پایان نامه با واژگان کلیدی عزت نفس، دانش آموزان دختر، دانش آموزان پسر

دانلود پایان نامه

مزايا و معايب عدم اجراي تحقيق :
پژوهش در اين زمينه لازم است زيرا در دنياي پيچيده امروز شناخت عزت نفس و ارتقاي آن بيش از هر زمان ديگر براي افراد جامعه مهم و ضروري است در دنياي پيچيده امروز براي اينکه شخص بتواند به نيازها ي خود دست پيدا کند بايد به نيروي دروني خود تکيه کند و عزت نفس قوي داشته باشد شناخت عوامل مربوط به عزت نفس و هم چنين اضطراب ، شناخت عوامل ايجاد کننده اضطراب و عواملي که باعث بالا رفتن اعتماد به نفس در افراد جامعه مي شود ياعث مي شود که ما افرادي موفق را در تمام رشته هاي موجود در جامعه داشته باشيم که با عزت نفس قوي مي توانند به اهداف خود برسند . يکي از مسئله هاي اصلي که در حل مشکلات پيش آمده وجود دارد عدم شناخت کافي از مشکل موموضوع پيش آمده براي ارائه راه حل مي باشد با بدست آوردن شناخت و انجام پژوهش مي توانيم به راه حل هاي بهتر براي حل مسائل پيش آمده دست پيدا کنيم .
اهداف پژوهش :
هدف کلي : بررسي و مقايسه ميزان اضطراب و اعتماد به نفس دانش آموزان دختر مقطع راهنمايي و متوسطه شهرستان گيلان غرب در سال تحصيلي 91-90
اهداف جزيي :
1 – تعيين رابطه بين ميزان اضطراب و اعتماد به نفس دانش آموزان دختر .
2 – – تعيين رابطه بين ميزان اضطراب و اعتماد به نفس دانش آموزان دختر.
3 – مقايسه ميزان اضطراب دانش آموزان دختر و پسر .
4 – مقايسه ميزان اعتماد به نفس دانش آموزان دختر و پسر.
سوالات پژوهش :
1 – آيا بين ميزان اضطراب دانش آموزان دختر و اعتماد به نفس آنها رابطه وجود دارد ؟
2 – آيا بين ميزان اضطراب دانش آموزان پسر و اعتماد به نفس آنها رابطه وجود دارد ؟
3 – آيا ميزان اضطراب دانش آموزان دختربيشتر از پسران است است ؟
4 – آيا ميزان اعتماد به نفس دانش آموزان پسر بيشتر از دختر است ؟
فرضيات پژوهش :
1 – بين ميزان اضطراب دانش آموزان دختر و اعتماد به نفس آنها رابطه وجود دارد .
2 -بين ميزان اضطراب دانش آموزان پسر و اعتماد به نفس آنها رابطه وجود دارد .
3 -ميزان اضطراب دانش آموزان دختربيشتر از پسران است است .
4 -ميزان اعتماد به نفس دانش آموزان پسر بيشتر از دختر است .
تعريف نظري متغيير‌ها:
متغيير مستقل: به متغيري گفته مي‌شود كه از طريق آن متغير وابسته تبيين يا پيش بيني مي‌شود به اين متغير محرك يا درون داد گفته مي‌شود .
متغيير مستقل در اين تحقيق اضطراب دانش اموزان مي‌باشد.
متغيير وابسته: متغيير است كه در جريان پژوهش از متغيير مستقل تأثير مي‌‌پذيرد.(ساروخاني ، 1377،ص 130)
متغيير وابسته در اين تحقيق اعتماد به نفس دانش آموزان مي‌باشد.
تعريف نظري اضطراب: حالت نگراني و دلشوره كه با ترس پيوند دارد موضوع اضطراب (مانند خوابي مبهم ، يك رويداد احتمالي ناگوار) معمولاً نامشخص تر و غير اختصاصي تر از موضوع ترس مانند يك حيوان وحشي است.
تعريف عملياتي اضطراب: در اين پژوهش منظور از اضطراب نمره‌هايي است كه دانش آموزان در مقياس اضطراب عمومي ANQ كسب مي‌كند و اين نمره‌ شاخص عددي براي اندازه‌گيري ميزان اضطراب عمومي مي‌باشد و نمره اي كه فرد در اين مقياس مي‌گيرد بيانگر ميزان شدت اضطراب عمومي وي مي‌باشد.(نجاريان و همكاران 1374،36)
تعريف نظري اعتماد به نفس: اعتماد به نفس قضاوت فردي نسبت به درجه ارزشمندي خود است ، كه در نگرش فرد نسب به خود بيان مي‌شود و آن يك تجربه ذهني است كه فرد به وسيله‌ اظهارات شفاهي و ساير رفتارهاي بياني آشكارا انتقال مي‌دهد.(كوپر اسميت ، 1997)
تعريف عملياتي اعتماد به نفس: در اين تحقيق منظور از اعتماد به نفس نمره‌اي است كه فرد از مقياس بخشي اعتماد به نفس كوپر اسميت كسب مي‌كند.
متغيير‌هاي كنترل‌كننده: متغيير‌هاي هستند كه در جريان آموزش تحت كنترل محقق مي‌باشند كه در اين تحقيق جنسيت ، شهرستان محل تحصيل ، پايه تحصيلي مي‌باشند.
متغيير مداخله گر: هوش ، سطح تحصيلات والدين ، ساختار خانواده ، وضعيت اقتصادي خانواده مي‌باشد.
مقدمه:
نياز جامعه انساني به شناخت عزت نفس و رشد و ارتقا عزت نفس خود در اين زمان از هر زمان بيشتر شده است. تغيير تحولات اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي اين دوره به شكلي است كه براي براورده شدن نيازها و كنار امدن با دنياي پيچيده رو به تحول كنوني احتياج به اتكاي دروني محكم و عزت نفس قوي داريم. عزت نفس يک شاخص بسيار مهم در شخصيت افراد است که با مقدار ارزشي که ما به خود نسبت مي دهيم و فکر مي کنيم ديگران براي ما قائل هستند گفته مي شود .عزت نفس از جمله مفاهيمي است که در چند دهه اخير مورد توجه بسياري از روانشناسان و پژوهشگران قرار گرفته است، اما قدمت تاريخي اين موضوع در مباحثي که علماء و فلاسفه تعليم و تربيت در گذشته داشته اند نيز به چشم مي خورد( پور شافعي ، 1380، ص 178) .
سالهاي نوجواني مرحله مهم و برجسته رشد و تکامل اجتماعي و رواني فرد به شمار مي رود. در اين دوره نياز به تعادل هيجاني و عاطفي به خصوص تعادل بين عواطف و عقل، درک ارزش وجودي خويشتن خودآگاهي با انتخاب هدف هاي واقعي در زندگي، استقلال عاطفي از خانواده، حفظ تعادل رواني و عاطفي خويش در مقابل عوامل فشار زاي زندگي و محيطي و برقراري روابط سالم با ديگران،کسب مهارت هاي اجتماعي لازم در دوست يابي،شناخت زندگي سالم و مؤثر و چگونگي برخورداري از آن مهم ترين نيازهاي نوجوان مي باشد. بنابراين کمک به نوجوانان در رشد و گسترش مهارت هاي اجتماعي مور نياز براي زندگي مؤثر، ايجاد يا افزايش اعتماد به نفس در برخورد با مشکلات و حل آن و
يافته هاي نو در روانشناسي همچنين کمک به آنها در رشد و تکامل عواطف و مهارت هاي اجتماعي لازم جهت سازگاري موفق با محيط اجتماعي و زندگي مؤثر و سازنده در جامعه ضروري به نظر مي رسند( شعاري نژاد، 1376، ص 168)
به سبب بروز مسائل خاص، اين دوره، با نوعي سردرگمي همراه با کاهش عزت نفس، خود کم بيني و خود پنداره منفي همراه با احساس خشم و پرخاشگري همراه است که سبب کاهش فعاليت هاي طبيعي و تعاملات اجتماعي مي شود.به وسيله آموزش مهارت هاي اجتماعي به نوجوان مي توان وي را براي ادامه يک زندگي مطلوب ياري نمود. بنابراين توجه به نقاط مثبت، تقويت اعتماد به نفس و احساس خودباوري و خود ارزشمندي از مهمترين کارهايي است که بزرگان دين و علماي تعليم و تربيت به آن توجه خاصي داشته‌اند. تکريم شخصيت چيزي است که نوجوانان سخت بدان نياز دارند. از اين رو ترغيب و تشويق نوجوان،ايجاد الگوهاي رفتاري موفق، تقويت مهارت هاي اجتماعي وي، اجتناب از هرگونه رفتار تنبيهي و تحقير آميز و ياد دهي شيوه هاي صحيح غلبه بر ناملايمات زندگي از مهم ترين اقداماتي است که مي‌توان در مسير کمک به نوجوانان انجام داد)افروز، 1371، ص 205)
نوجواني که از لحاظ عاطفي در محيط خانواده مشکل دارد با هر محرک کوچکي برانگيختهمي شود و پرخاشگري مي کند لذا وقتي وارد اجتماع مي شود نمي‌تواند با هر موقعيتي خود را سازگار سازد. چنين فردي به راحتي مناسبات اجتماعي خود را برهم مي زند و رفتاري از خود نشان مي دهد که علامت عدم رشد وي در بعد اجتماعي است. براساس پژوهش هاي انجام شده عواملي نظير،مهارت هاي اجتماعي)برقراري ارتباط مطلوب ابراز وجود، همکاري، خود افشايي، خاتمه دادن،گوش دادن، پاداش و تقويت، انعکاس، توضيح دادن و حل مسئله(، تعيين و شناسايي ارزش هاي فردي در پيشگيري يا کاهش ابتلاء نوجوانان به انواع نابهنجاري هاي رفتاري – اجتماعي و اختلالات رواني و شخصيتي نقش مؤثري دارند. بنابراين باتوجه به اهميت و ارزش آموزش مهارت هاي اجتماعي با اهداف پيشگيرانه و ارتقاء سطح سلامت و روان فقدان اين مهارت ها باعث مي شود که فرد در برابر فشارها و استرس ها رفتارهاي غير مؤثر و پرخاشگرانه روي آورد. آموزش چنين مهارت‌هايي در کودکان و نوجوانان احساس کفايت، توانايي مؤثر بودن،غلبه کردن بر مشکل و افزايش خود پنداره، توانايي برنامه ريزي و رفتار هدفمند و متناسب با مشکل را به وجود مي آورد.( طارميان، 1370 ؛ ص83)
عزت نفس چيست؟
عزت نفس ، عبارت است از احساس ارزشمند بودن . اين حس از مجموعه افكار، احساسات ، عواطف و تجربيات ما در طول زندگي ناشي مي شود. مي انديشيم كه فردي با هوش يا كودن هستيم ، احساس مي كنيم كه شخصي منفور يا دوست داشتني هستيم ، مورد قبول و اطمينان هستيم يا خير؟ خود را دوست داريم يا نداريم؟( مترجم ، احمدي ، 1380، ص 29)
3-3.نياز به عزت نفس
عزت نفس واقعاً بر همه سطوح زندگي اثر مي گذارد. در حقيقت ، بررسي هاي گوناگون حاكي از آن است كه چنانچه نياز به عزت نفس ارضاء نشود ، نيازهاي گسترده تري نظير نياز به آفريدن ، پيشرفت ، و يا درك و شناسايي استعدادهاي بالقوه محدود مي ماند. به خاطر بياوريد هنگامي كه كاري را به بهترين نحو به پايان رسانده‌ايد چه احساس خوشي به شما دست داده است. افرادي كه احساس خوبي نسبت به خود دارند ، معمولاً احساس خوبي نيز نسبت به زندگي خواهند داشت . آنها مي توانند با اطمينان به خود و اطرافيان ، با مشكلات و مسئوليت هاي زندگي مواجه شوند و از عهده آنها برآيند. ( همان منبع ، ص 30)
مجموعه اين برداشت ها و ارزيابي ها و تجاربي كه از خويش داريم باعث مي شود كه نسبت به خود احساس خوشايند ارزشمند بودن ، يا بر‌عكس احساس ناخوشايند بي‌كفايتي داشته باشيم . همه ي افراد ، صرف نظر از سن، جنسيت، زمينه ي فرهنگي و جهت و نوع كاري كه در زندگي دارند ، نيازمند عزت نفس هستند. عزت نفس ، برابر است با خودباوري واقعي . يعني : خود را آنگونه كه هستيم باور كنيم و براي خشنودي خودمان و ديگران تلاش نماييم.( جهان آرا ، 1382، ص 92)
3-4-تفاوت اعتماد به نفس و عزت نفس چيست؟
“عزت نفس” يک منبع انرژي است . يک چتر وسيعي است که” اعتماد به نفس ” زير سايه آن است . اعتماد به نفس يعني ديدن خودبه عنوان فردي توانا با کفايت دوست داشتني ومنحصر به فرد کفايت يعني توانايي که درحد کافي وتسلط بر امور باشد .منحصر به فرد يعني با توجه ودر نظر گرفتن تفاوتها ي فرديبه تعبير ديگر اعتماد به نفس يعني ان احساس و شناختي که از توانايي ها و محد وديت هاي بيروني ودروني خود داريد .
( همان منبع ، ص 102) .
3-5-منشا پيدايش عزت نفس كجاست؟
تصور ما نسبت به خودمان به واسطه تجارب ما با افراد مختلف و گوناگون در گستره زندگي‌مان ، سبب پيدايش و دگرگوني عزت نفس ما مي شوند . به ويژه ، تجارب دوران كودكي ما نقش بزرگي در شكل‌گيري اساس و پايه عزت نفس ما دارند. نحوه رفتار افراد درجه يك خانواده ،مربيان ، معلمان ، روحانيون ، افراد مذهبي، همسالانمان و همچنين موفقيت‌ها (و شكست‌ها ) از جمله عوامل تأثيرگذار در شكل‌گيري ، عزت نفس مي‌باشند. ( بيابانگرد ، 1370، ص 86) .
” بخش عظيمي از عزت نفس در دوران كودكي شكل مي‌گيرد.”( همان منبع ، ص 87) .
3-6.نظريه ها
3-6-1.نظريه ي جيمز
كوپر اسميت در رابطه با نظريه ي جيمز مي نوسيد:
جيمز از اولين کساني است که در مورد عزت نفس نگاشته است به اعتقاد وي آرزوها و ارزشهاي انسان نقش اساسي در تعيين اينکه آيا او خود را مطلوب مي پندارد يا نه دارند. احساس فرد در اين دنيا کاملاً به آنچه مي خواهد باشد يا انجام دهد بستگي دارد. وي مي پنداشت که قضاوت فرد در مورد ارزش خود تابعي است از موقعيتها و کمالات وي نسبت به آنچه ادعا يا آرزوي خوب انجام دادن آن را دارد. بنابراين بر اساس نظريه جيمز فردي که توانائي موسيقي‌اش بيشتر نسبت به توانايي رياضي اش مي بالد چنانچه در يک کنسرت بد عمل نمايد در مقايسه با عملکرد در امتحان رياضي عزت نفس وي بيشتر تحت تاثير قرار خواهد گرفت. اگر فرد به هيچ وجه به رياضيات خود

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *