پایان نامه سیر تحول و عوامل مؤثر بر استخوانبندی شهر گرگان و ارائه راهکار ساماندهی فعالیتی – عملکردی- قسمت 2

………………………………………………………………………………………………………….. 56

( جدول شماره 2-2 ) نظریه های موجود پیرامون ساختار اصلی شهر………………… 57

( جدول شماره 2- 3 ) ویژگی های استخوانبندی شهر اصفهان در دوره های تاریخی…………………………………………………………………………………………………………… 64

( جدول شماره 2-4 ) ویژگی­های استخوانبندی شهر شیراز در دوره­های تاریخی.. 69

­جدول شماره 2-5: ویژگی های محتوایی استخوانبندی شهر– مشخصات عملکردی……………………………………………………………………………………………………….. 73

جدول شماره 2-6 : ویژگی های محتوایی استخوانبندی شهر– مشخصات کالبدی 74

جدول شماره 2-7 : ویژگی های محتوایی استخوانبندی شهر– مشخصات بصری و هماهنگی فرمها………………………………………………………………………………………………. 75

( جدول شماره 2-8 ) مشخصات طرح فیلادلفیا……………………………………………….. 80

(جدول شماره 2-9 ) مشخصات طرح خلیج توکیو اثر تانگه………………………………. 83

( جدول شماره 2-10 ) تحلیل دیدگاه­های محققین پیرامون معیارهای شناخت ساخت اصلی شهر………………………………………………………………………………………………………. 85

( جدول شماره 2-11 ) قانونمندی­های ساماندهی استخوانبندی اصلی شهر – ویژگی­های کالبدی…………………………………………………………………………………………………… 86

 

عنوان                                                                            صفحه

 

( جدول شماره 2-12 ) قانونمندی­های کلی ساماندهی استخوانبندی اصلی– ویژگی­های عملکردی………………………………………………………………………………………………… 99

( جدول شماره 2-13 ) قانونمندی­های کلی ساماندهی استخوانبندی اصلی شهر 100

( جدول شماره 2-14 ) نحوۀ سنجش معیارهای شناخت استخوانبندی اصلی شهر…………………………………………………………………………………………………………….. 102

( جدول شماره 3-1 ) مساحت، درصد تشكیل دهنده از كل مساحت شهر و سرانه كاربریهای شهری………………………………………………………………………………………….. 139

(جدول شماره 4-1 ) تغییر و تحولات کالبدی شهر گرگان در طول زمان………… 172

( جدول شماره 4-2 ) عناصر و کاربری­های تحت تحول شهر در طول تاریخ…….. 179

( جدول شماره 4-3 ) سطح عملکرد عناصر مهم و حیاتی فعالیتی شهر گرگان… 203

( جدول شماره 4-4 ) عناصر و فضاهای تسهیل کننده روابط اجتماعی……………. 210

جدول شماره 4-5 : عناصر و عملکردهای تسهیل کننده روابط اجتماعی به ترتیب اولویت

در شهر………………………………………………………………………………………………………… 211

( جدول شماره 4-6 ) وضعیت تولید سفر در نواحی ترافیكی شهر گرگان……….. 221

( جدول شماره 4-7 ) سهم سفرهای مختلف در سفرهای جذب شده به نواحی ترافیكی

شهر گرگان…………………………………………………………………………………………………. 222

( جدول شماره 4-8 ) سهم وسایل نقلیه مختلف در سفرهای شهر گرگان و

وسایل نقلیه فعال………………………………………………………………………………………… 222

( جدول شماره 4-10 ) نمادها و المانهای شهری گرگان………………………………… 238

( جدول شماره 4-11 ) تاثیر نشانه­های شهری و عناصر نمادین بر استخوانبندی

شهر گرگان…………………………………………………………………………………………………. 240

( جدول شماره 4-12 )  الگوهای تحول استخوانبندی شهر گرگان در دوره های تاریخی ……………………………………………………………………………………………………………………. 246

جدول شماره 4-13 : اطلاعات شبکه معابر شهر گرگان بر اساس Space Syntax 250

( جدول شماره 5-1 ) ایدئوگرام کلی جدول SWOT …………………………………….. 259

( جدول شماره 5-2 ) ماتریس swot معیار عوامل محدود کننده…………………….. 261

عنوان                                                                            صفحه

 

( جدول شماره 5-3 ) ماتریس swot معیار مقیاس عملکردی عناصر……………… 261

( جدول شماره 5-4 ) ماتریس swot معیار عوامل پایدار در طول زمان……………. 262

( جدول شماره 5-5 ) ماتریس swot معیار عناصر و فضاهای تسهیل کننده

روابط اجتماعی……………………………………………………………………………………………. 262

( جدول شماره 5-6 ) ماتریس swot معیار عرصه های مهم و تأثیرگذار فعالیتی

و کارکردی………………………………………………………………………………………………….. 263

( جدول شماره 5-7 ) ماتریس swot معیار نشانه های شهری و شبکه نمادین…. 263

( جدول شماره 5-8 ) ماتریس swot معیار شبکه ترکیبی گذرها شامل مراکز و محورها……………………………………………………………………………………………………………………. 264

( جدول شماره5-9 ) معیارهای انتخاب الگوی مناسب شبکه گذرها………………… 276

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست تصاویر

 

 

عنوان                                                                            صفحه

 

(تصویر شماره 1-1) فرمول محاسب حجم نمونه کوکران………………………………….. 18

(تصویر شماره 2-1 ( عناصر 5 گانه خوانایی لینچ……………………………………………… 43

(تصویر شماره 2-2) تئوری­های طراحی راجر ترانسیک…………………………………….. 45

تصویر شماره 2-3 : شهر اصفهان و میدان نقش جهان………………………………………. 63

( تصویر شماره 2-4 ) عوامل موثر در ساختار فضایی شیراز……………………………….. 68

( تصویر شماره 2-4 ) نقشه تئوتیهواکان…………………………………………………………… 76

( تصویر شماره 2-5 ) شهر فیلادلفیا، 1683 اجرا شده توسط هلم…………………….. 77

( تصویر شماره 2-6 ) ایده ساختاری طرح توماس هلم……………………………………… 78

( تصویر شماره 2-7 ) استخوانبندی شهر فیلادلفیا…………………………………………… 79

( تصویر شماره 2-8 ) طرح فیلادلفیا……………………………………………………………….. 81

( تصویر شماره 2-9 ) طرح فیلادلفیا……………………………………………………………….. 81

تصویر شماره 2-10: ایده اصلی طرح……………………………………………………………….. 81

تصویر شماره 2-11: طرح اجرا شده…………………………………………………………………. 81

( تصویر شماره 2-12 ) موقعیت خلیج توکیو……………………………………………………. 82

( تصویر شماره 2-13 ) ایده ساختاری طرح خلیج توکیو…………………………………… 84

( تصویر شماره 2-14 ) طرح خلیج توکیو – تانگه…………………………………………….. 84

( تصویر شماره 2-15 ) عوامل محدود کننده……………………………………………………. 89

( تصویر شماره 2-16 ) پایداری در طول زمان………………………………………………….. 90

عنوان                                                                            صفحه

 

( تصویر شماره 2- 17 ) فضاهای تسهیل کننده روابط اجتماعی………………………… 92

( تصویر شماره 2-18 ) عرصه های  تأثیرگذار فعالیتی و کارکردی…………………….. 93

( تصویر  شماره 2-19 ) الگوی گستره و محور………………………………………………… 94

( تصویر2-20 ) نشانه های شهری و نمادین…………………………………………………….. 95

( تصویر شماره 3-1 ) پارک جنگلی ناهارخوران……………………………………………… 110

( تصویر شماره 3-2 ) منظر شهر از ارتفاعات هزارپیچ…………………………………….. 111

( تصویر شماره 3-3 ) پارک جنگلی النگ دره………………………………………………… 112

( تصویر شماره 3-4 ) مناره مسجد جامع گرگان – مربوط به دوران سلجوقی…… 119

( تصویر شماره 3-5 ) تپه قلعه خندان گرگان – دارای ثبت اثر ملی………………… 123

( تصویر شماره 3-6 ) الگوی تجریدی پیشنهادی طرح جامع سال 1375………… 153

تصویر شماره 4-1 : فضاهای برخوردار از روابط اجتماعی شهر گرگان………………. 212

تصویر شماره  4-2 : المانها و نمادهای شهری گرگان……………………………………… 239

( تصویر شماره 4-3 ) تحلیل پیوستگی شبکه معابر مرکزی شهر گرگان………….. 249

( تصویر شماره 5-1 ) الگوی شماتیک فعالیتی شهر گرگان…………………………….. 255

( تصویر شماره 5-2 ) الگوی شماتیک استقرار عرصه­های فعالیتی نسبت به

استخوانبندی شهر……………………………………………………………………………………….. 256

( تصویر شماره 5-3 ) الگوی شماتیک توسعه محدوده استخوانبندی شهر گرگان 268

( تصویر شماره 5-4 ) الگوی فعالیتی تکی قطبی ( مرکزی )………………………….. 271

( تصویر شماره 5-5 ) الگوی آرایش فعالیتی خطی…………………………………………. 272

( تصویر شماره 5-6 ) الگوی فعالیتی چند مرکزی………………………………………….. 272

 

 

 

 

 

 

فهرست نقشه ها

 

 

عنوان                                                                            صفحه

 

( نقشه شماره 2-1 ) بستر طبیعی شهر شیراز………………………………………………….. 67

( نقشه شماره 3-1 ) تقسیمات سیاسی استان گلستان…………………………………… 106

( نقشه  شماره 3-2 ) نقشه تقسیمات سیاسی گرگان…………………………………….. 107

( نقشه شماره 3-3 ) نقشه گردشگری شهر گرگان…………………………………………. 108

( نقشه شماره 3-4 ) جایگاه عوارض طبیعی و مصنوع در توسعه شهر……………… 113

( نقشه شماره 3-5) مسیردیواردفاعی گرگان………………………………………………….. 117

( نقشه شماره 3-6 ) جبال و دیلم و طبرستان و گرگان (قرن 4 ه ق)……………… 118

( نقشه شماره 3-7 ) نقشه گرگان در سال 1236ه . ش – 1279 ه.ق……………… 124

( نقشه شماره 3-8 )  سازمان فضایی شهر در دوران قاجاریه…………………………… 126

( نقشه شماره 3-9 ) فضاها و عناصر شاخص محلات گرگان در اواخر دوره قاجاریه………………………………………………………………………………………………………… 129

( نقشه شماره 3-10 ) بافت شهر در انتهای دوره پهلوی اول…………………………… 130

( نقشه شماره 3-11 ) توسعه شهر تا سال 1353…………………………………………… 134

( نقشه شماره 3-12 ) نقشه شهر گرگان  – سال 1365…………………………………. 134

( نقشه شماره 3-13 ) مراحل توسعه كالبدی شهر…………………………………………. 136

نقشه شماره 3-14: کاربری اراضی موجود شهر………………………………………………. 141

( نقشه شماره 3-15 ) سلسله مراتب شبکه دسترسی معابر…………………………….. 146

( نقشه شماره 3-16 ) الگوی ساختار شبکه معابر وضع موجود………………………… 147

( نقشه شماره 3-17 ) الگوی توسعه پیشنهادی سازمان فضایی شهر در سال 1375………………………………………………………………………………………………………….. 154

عنوان                                                                            صفحه

 

( نقشه شماره 3-18 ) الگوی توسعه پیشنهادی سال 1390 مهندسین پارت….. 156

( نقشه شماره 4-1 ) عوارض طبیعی محدود کننده توسعه پیرامون شهر…………. 167

( نقشه شماره 4-1 ) عوارض طبیعی داخل محدوده شهر……………………………….. 168

( نقشه شماره 4-3 ) عوارض مصنوعی داخل و پیرامون شهر…………………………… 169

( نقشه شماره 4-4 ) عوامل محدود کننده یا مانع استخوانبندی شهر گرگان…… 170

( نقشه شماره 4-5 ) عناصر پایدار شهر گرگان در دوره های تاریخی ……………… 203

( نقشه شماره 4-6 ) عناصر دارای عملکرد شهری در شهر گرگان…………………… 205

( نقشه شماره 4-7 ) عناصر دارای عملکرد فراشهری در شهر گرگان……………….. 206

( نقشه شماره 4-8 ) عناصر و فضاهای تسهیل کننده روابط اجتماعی در سطح شهر گرگان213…………………………………………………………………………………………………………..

( نقشه شماره 4-9 ) نقشه زون بندی سرشماری فعالیتی کارگاه­ها ۱۳۸۷……….. 215

( نقشه شماره 4-10 ) توزیع کارگاه­ها در سطح شهر………………………………………. 216

( نقشه شماره 4-11 ) تراکم کارگاه­ها در بلوک­های آماری سطح شهر گرگان….. 217

( نقشه شماره4-12 ) ناحیه بندی ترافیکی شهر گرگان …………………………………. 220

( نقشه شماره 4-13 ) تولید سفر در نواحی ترافیکی شهر گرگان……………………. 223

( نقشه شماره 4-14 ) جذب سفر در نواحی ترافیکی شهر گرگان……………………. 223

( نقشه شماره 4-15 ) شدت جذب سفر در نواحی ترافیکی شهر گرگان………….. 224

( نقشه شماره 4-16 ) عرصه های مهم و تأثیرگذار فعالیتی و کارکردی…………… 225

( نقشه شماره 4-17 ) شبکه معابر اصلی شهر گرگان……………………………………… 227

( نقشه شماره 4-18 ) راه­های ارتباطی قدیمی و پایدار سطح شهر گرگان……….. 230

( نقشه شماره 4-19 ) سطح سرویس معابر شهر گرگان در صبح، ظهر و عصر…. 232

( نقشه شماره 4-20 ) گره ها و مراکز تجمع فعالیتی و ترافیکی……………………… 234

( نقشه شماره 4-21 ) شبکه گذرها و مراکز اصلی شهر گرگان……………………….. 235

( نقشه شماره 4-22 ) نشانه­ها و شبکه نمادین در شهر گرگان……………………….. 242

 

عنوان                                                                            صفحه

 

( نقشه شماره 4-23 ) استخوانبندی موجود شهر گرگان………………………………… 244

( نقشه شماره 4-24 ) الگوی فعالیتی استخوانبندی موجود شهر گرگان………….. 248

( نقشه شماره 5-1 ) محدودیت­ها و امکانات توسعه شهر گرگان……………………… 269

( نقشه شماره 5-2 ) الگوی پیشنهادی فعالیتی – عملکردی استخوانبندی شهر گرگان…………………………………………………………………………………………………………………… 279

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست دیاگرام

 

 

عنوان                                                                            صفحه

 

(دیاگرام شماره 1-1 ) فرایند شناخت و ساماندهی استخوان بندی اصلی شهر گرگان…………………………………………………………………………………………………………….. 16

(دیاگرام شماره 2 -1 ) دیدگاه های رایج در خصوص ساختار فضایی شهر………….. 27

( دیاگرام شماره 2-2 ) نظریه پردازان ساخت اصلی شهر…………………………………… 31

( دیاگرام شماره 2-3 ) معیارهای شناخت استخوانبندی اصلی شهر…………………… 88

( دیاگرام شماره 3-1 )  عناصر و فضاهای خدماتی شهر گرگان دوران قاجاریه…. 128

(دیاگرام شماره 3-2) نمودار فرآیند شناخت استخوانبندی شهر………………………. 157

( دیاگرام شماره 4-1 ) معیارهای شناخت استخوانبندی اصلی شهر………………… 162

( دیاگرام شماره 4-2 ) روند شناخت استخوانبندی اصلی شهر گرگان……………… 163

( دیاگرام شماره 4-3 ) مقاطع تاریخی مورد بررسی