آرزوي خوب انجام دادن آن را دارد. بنابراين بر اساس نظريه جيمز فردي که توانائي موسيقي‌اش بيشتر نسبت به توانايي رياضي اش مي بالد چنانچه در يک کنسرت بد عمل نمايد در مقايسه با عملکرد در امتحان رياضي عزت نفس وي بيشتر تحت تاثير قرار خواهد گرفت. اگر فرد به هيچ وجه به رياضيات خود

منابع و ماخذ پایان نامه برومايد، اتيديوم، تهيه

وقتي مخلوطي از ذرات باردار در يک محيط الکتروفورزي قرار مي گيرند، هر ذره باردار با يک سرعت خاص حرکت مي کند و ميزان حرکت هر ذره به قدرت ميدان الکتريکي، اندازه، شارژ خالص ذره و نوع محيط هادي وابسته است. عمده ترين محيط هاي هادي مورد استفاده در سيستم الکتروفورز ژل آگارز، اکريلاميد و نشاسته هستند. در منافذ اين ژل ها بافر قرار مي گيرد تا جريان الکتريکي هدايت شود و مولکول ها به راحتي مهاجرت کنند. اين ژل ها در شکل ها، اندازه ها و همچنين تعداد منافذ مختلف قابل ريختن هستند. انتخاب اين شاخص به طور عمده به اندازه قطعاتي که قرار است در سيستم الکتروفورزي از همديگر تفکيک شوند، وابسته است. در محيط الکتروفورزي مولکول هاي مشابه باسرعت مشابه حرکت مي کنند و پس از مدتي در يک نقطه متمرکز مي شوند ويک باند يا نوار تشکيل مي دهند. بدين ترتيب مي توان مولکول هاي مختلف را از همديگر جدا کرد (3).
شکل 2-5 دستگاه الکتروفورز
2-6-1 محلول اتيديوم برومايد
اتيديوم برومايد با فرمولBr3N20H21C و وزن مولكولي 4/394 گرم بر مول (شکل2-6) به عنوان يك نشان غير راديواكتيوبراي تشخيص و ديدن باندهاي اسيد نوكلئيك در الكتروفورز و در روش جداسازي اسيدنوكلئيك ها بر اساس ژل استــفاده ميشود. اتيديوم برومايد يك ماده قرمز تيره، كريستالي، جامد، غير فرار، به طور متوسـط محلول در آب، كه داراي خاصيــت فلورسنس و رنگ قهوه اي مايل به قرمز در هنگام قرار گرفتن در معرض اشعه UV مي باشد. اگر چه يك ابزار مناســبي جهت تحقيق مي باشد ولي به خاطر خصوصيات خطرناك آن، بايستي در هنگام جابجايي و دفع به نكات ايمني و بهداشتي آن توجه نمود .اتيديوم برومايد يك موتاژن قوي با خاصيت سمي متوسط بعد از يك تماس حاد است. اتيديوم برومايد ميتواند از طريق پوست جذب فوري شود، بنـابراين ممانعت از تماس با اين ماده شيـميايي بسيـار مهم مي باشــد. اين ماده همچنين محرك پوست، چشم، بيني و دستگاه فوقاني مي باشد. يك محلول پايه با غلظت 10 ميلي گرم بر ميلي ليتر تهيه شده و با غلظت 1ميكروگرم بر ميلي ليتر مورد استـفاده قرار ميگيــرد. ژلــها پس از الكتــروفورز در ظرف جداگانه اي كه حاوي محلول اتيديوم برومايد است، قرار گرفته و پس از شستشو با آب مقطر، آماده عكسبرداري ميگردند (12).
شکل 2-6 ساختار اتيديوم برومايد
2-6-2 تهيه ژل الکتروفورز
براي انجام الکتروفورز محصولات حاصل از PCR در اين تحقيق، از ژل آگارز 3درصد استفاده گرديد. براي تهيه ژل، 6گرم آگارز به همراه 200 ميلي ليتر بافر TBE 10X در شيشه ريخته شده سپس مواد در مايکروفر حرارت داده شدند تا مايع شفافي به دست آيد. محلول در دماي اتاق قرار داده شده تا خنک شود، سپس 8 ميکروليتر اتيديوم برومايد به محلول افزوده شد. سيني الکتروفورز افقي از دو طرف با اسفنج محکم شد و برروي يک سطح تراز قرار داده شد و محلول با دقت بدون ايجاد هرگونه حبابي در ژل در سيني ريخته شد، سپس شانه هاي مخصوص سيني در محل خود قرار داده شدند. پس از بسته شدن کامل ژل، اسفنج هاي اطراف سيني برداشته شده و شانه ها با احتياط از ژل خارج شدند و سيني به همراه ژل در بافر X TBE 5/0 در دستگاه الکتروفورز افقي قرار داده شد، به صورتي که ژل نيم سانتي متر در بافر فرو رود. قابل توجه است که بـراي تهيه ژل و انجام الکتروفورز نيازمند به بـافر ( X5/0) اسـت. بـراي تهيه cc 1000 بافـر (X5/0) ميزان cc50 از بافر TBE X10 را بوسيله آب ديونيزه به حجم cc1000رسانده شد(3).
2-6-3 الکتروفورز محصول PCR
به هر تيوپ DNA حاصل از PCR، 3 ميکروليتر بافر بارگذاري اضافه گرديد، سپس از هر نمونه 12ميکروليتر در هر چاهک تزريق شد. پس از اينکه تک تک نمونه ها در چاهک ها قرار گرفتند، در چاهک اولي يا آخري 2 ميکروليتر از DNA ladder (100bp Plus) که از شرکت سيناژن تهيه شد، قرار داده شد. الکتروفورز با ولتاژ 50 ولت بر سانتي متر و به مدت 5 ساعت انجام گرفت. سپس ژل از دستگاه خارج شد و در زير نور ماوراء بنفش (UV) در دستگاه Gel Logic 212 pro Imaging system (Caresteam, USA) باندها مشاهده شدند و عکس برداري انجام گرفت(شکل2-7).
شکل2-7 دستگاه ژل داك
2-7 تجزيه و تحليل داده ها:
استفاده از روش نشانگرهاي مولكولي مبتني بر DNA جهت بررسي تنوع ژنتيكي، منجر به توليد حجم عظيمي از داده ها ميشود. روش هاي آماري چند متغيره تكنيكي مناسـب جهت تجزيه وتحليل و مديريـت اين داده ها مي باشد، كه از بيــن اين روش ها تجزيه كلاستر و تجزيه به مختصات اصلي جهت گروه بندي نمونه ها به وفور استفاده مي شوند. در هنگام استفاده از نشانگرهاي مولكولي، صفات مورد بررسي در واقع باندهايي مي باشند كه با يك آغازگرتوليد مي شوندحضور باند با عدد يك و عدم حضور باند باعدد صفر نشان داده مي شود. براي تجزيه داده ها از ديدگاه بررسي تنوع ژنتيكي در اين نشانگر ماتريس صفر و يك تشكيل مي شود.
آناليز خوشهاي با استفاده از نرمافزار POPGEN32 انجام گرفت. دندروگرام ژنوتيپها بر اساس روش UPGMA بدست آمد. تشابه ژنتيکي بين ژنوتيپها با استفاده از ضريب تشابه Nei محاسبه شد(58).
فصل سوم:
نتايج و بحث
3-1 پليمورفيسم
در اين پروژه از 16 ترکيب پرايمري SRAP استفاده شد، از ميان آنها 11 ترکيب که نسبت به سايرين چندشکلي قابل توجهي را نشان دادند و داراي باندهاي تکرارپذير و واضح بودند، انتخاب شدند. 5 ترکيب پرايمري ME4-EM6 ، ME3-EM4، ME8-EM18، ME8-EM19 و ME8-EM20 در برخي جمعيتها وضوح و قابليت تکرار کافي را نداشتند بنابراين کنار گذاشته شدند. همه 11 جفت پرايمر به کار برده شده با موفقيت باندهاي قابل تفسير و خوانا براي گونهي موردنظر ايجاد کردند. براي نمونه يکي از الگوهاي باندي بهدستآمده از محصولات PCR به وسيله يکي از آغازگرهاي SRAP در شکل 3-1 نشان داده شده است. اين شکل به وضوح وجود چندشکلي در DNA بينجمعيتي با توجه به هر نمونه براي پرايمر را نشان ميدهد. براي پي بردن به تنوع بين جمعيتها با استفاده از محاسبات آماري و تبديل دادهها از روي پروفيل باندي حاصل براساس هر آغازگر، کدگذاري به صورت (1) براي حضور باند و (0) براي عدم حضور باند، صورت گرفت که در جدولهاي3-1 نمونهاي از نتايج نشان داده شده است.
شکل 3-1 الگوي باندي قطعات تکثير شده براي جفت آغازگر Me2-Em2 به ترتيب از چپ به راست براي نمونه هاي A1 تا B5
جدول 3-1 نتايج کد گذاري آغازگر Me2-Em2 براي همهي جمعيتها
POP2
POP1
1
B1
1
1
A1
1
1
B2
1
1
1
A2
1
1
B3
1
1
1
A3
1
1
B4
1
1
1
A4
B5
1
1
A5
B6
1
1
1
A6
1
B7
1
1
1
1
A7
1
B8
1
1
A8
1
B9
1
A9
1
1
1
B10
1
1
1
POP4
POP3
1
1
D1
1
1
C1
1
1
D2
1
C2
1
1
D3
1
C3
1
D4
1
C4
1
D5
C5
1
D6
1
C6
1
D7
1
C7
1
1
D8
1
1
C8
1
D9
1
1
C9
1
D10
1
C10
1
1
C11
POP5
1
E1
1
E2
1
E3
1
E4
1
E5
1
E6
1
E7
1
E8
1
E9
1
E10
همهي پرايمرها چندشکلي بالايي را نشان ندادند. فراواني باندها اختلافاتي در اين جمعيتها نشان ميدهد. اين اختلافات براي نشان دادن کارآمدي به کارگيري پرايمرهاي مختلف براي مجزا کردن جمعيتها مهم هستند. در مجموع از 32 قطعه تکثير يافته به وسيله 11 ترکيب پرايمري، 5 قطعه همشکل و 27 قطعه چندشکل بودند (38/84%). بيشترين تعداد قطعه تکثيرشده 5 عدد و مربوط به جفت آغازگرهاي ME2-EM6 و ME2-EM2 بود در حاليکه کمترين تعداد 1 عدد و مربوط به جفت آغازگرهاي ME1-EM6 و ME1-EM3 بود و بيشترين وکمترين درصد باندهاي چندشکل هم به ترتيب 100% و 50% بود(جدول 3-2) و اندازه قطعات DNA حاصل بين bp 400 – 100 بود.
جدول3-2 نتايج چندشکلي پرايمرهاي استفاده شده در اين تحقيق
درصد چند شکلي
تعداد قطعات چند شکل
کل قطعات تکثير شده
پرايمر
100%
1
1
Me1-Em3
100%
1
1
Me1-Em6
100%
5
5
Me2-Em2

منابع و ماخذ پایان نامه استان کرمانشاه، استان کرمان، استان فارس

اين مارکر بررسي کردند که در سطح گونه پليمورفيسم بالايي مشاهده شد و درصد پل مورفيسم درونگونهاي 84% بود اما پليمورفيسم بينگونهاي 15% بود و درنتيجه تمايز ژنتيکي متوسطي بين جمعيتها وجود داشت(37).
ليائو و همکاران در سال 2012 تنوع ژنتيکي 25 جمعيت وحشي و يک جمعيت زراعي Prunella vulgarisرا با استفاده از اين مارکر بررسي کردند و درصد پليمورفيسم حدود 88% محاسبه گرديد و جمعيتها در سه گروه دستهبندي شدند(33)
مطالعات درون گونهاي و بينگونهاي ديگري نيز بر روي Cynodon radiatus(29) Ziziphus (34)Coffea arabica (Rubiaceae) (41) با استفاده از مارکر SRAP انجام شده است که پليمورفيسم محاسبه شده قابلتوجه بوده است.
همانطور که گفته شد در تمامي مطالعات انجام شده توسط مارکرSRAP چه بر روي گياهان علفي و چه بر روي گياهان درختي و درختچهاي و به ويژه خانوادهFagaceae پليمورفيسم حاصله بالا بوده و اين مارکر يک مارکر کارآمد ميباشد.
تاکنون تنوع ژنتيکي هيچ گونهاي از Quercus با اين مارکر بررسي نشده و اين اولين گزارش ميباشد.
فصل دوم:
مواد و روش ها
2-1 انتخاب مناطق و جمعيتها
به صورت تصادفي 5 منطقه در طول زاگرس از استان کرمانشاه تا استان فارس مشخص شدند که اسامي اين مناطق و عرض و طول جغرافيايي آنها در جدول آمده است (جدول2-1).
جدول 2-1 اسامي جمعيت ها و مناطق بررسيشده در اين تحقيق
کد
محل اصلي
ارتفاع از سطح دريا
عرض جغرافيايي
طول جغرافيايي
POP1
ياسوج
1950
30 35.791 N
51 31.908 E
POP2
برمدشت- کازرون
1370
29 33.166 N
51 52.822 E
POP3
بيستون- کرمانشاه
1490
34 22.497 N
47 16.663 E
POP4
آبدانان- ايلام
1660
33 04.170 N
47 19.201 E
POP5
خوزستان
2040
32 45.79 N
48 58.50 E
شکل2- 1 جمعيتها و مناطق بررسي شده در اين تحقيق
2-2 جمع آوري و آماده سازي نمونه هاي گياهي
در هر منطقه به طور متوسط 10 پايه به صورت تصادفي انتخاب شد که فواصل آنها از يکديگر حداقل 50 و حداکثر 100 متر بود و به هر پايه يک کد داده شد .
در بهار 1391 نمونههاي برگ تازه از قسمت سرشاخه برداشت شد و در درون کيسههاي پلاستيکي به همراه سيليکاژل قرار داده شد و بر روي يخ به آزمايشگاه منتقل شد.
در آزمايشگاه برگهاي تازه و جوان (شکل2-2) پس از پوشاندهشدن با آلومينيوم فويل در درون نيتروژن مايع36 قرار گرفتند سپس به فريزر 80- درجه سانتيگراد منتقل گرديده و تا زمان انجام آزمايشات در آنجا نگهداري شدند.
شکل2-2 نمونههاي برگ تازه در آزمايشگاه
2-3 استخراج DNA از نمونههاي گياهي
2-3-1 آماده کردن نمونهها
در پژوهشکده زيست فناوري دانشگاه اروميه نمونههاي برگي در هاون چيني همراه نيتروژن مايع بطور کامل پودر شدند. سپس به تيوبهاي ميکروفوژ37 استريل ml 5/1 منتقل شده و تا زمان استفاده در فريزر 80- درجه سانتيگراد نگهداري شدند.
2-3-2 استخراج DNA
استخراج DNA از بافتهاي برگي پودر شده و به روش CTAB38صورت گرفت (40).
2-3-2-1 مواد موردنياز
جهت تهيه محلول CTAB:
مقدار
ماده
2 %
CTAB
mM , pH=8 1/0
Tris-base
mM 5
EDTA
M 5/1
Nacl
4 %
?- mercaptoethanol
2 %
Polyvinyl pyrolidone
محلول بافرx) 10TBE ( :
مقدار
ماده
g 108
Tris base
g 55
Boric acid
g 3/9
EDTA
براي تهيه اين بافر، مواد با آب مقطر حل شده و حجم آن به يک ليتر رسانده شده و بعد از اتوکلاو، در دماي اتاق نگهداري شدند.
محلول بافر x) 5/0TBE (
براي تهيه اين بافر 50 ميلي ليتر از x )10TBE( به 950 ميلي ليتر آب مقطر اضافه شد(40).
ژل آگارز
اين ژل معمولاً به ميزان 1% تا 3% در بافرهاي مختلفي مانند TAE، TBE تهيه ميشود. براي تهيه ژل آگارز 1% 2 g از آگارز با10 ميليليتر بافر x) 10TBE ( مخلوط شد و بعد حجم آن با آب مقطر به 200 ميليليتر رسانده شد. به مدت 5 دقيقه در داخل مايکروويو حرارت داده شد تا بجوش آيد و آگارز حل شود. مدتي پس از سرد شدن l? 8 اتيديوم برومايد به آن اضافه گرديد(40) .
2-3-2-2 روش کار
1- 2/0گرم از بافت برگي پودر شده در ميکروتيوب ريخته شد.
2- مقدار 700 ميکروليتر از بافر CTAB به پودر برگ اضافه شد سپس به کمک ورتکس يا تکان دادن بهم زده شد و حدوداً تا2 ساعت داخل بنماري 60 درجه قرار داده شد و هر 5 دقيقه يک بار تکان داده شد.
3- مقدار 700 ميکروليتر از محلول کلروفرم-ايزوآميل الکل 24:1 به آن اضافه کرده و خوب محلول را تکان داده تا به رنگ شيري درآيد.
4- سپس آنرا در rpm 13000 به مدت 10 دقيقه سانتريفيوژ کرده و اين مرحله بسته به شفافيت محلول رويي 2 تا 3 بار تکرار شد.
5- مايع زلال بالايي با استفاده از ميکروپيپت برداشته شده و به تيوب ميکروفوژ ml5/1 استريل منتقل گرديد و به 3/2 حجم نمونه داخل تيوب محلول ايزوپروپانول سرد (نگهداري شده در 20- درجه سانتيگراد) اضافه شد و5 دقيقه خوب تکان داده شد.
6- محلول داخل تيوبها به مدت 10 دقيقه سانتريفوژ (4 درجه سانتيگرادrpm 13000) شد تا DNA در کف آن رسوب نمايد.
7- سپس مايع رويي را دور ريخته و رسوب DNA را با بافر شستشو (l? 100 اتانول 70% و l? 100 استات آمونيوم) 2 بار شستشو داده وگذاشته رسوب DNA خشک شود (اتانول به طور کامل تبخير شود).
8- در اين مرحله، l?100 RNasae رقيق شده به رسوب DNA اضافه کرده و به مدت 30 دقيقه در دماي 37 درجه در ترموميکسر قرارگرفت.
9- به نمونهها l?200، NaCl 5 مولار اضافه شد.
10- دو برابر حجم موجود در تيوب اتانول 100% اضافه شد (l?100 RNasae +l?200 Nacl).
11-نمونهها به مدت 20 دقيقه در فريزر 20- قرار داده شد.
12- نمونهها به مدت 5 دقيقه در دستگاه سانتريفوژ با دور rpm 13000 قرار گرفت.
13- مايع روئي بيرون ريخته شد و بعد رسوب DNA با l?100 اتانول 70% شستشو داده شد.
14- درانتها، به رسوب DNA، l?50 آب ديونيزه اضافه شد.
15- نمونهها به مدت 24 ساعت در دماي 20- درجه نگهداري شدند تا DNA به خوبي حل شود(40).
2-4 تعيين كيفيت وكميت DNA:
2-4-1 استفاده از ژل آگـارز:
در اين روش وضعـيتDNA از لـحاظ سالم بودن و نداشتن شكـستگي مـورد بررسي قرار گـرفت. در اين روش 5 ميكـروليتر DNA پايه از نمونه استخراجي با 5 ميكـروليتر آب مقـطر مخلوط و به آن 3 ميكـروليتر لـودينگ بافـر اضافه و در ژل آگارز 1% به مدت 60 دقيقه با ولـتاژ ثابت 80 ولت الكـتروفورز گـرديد. در نهايتDNAهايي انتخاب شدند كه بر روي ژل آگارز تشكيل يك باند پر رنگ در بالاي ژل دادند در صورتي كه نمونه DNA داراي شكستگي باشد، بر روي ژل حالت اسمير مشاهده ميشود(40).
2-4-2 روش اسپکتروفتـومتري:
اين روش بر مبناي اندازهگـيري طيف جذبي DNA توسط دستگاه اسپكـتروفتومتري ميباشد(شکل 2-3). ميزان جذب نور توسط اسيدهاي نوكليئك، پروتيئنها و تركيبات فنلي به ترتيب در طول موجهاي 260 ،280و 230 نانومتر صورت ميگيرد و طول موج 320 نانومتر معرف ميزان آلودگيها در نمونههاي استخراج شده است. خلوص كيفيت DNA بر اساس نسبت طولموجهاي 280/260 و 230/260 تعيين گرديد چنانچه نسبت 280/260 در محدوده 2-7/1باشد، DNA از كـيفيت قـابل قبولي برخوردار خواهد بود، همچنين اين دستگاه غلظت DNA (كميت) را نيز نشان ميدهـد.
غلظت DNA بر حسب نانوگرم در ميكروليتر از طريق فرمول زير محاسبه شد:
50 ? ضريب رقتA260 ? =غلظت DNA (نانو گرم در ليتر)
براي كاليبره نمودن دستگاه ابتدا درون كوئت ، 200 ميكروليتر آب ديونيزه ريخته و در دستگاه قرار داده شد پس از زدن كـليد
Blank زماني كه دستگاه عدد صفر را نشان داد كاليبره شده است. پس از كاليبره شدن، داخل كوئت، 198 ميكروليتر آب ديونيزه به همراه 2 ميكروليتر DNA استخراج شده ريخته و مقاديرA260 ، A280، A230 و غلظت بر حسب نانوگرم يـادداشت شد.در اين پـروسه چون 2 ميكـروليتر از محلول پايهDNA در 198 ميكرولـيتر آب ديـونيزه ريخته شد، پس محلول پايه 100 برابر رقيق شده است:
100 = 2/200 = ظريب رقت
در طول موج 260 نانومتر، OD مساوي يك برابر با 30 نانوگرم در ميكروليتر ds DNA Strand) (double است. جهت يكسان نمودن غلظت كليه DNA پايه در واكنش PCR (30 نانو گرم در ميكروليتر)، DNA با نسبت معيني از آب ديونيزه كه از فرمول زير بدست مي آيد رقيق شد:
C1V1=C2V2
C1= غلظت DNA در محلول پايه. V1 =حجم محلول پايه كه بايد برداشته شود. C2 =غلظت DNA در محلول مصرفي. V2 =حجم كل محلول كه بايستي تهيه شود
نمونه هاي DNA‌ اصلي به دماي 20- درجه منتقل شدند.
شکل 2-3 دستگاه اسپکتروفتومتر براي تعيين کميت DNA
2-5 واكنش زنجيره اي پليمراز) (PCR :
واكنش PCR به كمك دستگاه ترموسايكلر انجام شد. حجم نهايي واكنش25 ميكروليتر بود. تركيب مواد استفادهشده در PCR به شرح جدول (2-2) ميباشد.
محلول پايه واکنش PCR، شامل همه مواد موردنياز براي واکنش به جز نمونه DNA بود. ابتدا براساس تعداد نمونه DNAمورداستفاده در هر بار واکنش PCR، نسبتهاي مشخصي از هر يک از اجزاي واکنش برداشته شده و در يک تيوپ به خوبي با هم مخلوط گرديد، سپس به مقدار 22 ميکروليتر از محلول پايه به هر يک از تيوپهايPCR که از قبل3 ميکروليتر از DNAموردنظر در آنها قرار داده شده است، اضافه گرديد. تمامي مراحل آمادهسازي واکنش PCR برروي يخ صورت گرفت. تيوپهاي PCR سپس در دستگاه ترموسايکلر(شکل2-4) قرار داده شدند و مطابق چرخه زماني دادهشده به دستگاه ، واكنش PCR انجام شد. برنامه چرخههاي دمايي واکنش زنجيره پليمراز در جدول (2-3) آمده است. برنامه PCR بصورت time releaseانجام شد.
پس از اتمام PCR نمونه ها از دستگاه خارج و تا انجام الكتروفورز در يخچال نگهداري شدند(40) .
جدول 2-2 تركيب مواد استفاده شده در PCR :
اجزاء واكنش
براي يک نمونه
بافرX 10
lµ 5/2
Forward primer
lµ 5/0
Reverse primer
lµ 5/0
dNTP
lµ 75/0
MgCl2
lµ 1
Taq polymerase
lµ 5/0
Distilled Water
lµ 25/16
DNA
lµ 3
Total
lµ25
جدول 2-3 برنامه PCR
سيكل
تكرار
دما
زمان
1
1
94
3 دقيقه
2
5
94
1 دقيقه
32
1 دقيقه
72
5/1 دقيقه
3
35
94
1 دقيقه
55
1 دقيقه
72
5/1 دقيقه
4
1
72
10 دقيقه
5
4
?
جدول 2-4 پرايمرهاي مورد استفاده در آزمايش:
Sequence (5′-3′)
Type
Primer
5′-TGAGTCCAAACCGGATA-3′
Forward
ME1
5′-TGAGTCCAAACCGGAGC-3′
Forward
ME2
5′-TGAGTCCAAACCGGAAT-3′
Forward
ME3
5′-TGAGTCCAAACCGGACC-3′
Forward
ME4
5′-TGAGTCCAAACCGGTGC-3′
Forward
EM8
5′-GACTGCGTACGAATTCAAT-3′
Reverse
EM1
5′-GACTGCGTACGAATTCGAC-3′
Reverse
EM3
5′-GACTGCGTACGAATTCTGA-3′
Reverse
EM4
5′-GACTGCGTACGAATTCGCA-3′
Reverse
EM6
5′-GACTGCGTACGAATTCTGC-3′
Reverse
EM2
5′-GACTGCGTACGAATTCGCC-3′
Reverse
EM18
5′-GACTGCGTACGAATTCTCA-3′
Reverse
EM19
5′-GACTGCGTACGAATTCTCC-3′
Reverse
EM20
تعداد 13 آغازگر از دسته آغازگرهاي شرکت سيناژن مورد استفاده قرار گرفت (جدول2-4) اين آغازگرها به صورت خشک فريز شده خريداري شدند که با آب ديونيزه استريل به غلظت pmol100 رقيق شده و در مقادير کمتر در فريزر نگهداري شدند.
شکل2-4 دستگاه ترمو سايکلر مدل verity 96 well Thermal Cycler
2-6 الکتروفورز:
الکتروفورز يک روش آزمايشگاهي براي جداسازي مولکول هاي DNA و پروتئين است. براي انجام اين روش از دستگاهي به نام دستگاه الکتروفورز (شکل2-5) استفاده مي شود. تنوع زيادي در بين دستگاه هاي الکتروفورز وجود دارد، ولي هر دستگاه الکتروفورزي داراي اجزاي ميدان الکتريکي، منبع تغذيه و محيط تفکيک مي باشد.