پایان نامه طراحی فضای تجاری با تاکید بر نقش ادراکات حسی(شنوایی، لامسه، و غنای بصری) و جایگاه آن در تقویت حس تعلق به مکان- قسمت 2

………………………………………………………………………..       57

فصل چهارم: تحلیل داده ها

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. 60

4-2- عوامل مؤثر در ادراکات حسی……………………………………………………………………………………… 61

4-2-1 صوت………………………………………………………………………………………………………………………  62

4-2-2- نور و لامسه……………………………………………………………………………………………………………          62

4-2-3- ثقل……………………………………………………………………………………………………………………….    63

4-3- آگاهی از شرایط محیط و سازگاری با محیط…………………………………………………………………..      63

4-4-تحلیل عاملی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….          63

4-4-1- اندازه گیری متغیرهای کیفی………………………………………………………………………………………  64

4-4-2- آشنایی با مدل کانو……………………………………………………………………………………………………  64

4-4-3- نمونه موردی پاساژگلستان………………………………………………………………………………………..  66

4-4-4- تحلیل داده‌های پرسش‌نامه………………………………………………………………………………………..    68

4-4-4- 1- پایایی پرسش‌نامه……………………………………………………………………………………………….          68

4-4-4-1-1- بررسی پایایی با آلفای کرونباخ………………………………………………………………………….         68

4-4-4-2- روایی پرسش‌نامه…………………………………………………………………………………………………          69

4-4-4- 3- تحلیل نتایج پرسشنامه…………………………………………………………………………………………     73

4-6- تحلیل فرآیند ادراک محیط با بهره گرفتن از نظریه اکولوژیک ادراک…………………………………………         74

4-7- تفاوت بین ادراک شیئی و محیط……………………………………………………………………………………. 74

4-8- ادراک و تأثیر آن در حس تعلق به مکان…………………………………………………………………………..  75

4-9- چگونگی ادراک در فضای غیربصری………………………………………………………………………………. 77

4-9-1- مکث……………………………………………………………………………………………………………………….  79

4-9-2-حرکت…………………………………………………………………………………………………………………….  80

4-9-3- سازماندهی(ترکیب مکثها و حرکت ها)………………………………………………………………………        80

4-9-4- سازماندهی غیر بصری مکث و حرکت……………………………………………………………………….  81

4-10-  احساسات منتج از فضای غیر بصری……………………………………………………………………………          82

4-10-1- فضای آرامش بخش……………………………………………………………………………………………….    82

4-10-2- ازدحام………………………………………………………………………………………………………………….     83

4-10-3- خلوت………………………………………………………………………………………………………………….     84

4-10-4- فضای شاد…………………………………………………………………………………………………………….          84

4-10-5- درک زیبایی فضا……………………………………………………………………………………………………. 85

4-11- نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………..      86

فصل پنجم: شناخت و معرفی سایت

5-1- معرفی منطقه………………………………………………………………………………………………………………..       90

5-2- اراضی عباس آباد………………………………………………………………………………………………………….          90

5-3- تاریخچه پیدایش منطقه عباس آباد…………………………………………………………………………………..       90

5-4- بافت شهری محله…………………………………………………………………………………………………………          92

5-5- اطلاعات آماری منطقه6………………………………………………………………………………………………….          93

5-6- تعداد مراکز خدماتی…………………………………………………………………………………………………….           93

5-7- موقعیت منطقه در تهران………………………………………………………………………………………………..    94

5-8- موقعیت محله در منطقه…………………………………………………………………………………………………   94

5-9- محله مورد بررسی…………………………………………………………………………………………………………          95

5-10- حمل و نقل شهری……………………………………………………………………………………………………..          95

5-10-1- ایستگاه های متروی موجود در منطقه………………………………………………………………………..   95

5-10-2- خطوط اتوبوسرانی موجود در منطقه………………………………………………………………………….  96

5-10-3- پارگینگ های عمومی …………………………………………………………………………………………….   96

5-10-4- وزاتخانه ها ادارات و سازمان ها………………………………………………………………………………. 96

5-11- فضای سبز و بوستان ها……………………………………………………………………………………………….        97

5-12- اماکن و هیئتهای مذهبی……………………………………………………………………………………………….   97

5-13- امکانات ورزشی………………………………………………………………………………………………………..          98

5-14- امکانات بهداشتی و درمانی………………………………………………………………………………………….       98

5-15- امکانات آموزشی و پژوهشی………………………………………………………………………………………        99

5-17- تقسیم بندی راه ها…………………………………………………………………………………………………….    99

5-18- عوارض زمین…………………………………………………………………………………………………………..          102

5-19- زلزله و گسل……………………………………………………………………………………………………………          103

5-20عوارض مصنوعی زمین…………………………………………………………………………………………………  105

5-21-  خط آسمان………………………………………………………………………………………………………………        106

5-22-عوامل فیزیکی…………………………………………………………………………………………………………….     106

5-23- روند طراحی و ارائه نقشه ها………….. ……………….. ………………………….. …………………………         112

5-23-1- علل انتخاب موضوع پروژه……………………………………………………………………………………..  112

5-23-2- نحوه شکل گیری کانسپت……………………………………………………………………………………….        112

5-23-3- دسترسی ها…………………………………………………………………………………………………………..          112

5-23-4- اقلیم……………………………………………………………………………………………………………………..   112

5-23-5- عملکردهای مجموعه……………………………………………………………………………………………..  113

5-23-6- مسائل و محدودیت ها…………………………………………………………………………………………… 113

5-23-7- امکانات و قابلیت ها………………………………………………………………………………………………         113

5-23-8- وجود شیب زمین…………………………………………………………………………………………………..          113

5-23-9- برنامه فیزیکی طرح………………………………………………………………………………………………..    114

5-23-10-مواد و مصالح……………………………………………………………………………………………………….          115

5-23-11-نظام طراحی و ارائه طرح……………………………………………………………………………………….. 117

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………   128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

نمودار(2-1) رابطة ادراک و عوامل مؤثر بر توجه……………………………………………………………………….    45

نمودار(4-1) مدل رضایتمندی کانو…………………………………………………………………………………………..          65

جدول(4-2) محاسبه آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………       69

جدول(3-4) بررسی کفایت نمونه…………………………………………………………………………………………….       70

جدول (4-4) آمار توصیفی امتیازات سوالات…………………………………………………………………………….       70

جدول(5-4) Total Variance Explained ……………………………………………………………………….           71

جدول (4-6) ماتریس هفت عامل استخراج شده و مرتب شده پس از چرخش……………………………       71

جدول (4-7) ماتریس هفت عامل استخراج شده و مرتب شده پس از چرخش…………………………..        72

جدول(4-8) متغیرهای بدست آمده از پرسشنامه………………………………………………………………….    72

جدول(4-9) طراحی پیام های فضا…………………………………………………………………………………….     87

جدول(4-10) احساسات منتج از فضای غیر بصری…………………………………………………………….. 87

جدول(5-1) اطلاعات آماری…………………………………………………………………………………………….      93

جدول (6-2) تعداد مراکز خدماتی……………………………………………………………………………………..          93

جدول(3-5) برنامه فیزیکی طرح……………………………………………………………………………………….. 114

جدول (5-4)برنامه فیزیکی فضاهای خدماتی و رفاهی شامل(کافی شاپ، رستوران، پست و …)…   114

جدول(5-5) جمع بندی کلی برنامه فیزیکی طرح………………………………………………………………..           115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست تصاویر

تصویر(2-1) قانون مجاورت………………………………………………………………………………………………….          37

تصویر(2-2) قانون پیوستگی………………………………………………………………………………………………….          37

تصویر(2-3) غرفه فرانسه- نمایشگاه جهانی 2010 شانگهای……………………………………………………..     51

تصویر(2-4) ) غرفه فرانسه- نمایشگاه جهانی 2010 شانگهای…………………………………………………..       52

تصویر(5-1) موقعیت منطقه در شهر تهران………………………………………………………………………………        94

تصویر(5-2) موقعیت محله در منطقه …………………………………………………………………………………….          94

تصویر(5-3) محله مورد بررسی…………………………………………………………………………………………….     95

تصویر(5-4) راه های ارتباطی……………………………………………………………………………………………….  100

تصویر(5-5) بزرگراه مدرس………………………………………………………………………………………………… 101

تصویر(5-6) بزرگراه رسالت………………………………………………………………………………………………… 101

تصویر(5-7) خیابان آفریقا…………………………………………………………………………………………………….          101

تصویر(5-8) عکس هوایی از سایت………………………………………………………………………………………..        101

تصویر (5-9) دید چهار جهت به سایت…………………………………………………………………………………..  102

تصویر(5-10) شیب زمین …………………………………………………………………………………………………….      103

تصویر(5-11) نمایش گسل های منطقه……………………………………………………………………………………    104

تصویر(5-12) عوارض مصنوعی زمین…………………………………………………………………………………….. 105

تصویر(5-13) خط آسمان زمین. …………………………………………………………………………………………..    106

تصوی(5-14) جهت وزش باد در سایت..