پایان نامه رشته مهندسی صنایع : ارائه یک مدل شکل گیری تیم توسعه محصول جدید با سازگاری شبکه ای نیروی انسانی

دانلود پایان نامه

عنوان پایان نامه :

ارائه یک مدل شکل گیری تیم توسعه محصول جدید با سازگاری شبکه ای نیروی انسانی

یک صفحه از متن پایان نامه فقط برای نمونه :

تعریف مسائل بهینه­سازی چندهدفه[1]

يک مسأله بهينه­سازي چندهدفه را مي­توان به صورت زير بيان کرد:

x را به گونه­ای بیابید که:

p نشان­دهنده تعداد توابع هدفي است که بايد بيشينه يا کمينه شود.

یک تفاوت برجسته بین بهینه­سازی چندهدفه وتک­هدفه این است که دربهینه­سازی چندهدفه علاوه بر فضای متغیر تصمیم معمولی توابع هدف نیز یک فضای چندبعدی را تشکیل می­دهند که فضای هدف( Z ) نام دارد. برای هر جواب x در فضای متغیر تصمیم، یک نقطه در فضای تابع هدف وجود دارد به عبارت دیگر یک نگاشت بین بردار nبعدی جواب و بردار p بعدی هدف وجود دارد که با  نشان داده می شود. تصویر x یا همان ناحیه شدنی تحت نگاشت F در فضای هدف به صورت

تعریف می­شود. شکل ( 2-8 ) ارتباط بین این دو فضا را نشان می­دهد.

مشکل عمده در حل مسائل بهینه­سازی چندهدفه از آنجا ناشی می­شود که جواب بهینه شدنی توابع هدف مختلف لزوماً با هم همراستا نبوده ودر مواردی با هم در تعارض[2]هستند. در چنین شرایطی نمی­توان همه اهداف را به صورت همزمان بهینه کرد. در عوض باید به صورت تعادل رضایت بخشی[3] بین این جواب ها پرداخت. بنابراین مفاهیم بهینگی ویژه­ای در بهینه­سازی چندهدفه موردنیاز است. در مسائل بهینه­سازی تک­هدفه[4] مجموعه جواب­های شدنی به طور کامل وبراساس مقدار تابع هدف f قابلیت مرتب شدن دارند به گونه­ای که در مورد جواب  خواهیم داشتf(x1)≤f(x2) و یا  f(x2)≤f(x1). در اینجا هدف یافتن جواب یا جواب­هایی است که تابع f را بیشینه می­کند (برای یک مسئله ماکزیمم­سازی). هنگامی که مسأله بیش از یک هدف داشته باشد، X مجموعه­ای کاملا مرتب[5] نیست، بلکه در حالت کلی یک مجموعه مرتب جزئی[6] است. این مفهوم در 2-6-الف نشان داده شده است. این شکل مربوط به مسأله کمینه­سازی همزمان دو هدف f1 و f2 است. با توجه به شکل 2-6-ب جواب مربوط به نقطه B نسبت به جواب نقاط ناحیه 3 ارجح است، چراکه همزمان مقادیر f1 وf2  بزرگتری دارد. همچنین می توان گفت که نقطه B مغلوب نقاط ناحیه 1 خواهد شد، چراکه همزمان مقادیر f1 و f2 کوچکتری دارد. نقطه B نسبت به نواحی 2 و 4 قابل­مقایسه نیست، چراکه گرچه یکی از آنها از نظر یکی از توابع هدف برتر باشد نسبت به تابع هدف دیگر بدتر است وبرعکس.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک زیر

 لینک متن کامل پایان نامه رشته مهندسی صنایع با عنوان 

ارائه یک مدل شکل گیری تیم توسعه محصول جدید با سازگاری شبکه ای نیروی انسانی